Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowejPobieranie 336,32 Kb.
Strona3/4
Data24.02.2019
Rozmiar336,32 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

2

ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Początki władzy komunistów
w Polsce

 1. Nowa Polska

 2. Przesiedlenia ludności

 3. Postawy polskiego społeczeństwa

 4. Referendum ludowe

 5. Sfałszowane wybory

XXXIII.5

XXXVII.1– wyjaśnia znaczenie terminów: linia Curzona, Ziemie Odzyskane, repatrianci, akcja „Wisła”, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), referendum ludowe, „cuda nad urną”, demokracja ludowa

– zna daty: referendum ludowego (30 VI 1946), pogromu kieleckiego (1946), pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (I 1947), akcji „Wisła”(1947)

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza

– wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej, kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

– omawia zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej w odniesieniu do granic z 1939 r.

– przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

– omawia przyczyny i skutki akcji „Wisła”

– przedstawia etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– opisuje metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w Polsce


– wyjaśnia znaczenie terminów: partie koncesjonowane, Urząd Bezpieczeństwa (UB), Milicja Obywatelska (MO), cenzura prewencyjna

– zna daty: polsko-sowieckiego układu granicznego (VIII 1945), uchwalenia „małej konstytucji” (II 1947), uznania nienaruszalności polskiej granicy zachodniej przez NRD (1950) i RFN (1970)

– identyfikuje postacie: Karola Świerczewskiego, Augusta Hlonda

– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej po II wojnie światowej

– przedstawia okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego

przedstawia proces odbudowy ośrodków uniwersyteckich w powojennej Polsce

– przedstawia różne postawy społeczeństwa polskiego wobec nowej władzy oraz ich uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne

– przedstawia stosunek polskich partii politycznych do referendum ludowego

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu1

TSW – Jak Polacy zajmowali Ziemie Odzyskane?

 1. Przejmowanie kontroli

 2. Napływ osadników

 3. Zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych

 4. Sami swoi

XXXVII.1

XXXVIII.1– wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, szabrownictwo

– zna daty: początku napływu osadników na Ziemie Odzyskane (1945), akcji „Wisła” (1947)

– omawia proces przejmowania kontroli nad Ziemiami Odzyskanymi przez Polaków

– omawia przyczyny napływu osadników na Ziemie Odzyskane

– wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych

– przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych
– wyjaśnia znaczenie terminu: Ministerstwo Ziem Odzyskanych

– zna datę utworzenia dywizji rolniczo-gospodarczej do przejmowania Ziem Odzyskanych (1945)

– identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Augusta Hlonda

– wyjaśnia, w jaki sposób propaganda komunistyczna propagowała ideę Ziem Odzyskanych

– wyjaśnia, jak władze polskie traktowały Niemców zamieszkujących Ziemie Odzyskane

– przedstawia rolę Kościoła katolickiego w integracji Ziem Odzyskanych z Polską

– wymienia przykłady filmowych adaptacji losów Ziem Odzyskanych i ich mieszkańców

– ocenia politykę władz komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych1

2. Opór społeczny wobec komunizmu

 1. Początek terroru

 2. Podziemie antykomunistyczne

 3. Represje komunistyczne

 4. Jak ujawniano kulisy bezpieki?

XXXVII.2


– wyjaśnia znaczenie terminów: żołnierze niezłomni (wyklęci), podziemie niepodległościowe, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN), Radio Wolna Europa

– zna daty: powołania WiN (IX 1945), wykonania wyroków śmierci na Witoldzie Pileckim (1948), Danucie Siedzikównie, ps. Inka (1948), i Emilu Fieldorfa, ps. Nil (1953)

– identyfikuje postacie: Danuty Siedzikówny, ps. Inka, Witolda Pileckiego, Jana Rodowicza, ps. Anoda, Emila Fieldorfa, ps. Nil, Jana Nowaka-Jeziorańskiego

– wyjaśnia, jakie cele przyświecały organizacjom podziemia niepodległościowego

– przedstawia metody działania organizacji podziemia niepodległościowego

– wymienia przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu
– wyjaśnia znaczenie terminów: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB)

– zna daty: wykonania wyroku śmierci na Zygmuncie Szendzielarzu, ps. Łupaszka (1948), powstania Radia Wolna Europa (1949) i jej rozgłośni polskiej (1951), procesu IV Zarządu Głównego WiN (1950), wykonania wyroków na członków IV Zarządu Głównego WiN (1951), ucieczki Józefa Światły na Zachód (1953), rozbicia ostatniego zgrupowania podziemia antykomunistycznego (1963)

– identyfikuje postacie: Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka, Mariana Bernaciaka, ps. Orlik, Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora, Franciszka Jaskulskiego, ps. Zagończyk, Józefa Franczaka, ps. Lalek, Józefa Światły

– omawia sposób funkcjonowania komunistycznego aparatu terroru

– wyjaśnia, jakie cele chciały osiągnąć władze komunistyczne poprzez stosowanie terroru wobec swoich przeciwników

– przedstawia okoliczności, w jakich ujawniono kulisy działalności komunistycznych służb bezpieczeństwa

– ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych


1

3. Powojenna odbudowa


 1. Zniszczenia wojenne

 2. Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych

 3. Reforma rolna

 4. Nacjonalizacja przemysłu i handlu

 5. Plan trzyletni
XXXVIII.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, bitwa o handel, plan trzyletni

– zna daty: wydania dekretu o reformie rolnej (IX 1944), ustawy o nacjonalizacji (I 1946), tzw. bitwy o handel (1947), planu trzyletniego (1947–1949)

– przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

– opisuje zniszczenia wojenne Polski

– omawia założenia i skutki realizacji dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu

– wyjaśnia, na czym polegała bitwa o handel i jakie były jej skutki

– podaje założenia planu trzyletniego i efekt jego realizacji


– wyjaśnia znaczenie terminów: Ministerstwo Ziem Odzyskanych, UNRRA, Centralny Urząd Planowania

– zna daty: powołania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (1945)

– przedstawia proces zagospodarowywania Ziem Odzyskanych

– wyjaśnia, jak mieszkańcy traktowali Ziemie Odzyskane

– przedstawia straty dóbr kulturalnych w Polsce

– omawia przebieg odbudowy Warszawy

– określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

ocenia skutki społeczne reform gospodarczych i gospodarki planowej1

4. Polska
w czasach stalinizmu

 1. Powstanie PZPR

 2. Przemiany gospodarczo-społeczne

 3. Próba kolektywizacji

 4. Stalinizm w Polsce

 5. Socrealizm

 6. Konstytucja stalinowska 1952 roku

 7. Walka z Kościołem katolickim
XXXVIII.1

XXXVIII.2– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), system monopartyjny, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), system centralnego sterowania, plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm

– zna daty: powstania PZPR (XII 1948), przyjęcia Konstytucji PRL (22 VII 1952), planu sześcioletniego (1950–1955)

– identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta, Stefana Wyszyńskiego

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski w okresie stalinowskim

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich

– omawia przyczyny i skutki kolektywizacji w Polsce

– podaje założenia planu sześcioletniego

– wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej
– wyjaśnia znaczenie terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, „wyścig pracy”, Państwowe Gospodarstwa Rolne, kułak, Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)

– zna daty: podpisania porozumienia między rządem a Episkopatem (1950), internowania kard. S. Wyszyńskiego (1953–1956)

– identyfikuje postacie: Jakuba Bermana, Hilarego Minca, Konstantego Rokossowskiego, Czesława Kaczmarka

– przedstawia okoliczności powstania PZPR

– przedstawia konsekwencje społeczne i ekonomiczne planu sześcioletniego

– wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

– omawia cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmu

– wyjaśnia, dlaczego w Wojsku Polskim nadal występowały silne wpływy sowieckie

– przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

– opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła

– ocenia metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50.

– ocenia kult jednostki w Polsce w okresie stalinizmu1

5. Polski Październik

 1. PRL po śmierci Stalina

 2. Spory wewnętrzne w PZPR

 3. Poznański Czerwiec

 4. Początki rządów Gomułki
XXXVIII.3


– wyjaśnia znaczenie terminów: poznański Czerwiec, „polska droga do socjalizmu”, Służba Bezpieczeństwa (SB), odwilż październikowa

– zna daty: wydarzeń poznańskich (28–30 VI 1956), polskiego Października (X 1956), wyboru W. Gomułki na I sekretarza KC PZPR (X 1956)

– identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza

– wyjaśnia przyczyny i skutki oraz opisuje przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października w 1956 r.

– prezentuje okoliczności dojścia Władysława Gomułki do władzy

– omawia przejawy odwilży październikowej w Polsce

– charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowa


– wyjaśnia znaczenie terminów: puławianie, natolińczycy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), „Po Prostu”

– zna daty: śmierci J. Stalina (1953), obrad

VIII Plenum KC PZPR (X 1956), końca odwilży w Polsce (1957)

– identyfikuje postacie: Adama Ważyka, Romana Strzałkowskiego, Edwarda Ochaba

– wyjaśnia, w jaki sposób Poemat dla dorosłych i publikacje w „Po Prostu” odzwierciedlały nastroje niezadowolenia społecznego w latach 50. XX w.

– prezentuje poglądy natolińczyków i puławian

– wyjaśnia okoliczności zwołania VIII Plenum KC PZPR

– omawia proces odwilży po dojściu W. Gomułki do władzy

– ocenia postawy Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich


1

6. PRL w latach 1956–1970

 1. Mała stabilizacja

 2. Spór z Kościołem

 3. Początek opozycji

 4. Marzec 1968 r.

 5. Grudzień 1970 r.
XXXIX.1

XXXIX.2


XXXIX.3

XXXIX.4


– wyjaśnia znaczenie terminów: mała stabilizacja, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70

– zna daty: obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968), układu PRL–RFN (XII 1970), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970)

– identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Willy’ego Brandta, Stefana Wyszyńskiego, Edwarda Gierka

– charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL

– przedstawia przebieg obchodów milenijnych

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń z Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r.

– przedstawia przebieg wydarzeń z Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r.


– wyjaśnia znaczenie terminów: polska szkoła filmowa, „Polityka”, peregrynacja, rewizjoniści, dogmatycy, List 34, „komandosi”, Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

– zna daty: listu Episkopatu polskiego do Episkopatu niemieckiego (1965), opublikowania Listu 34 (1964), zdjęcia Dziadów z afisza w Teatrze Narodowym (I 1968), ogłoszenia podwyżek cen żywności (12 XII 1970)

– identyfikuje postacie: Antoniego Słonimskiego, Andrzeja Wajdy, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, Henryka Szlajfera, Zbigniewa Cybulskiego, Tadeusza Różewicza, Andrzeja Munka, Wojciecha Jerzego Hasa

– omawia stosunek władz PRL do inteligencji

– charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim

– wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.

– opisuje narodziny i działalność opozycji

– ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

– ocenia rolę Kościoła katolickiego i środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL


1

7. Polska w latach 70. XX wieku

 1. „Druga Polska” Edwarda Gierka

 2. Rozwój na kredyt

 3. Niepowodzenia gospodarcze

 4. „Propaganda sukcesu”

 5. Nowelizacja konstytucji

XXXIX.2

XXXIX.3


– wyjaśnia znaczenie terminów: „druga Polska”, „propaganda sukcesu”

– identyfikuje postać Edwarda Gierka

– wymienia cechy charakterystyczne rządów E. Gierka

– omawia wpływ zagranicznych kredytów na rozwój przemysłu ciężkiego i górnictwa

– przedstawia zmiany w życiu codziennym Polaków za czasów rządów E. Gierka

– wyjaśnia, na czym polegała propaganda sukcesu w czasie rządów E. Gierka
– wyjaśnia znaczenie terminów: ukryte bezrobocie, kino moralnego niepokoju

– zna datę nowelizacji Konstytucji PRL (1976)

– identyfikuje postacie: Piotra Jaroszewicza, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego

– wyjaśnia, dlaczego polityka gospodarcza E. Gierka zakończyła się niepowodzeniem

– przedstawia okoliczności i skutki nowelizacji konstytucji w 1976 r.

– przedstawia wpływ kina moralnego niepokoju na kształtowanie postaw Polaków

– ocenia okres rządów Edwarda Gierka1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

2

ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU

1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce

 1. Czerwiec 1976 roku

 2. Powstanie opozycji

 3. Rozwój opozycji

 4. Papież w Polsce
XXXIX.4

XXXIX.5


XXXIX.6

– wyjaśnia znaczenie terminów: Czerwiec ’76, spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), Wolne Związki Zawodowe (WZZ), tajny współpracownik (TW)

– zna daty: wydarzeń czerwcowych (VI 1976), powstania KOR (IX 1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978), I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (VI 1979)

– identyfikuje postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła II, Jacka Kuronia, Adama Michnika

– opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.

– przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce

– określa cele i opisuje działalność KOR-u

– wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce


– wyjaśnia znaczenie terminów: ciche podwyżki, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), drugi obieg, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Ruch Młodej Polski (RMP)

– zna daty: powstania ROPCiO (1977), założenia WZZ (1978), utworzenia KPN (1979)

– identyfikuje postacie: Zbigniewa

i Zofii Romaszewskich, Leszka Moczulskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Barańczaka, Antoniego Macierewicza, Stanisława Pyjasa, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Bogdana Borusewicza

– charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

– wyjaśnia, dlaczego władze komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd represjonowały ugrupowania opozycyjne
1

2. Powstanie „Solidarności”

 1. Strajki sierpniowe

 2. Utworzenie NSZZ „Solidarność”

 3. I Zjazd NSZZ „Solidarność”

 4. Na drodze do konfrontacji
XXXIX.7

XXXIX.8


– wyjaśnia znaczenie terminów: strajk okupacyjny, strajk solidarnościowy, 21 postulatów, wydarzenia sierpniowe, porozumienia sierpniowe, NSZZ „Solidarność”

– zna datę strajków sierpniowych (VIII 1980), porozumień sierpniowych (31 VIII 1980), powstania NSZZ „Solidarność” (IX 1980)

– identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz, Stanisława Kani, Wojciecha Jaruzelskiego, Andrzeja Gwiazdy, Ryszarda Kuklińskiego

– przedstawia przyczyny i skutki strajków sierpniowych w 1980 r.

– omawia przebieg wydarzeń sierpniowych

– wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce przygotowywały się do konfrontacji siłowej z opozycją– wyjaśnia znaczenie terminów: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), karnawał „Solidarności”, kryzys bydgoski

– zna daty: przejęcia władzy przez W. Jaruzelskiego (1981), kryzysu bydgoskiego (III 1981), zamachu na Jana Pawła II (V 1981), I zjazdu NSZZ „Solidarność” (IX–X 1981) porozumień szczecińskich (VIII 1980), porozumień jastrzębskich (IX 1980)

– identyfikuje postacie: Bogdana Borusewicza, Mieczysława Jagielskiego, Jimmy’ego Cartera

– omawia działalność NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności”

– przedstawia reakcję ZSRS na wydarzenia w Polsce w 1980 r.


1

3. Stan wojenny i schyłek PRL

 1. Wprowadzenie stanu wojennego

 2. Świat wobec sytuacji w Polsce

 3. Reakcja społeczeństwa

 4. Opozycja antykomunistyczna poza „Solidarnością”

 5. Ostatnie lata PRL

XL.1

XL.2


– wyjaśnia znaczenie terminów: stan wojenny, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ZOMO, internowanie

– zna daty: wprowadzenia stanu wojennego (12/13 XII 1981), pacyfikacji kopalni „Wujek” (16 XII 1981), przyznania Pokojowej Nagrody Nobla L. Wałęsie (1983)

– identyfikuje postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, Jerzego Popiełuszki

– przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– charakteryzuje przebieg stanu wojennego w Polsce

– przedstawia reakcję społeczeństwa na stan wojenny

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce


– wyjaśnia znaczenie terminów: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

– zna daty: zawieszenia stanu wojennego (XII 1982), powstania OPZZ (1984), zniesienia stanu wojennego (22 VII 1983), zamordowania G. Przemyka (1983), zamordowania ks. J. Popiełuszki (1984)

– identyfikuje postacie: Grzegorza Przemyka, Zbigniewa Bujaka,

Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa, Kornela Morawieckiego

– przedstawia reakcję świata na sytuację w Polsce w okresie stanu wojennego

– omawia okoliczności zniesienia stanu wojennego w Polsce

– charakteryzuje opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 80. XX w.

– charakteryzuje sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego

– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego


1

TSW – Jak Pomarańczowa Alternatywa

walczyła z komunizmem? 1. Początki Pomarańczowej

Alternatywy

 1. Po co robić happeningi?

 2. We Wrocławiu

 3. Działalność

po Okrągłym Stole

XL.2


– wyjaśnia znaczenie terminu: Pomarańczowa Alternatywa

– zna daty: szczyt aktywności ulicznej Pomarańczowej Alternatywy (1988), końca działalności Pomarańczowej Alternatywy (1990)

– identyfikuje postać Waldemara Fydrycha

– wyjaśnia, jakie idee przyświecały Pomarańczowej Alternatywie

– wymienia przykłady akcji Pomarańczowej Alternatywy


– identyfikuje postać Krzysztofa Skiby

– zna daty: pierwszych akcji ulicznych Pomarańczowej Alternatywy (1981)

– przedstawia okoliczności powstania Pomarańczowej Alternatywy

– przedstawia stosunek Polaków do akcji podejmowanych przez działaczy Pomarańczowej Alternatywy

– wyjaśnia, jak władze reagowały na akcje Pomarańczowej Alternatywy

– omawia działalność Pomarańczowej Alternatywy po Okrągłym Stole

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i obalenie komunizmu


1

4. Rozpad bloku wschodniego

 1. Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej

 2. Próby reform w ZSRS

 3. Jesień Ludów

 4. Rozpad ZSRS
XXXVI.10

XXXVI.11– wyjaśnia znaczenie terminów: pierestrojka, głasnost, uskorienie, Jesień Ludów, aksamitna rewolucja, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

– zna daty: obalenia komunizmu w europejskich państwach bloku wschodniego (1989–1990), rozpadu ZSRS (1990), zjednoczenia Niemiec (1990)

– identyfikuje postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa, Václava Havla

– przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80. XX w.

– wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczne

– przedstawia rolę Michaiła Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego

– wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS


– wyjaśnia znaczenie terminów: mudżahedini, dżihad, efekt domina, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), komitety helsińskie, Karta 77, „imperium zła”, pucz Janajewa

– zna daty: interwencji zbrojnej ZSRS w Afganistanie (1979–1989), przejęcia władzy przez M. Gorbaczowa (1985), katastrofy w Czarnobylu (1986), ogłoszenia niepodległości przez Litwę (1990), puczu Janajewa (1991), rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego (1991), rozwiązania ZSRS (XII 1991)

– identyfikuje postacie: Borysa Jelcyna, Nicolae Ceauşescu, Giennadija Janajewa

– charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej

– charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego

– omawia proces rozpadu ZSRS, uwzględniając powstanie niepodległych państw w Europie

– wyjaśnia, jakie były przyczyny rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego

– wyjaśnia znaczenie katastrofy w Czarnobylu dla Europy i ZSRS

– ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce międzynarodowej


1

5. Początek III Rzeczypospolitej

 1. Geneza Okrągłego Stołu

 2. Okrągły Stół

 3. Wybory czerwcowe

 4. Budowa III Rzeczypospolitej

XL.3

XLI.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: obrady Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe, Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), sejm kontraktowy, hiperinflacja

– zna daty: obrad Okrągłego Stołu (II–IV 1989), wyborów czerwcowych (4 VI 1989), powołania rządu T. Mazowieckiego (12 IX 1989)

– identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaruzelskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu

– prezentuje następstwa wyborów czerwcowych

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce
– wyjaśnia znaczenie terminów: Urząd Ochrony Państwa (UOP), weryfikacja, „gruba linia”/„gruba kreska”

– zna daty: debaty Miodowicz–Wałęsa (XI 1988), ponownego zalegalizowania NSZZ „Solidarności” (IV 1989), wyboru W. Jaruzelskiego na prezydenta (VII 1989), przyjęcia nazwy Rzeczpospolita Polska (29 XII 1989)

– identyfikuje postacie: Czesława Kiszczaka, Alfreda Miodowicza, Mieczysława Rakowskiego, Leszka Balcerowicza, Krzysztofa Skubiszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego

– omawia okoliczności zwołania Okrągłego Stołu

– przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce1


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna