Plan pracy świetlicyPobieranie 160,33 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar160,33 Kb.


PLAN PRACY ŚWIETLICY
PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ
W KOSARZYSKACH
NA ROK 2009


CELEM DZIAŁALNOŚĆI ŚWIETLICY JEST ZAPEWNIENIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ,

PROFILAKTYCZNEJ DLA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

SZCZEGÓLNIE:

 • potrzebującej wsparcia,

 • zagrożonej agresją,

 • przejawiającej zaburzenia i defekty uspołecznienia,

 • mającej trudności w realizacji programu szkolnego.

ŚWIETLICA REALIZUJE SWÓJ CEL PRZEZ NASTĘPUJĄCE ZADANIA :

 • pomoc dydaktyczną ( przezwyciężenie niechęci i braku motywacji do nauki),

 • rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,

 • profilaktyka uzależnień,

 • ochrona zdrowia i rozwój fizyczny,

 • kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,

 • współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi.
CELE I ZADANIAFORMY I METODY


ODPOWIEDZ.


TERMIN

ILOŚĆ GODZ.UWAGI

1

2

3

4

5

6


I.

O

R

G

A

N

I

Z

A

C

J

A
P

R

A

C

Y


Ś

W

I

E

T

L

I

C

Y


1.Uzupełnienie listy uczestników świetlicy w roku

szkolnym 2008/2009 • ustalenie jakiej pomocy oczekują wychowankowie i ich rodziny na podstawie wywiadów


2. Opracowanie planu pracy świetlicy na rok 2009 w oparciu o ramowy plan pracy oraz sondaż przeprowadzony wśród wychowanków a dotyczący rodzaju zajęć form pracy, czasu zajęć, pomocy jakiej oczekują od wychowawców i nauczycieli.
3. Zadbanie o wystrój sali przeznaczonej na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą:

 • plakaty promujące zdrowy tryb życia,

 • informacje dotyczące działalności świetlicy,

 • regulamin świetlicy,

 • dyplomy i inne osiągnięcia uczestników świetlicy.
 1. Uzupełnienie dziennika, ewidencji wychowanków oraz innej dokumentacji niezbędnej do działalności świetlicy.
 1. Uzupełnienie zaopatrzenia świetlicy w potrzebne materiały biurowe dydaktyczne, pomoce na zajęcia oraz imprezy okolicznościowe.


6. Ustalenie zajęć oraz ich tematyki:

 • zajęcia sportowe z elementami tańca i rytmiki- 5 g.

 • zajęcia rekreacyjno-turystyczne z zajęciami kulinarnymi- 3g.

 • zajęcia informatyczne - 3 g.

 • zajęcia profilaktyczne połączone z terapią zajęciową muzyczno-ruchową, plastyczną - 6 g.

 • zajęcia wyrównawcze, nauka odrabiania zadań domowych i SOS dla uczniów mających trudności w nauce - 2 g.

 • zajęcia plastyczno - artystyczne - 1g.

 • indywidualna terapia zachowań agresywnych,


7. Ustalenie harmonogramu pracy świetlicy oraz zaplanowanie dożywiania dla wychowanków.

Wywiady środowiskowe, opinie i charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych czy wymagających wsparcia wychowawczego.


Rozmowy, zdania niedokończone

Plakaty, wystawki, informacje na tablicy ogłoszeń, regulamin, dyplomy,


Zakupienie nie-zbędnych materiałów

i pomocy

przygotowanie odpowiednich narzędzi, sprzętu sportowego i innych potrzebnych środków do prowadzenia zajęć,


harmonogram miesięczny, rozkład zajęć - ustalenia z wychowawcami i dziećmiKierownik świetlicy


wychowawcy, nauczyciele

kierownik świetlicy,

wychowawcy świetlicy
kierownik świetlicy

Kierownik świetlicyIX 2009 r.


do 30.01.2009r.

.

cały rokstyczeń, wrzesień 2009r.

od stycznia do grudnia 2009r. z wyłączeniem wakacjiII.

P

R

O

M

O

C

J

A
Z

D

R

O

W

E

G

O
S

T

Y

L

U
Ż

Y

C

I

AZAJĘCIA SPORTOWE


 • zabawy i gry ruchowe: zabawy ze śpiewem, orientacyjno - porządkowe, na czworakach, zabawy i gry bieżne, rzutne, skoczne , zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem.

 • gry drużynowe - dwa ognie: usportowione dwa ognie – liczenie zbić, gra w dwa ognie ze schodzącymi do „matki”

 • mini gry sportowe: mini koszykówka, mini siatkówka, mini piłka ręczna, mini piłka nożna, uni hokej

 • gimnastyka, ćwiczenia na przyrządach, zachowanie bezpieczeństwa: doskonalenie przewrotów w przód , stanie na rękach, zwinnościowy tor przeszkód, przewroty w przód i tył w małym układzie gimnastycznym, przerzut bokiem (gwiazda)

 • lekkoatletyka - biegi, skoki, rzuty: szybki bieg po wyznaczonym torze, rzuty do celu i na odległość, biegi z pałeczka sztafetową, skok w dal

 • ćwiczenia i gry terenowe ( przemarsz, wspinanie, podchody, tropienie): bezpieczne pokonywanie naturalnego toru przeszkód, orientacja w terenie, zdobycie umiejętności przeprowadzania ćwiczen w terenie,

 • tenis stołowy - gra indywidualna i deblowa,

 • rytm, muzyka, taniec (ćwiczenia w rytm muzyki, małe taneczne przy ulubionej muzyce, elementy

rytmiczno - taneczne ze wstążką i z piłką, popis par

tanecznych) • sporty zimowe: zabawy na śniegu, zjazd na sankach., zjazd parami slalomem, konkurs na najdłuższy zjazd budowanie figur śnieżnych

 • zabawy i gry stolikowe ( nauka zdrowej rywalizacji),

 • wyjazdy na basen do Nowego Sącza.wycieczka, zabawy, gry i taniec, ćwiczenia, integracja zespołu, nauka zasad gier i zabaw,

bezpieczeństwo,

właściwe postawy sportowe,

rozmowy, zajęcia praktyczne

zabawy integracyjne, sprawnościowe, współpraca w zespole, obserwacja


nauka zasad zdrowej rywalizacji

konkursy, turnieje,

zawody
ekspresja twórcza, ruch w rytm muzyki, elementy tańca i rytmiki


zabawy na świeżym powietrzu, konkurs


Nauczyciel wychowania fizycznego:


Marian DoboszCały rok 2009

od stycznia do grudnia z wyłączeniem wakacji

5 godzin w miesiącu x 10 miesięcy
Razem: 50 g.


P

R

O

M

O

C

J

A

Z

D

R

O

W

E

G

O
S

T

Y

L

U


Ż

Y

C

I

A
Ś

W

I

E

T

L

I

C

Y
TURYSTYKA I REKREACJA.

 • wycieczki piesze na Niemcową, Eliaszówkę, Obudzę i po najbliższej okolicy: poznanie najbliższej okolicy, budzenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, ukształtowanie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania, zachęcanie do poznania tradycji, kultury własnego regionu, kontaktu z przyrodą,

 • ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy, ziemniaków

i zabawami na świeżym powietrzu: propagowanie form

aktywnego wypoczynku, współpraca w grupie – podejmowanie

działań z zachowaniem obowiązujących norm, integracja

grupy świetlicowej i społeczności lokalnej, • zabawy i gry terenowe ( podchody ): umiejętność współdziałania w grupie oraz pomagania sobie wzajemnie na szlaku, rozwijanie sprawności fizycznej, obserwacja otoczenia i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

 • kulig zimowy zakończony ogniskiem ( w zależności od pogody i odpowiednich warunków śniegowych ), docenienie zalet aktywnego wypoczynku oraz przyjemnego, bezpiecznego pożytecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu

 • zabawy, dyskoteki, przyjęcia okolicznościowe czy urodzinowe: propagowanie oraz kultywowanie zwyczajów lokalnych, rodzinnych, świetlicowych uwzględnieniem kultury zachowania, kształtowanie wzajemnego szacunku, ukazanie możliwości dobrej zabawy bez używek,

 • oglądanie ciekawych filmów (seanse filmowe): umiejętność

dyskusji i wypowiadania własnych opini, wyrabianie postawy tolerancji i otwartości wobec innych

 • wycieczka autokarowa: poznanie naszego regonu, jego walorów turystycznych, tradycji i zwyczajów, bezpieczne spędzenie wolnego czasu


ZAJĘCIA KULINARNE


 • doskonalenie umiejętności sporządzania prostych posiłków dla wszystkich uczestników zajęć świetlicowych,

 • organizowanie rozmów na temat zdrowia i higieny osobistej:

utrwalanie nawyków przestrzegania higieny osobistej ( mycie

rąk przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie

ze szkoły do domu) i higieny sporządzania posiłków,


 • umiejętne stosowanie zasad bezpieczeństwa i kultury zachowania przy stole,

 • poznanie zdrowych zasad żywienia,

 • doskonalenie umiejętności pięknego nakrywania do stołu na przyjęcia urodzinowe, świąteczne, poszerzanie wiedzy na ten temat – obowiązujące zasady, zwyczaje, ( poszukiwanie w Internecie, książkach)

 • tworzenie folderów – JAK NAKRYWAC DO STOŁU?

 • współpraca w grupie - sprawiedliwe dzielenie się obowiązkami w czasie przygotowywania posiłków, nakrywania do stołu oraz mycia i sprzątania.

 • Zbieranie ciekawych przepisów kulinarnych, wklejanie do zeszytuZAJĘCIA INFORMATYCZNE
Prowadzenie tego typu zajęć wynika z potrzeby racjonalnego zagospodarowania dzieciom czasu wolnego. Zajęcia te są zróżnicowane w zależności od wieku, umiejętności oraz zainteresowań informatycznych.

1. Komputer i ja – podstawy obsługi komputera (posługiwanie

się urządzeniami technologii informatycznej), sposoby

komunikowania się z komputerem jako pożytecznym

narzędziem w pracy, nauce i zabawie, • kształtowanie umiejętności obsługi komputera np. ikona system operacyjny, wybór opcji, oferta/menu,

 • przypomnienie zasad korzystania z pracowni,

 • zastosowanie komputera jako narzędzia do przetwarzania informacji.

 • części składowe zestawu komputerowego i ich przeznaczenie,

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

2. Pierwsze spotkanie z systemem Windows

 • Posługiwanie się podstawowym słownictwem, prawidłowe odczytywanie komunikatów,

 • Uruchomienie pierwszego programu, zapoznanie z systemem,

 • Operacje na oknach i zamykanie systemu,

 • Program komputerowy – jego instalacja i uruchomienie,

 • Edytor grafiki – Point,

 • Proste prace w edytorze grafiki

Wpływ technologii informatycznej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i życie społeczeństwa.

3. Poznajemy zasady pisania tekstów komputerowych.

 • Obsługa edytora tekstu – uczestnik poznaje edytora tekstu, czyli pisania na komputerze, obróbki tekstu, wstawiania elementów graficznych, tworzenia korespondencji seryjnej,

 • Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu,

 • Wprowadzenie tekstu – duże litery i polskie znaki diakrytyczne,

 • Zapis dokumentu tekstowego na dysku,

 • Operacja na wierszach tekstu: klawisze Enter i BackSpace,

 • Wyrównywanie tekstu w wierszu,

 • Zmiana rodzaju, kroju i wielkości czcionki

 • Włączanie rysunków KlipArt do tekstu

 • Wklejanie fragmentów tekstu w inne miejsce,

 • Wstawianie tekstu do rysunków Point’a i zdjęć ekranu.

Prawa moje i innych użytkowników – poszanowanie prywatności i wyników pracy przy korzystaniu z tego samego komputera i sieci komputerowej.

4. Od dokumentu do wydruku.

 • Zapoznanie z zasadami obsługi drukarki w pracowni,

 • Wskazanie możliwości korzystania z podglądu wydruku oraz

poprawiania dokumentu przed wydrukiem,

 • Drukowanie własnych prac, dokumentów

 • Po zakończeniu zajęć – prezentacja utworzonych i wydrukowanych przez siebie dokumentów w formie gazetki ściennej, będącej „ kroniką” zajęć informatycznych i zdobywanych w ich trakcie umiejętności,

 • Praca w zespole i porozumiewanie się z innymi uczestnikami podczas realizacji wspólnego zadania

5. Jak pracować z dyskietkami i płytkami CD-ROM

 • Zapoznanie z przeznaczeniem dyskietek i płytek,

 • Zdobycie umiejętności zapisu danych (dokumentów , folderów, plików itd. ) oraz umiejętności kopiowania danych z płytek i dyskietek w całości lub wybranych dokumentów w dowolne miejsce na twardym dysku lub pulpicie ,

 • Sprawdzanie zawartości płytki i dyskietki – zasady sprawdzania programem antywirusowym w celu uniknięcia wprowadzenia wirusów do systemu komputerowego

6. Tworzymy plan lekcji z pomocą komputera.

 • Poznanie pojęć: wiersz, kolumna ; umiejętność wstawiania tabel w dokument tekstowy i ich formatowania

 • Metody zapisu danych w tabelach, kopiowania, usuwania itd., oraz możliwości ich formatowania,

 • przykłady zastosowania komputera w życiu codziennym, w szkole i otoczeniu

7. Tworzymy własną wizytówkę.

 • Możliwości wykorzystania pola tekstowego, wstawiania i formatowania pola tekstowego odpowiednio do swoich potrzeb (określić jego wielkość, styl i kolor linii obramowania, wypełnienia),

 • Wstawianie w pole tekstowe rysunków, kopiowanie pola tekstowego.

8. Prosta obsługa arkusza kalkulacyjnego

 • Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego, budowy i podstawowych pojęć

 • Wprowadzenie danych do arkusza. Pierwsza formuła.

 • Kopiowanie formuły. Adresowanie względne

 • Wykonanie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

9. Multimedialne źródła informacji;

 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania do nauki i zabawy oraz do zdobywania informacji z różnych dziedzin. W tym celu korzysta z płyt CD- ROM zawierających programy edukacyjne oraz z zasobów Internetu,

 • Prezentacja prostych programów multimedialnych,

 • Pozyskiwanie informacji z Internetu – „ żeglowanie po Internecie,”, poszukiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł

 • Encyklopedia powszechna w Internecie, pobieranie danych, tworzenie dokumentów,

 • Poczta elektroniczna – własne konto,

 • Redagowanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości.Organizowanie wycieczek połączonych z pieczeniem kiełbasy, obserwacja bezpośrednia

Rozmowy, obserwacja otoczenia, zabawy na świeżym powietrzu,

zabawy, gry terenowe – zadania i ćwiczenia grupowe,

integracja zespołu,

gry, konkursy, zabawy, scenki rodzajowe

pokaz, projekcja , dyskusja
wycieczka, obserwacja

pokaz, pogadanka, praktyczna nauka, obserwacja, rozmowy

zbieranie wycinków wklejanie, drukowanie z internetu

tworzenie folderu

ćwiczenia, pokaz, pogadanka, praktyczna nauka połączona z pokazem,

obserwacja, wzajemna pomoc, poszukiwanie,


praca indywidualna i zespołowa,

zabawy integracyjne,


bezpieczne gry komputerowe: zręcznościowe, rozwijające sprawność manualną, poszerzające wiedzę i doświadczenie

ćwiczenia, obserwacja,

wzajemna pomoc,

pokaz
Zapis, ćwiczenia doskonalące pisownię edytora tekstu


tworzenie i poszukiwanie, komunikowanie się,

praca indywidualna i zespołowa, zabawy integracyjne

ćwiczenia, pokaz pogadanka,

praca w grupach,

obserwacja, praktyczna nauka połączona z pokazem

wzajemna obserwacja i pomoc


praca indywidualna i zespołowa

cwiczenia, pokaz

bezpieczne gry komputerowe,

zręcznościowe i rozwijające sprawność manualną
poszukiwanie informacji i zastosowanie w praktyce,

prezentacje własnych prac,

odtwarzanie innych prezentacji

redagowanie wiadomości i ich wysyłanie


Wychowawca prowadzący zajęcia turystyczne i rekreacyjne:


Anna Bagnicka

Nauczyciel – wychowawcacały rok 2009 zgodnie z planem pracy i w zależności od pogody


3 g. w miesiącu

x 10 miesięcy
RAZEM: 30 godzin
zajęcia kulinarne będą się odbywać w razie potrzeby lub w razie odwołania wycieczki ze względu na złą pogodę

Cały rok 2009

Zgodnie z planem lekcji


3 godziny w miesiącu x 10 miesięcy

Razem: 30 godzinIII.

D

Z

I

A

Ł

A

N

I

A
W

S

P

I

E

R

A

J

Ą

C

E

R

O

D

Z

I

N

E
I
S

K

O

Ł

Ę
 1. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE.

Zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne w zależności od

potrzeb mające na celu wdrażanie do systematycznego

i samodzielnego odrabiania lekcji: • pomoc dzieciom mającym trudności w nauce – dostosowanie ćwiczeń do poziomu wiedzy i braków z poszczególnych przedmiotów do danego dziecka, (konsultacje z nauczycielami uczącymi te dzieci), wspieranie w pokonywaniu trudności

 • praca indywidualna z dziećmi zdolnymi,

 • wskazanie sposobów uczenia się i umiejętności organizowania nauki własnej

 • kontrola zeszytów, rozmowa z uczniami – uzyskanie informacji jakiej pomocy oczekują,

 • rozmowy z rodzicami – właściwa pomoc w zakresie odrabiania zadań o stałych porach, zapewnienie im właściwych warunków pracy

 • organizowanie gier i zabaw umysłowych i dydaktycznych sprzyjających rozwojowi myślenia i rozwijających umiejętności i wiedzę

 • zachęcanie do czytania książek: opowiadań, komiksów,

baśni (wspólne czytanie),

 • wykorzystanie komputera do nauki – oparcie się o program „Klik uczy ortografii”, nauka umiejętności korzystania z encyklopedii internetowych, znajdowania ciekawych informacji w internecie wzbogacających zasób wiedzy u dzieci,ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE POŁĄCZONE Z TERAPIĄ RUCHOWA I PLASTYCZNĄ.
1. Zajęcia integracyjne i interpersonalne:

wzajemne poznanie się, przełamanie onieśmielenia,

dalsze budowania zaufania, doskonalenie komunikacji,

uświadomienie, że grupy do których należą wpływają

na ich myślenie i postępowanie,


 • zrozumienie zasad wspólnego funkcjonowania w grupie, doskonalenie empatii

2. Jak siebie widzę?

Kształtowanie obrazu siebie - bilans wad i zalet, moje

atuty.„Mapa drogowa” dotychczasowego życia

i przyszłości. Cele i dążenia.3. Z kim przestaję, takim się staję.

Uczenie umiejętności dokonywania trafnych wyborów - kto jest dla mnie autorytetem, samowychowanie i poznanie konsekwencji tych wyborów.4. Jak rozmawiać z innymi?

Trafne rozumienie sytuacji – umiejętne wysyłanie

i odbieranie sygnałów, komunikatorów. Czy potrafię

słuchać?. Poznanie różnych zachowań i ich

skuteczności.


 1. Kroki prowadzące do nikąd, czyli co to jest

uzależnienie?

Poznanie konsekwencji stosowania używek. Używki a rozwiązywanie problemów, dostarczenie informacji –

gdzie szukać pomocy?


 1. Krok do przodu czyli znam i akceptuje siebie.

-Zwiększenie samoświadomości-wglądu we własne przeżycia i potrzeby (samopoznanie i samoakceptacja)

- Rola przyjaźni i więzi rodzinnych w życiu człowieka. Wspieranie rozwoju osobowości-tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie. 1. Jestem asertywny, wiem jak odmawiać i jak pomóc

innym.

Sztuka radzenia sobie w trudnych sytuacjach –

co robić gdy ktoś bliski ma problem, gdzie szukać pomocy? Co to jest asertywność?


 1. Doświadczamy różnych uczuć.

Nazywamy uczucia i określamy uczucia innych.

Poznanie różnych interpretacji mowy ciała. 1. Osiągam w życiu sukcesy.

Nazywamy to co sprawia nam przyjemność, pojęcie sukcesu, pozytywne myślenie indywidualnych własnych możliwościach, sukcesy moje indywidualnych kolegów.

 1. Jestem twórczy, szukam rozwiązań.

Poznanie korzyści wynikających z szukania rozwiązań, kreatywne myślenie.

 1. Jak radzę sobie z emocjami?

Nazywamy emocje, poznajemy sposoby reagowania na różne sytuacje, prawo do nazywania różnych uczuć, odpowiedzialność za siebie. „Kiedy jestem…”

 1. Dbam swoje zdrowie – odmawiam.

Sposoby odmawiania, etapy podejmowania decyzji,

Ćwiczenia umiejętności odmawiania- scenki. 1. Dlaczego zachowuje się agresywnie?

Uświadomienie – co to jest złość a agresja. Prawo do wyrażania własnych emocji: złości i agresji ten sposób, by nie ranić innych.

 1. Radzę sobie z konfliktami.

Sposoby radzenia sobie indywidualnych trudnych sytuacjach. Poznawanie etapów rozwiązywania konfliktów.

 1. Nawiązuję relacje z innymi.

Jak radzić sobie z niechcianymi uczuciami. Relacje z kolegami i dorosłymi – zrozumienie zasad funkcjonowania w grupie i społeczności, doskonalenie empatii.

 1. Jestem spokojny i skoncentrowany – opanowuję stres.

Poznajemy oznaki stresu, skutki negatywnego myślenia oraz sposoby radzenia sobie ze stresem – koncentracja na zadaniu.

 1. Kto mi pomaga?

Zasady warunkujące bezpieczeństwo, sposoby postępowania, by nie zagrażać innym, kto i jakiej pomocy może udzielić.

 1. Twórczo myślę.

Wyrażanie uczuć za pomocą muzyki, ruchu, twórczości plastycznej.

Analiza indywidualnych przypadków,

rozmowy, pogadanki,

pokaz,
wywiady, ćwiczenia,

gry dydaktyczne rozwijające umiejętności szkolne,

konsultacje, wsparcie i pomoc,


techniki i sposoby uczenia się, rozmowy z rodzicami

gry zabawy dydaktyczne, umysłowe

Korzystanie z technik komputerowych w nauce, przy zdobywaniu wiadomości i umiejętności

rozmowy, dyskusje,

scenki, dyskusje,

konkursy, wystawki,


ćwiczenia praktyczne,
prezentacje,
scenki rodzajowe

Scenki, praca metodami aktywnymi

„Dywanik pomysłów”
„Wyspa skarbów”,

„Gąsienica”

Drama, rozmowy, dyskusje

Praca z tekstem pt.

„Występ”. Plansza-

twoja twarz wyraża….


„Słoneczko”, „Moje małe sukcesy”- karta pracy

Praca w grupach, praca plastyczna – możliwości, jak to rozwiązać

„Kiedy jestem ……”

Scenki rodzajowe – etapy odmawiania


Praca z tekstem „Mecz”, „Plecak”

Zajęcia w parach

Ćwiczenie „nasze ręce”, „Jeż”

„Fotografowanie”, „Moje myśli” – karta pracy

Plakaty „potrzebna pomoc”,

krzyżówka


Pantonima –„Dwanaście gwiazd”, „Maski”


Nauczyciel zajęć wyrównawczych


Anna Bagnicka

Wychowawca – nauczyciel zajęć profilaktycznych


Maria Piekarczyk


Cały rok, jeden raz w miesiącu lub dwa razy po jednej godzinie

2 godz. w miesiącu x 10
Razem: 20 godzin w ciągu całego roku.

przez 10 miesięcy po 6 godzin = 60 g.

D

Z

I

A

Ł

A

N

I

AZAJĘCIA ARTYSTYCZNO - PLASYCZNE.

JAKO ELEMENT TERAPII.

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci.

Rozwijanie aktywności twórczej i zdolności manualnych:


 • Wykonanie zaproszeń na urodziny – własna inwencja twórcza (wydzieranki, wycinanki, naklejanki itp.)

 • Wykonywanie gazetek

 • pobudzenie inwencji twórczej i wiary we własne możliwości, wyrażania własnych emocji,

 • kształtowanie nawyków estetycznych i zasad zdrowej rywalizacji ( konkursy, wystawki),

 • taniec i zabawa - elementy dobrej terapii psychicznej, społecznej,

 • organizowanie zabaw, dyskotek - poznanie dobrej zabawy i właściwego spędzania wolnego czasu.

 • Przygotowanie programów artystycznych na urodziny, zabawy, ogniska – pokazanie własnych możliwości, zdolności,

 • Przedstawianie scenek okolicznościowych, małych form teatralnych, scenek kabaretowych
Taniec, gry i zabawy,

wystawki połączone z wręczeniem drobnych nagród,

zdrowe współzawodnictwo


Konkursy, wystawki

Zabawy, dyskoteki


Scenki rodzajowe, elementy teatralneWychowawca – Anna Bagnicka1 godz. w miesiącu


Razem; 10 godzinW


S

P

O

M


A

G


A

J

Ą

C

E

 1. Organizowanie różnych form pomocy dzieciom należącym do świetlicy oraz ich rodzinom;
 • pomoc rzeczowa - odzież, obuwie,

 • pomoc żywnościowa np. paczki żywnościowe, okolicznościowe

 • zapewnienie uczniom gorącego posiłku w szkole,

 • umożliwienie korzystania z wczasów i półkolonii

 • pedagogizacja rodziców:

w czasie indywidualnych kontaktów, imprez organizowanych dla rodziców i spotkań organizowanych przez świetlicę,

 • doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych,

 • praca terapeutyczna z członkami rodziny doznającymi przemocy w trzech obszarach: zagrożenia poczucia własnej wartości, poczucia winy, wstydu i osamotnienia.wywiady środowiskowe, sondaże, rozmowy z uczniami i rodzicami, obserwacje wychowawców i nauczycieli


rozmowy, kontakty


występy dzieci, aktywne słuchanie

kierownik świetlicy, wychowawcy, wsparcie szkoły,


MOPS, CARITAS

komisja ds. spraw pomocy materialnej, kierownik świetlicycały rok
maj, grudzień 2009 r.
ŁĄCZNIE ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU
200 GODZIN

Kierownik świetlicy: Anna Bagnicka

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna