Plan wycieczek szkolnychPobieranie 34,38 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar34,38 Kb.


PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

IM. P.MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE

W oparciu o realizowany w czasie zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów artystycznych program nauczania proponowany jest następujący plan wycieczek szkolnych:


Wycieczki jednodniowe

 • Rzeszów

 • Sanok

 • Baranów Sandomierski - Dzików- Sandomierz- Ujazd

 • Przemyśl

 • Łańcut

 • Kraków

 • Warszawa


Wycieczki fakultatywne :


 • Oświęcim/ Majdanek – jednodniowa

 • Lwów- 2 dni

 • Łęczyca- Toruń- Radzyń Chełmiński (1dzień) Kwidzyn –Gniew- Malbork- Nidzica- Płock- Rzeszów(4dni)

CELE WYCIECZEK PROGRAMOWYCH

Cele poznawcze:

 • rozbudzanie indywidualnych zainteresowań ucznia historią, kulturą i tradycją własnego kraju i regionu;

 • rozwijanie wiedzy o kraju i regionie;

 • ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki: estetycznej, poznawczej, użytkowej i wychowawczej;

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej;

 • rozbudzanie postawy poznawczej wobec świata zewnętrznego i szacunku do tradycji i kultury;

 • kształcenie umiejętności dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów, kierunków;

 • kształcenie umiejętności formułowania opinii, ocen i sądów w oparciu o własne kryteria artystyczne;

 • przygotowanie uczniów do statutu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego;

 • wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji dzieł sztuki architektonicznej;

 • kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w życiu codziennym;

 • ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian;

 • dostrzeganie wkładu dziedzictwa kulturowego w kulturę ogólnopolską i europejską;

 • wzmacnianie wartości postaw patriotycznych;

 • realizacja założeń edukacji patriotycznej i ścieżek edukacyjnych, w tym ścieżki historycznej, regionalnej;

Cele wychowawcze:

 • upowszechnianie aktywnych form wypoczynku;

 • oddziaływanie na harmonijny rozwój osobowości ucznia przy szczególnym uwzględnieniu życia duchowego;

 • kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli;

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez pożyteczne spędzanie czasu;

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań;

 • podejmowanie odpowiedzialności za własne działania;

 • rozwój i pełnienie różnych ról społecznych;

 • integracja zespołu klasowego;

 • godne reprezentowanie środowiska szkolnego;

 • wzmacnianie postaw prospołecznych, eliminowanie zachowań agresywnych;

 • wykształcanie poczucia troski o dziedzictwo własnej przeszłości i umacnianie poczucia własnej tożsamości;


FORMY REALIZACJI WYCIECZEK PROGRAMOWYCH
W oparciu o realizowany w czasie zajęć z historii sztuki program nauczania proponuje się, by wycieczki odbywały się według następującego schematu:

 • Rzeszów

 • Sanok-jednodniowa

 • Baranów Sandomierski - Dzików- Sandomierz- Ujazd - Krzysztopór

 • Przemyśl- jednodniowa

 • Łańcut- jednodniowa;

 • Kraków – jednodniowa

 • Warszawa- jednodniowa

Fakultatywne wycieczki : • Oświęcim/ Majdanek – jednodniowa

 • Lwów- 2 dni

 • Łęczyca- Uniejów- Toruń- Radzyń Chełmiński (1dzień) Kwidzyn -Gniew(2dzień) Malbork(3dzień)- Nidzica- Płock- Rzeszów(4dni)


W czasie realizacji wycieczek programowych planuje się:

- uczniowskie prezentacje poszczególnych zabytków, miejsc objętych trasą wycieczki;

- wykład nauczyciela, przewodnika;

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


 • preferowanie metod aktywizujących uczniów;

 • kształcenie umiejętności wyszukiwania i porządkowania informacji o najważniejszych zabytkach obejmujących trasę wycieczki;

 • przeprowadzanie wszechstronnych operacji umysłowych: opisywanie, porównywanie, analizowanie, uzasadnianie, dowodzenie;

 • przygotowywanie folderów, albumów, przewodników, fotoreportaży, szkiców, rysunków i innych prac plastycznych, opracowanie kroniki;

 • przygotowywanie gazetek tematycznych;

 • uczestnictwo w konkursach, wystawach dotyczących wycieczek programowych;

 • prezentowanie własnego kraju i regionu, jego walorów i atrakcji turystycznych;

 • gromadzenie i przechowywanie pamiątek rodzinnych i regionalnych;SPOSOBY EWALUACJI POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocena osiągnięć uczniów opiera się na następujących kryteriach: • systematyczności pracy uczniów;

 • umiejętności gromadzenia i selekcji materiału;

 • umiejętności rozwiązywania problemów;

 • przetwarzaniu wiadomości i informacji uzyskanej z różnych źródeł;

 • pomysłowości w gromadzeniu, opracowaniu i prezentowaniu zdobytych informacji;

 • udziale w różnego rodzaju projektach i dyskusjach;

 • przygotowaniu wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej

 • organizacji wystawy powycieczkowej;


SZCZEGÓŁOWY PLAN WYCIECZEK PROGRAMOWYCH


RZESZÓW: Zamek Lubomirskich, Aleja pod Kasztanami, Letni Pałac Lubomirskich, Zespół Popijarski (Kościół Św. Krzyża, Muzeum Okręgowe), Kościół Farny, Rynek, Podziemna Trasa Turystyczna, synagogi, Kościół Bernardynów.
ŁAŃCUT: Zespół Pałacowo Parkowy


PRZEMYŚL: Rynek, Kościół Franciszkanów, Katedra Greckokatolicka, Kościół Karmelitów, Katedra, Zamek Kazimierzowski, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
BARANÓW SANDOMIERSKI – DZIKÓW – SANDOMIERZ -UJAZD
SANDOMIERZ:

Gotycka bazylika katedralna Narodzenia NMP, zespół klasztorny dominikanów z kościołem św. Jakuba, zamek z XIV w, Brama Opatowska; podziemna trasa turystyczna


UJAZD:

Zamek Krzyżtopór- plener malarsko-fotograficzny


BARANÓW SANDOMIERSKI:

Późnorenesansowy zamek w Baranowie Sandomierskim.


SANOK: Zamek, Muzeum Beksińskiego, skansen- plener malarsko-fotograficzny
KRAKÓW:

Wystaw prac dyplomowych Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowe


WARSZAWA -Muzeum Powstania Warszawskiego

Wycieczki fakultatywne
OŚWIĘCIM/ MAJDANEK- zwiedzanie obozu koncentracyjnego

LWÓW ( 2 dni) : Katedra Łacińska z Kaplicą Boimów, Katedra Ormiańska, Cerkiew Wołoska, Cerkiew Unicka Św. Jura, Kościół Podominikański Bożego Ciała, Kościół Bernardynów, Kościół Jezuitów, „Czarna” Kamienica, Teatr Wielki, Uniwersytet Lwowski, Baszta Prochowa, Zamek Wysoki (ruiny), Cmentarz Łyczakowski (wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich).

Łęczyca – (Uniejów) – Toruń – Radzyń Chełmiński - Kwidzyn – Gniew – Malbork – Nidzica – Płock – Rzeszów (4dni)
ŁĘCZYCA:

Zabytkowe kościoły i zabudowa klasztorna (kość. parafialny św. Andrzeja z XV w, klasztory bernardynów, dominikanów, norbertanek), zamek królewski Kazimierza Wielkiego z XIV w;


UNIEJÓW:

Uniejów nie musi stanowić obowiązkowego punktu wycieczki – jest jednakże miejscem zrekonstruowania średniowiecznej osady przeznaczonej do celów hotelowych, może być ciekawym noclegiem; w miejscowości tej znajdują się również pozostałości zamku;


TORUŃ:

Stare Miasto, kościoły gotyckie (św. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, pofranciszkański Wniebowzięcia NMP, św. Jakuba), ruiny zamku krzyżackiego, zespół gotyckich kamienic mieszczańskich z XIV-XVI w. (w tym m.in. Dom Kopernika (XV w.), Dom Eskenów (XIV w., przebudowany w XVI i XIX w.) oraz kamienice przy ul. Łaziennej, Małe Garbary, Mostowej, Szczytnej, Szerokiej, Szewskiej, Wielkie Garbary, Żeglarskiej), barokowe pałace miejskie: pałac Dąbskich, o bogato zdobionej fasadzie z roku 1693, Fengera (1742), Meissnera (1739), spichrze z XIV-XVIII w. (w tym najlepiej zachowany w Polsce spichrz gotycki), Dwór Artusa w Toruniu, monumentalny neorenesansowy gmach (1889-1891, R. Schmidt) położony w południowej części Rynku Staromiejskiego – obecnie Centrum Kultury, neogotyckie kościoły: garnizonowy św. Katarzyny z 1897, ewangelicko-augsburski św. Szczepana z 1903, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (Narodowe Centrum Kultury, budowane w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki czasu"), Muzeum Przyrodnicze w Toruniu (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Muzeum Motoryzacji w Toruniu (przy Technikum Samochodowym);


RADZYŃ CHEŁMIŃSKI:

Ruiny gotyckiego, ceglanego zamku krzyżackiego z XIII w, gotycki kościół parafialny pw. św. Anny z XIV w;


KWIDZYN:

Murowany zamek krzyżacki w Kwidzynie;


GNIEW:

Zamek krzyżacki z końca XIII wieku, Pałac Marysieńki zbudowany przez Jana Sobieskiego, Stare Miasto, gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja;


MALBORK:

Zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV-XV w, ratusz w Malborku, system obronny Malborka, Szpital Jerozolimski z XVI-XVII w;


NIDZICA:

gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku, kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Krzyża z XIX wieku, stary (początek XIX w.) i nowy (koniec XIX w.) cmentarz żydowski;


PŁOCK:

Zamek książąt mazowieckich, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, Muzeum Mazowieckie, Miejski Ogród Zoologiczny,©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna