Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowejPobieranie 336,32 Kb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar336,32 Kb.
  1   2   3   4

Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowejTemat

lekcji

Zagadnienia,

materiał nauczania

Odniesienia

do podstawy

programowej

Wymagania podstawowe


Wymagania ponadpodstawowe


Liczba

godzin

ROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA

1. Napaść na Polskę

 1. Niemieckie przygotowania do wojny

 2. Polacy w przededniu wojny

 3. Wybuch wojny

 4. Przebieg walk

 5. Napaść sowiecka

 6. Zakończenie walk i bilans wojny obronnej

XXXII.1

XXXII.2


XXXII.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna bły-skawiczna (Blitzkrieg), bitwa graniczna, „dziwna wojna”, internowanie

– zna daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939), bitwy o Westerplatte (1–7 IX 1939), wkroczenia Armii Czerwonej do Polski (17 IX 1939)

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego

– wskazuje na mapie kierunki uderzeń armii niemieckiej i sowieckiej

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r.

– opisuje przykłady bohaterstwa polskich żołnierzy

– przedstawia przykłady zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców i Sowietów w czasie wojny obronnej Polski


– wyjaśnia znaczenie terminów: prowokacja gliwicka, „polskie Termopile”, Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), Grupy Specjalne (Einsatzgruppen)

– zna daty: prowokacji gliwickiej (31 VIII 1939), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię (3 IX 1939), bitwy nad Bzurą (9–22 IX 1939), ewakuacji władz państwowych i wojskowych z Warszawy (6/7 IX 1939), internowania władz polskich w Rumunii (17/18 IX 1939), kapitulacji Warszawy (28 IX 1939), kapitulacji Helu (2 X 1939), kapitulacji pod Kockiem (6 X 1939)

– identyfikuje postacie: Władysława Raginisa, Franciszka Kleeberga, Franciszka Dąbrowskiego, Józefa Unruga, Tadeusza Kutrzeby

– przedstawia stosunek sił ZSRS, Niemiec i Polski

– przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r.

– porównuje plany Polski i Niemiec przygotowane na wypadek wojny– omawia okoliczności wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski w kontekście paktu RibbentropMołotow

– wymienia miejsca kluczowych bitew wojny obronnej Polski stoczonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi

– wymienia i charakteryzuje etapy wojny obronnej Polski

– ocenia postawę aliantów zachodnich wobec Polski we wrześniu 1939 r.

– ocenia postawę władz polskich we wrześniu 1939 r.


1

2. Podbój Europy przez Hitlera
i Stalina

 1. Wojna zimowa

 2. Atak III Rzeszy na kraje skandynawskie

 3. Agresja niemiecka na Europę Zachodnią

 4. Klęska Francji

 5. Bitwa o Anglię

 6. Wojna na Bałkanach

XXXIII.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: alianci, bitwa o Anglię, linia Maginota, kolaboracja

– zna daty: napaści niemieckiej na Danię i Norwegię (IV 1940), ataku III Rzeszy na Francję (V 1940), bitwy o Anglię (VII–X 1940)

– identyfikuje postacie: Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a

– wymienia państwa, które padły ofiarą agresji sowieckiej oraz niemieckiej do 1941 r.

– wskazuje na mapie obszary zagarnięte przez ZSRS i III Rzeszę do 1941 r.

– przedstawia cele polityki Hitlera i Stalina w Europie w latach 1939–1941

– przedstawia najważniejsze działania wojenne w Europie z lat 1939–1941

– opisuje skutki bitwy o Anglię oraz omawia jej polityczne i militarne znaczenie– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna zimowa, państwo marionetkowe, państwo Vichy, Komitet Wolnej Francji, linia Mannerheima

– zna daty: wojny sowiecko-fińskiej (XI 1939 – III 1940), zajęcia republik bałtyckich przez ZSRS (VI 1940), ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (V–VI 1940), ataku Niemiec na Jugosławię i Grecję (IV 1941)

– identyfikuje postacie: Vidkuna Quislinga, Philippe’a Pétaina

– przedstawia ekspansję ZSRS w latach 1939–1941

– omawia sposób przejęcia kontroli nad republikami bałtyckimi przez ZSRS w 1940 r.

– opisuje kolejne etapy agresji Niemiec w latach 1940–1941

– wyjaśnia główne przyczyny pokonania Francji przez armię niemiecką w 1940 r.

– ocenia sytuację polityczną i militarną w Europie w 1941 r.1

TSW – Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii?`

 1. Jak pokonać flotę brytyjską?

 2. Bitwa o Anglię

 3. Pierwsza porażka Hitlera

XXXIII.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: operacja „Lew morski”, Enigma

– zna datę: bitwy o Anglię (VII–X 1940)

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Winstona Churchilla

– wymienia cele niemieckich ataków lotniczych na Wielką Brytanię

– wskazuje wynalazki techniczne, które pomogły Brytyjczykom w walce z Niemcami

– przedstawia militarny wkład Polaków w obronę Wielkiej Brytanii– zna daty: największego nalotu niemieckiego na Wielką Brytanię (15 IX 1940), nalotu na Coventry (XI 1940)

– identyfikuje postacie: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego

– omawia założenia niemieckiego planu inwazji na Wielką Brytanię

– porównuje potencjał militarny wojsk niemieckich i brytyjskich w czasie bitwy o Anglię

wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Niemiec w bitwie o Anglię

– ocenia wkład polskich lotników w walki o Wielką Brytanię1

3. Wojna III Rzeszy z ZSRS

 1. Przygotowania do wojny

 2. Atak niemiecki na ZSRS

 3. Wielka Wojna Ojczyźniana

 4. Stosunek ludności ZSRS do okupanta

 5. Walki o Leningrad i Stalingrad
XXXIII.1

XXXIII.3– wyjaśnia znaczenie terminów: plan „Barbarossa”, Wielka Wojna Ojczyźniana

– zna daty: agresji Niemiec na ZSRS (22 VI 1941), bitwy pod Moskwą (XI–XII 1941), bitwy pod Stalingradem (VIII 1942 – II 1943)

– identyfikuje postać Gieorgija Żukowa

– wskazuje na mapie przełomowe bitwy wojny Niemiec i ZSRS: pod Moskwą i pod Stalingradem

– wyjaśnia przyczyny ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki

– przedstawia etapy wojny niemiecko-sowieckiej

– omawia przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej dla przebiegu II wojny światowej

– wyjaśnia, jakie czynniki spowodowały klęskę ofensywy niemieckiej na Moskwę w 1941 r.– wyjaśnia znaczenie terminów: blokada Leningradu, Lend-Lease Act

– zna datę blokady Leningradu (1941–1944)

– identyfikuje postać Friedricha von Paulusa

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach 1941–1943

– przedstawia warunki prowadzenia działań wojennych przez Niemcy na terenie ZSRS

– wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdobycia przewagi militarnej przez ZSRS

– charakteryzuje stosunek ludności do okupanta na zajmowanych terenach przez Niemców

– przedstawia, w jaki sposób Niemcy traktowali jeńców sowieckich

– wskazuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRS

– ocenia postawę władz sowieckich w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej1

4. Polityka okupacyjna III Rzeszy

 1. Polityka niemiecka

wobec ziem okupowanych

 1. Ruch oporu w okupowanej Europie

 2. Polityka niemiecka wobec Żydów

 3. Holokaust

 4. Postawy wobec Holokaustu

XXXIII.2


– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch oporu, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny, pacyfikacja, Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, obóz zagłady

– zna datę powstania Generalnego Planu Wschodniego (1942)

– identyfikuje postacie: Adolfa Eichmanna, Ireny Sendlerowej

– przedstawia założenia polityki rasowej hitlerowców oraz metody jej realizacji

– wymienia założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschód

– charakteryzuje politykę okupacyjną Niemiec

– wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami, oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch opo­ru

– wyjaśnia, jakimi sposobami ludność terenów okupowanych niosła pomoc Żydom– omawia bilans Holokaustu

– wyjaśnia znaczenie terminów: „przestrzeń życiowa” (Lebensraum), „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, Szoah, „Żegota”, szmalcownicy, Babi Jar, Ponary, czetnicy

– zna daty: konferencji w Wannsee (I 1942), wybuchu antyniemieckiego powstania w Paryżu (VIII 1942)

– identyfikuje postacie: Heinricha Himmlera, Josipa Broza-Tity, Oskara Schindlera, Raoula Wallenberga, Henryka Sławika

– wskazuje na mapie obozy koncentracyjne i obozy zagłady w Europie

– porównuje sytuację ludności na terytoriach okupowanych przez Niemców

– przedstawia przebieg zagłady europejskich Żydów

– omawia postawy ludności ziem okupowanych wobec Holokaustu i niemieckich agresorów

– ocenia postawy wobec Holokaustu1

5. Wojna poza

Europą


 1. Walki w Afryce Północnej

 2. Wojna na Atlantyku

 3. Przystąpienie Japonii do wojny

 4. Ofensywa japońska w Azji

XXXIII.1

XXXIII.3– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o Atlantyk, pakt trzech, wilcze stada, konwój, Enigma, lotniskowiec

– zna daty: podpisania paktu trzech (IX 1940), ataku Japonii na USA (7 XII 1941), bitwa pod El Alamein (X–XI 1942), bitwy o Midway (VI 1942), kapitulacji wojsk włoskich i niemieckich w Afryce (V 1943)

– identyfikuje postacie: Franklina Delano Roosevelta, Erwina Rommla

– wymienia główne strony konfliktu w Afryce i w rejonie Pacyfiku oraz ich najważniejsze cele strategiczne

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew pod El Alamein i pod Midway i lokalizuje je na mapie

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla losów II wojny światowej

– ocenia konsekwencje włączenia się USA do wojny


– wyjaśnia znaczenie terminów: U-Boot, pancernik, operacja „Torch”, Afrika Korps

– zna daty: ataku Włoch na Egipt (VIII 1940), nalotów na Maltę (1940–1942), lądowania wojsk niemieckich w Afryce (1941), bitwy na Morzu Koralowym (V 1942), walk o Guadalcanal (VIII 1942 – II 1943)

– identyfikuje postacie: Bernarda Montgomery’ego, Dwighta Davida Eisenhowera

– wskazuje na mapie obszary opanowane przez Japończyków do końca 1942 r.

– przedstawia przebieg walk w Afryce

– omawia działania wojenne na morzach i oceanach

– charakteryzuje ekspansję japońską w Azji

– przedstawia rozwiązania militarne, które obie strony stosowały podczas zmagań na Oceanie Atlantyckim
1

6. Droga do

zwycięstwa 1. Początek Wielkiej Koalicji

 2. Bitwa na Łuku Kurskim i jej następstwa

 3. Walki na Sycylii i we Włoszech

 4. Konferencja w Teheranie

 5. Otwarcie drugiego frontu w Europie
XXXIII.1

XXXIII.3

XXXIII.4


– wyjaśnia znaczenie terminów:

Karta atlantycka, Wielka Koalicja, Wielka Trójka, konferencja w Teheranie, operacja „Overlord”

– zna daty: podpisania Karty atlantyckiej ( VIII 1941 r.), bitwy na Łuku Kurskim (VII 1943), konferencji w Teheranie (XI–XII 1943), bitwy o Monte Cassino (V 1944), operacji „Overlord” (VI 1944)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

– wyjaśnia genezę powstania i cele Wielkiej Koalicji

– przedstawia decyzje podjęte podczas obrad Wielkiej Trójki w Teheranie

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew i operacji militarnych na froncie wschodnim i zachodnim w latach 1943–1944


– wyjaśnia znaczenie terminów: Lend-Lease Act, konferencja w Casablance, operacja „Market Garden”, linia Gustawa, operacja „Bagration”

– zna daty: konferencji w Casablance (I 1943), lądowania wojsk alianckich na Sycylii (VII 1943), ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim (VI 1944), zamachu na A. Hitlera (VII 1944), bitwy pod Falaise (VIII 1944)

– identyfikuje postacie: Dwighta Eisenhowera, Stanisława Maczka, Clausa von Stauffenberga

– przedstawia etapy formowania się Wielkiej Koalicji antyhitlerowskiej

– przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji w Casablance

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– opisuje walki na froncie zachodnim i zachodnim i we Włoszech w latach 1943–1944

– przedstawia przyczyny, okoliczności i skutki zamachu na Hitlera

– przedstawia wizję powojennego świata zarysowaną w Karcie atlantyckiej przez przywódców USA i Wielkiej Brytanii


1

7. Koniec II wojny światowej

 1. Ład jałtański

 2. Koniec wojny w Europie

 3. Walki na Dalekim Wschodzie

 4. Kapitulacja Japonii

XXXIII.1

XXXIII.3

XXXIII.4


– wyjaśnia znaczenie terminów: ład jałtański, operacja berlińska, bezwarunkowa kapitulacja, kamikadze

– zna daty: konferencji jałtańskiej (II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 VIII 1945), bezwarunkowej kapitulacji Japonii (2 IX 1945)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

– przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji jałtańskiej

– przedstawia wielkie operacje strategiczne na froncie wschodnim i zachodnim


– wyjaśnia znaczenie terminów: Wał Pomorski, taktyka „żabich skoków”

– zna daty: bitwy na Morzu Filipińskim (VI 1944), bitwy o Iwo Jimę (II–III 1945), operacji berlińskiej (IV 1945), zdobycia Berlina (2 V 1945),

– identyfikuje postacie: Douglasa MacArthura

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– charakteryzuje działania na froncie wschodnim, zachodnim i na Pacyfiku w latach 1944–1945

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach nastąpiła kapitulacja III Rzeszy i Japonii

– omawia metody prowadzenia walki w rejonie Azji i Pacyfiku oraz przedstawia ich skutki

– ocenia założenia ładu jałtańskiego

– ocenia decyzję Amerykanów o użyciu bomby atomowej przeciwko Japonii


1

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I

2

ROZDZIAŁ II: POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

1. Dwie okupacje

 1. Podział ziem polskich

 2. Okupacja niemiecka

 3. Terror hitlerowski

 4. Okupacja sowiecka

 5. Deportacje w głąb ZSRS

XXXIV.1

XXXIV.2


– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja, łapanka, volkslista, akcja AB

– zna daty: akcji AB (V–VI 1940), zbrodni katyńskiej (IV–V 1940)

– wskazuje na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką, miejsca masowych egzekucji Polaków pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej

– podaje przykłady terroru niemieckiego i sowieckiego

– wyjaśnia, jaki cel zamierzali zrealizować Niemcy, mordując polską inteligencję

– omawia okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej


:

– wyjaśnia znaczenie terminów: traktat o granicach i przyjaźni, operacja „Tannenberg”, volksdeutsch, gadzinówka, Akcja Specjalna „Kraków”, granatowa policja, Pawiak, paszportyzacja

– zna daty: podpisania traktatu o granicach i przyjaźni (28 IX 1939), Akcji Specjalnej „Kraków” (XI 1939), wyborów do zgromadzeń na Kresach (X 1939), paszportyzacji (1940), deportacji Polaków w głąb ZSRS (II, IV i VI 1940 oraz V/VI 1941)

– identyfikuje postać Hansa Franka

– przedstawia zmiany terytorialne na ziemiach polskich pod okupacją

– przedstawia i porównuje politykę okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

– charakteryzuje życie codzienne w kraju pod okupacją niemiecką na przykładzie Warszawy

– przedstawia cele deportacji Polaków w głąb ZSRS

– porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec społeczeństwa polskiego


1

2. Władze polskie na uchodźstwie


 1. Powstanie polskiego rządu na emigracji

 2. Stosunki polsko-sowieckie

 3. Armia Polska w ZSRS

 4. Sprawa katyńska

 5. Śmierć Sikorskiego

XXXIV.2

XXXV.1


– wyjaśnia znaczenie terminów: rząd emigracyjny, układ Sikorski–Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska

– zna daty: powstania rządu emigracyjnego (IX 1939), układu Sikorski–Majski (VII 1941), katastrofy gibraltarskiej (VII 1943)

– identyfikuje postacie: Władysława Sikorskiego, Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa

– przedstawia okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

– omawia postanowienia układu Sikorski–Majski

– przedstawia okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS

– wyjaśnia przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na uchodźstwie


– wyjaśnia znaczenie terminu: Rada Narodowa RP

– zna daty: zerwania stosunków rządu emigracyjnego z ZSRS (IV 1943), ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód (VIII 1942)

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Sosnkowskiego

– omawia losy polskich żołnierzy internowanych po klęsce wrześniowej

– przedstawia okoliczności podpisania układu Sikorski–Majski

– wyjaśnia, jakie znaczenie miała działalność rządu emigracyjnego dla Polaków w kraju i na uchodźstwie

– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRS armii Andersa

– omawia polityczne skutki katastrofy gibraltarskiej

– przedstawia tworzące się w ZSRS i w kraju pod okupacją ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych

– ocenia znaczenie układu Sikorski–Majski dla sprawy polskiej w czasie II wojny światowej1

3. Polskie Państwo Podziemne


 1. Początki działalności konspiracyjnej

 2. Powstanie Armii Krajowej

 3. Działalność ZWZ-AK

 4. Polityczne podziały polskiego podziemia

 5. Polskie Państwo Podziemne
XXIV.4.


– wyjaśnia znaczenie terminów: Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa (AK), Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rada Jedności Narodowej (RJN), Szare Szeregi, mały sabotaż, dywersja

– zna daty: powstania Delegatury Rządu RP na Kraj (XII 1940), powstania AK (14 II 1942)

– identyfikuje postacie: Stefana Roweckiego, ps. Grot, Tadeusza Komorowskiego, ps. Bór, Jana Bytnara, ps. Rudy

– wskazuje na mapie rejony najintensywniejszej działalności polskiej partyzantki

– przedstawia struktury Polskiego Państwa Podziemnego

– wymienia sfery działalności Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała Armia Krajowa

– omawia rolę Rady Jedności Narodowej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, na czym polegała działalność Delegata Rządu na Kraj


– wyjaśnia znaczenie terminów: partyzantka Hubala, Służba Zwycięstwu Polski (SZP), cichociemni, Kedyw, akcja scaleniowa, Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa (AL)

– zna daty: powstania SZP (IX 1939), ZWZ (XI 1939), akcji pod Arsenałem (1943), zamachu na F. Kutscherę (II 1944)


– identyfikuje postacie: Henryka Dobrzańskiego, Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Cyryla Ratajskiego, Kazimierza Sosnkowskiego

– charakteryzuje działalność partyzantki majora Hubala

– omawia strukturę i działalność Szarych Szeregów

– omawia proces budowania struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, na czym polegała akcja scaleniowa

– wymienia najważniejsze akcje zbrojne ZWZ-AK

– charakteryzuje działalność polskich partii politycznych w okresie okupacji

– przedstawia działalność Delegatury Rządu na Kraj

– wyjaśnia, w jaki sposób rząd emigracyjny utrzymywał kontakty z krajem pod okupacją


1

TSW –Zbrojne akcje

polskiego ruchu oporu 1. Akcja pod Arsenałem

 2. Akcja „Główki”

XXXIV.4


– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja pod Arsenałem, zamach na F. Kutscherę, sabotaż, dywersja, Kedyw

– zna daty: akcji pod Arsenałem (III 1943), zamachu na Franza Kutscherę (II 1944)

– identyfikuje postacie: Jana Bytnara, ps. Rudy, Tadeusza Zawadzkiego, ps. Zośka, Franza Kutschery

– przedstawia przyczyny i skutki akcji pod Arsenałem

– przedstawia przyczyny i skutki zamachu na F. Kutscherę

– przedstawia metody działalności Kedywu

– wyjaśnia znaczenie terminów:

akcja pod Arsenałem („Meksyk II”), akcja „Główki”

– zna daty: decyzji AK o przejściu od biernego oporu do ograniczonej walki z okupantem (1942)

– identyfikuje postacie: Emila Fieldorfa, ps. Nil

– omawia przebieg akcji pod Arsenałem oraz zamachu na F. Kutscherę

– wyjaśnia, jakie represje spotkały Polaków za przeprowadzenie akcji pod Arsenałem

– ocenia zaangażowanie młodych ludzi w walce z okupantem


1


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna