Plan wykładu monograficznegoPobieranie 9,09 Kb.
Data24.12.2017
Rozmiar9,09 Kb.

Rachunkowość instytucji finansowych

Plan wykładu specjalizacyjnego


Prowadzący: dr Adam Chmielewski
Czas trwania: 30 godzin
Cel:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami rachunkowości instytucji finansowych: banków i zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są różnice pomiędzy rachunkowością tych instytucji i innych przedsiębiorstw. Nacisk kładziony jest na prezentację zasad ewidencji księgowej najczęściej spotykanych operacji oraz metodologii sporządzania i czytania sprawozdań finansowych banków i ubezpieczycieli.

Poruszane zagadnienia:Rachunkowość banku:

 • Podstawa prawna rachunkowości bankowej. Zasady rachunkowości. Polityka rachunkowości. Bankowy plan kont.

 • Obrót gotówkowy: operacje kasowo – skarbcowe.

 • Funkcjonowanie rachunku bieżącego

 • Ewidencja rozliczeń za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej - Elixir i SWIFT, rozliczanie operacji bankomatowych.

 • Operacje walutowe – zasady rozliczeń transakcji w walutach obcych.

 • Lokaty klientowskie – kapitalizacja, stopa indywidualna, zerwanie lokaty.

 • Operacje kredytowe – rozliczenie spłat, naliczenie odsetek, odsetki od rat przeterminowanych. Kredyty w sytuacji niestandardowej, tworzenie i rozwiązywanie rezerw, egzekucja.

 • Lokaty międzybankowe, operacje o/n, t/n, f/x, rezerwa obowiązkowa.

 • Papiery wartościowe – zakup, ewidencja, rozliczenie. Pojęcia: dyskonto, premia, okres bezodsetkowy, rezerwa na deprecjację.

 • Sprawozdawczość bankowa – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych; sprawozdawczość względem NBP

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń:

 • Podstawa prawna rachunkowości ubezpieczeniowej. Zasady rachunkowości. Polityka rachunkowości. Plan kont firmy ubezpieczeniowej.

 • Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych – ewidencja składek, pośrednictwo w sprzedaży

 • Proces odszkodowawczy – ewidencja odszkodowań

 • Reasekuracja ryzyk

 • Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń

 • Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń

Zasady zaliczenia:

Wykład kończy się testem, obejmującym zagadnienia omawiane podczas zajęć.
Literatura uzupełniająca:

E.Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008 r.

Red. E Szczepankiewicz, Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.

A. Hołda, A. Staszel, Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli, C.H.Beck, 2014.K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Debet, 2015.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna