Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowejPobieranie 336,32 Kb.
Strona4/4
Data24.02.2019
Rozmiar336,32 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V

2

ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE

1. Europa po rozpadzie ZSRS

 1. Europa na przełomie XX i XIX wieku

 2. Rosja w nowej rzeczywistości

 3. Wojna w Czeczenii

 4. Wojna w Jugosławii

XXXVI.10

XXXVI.11


– wyjaśnia znaczenie terminu: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

– zna datę: powstania Wspólnoty Niepodległych Państw (1991), wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO (1999), pomarańczowej rewolucji (2004), rozpadu Jugosławii (1991–1992)

– identyfikuje postacie: Billa Clintona, Borysa Jelcyna, Władimira Putina

– wyjaśnia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO

– charakteryzuje rządy W. Putina w Rosji

– wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie

– prezentuje skutki rozpadu Jugosławii


– wyjaśnia znaczenie terminów: Euromajdan, rewolucja róż, oligarchowie

– zna daty: wojny w Jugosławii (1991–1995), I wojny czeczeńskiej (1994-1996), ludobójstwa w Srebrenicy (1995), porozumienia w Dayton (XI 1995), II wojny czeczeńskiej (1999–2009), rewolucji róż (2004), wojny o Osetię Południową (2008), Euromajdanu (2013/2014)

– identyfikuje postacie: Aleksandra Łukaszenki, Wiktora Janukowycza, Wiktora Juszczenki, Micheila Saakaszwilego, Dżochara Dudajewa, Ramzana Kadyrowa

– omawia proces demokratyzacji Ukrainy i Gruzji

– przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii

– charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie i w Naddniestrzu

– ocenia rolę W. Putina w przywróceniu Rosji roli mocarstwa


1

TSW – Terroryzm w walce o niepodległość

 1. Pierwsze zamachy

 2. Śmierć w teatrze

 3. Atak na szkołę

XXXVI.10


– wyjaśnia znaczenie terminu: terroryzm

– zna datę zamachu na szkołę w Biesłanie (2004)

– wyjaśnia przyczyny narodzin terroryzmu czeczeńskiego

– wymienia przykłady zamachów terrorystycznych organizowanych przez bojowników czeczeńskich

– omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich


– zna daty: pierwszego ataku terrorystycznego w Rosji przeprowadzonego przez bojowników czeczeńskich (1995), zamachu w teatrze na Dubrowce (2002)

– identyfikuje postać Szamila Basajewa

– omawia przebieg i skutki zamachu na szpital w Budionnowsku

– opisuje przebieg zamachu na teatr na Dubrowce

przedstawia przyczyny, przebieg i skutki zamachu na szkołę w Biesłanie

– opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim

– ocenia postawy bojowników czeczeńskich i postawę władz rosyjskich wobec problemu czeczeńskiego


1

2. Konflikty na świecie po 1989 roku

 1. Daleki Wschód

 2. Kraje afrykańskie

 3. Współczesne konflikty na świecie

 4. Konflikt palestyńsko-izraelski

 5. Wojna z terroryzmem
XXXVI.8

XXXVI.9


– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia Palestyńska, Al-Kaida

– zna daty: ataku na World Trade Center (11 IX 2001), inwazji USA na Irak (2003)

– identyfikuje postacie: George’a W. Busha, Osamy bin Ladena, Saddama Husajna

wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki

– przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie

– omawia zjawisko terroryzmu islamskiego

– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.


– wyjaśnia znaczenie terminów: masakra na placu Tian’anmen, talibowie, tzw. Państwo Islamskie

– zna daty: porozumienia izraelsko-palestyńskiego w Oslo (1993), ludobójstwa w Rwandzie (1994), masakry na placu Tian’anmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014), wybuchu wojny domowej w Jemenie (2015)

– identyfikuje postacie: Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, Szimona Peresa, Baszara al-Asada

– przedstawia rozwój gospodarczy Chin i Japonii w drugiej połowie XX w.

– wyjaśnia, dlaczego manifestacja chińskich studentów w 1989 r. zakończyła się niepowodzeniem

– wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce

– ocenia problem terroryzmu

– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku

– ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata


1

3. Polska w latach 90. XX w.

 1. Reformy gospodarcze

 2. Koszty społeczne

transformacji ustrojowej

 1. Rozpad obozu solidarnościowego

 2. Sytuacja wewnętrzna Polski

 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

XLI.1

XLI.2


XLI.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Balcerowicza, gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja, bezrobocie, pluralizm polityczny

– zna daty: wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 1990), pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do parlamentu(27 X 1991), wyboru A. Kwaśniewskiego na prezydenta (1995), uchwalenia Konstytucji RP (2 IV 1997), wyboru L. Kaczyńskiego na prezydenta (2005)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego

– omawia założenia, realizację i skutki gospodarcze planu Balcerowicza

– wymienia reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w.

– wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej

– omawia podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.


– wyjaśnia znaczenie terminów: popiwek, „wojna na górze”

– zna daty: noweli grudniowej (XII 1989), rozwiązania PZPR (I 1990), początku „wojny na górze” (1990), uchwalenia małej konstytucji (X 1992), reformy administracyjnej (1997)

– identyfikuje postacie: Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego,

– omawia koszty społeczne reform gospodarczych

– charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski

– przedstawia proces budowania podstaw prawnych III Rzeczypospolitej

– wyjaśnia przyczyny rozpadu obozu solidarnościowego

– ocenia przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 r.1

4. Polska w NATO i EU

 1. Polityka zagraniczna

 2. Polska droga do UE

 3. Polskie społeczeństwo wobec Unii

 4. Polska w strukturach NATO

 5. Polska w wojnie z terroryzmem
XLII.1

XLII.2


XLII.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, referendum akcesyjne, Unia Europejska

– zna daty: przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999), referendum akcesyjnego (VI 2003), wejścia Polski do UE (1 V 2004)

– identyfikuje postacie: Aleksandra Kwaśniewskiego, Billa Clintona, Borysa Jelcyna

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE

– wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE

– przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE

– omawia konsekwencje członkostwa Polski w NATO

– wymienia korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO
– wyjaśnia znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski, program „Partnerstwo dla Pokoju”, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), grupa luksemburska

– zna daty: podpisania Układu europejskiego (XII 1991), powstania Trójkąta Weimarskiego (1991), wyjścia ostatnich wojsk rosyjskich z Polski (1993), podpisania protokołu akcesyjnego Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (1997), podpisania Traktatu nicejskiego (2000), udziału wojsk polskich w wojnie w Afganistanie (2002) i Iraku (2003)

– identyfikuje postacie: Włodzimierza Cimoszewicza, Bronisława Geremka

– określa główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

– wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATO

– opisuje udział Polski w wojnie z terroryzmem

– ocenia rezultaty polskiego członkostwa w NATO i UE


1

5. Świat w erze globalizacji

 1. Globalizacja

 2. Rewolucja informacyjna

 3. Kultura masowa

 4. Globalna wioska czy globalne miasto?

 5. Współczesne migracje
XXXVI.13


– wyjaśnia znaczenie terminów: internet, telefonia komórkowa, globalizacja, amerykanizacja, kultura masowa

– wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja

– omawia zalety i wady wprowadzenia nowych środków komunikacji

– opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie

– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej

– opisuje zjawisko amerykanizacji

– przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko przeludnienia– wyjaśnia znaczenie terminów: antyglobaliści, bogata Północ, biedne Południe, „globalna wioska”, Dolina Krzemowa

– wymienia poglądy przeciwników globalizacji

– przedstawia skutki rozwoju turystyki

– omawia przyczyny, kierunki i skutki ruchów migracyjnych we współczesnym świecie

– omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka, wynikające ze współczesnych zmian cywilizacyjnych

– ocenia skutki zjawiska amerykanizacji kultury na świecie1

6. Wyzwania współczesnego świata

 1. Problemy demograficzne

 2. Nierówności społeczne

 3. Przestępczość zorganizowana

 4. Zagrożenie terrorystyczne

 5. Zagrożenia ekologiczne

XXXVI.13


– wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, ubogie Południe, przeludnienie

– wymienia problemy demograficzne współczesnego świata

– wskazuje rejony świata, w których występują największe nierówności społeczne

– wymienia najważniejsze zagrożenia społeczne współczesnego świata

– prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata


– wyjaśnia znaczenie terminów: Czarna Afryka, Europol, efekt cieplarniany, arabska wiosna, tzw. Państwo Islamskie, protokół z Kioto

– zna daty: wejścia w życie protokołu z Kioto (2005), arabskiej wiosny (2010–2013)

– określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we współczesnym świecie

– wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana

– przedstawia działania współczesnego świata na rzecz poprawy stanu ekologicznego naszej planety

– przedstawia przyczyny i skutki przemian w świecie arabskim w latach 2010–2013

– wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie

– przedstawia działania podejmowane w celu niwelowania problemów demograficznych, społecznych i ekologicznych we współczesnym świecie1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VI

2


Roczny plan pracy opracowała Katarzyna Panimasz.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna