Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowejPobieranie 336,32 Kb.
Strona2/4
Data24.02.2019
Rozmiar336,32 Kb.
1   2   3   4

4. Społeczeństwo polskie pod okupacją

 1. Niemiecki terror

 2. Postawa Polaków wobec okupacji

 3. Zagłada polskich Żydów

 4. Powstanie w getcie warszawskim

 5. Polacy wobec Holokaustu

 6. Rzeź wołyńska

XXXIV.1

XXXIV.2


XXXIV.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: łapanka, Holokaust, getto, Generalny Plan Wschód, Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, rzeź wołyńska

– zna daty: powstania Generalnego Planu Wschód (1942), wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 IV 1943), rzezi wołyńskiej (1943)

– identyfikuje postacie: Marka Edelmana, Ireny Sendlerowej, Józefa i Wiktorii Ulmów, Witolda Pileckiego

– przedstawia założenia Generalnego Planu Wschód

– wymienia postawy Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego

– przedstawia metody eksterminacji narodu żydowskiego

wyjaśnia, w jakim celu okupanci prowadzili walkę z polską kulturą

– omawia wysiedlenia na Zamojszczyźnie i ich skutki

– wymienia znaczenie terminów: kontyngent, czarny rynek, Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), szmalcownik, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), czystki etniczne

– zna daty: decyzji o przeprowadzeniu Holokaustu (1942), początku wysiedleń na Zamojszczyźnie (XI 1942), tzw. krwawej niedzieli (11 VII 1943), zamordowania rodziny Ulmów (24 III 1944)

– identyfikuje postacie: Władysława

Bartoszewskiego, Zofii Kossak-

-Szczuckiej, Jana Karskiego, Stepana Bandery

– charakteryzuje warunki życia w getcie

– opisuje postawy Polaków wobec Holokaustu

– opisuje przebieg powstania w getcie warszawskim

– przedstawia stosunek państw zachodnich do Holokaustu

– przedstawia przyczyny i przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach Wschodnich

– ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

– ocenia postawy Polaków wobec Holokaustu1

5. Plan „Burza” i powstanie

warszawskie 1. Plan „Burza” i jego przebieg

 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego

 3. Wybuch powstania

 4. Walki powstańcze

 5. Upadek i skutki powstania

XXXIV.5


– wyjaśnia znaczenie terminów:
godzina „W”, plan „Burza”, zrzuty

– zna daty: opracowania planu „Burza” (1943/1944), powstania warszawskiego (1 VIII – 2 X 1944)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Komorowskiego, ps. Bór, Leopolda Okulickiego

– przedstawia założenia planu „Burza”

– przedstawia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego

– charakteryzuje etapy przebiegu powstania warszawskiego
– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Ostra Brama”

– zna daty: operacji „Ostra Brama” (VII 1944),

– identyfikuje postacie: Antoniego Chruściela, ps. Monter, Ericha von dem Bacha-Zelewskiego

– opisuje realizację planu „Burza” na Kresach Wschodnich

– przedstawia sytuację w Warszawie w przededniu powstania i przedstawia jej wpływ na bezpośrednią decyzję wydania rozkazu o jego wybuchu

– omawia okoliczności polityczne i militarne, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wybuchu powstania w Warszawie

– omawia postawę wielkich mocarstw wobec powstania warszawskiego

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania, uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną

– ocenia postawę aliantów zachodnich i ZSRS wobec powstania warszawskiego


1

6. Polacy
w koalicji anty-hitlerowskiej

 1. Armia Polska we Francji

 2. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii

 3. Polacy podczas walk w Europie Zachodniej

 4. Wojsko Polskie w ZSRS
XXXV.2

XXXV.3


– wyjaśnia znaczenie terminu: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

– zna daty: walk o Narwik (V 1940), walk o Tobruk (VIII – XII 1941), walk o Monte Cassino (V 1944), bitwy pod Lenino (X 1943)

– identyfikuje postać Władysława Andersa

– wymienia i wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem)

– wymienia polskie formacje wojskowe uczestniczące w najważniejszych bitwach II wojny światowej


– zna daty: powstania armii gen. Z. Berlinga w ZSRS (V 1943), bitwy pod Falaise (VIII 1944), bitwy pod Arnhem (IX 1944)

– identyfikuje postacie: Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Szyszko-Bohusza, Zygmunta Berlinga, Karola Świerczewskiego

– charakteryzuje proces formowania się polskich oddziałów wojskowych we Francji

– opisuje szlak bojowy i sukcesy najsłynniejszych polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na frontach II wojny światowej

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej


1

7. Sprawa polska pod koniec wojny

 1. Polska lubelska

 2. Jałta a sprawa polska

 3. Represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego

 4. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
XXXV.3

XXXVII.1– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Partia Robotnicza (PPR), Manifest PKWN, Polska lubelska, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN), proces szesnastu

– zna daty: powstania PPR (1942), konferencji w Teheranie (1943), ogłoszenia Manifestu PKWN (22 VII 1944), konferencji w Jałcie (II 1945), procesu szesnastu (VI 1945), powstania TRJN (VI 1945)

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Bolesława Bieruta

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach komuniści przejęli władzę w Polsce

– wymienia postanowienia konferencji w Teheranie i w Jałcie dotyczące Polski

– omawia okoliczności i skutki powstania TRJN

– przedstawia metody działania polskich komunistów w celu przejęcia władzy w państwie


– wyjaśnia znaczenie terminów: Krajowa Rada Narodowa (KRN), Niepodległość („NIE”)

– zna daty: powołania KRN (31 XII 1943/1 I 1944), powstania Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (XII 1944), rozwiązania AK (19 I 1945)

– identyfikuje postacie: Edwarda Osóbki-Morawskiego, Augusta Emila Fieldorfa, ps. Nil, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka, Iwana Sierowa

– wyjaśnia, w jaki sposób decyzje Wielkiej Trójki w Teheranie łamały postanowienia Karty atlantyckiej

– przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

– opisuje metody represji zastosowane przez komunistów wobec Polskiego Państwa Podziemnego

omawia postawy działaczy Polskiego Państwa Podziemnego wobec reżimu komunistycznego

ocenia stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej


1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II

2

ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Powojenny podział świata

 1. Skutki II wojny światowej

 2. Konferencja w Poczdamie

 3. Procesy norymberskie

 4. Powstanie ONZ

 5. Plan Marshalla

 6. Okupacja Niemiec

XXXIII.4

XXXVI.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Karta Narodów Zjednoczonych, układ dwubiegunowy, procesy norymberskie, plan Marshalla (Europejski Plan Odbudowy), Powszechna deklaracja praw człowieka, strefa okupacyjna

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (IV 1945), podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (VI 1945), konferencji poczdamskiej (VII–VIII 1945), I procesu norymberskiego (XI 1945 – X 1946), uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka (1948),

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana

– wskazuje na mapie podział Europy na blok zachodni i wschodni

– przedstawia bilans II wojny światowej dotyczący strat ludności i zniszczeń

– wymienia postanowienia konferencji w Poczdamie

– opisuje politykę zwycięskich mocarstw wobec Niemiec

– przedstawia cele, strukturę i działalność ONZ
– wyjaśnia znaczenie terminów: denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, sekretarz generalny ONZ

– zna daty: ogłoszenia planu Marshalla (VI 1947)

– identyfikuje postacie: Clementa Attlee, George’a Marshalla

– wskazuje na mapie państwa, które

przyjęły pomoc USA w ramach planu Marshalla

– przedstawia polityczne skutki II wojny światowej

– wyjaśnia, w jaki sposób zrealizowano w Niemczech zasadę czterech D

– porównuje politykę państw zachodnich i ZSRS wobec Niemiec pod okupacją

– wyjaśnia, dlaczego państwa Europy Wschodniej nie skorzystały z planu Marshalla

– wyjaśnia przyczyny dominacji USA i ZSRS w powojennym świecie

– ocenia znaczenie powstania ONZ


1

2. Początek zimnej wojny

 1. Ekspansja komunizmu w Europie

 2. Doktryna Trumana

 3. Kryzys berliński

 4. Powstanie NATO

 5. Powstanie berlińskie

 6. Powstanie dwóch państw niemieckich

 7. Budowa muru berlińskiego

XXXVI.2

XXXVI.3


XXXVI.4

XXXVI.7


– wyjaśnia znaczenie terminów: żelazna kurtyna, doktryna Trumana, zimna wojna, mur berliński, blokada Berlina Zachodniego, NATO

– zna daty: blokady Berlina Zachodniego (VI 1948–V 1949), proklamowania RFN (IX 1949), powstania NRD (X 1949), powstania NATO (1949), budowy muru berlińskiego (1961)

– identyfikuje postacie: Harry’ego Trumana, Konrada Adenauera

– wskazuje na mapie żelazną kurtynę, terytorium RFN i NRD

– wyjaśnia, w jaki sposób doktryna Trumana miała powstrzymać rosnące wpływy komunistów na świecie

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– przedstawia przyczyny powstania dwóch państw niemieckich

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego

– przedstawia sposób przejmowania władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

– wskazuje okoliczności powstania NATO– wyjaśnia znaczenie terminów: Bizonia, powstanie berlińskie

– zna daty: przemówienia W. Churchilla w Fulton (III 1946), ogłoszenia doktryny Trumana (III 1947), powstania Bizonii (1947), powstania Trizonii (1949), powstania berlińskiego (VI 1953)

– identyfikuje postać Waltera Ulbrichta

– wskazuje na mapie podział Niemiec na strefy okupacyjne

– przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich

– wyjaśnia genezę blokady Berlina Zachodniego

– podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego

– omawia różnice między państwami niemieckimi

– ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

– ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec


1

TSW – Historia muru berlińskiego

 1. Miasto podzielone żelazną kurtyną

 2. Ucieczka do lepszego świata

 3. Solidarni z berlińczykami

 4. Upadek muru

XXXVI.7


– wyjaśnia znaczenie terminu: mur berliński

– zna daty: daty rozpoczęcia budowy muru berlińskiego (VIII 1961), zburzenia muru berlińskiego (XI 1989), zjednoczenia Niemiec (1990)

– identyfikuje postać Helmuta Kohla

– wymienia przyczyny zbudowania muru berlińskiego

– omawia okoliczności upadku muru berlińskiego

– wyjaśnia, dlaczego ludzie uciekali do Berlina Zachodniego
– wyjaśnia znaczenie terminu: Checkpoint Charlie

– zna daty: śmierci pierwszej ofiary przy próbie przekroczenia muru berlińskiego (VIII 1961), wydarzeń przy Checkpoint Charlie (1961)

– identyfikuje postacie: Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, Ronalda Reagana

– opisuje, jak budowano mur berliński

– wyjaśnia, jaką rolę w komunistycznej propagandzie odgrywał mur berliński

– wyjaśnia, w jaki sposób międzynarodowa opinia publiczna zareagowała na budowę muru berlińskiego

– ocenia znaczenie, jakie dla podzielonego Berlina miały wizyty prezydentów USA J.F. Kennedy’ego i R. Reagana


1

3. Za żelazną kurtyną

 1. ZSRS po II wojnie światowej

 2. Kraje demokracji ludowej

 3. Odwilż w bloku wschodnim

 4. Powstanie węgierskie

 5. Polityka odprężenia

XXXVI.4

XXXVI.5


– wyjaśnia znaczenie terminów: kraje demokracji ludowej, odwilż, tajny referat Chruszczowa, destalinizacja, Układ Warszawski, powstanie węgierskie

– zna daty: śmierci J. Stalina (5 III 1953 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955), XX Zjazdu KPZR (II 1956), powstania węgierskiego (X 1956)

– identyfikuje postać Nikity Chruszczowa

– omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej

– wyjaśnia znaczenie śmierci Stalina dla przemian w ZSRS i krajach demokracji ludowej

– omawia przejawy odwilży w ZSRS

– przedstawia najważniejsze tezy referatu N. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR i konsekwencje wygłoszenia tego przemówienia

– omawia okoliczności powstania i znaczenie Układu Warszawskiego

– wymienia przyczyny i skutki powstania węgierskiego w 1956 r.


– wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), żdanowszczyzna, Kominform

– zna daty: powstania Kominformu (IX 1947), powstania RWPG (1949), wkroczenia Armii Sowieckiej na Węgry (XI 1956), końca okresu odprężenia między Wschodem a Zachodem (1960)

– identyfikuje postacie: Andrieja Żdanowa, Josipa Broza-Tity, Ławrientija Berii, Imre Nagya

– charakteryzuje i porównuje sytuację społeczno-polityczną w ZSRS po zakończeniu II wojny światowej i po śmierci Stalina

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do konfliktu między ZSRS a komunistycznymi władzami Jugosławii

– charakteryzuje sposób sprawowania władzy i prowadzoną politykę przez N. Chruszczowa

– wymienia przejawy odprężenia w relacjach międzynarodowych w latach 1953–1960

– przedstawia przebieg powstania węgierskiego z 1956 r.
1

4. Daleki Wschód po II wojnie

światowej 1. Wojna domowa w Chinach

 2. Polityka wewnętrzna Mao Zedonga

 3. Wojna koreańska

 4. Klęska Francji w Indochinach
XXXVI.6

XXXVI.9


– wyjaśnia znaczenie terminów: Wielki Skok, rewolucja kulturalna

– zna daty: wojny domowej w Chinach (1946–1949), wojny w Korei (1950–1953), początku Wielkiego Skoku (1958), rewolucji kulturalnej (1966–1968)

– identyfikuje postacie: Mao Zedonga, Kim Ir Sena, Ho Szi Minha

wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny

– wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu

– omawia sposoby realizacji i skutki tzw. Wielkiego Skoku w Chinach

– wyjaśnia, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach

– omawia przyczyny i skutki konfliktów w Azji w czasie zimnej wojny
– wyjaśnia znaczenie terminów: Kuomintang, reedukacja, Czerwona Gwardia (hunwejbini), Czerwona książeczka

– zna daty: powstania Chińskiej Republiki Ludowej (X 1949), proklamowania Republiki Chińskiej (1949), rozejmu w Panmundżonie (1953), bitwy pod Dien Bien Phu (1954)

– identyfikuje postacie: Czang Kaj-szeka, Douglasa MacArthura

– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej

– opisuje komunistyczne reżimy w Chinach i Korei Północnej, szczególnie uwzględniając stosunek władzy do jednostki

– opisuje skutki polityki gospodarczej i kulturalnej Mao Zedonga

– przedstawia rywalizację USA i ZSRS podczas wojny w Korei

– opisuje proces dekolonizacji Indochin

– ocenia następstwa procesu dekolonizacji


1

5. Rozpad systemu kolonialnego

 1. Przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

 2. Powstanie Indii i Pakistanu

 3. Konflikt indyjsko-pakistański

 4. Upadek kolonializmu w Afryce

 5. Kraje Trzeciego Świata
XXXVI.6


– wyjaśnia znaczenie terminów: dekolonizacja, Trzeci Świat, metoda tzw. biernego oporu, Rok Afryki

– zna datę Roku Afryki (1960)

– identyfikuje postać Mahatmy Gandhiego

– wskazuje przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

– przedstawia skutki rozpadu brytyjskiego imperium kolonialnego w Indiach

– charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata po uzyskaniu niepodległości
– wyjaśnia znaczenie terminów: Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), Ruch Państw Niezaangażowanych, neokolonializm

– zna daty: powstania Indii i Pakistanu (1947), konferencji w Bandungu (1955), wojny w Algierii (1954–1962), wojny w Biafrze (1967)

– identyfikuje postać Charles’a de Gaulle’a

– wyjaśnia, jaką rolę w procesie dekolonizacji Indii odegrał Indyjski Kongres Narodowy

– podaje przyczyny konfliktu indyjsko-pakistańskiego

– charakteryzuje konflikty zbrojne w Afryce w dobie dekolonizacji i po 1960 r.

– przedstawia najważniejsze skutki polityczne i gospodarcze procesu dekolonizacji

– ocenia rolę Mahatmy Gandhiego w procesie dekolonizacji Indii1

6. Konflikt na Bliskim Wschodzie

 1. Powstanie państwa Izrael

 2. Kryzys sueski

 3. Wojna sześciodniowa i Jom Kippur

 4. Konflikt palestyński pod koniec XX w.

 5. Rewolucja islamska w Iranie

 6. I wojna w Zatoce Perskiej
XXXVI.8


– wyjaśnia znaczenie terminów: Bliski Wschód, syjonizm, konflikt żydowsko-palestyński, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP)

– zna daty: powstania Izraela (1948), wojny sześciodniowej (1967), wojny Jom Kippur (1973), I wojny w Zatoce Perskiej (1990)

– identyfikuje postacie: Dawida Ben Guriona, Jasira Arafata

– wskazuje na mapie rejon Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej

– przedstawia okoliczności, w jakich powstało państwo Izrael

– wymienia przyczyny i skutki konfliktów izraelsko-arabskich– omawia charakter konfliktu bliskowschodniego

– omawia konflikt w rejonie Zatoki Perskiej– wyjaśnia znaczenie terminów: kibuc, szyici, zamach w Monachium, intifada, Autonomia Palestyńska, operacja „Pustynna burza”

– zna daty: wydania deklaracji Balfoura (1917), rezolucji ONZ o podziale Palestyny (1947), wojny o niepodległość Izraela (1948–1949), nacjonalizacji Kanału Sueskiego (1956), wojny izraelsko-egipskiej (X 1956), zamachu w Monachium (1972), porozumienia w Camp David (1978), wybuchu intifady (1987), porozumienia z Oslo (1993)

– identyfikuje postacie: Gamala Abdela Nasera, Menachema Begina, Ruhollaha Chomeiniego, Saddama Husajna

– omawia proces powstawania państwa Izrael i jego funkcjonowanie w pierwszych latach niepodległości

– przedstawia przyczyny i skutki rewolucji islamskiej w Iranie

– charakteryzuje i ocenia zjawisko terroryzmu palestyńskiego

– ocenia rolę mocarstw światowych w konflikcie bliskowschodnim


1

7. Zimna wojna i wyścig zbrojeń

 1. Rywalizacja Wschód–Zachód

 2. Kryzys kubański

 3. Wojna w Wietnamie

 4. Rządy Breżniewa

 5. Praska wiosna
XXXVI.5

XXXVI.7


– wyjaśnia znaczenie terminów: wyścig zbrojeń, kryzys kubański, lądowanie w Zatoce Świń, odprężenie, praska wiosna

– zna daty: wysłania pierwszego człowieka w kosmos (1961), ogłoszenia blokady morskiej Kuby (X 1962), wojny w Wietnamie (1957–1975), praskiej wiosny (1968), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20/21 VIII 1968)

– identyfikuje postacie: Nikity Chruszczowa, Fidela Castro, Johna F. Kennedy’ego, Richarda Nixona, Leonida Breżniewa

– wyjaśnia, na czym polegała rywalizacja między USA i ZSRS w dziedzinach: wojskowości i podboju kosmosu

– przedstawia przyczyny i skutki konfliktu kubańskiego

– omawia przyczyny i skutki praskiej wiosny

– wyjaśnia okoliczności interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji


– wyjaśnia znaczenie terminów: „gorąca linia” między Moskwą i Waszyngtonem, Vietcong, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Czerwoni Khmerzy

– zna daty: umieszczenia pierwszego sztucznego satelity w kosmosie (1947), przejęcia władzy na Kubie przez F. Castro (1959), desantu w Zatoce Świń (1961), lądowania na Księżycu (1969), Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1973–1975), dyktatury Czerwonych Khmerów (1975–1979)

– identyfikuje postacie: Dwighta Eisenhowera, Pol Pota, Jurija Gagarina, Neila Armstronga, Aleksandra Dubčeka

– omawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRS i USA w latach 60. i 70. XX w.

– przedstawia przyczyny i skutki amerykańskiej interwencji w Wietnamie

– przedstawia skutki rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży

– omawia wpływy ZSRS na świecie i ocenia ich polityczne konsekwencje


1

8. Droga ku wspólnej Europie

 1. Demokratyzacja Europy Zachodniej

 2. Upadek europejskich dyktatur

 3. Początek integracji europejskiej

 4. Od EWG do Unii Europejskiej
XXXVI.12


– wyjaśnia znaczenie terminów: traktaty rzymskie, Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Komisja Europejska, Parlament Europejski, układ z Schengen, traktat z Maastricht, Unia Europejska, euro

– zna daty: powstania EWWiS (1952), podpisania traktatów rzymskich (1957), powstania Unii Europejskiej (1993)

– identyfikuje postacie: Roberta Schumana, Konrada Adenauera, Alcida De Gasperiego

– wskazuje na mapie państwa założycielskie EWG oraz państwa należące do UE

– wymienia zjawiska, które wpłynęły na umocnienie się demokracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

– podaje przyczyny integracji europejskiej

– przedstawia etapy tworzenia Unii Europejskiej


– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Schumana, Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Rada Europejska

– zna daty: ogłoszenia planu Schumana (1950), powstania Komisji Wspólnot

Europejskich (1967), rewolucji goździków (1974), końca dyktatury F. Franco w Hiszpanii (1975), podpisania układu w Schengen (1985), zawarcia traktatu w Maastricht (1992)

– identyfikuje postacie: Antónia de Oliveiry Salazara, króla Juana Carlosa

– wskazuje na mapie etapy rozszerzania EWG

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do demokratycznych przemian w krajach Europy Zachodniej i Południowej

– porównuje sytuację gospodarczą państw Europy Zachodniej i Wschodniej

– omawia wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy i demokratyzację państw Europy Zachodniej

– ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej


1

9. Przemiany społeczne i kulturowe

w drugiej połowie XX w. 1. Rewolucja obyczajowa

 2. Ruchy kontestatorskie

 3. Bunty studenckie

 4. Ruchy feministyczne

 5. Terroryzm polityczny

 6. Walka z segregacją rasową

 7. Sobór Watykański II
XXXVI.13


– wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja obyczajowa, ruch kontestatorski, hipisi, pacyfizm, feminizm, segregacja rasowa

– zna daty: obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zniesienia segregacji rasowej w USA (1964)

– identyfikuje postacie: Martina Luthera Kinga, Jana XXIII, Pawła VI

– przedstawia przyczyny przemian społecznych i kulturowych w drugiej połowie XX w.

– omawia cechy charakterystyczne rewolucji obyczajowej i jej skutki

– wymienia hasła ruchów kontestatorskich

– przedstawia cele buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60.

– wyjaśnia, na czym polegała walka z segregacją rasową w USA

– wymienia skutki obrad Soboru Watykańskiego II


– wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja seksualna, kontrkultura, Greenpeace, Woodstock, terroryzm polityczny, Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady

– zna daty: buntów studenckich we Francji (1968), festiwalu w Woodstock (1969), marszu w Waszyngtonie (1963)

– identyfikuje postacie: Adreasa

Baadera, Alda Moro

– podaje przykłady wybitnych osobowości ruchów kontestatorskich

– wymienia przykłady zespołów rockowych, które miały wpływ na kształtowanie się kultury młodzieżowej lat 60. i 70.

– omawia cechy charakterystyczne ruchów kontestatorskich i pacyfistycznych

– prezentuje poglądy ruchów feministycznych w XX w.

– omawia przyczyny, przejawy i skutki buntów studenckich

– opisuje walkę o równouprawnienie

– omawia genezę, przejawy i skutki terroryzmu politycznego

– ocenia skutki społeczne, kulturalne i polityczne przemian obyczajowych lat 60. XX w.

– ocenia znaczenie reform Soboru Watykańskiego II


11   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna