Plan odnowyPobieranie 247,74 Kb.
Data17.01.2018
Rozmiar247,74 Kb.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/269/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 25 czerwca 2009 roku.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI LIPINKI

W GMINIE SŁAWA

NA LATA 2008 - 2015

Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja

 2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

 3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja

 4. Planowane zadania inwestycyjne w perspektywie 7 lat

 5. Zadania integracyjne - cykliczne

I. Charakterystyka miejscowości Lipinki
1. Położenie w układzie administracyjnym
Lipinki to wieś sołecka leżąca w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Sława. Jest jedną z 21 wsi sołeckich wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Sława. Powierzchnia sołectwa wynosi 126,67 ha. Miejscowość zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1011 F na trasie Sława-Krzepielów, w odległości 3 km od Sławy. Miejscowość należy do parafii Sława. Głównym ośrodkiem administracyjnym gminy jest miasto Sława gdzie mieści się siedziba władz gminy.

ryc.1. Sołectwa gminy Sława.
2. Położenie geograficzne

Według podziału fizyczno-geograficznego Europy wg Kondrackiego (Kondracki 1998) Lipinki znajdują się na terenie zwanym Pojezierzem Sławskim.

Lokalizacja topograficzna wg Kondrackiego przedstawia się następująco:

obszar – Europa Zachodnia (3)

prowincja – Niż Środkowo-Europejski (31)

podprowincja – Pojezierza Południowobałtyckie (315)

makroregion – Pojezierze Leszczyńskie (315.8)mezoregion – Pojezierze Sławskie (315.81)


ryc.2.Gmina Sława.

Ukształtowanie terenu gminy Sława związane jest z lądolodem skandynawskim, który ok. 20 tys. lat temu nasunął się na te obszary. Był to okres zlodowacenia bałtyckiego (vistulian) najmłodszego geologicznie na Niżu Polskim. W związku ze zlodowaceniem obszar ten niemal w całości pokrywają utwory piaszczyste, ilaste oraz gliniaste. Gleby charakteryzują się niską bonitacją. Przeważa krajobraz młodoglacjalny typu pagórkowatego pojeziernego. Wyróżniamy tu moreny czołowe, moreny denne, sandry, wydmy kopalne, szerokie płaskodenne doliny, terasy. Dna depresji zajmują liczne jeziora. Północna część gminy to płaski, bezleśny teren, pocięty licznymi rowami melioracyjnymi. Dna szerokich dolin zajmują łąki. 1. Historia miejscowości

Z terenu miejscowości pochodzi duża ilość znalezisk archeologicznych. W pobliżu Radzyńskiej Strugi znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowe, jeden

z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w gminie. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XVI w. W tabelach podatku gruntowego z 1765 r. zapisana jest informacja, że wieś Lipinki podzielona była na dwie części: jedna należała do rodziny Niebelschutz, a druga do rodziny von Unruh. W latach trzydziestych XX wieku do gminy wiejskiej należała również Kamienna przysiółek Jutrzenka. Obecnie do sołectwa Lipinki należy przysiółek Kamienna. W 1913 roku otwarto linię kolejową przebiegającą z Kolska przez Sławę do Głogowa, stacja nosiła nazwę Lipina Głogowska. Aktualnie linia jest nieczynna.

 1. Przyroda

Lipinki leżą wśród pól uprawnych. Gleby na tym terenie należą do urodzajnych. Przez miejscowość przepływa rzeczka Radzyńska Struga. 1. Klimat

Teren ten charakteryzuje się łagodnym klimatem. Położony na zachodzie kraju poddany jest wpływom wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku, co sprawia, iż klimat ma cechy oceaniczne – łagodne oraz krótkie zimy, lata natomiast nie są upalne. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,1 stopni Celsjusza. Opady są tutaj niskie, ok. 500mm rocznie. Lato (średnia temperatura powietrza w ciągu doby powyżej 15 stopni Celsjusza) trwa około 100 dni, jest najdłuższe w naszym województwie. Okres wegetacyjny – 220 dni, należy do najdłuższych w Polsce. 1. Ludność i gospodarka

Miejscowość zamieszkuje 650 mieszkańców. Źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w zakładach poza miejscowością, renty oraz emerytury. Część mieszkańców utrzymuje się z zasiłków dla bezrobotnych. W miejscowości znajduje się 12 gospodarstw rolniczych. Gleby są urodzajne, zaliczane do IV - VI klasy bonitacyjnej. W Lipinach znajdują się trzy sklepy ogólno-spożywcze. W Lipinkach działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich. Początki jego istnienia sięgają lat sześćdziesiątych. Koło organizuje wiele imprez okolicznościowych, konkursy wypieków, aktywnie angażując się w życie społeczne miejscowości. Na terenie sołectwa działa także klub piłki nożnej halowej VISTULA. Rada Sołecka organizuje co roku Dzień Dziecka, Dzień Matki, Majówkę, Dożynki Kościelne, Andrzejki, wieczór kolęd oraz zabawę Sylwestrową. 1. Opis infrastruktury

Miejscowość nie jest podłączona do sieci wodno-kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa oparta jest na punktowym zbieraniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych, a następnie na wywożeniu ich do Oczyszczalni Ścieków w Sławie. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się za pomocą Głównego Punktu Zasilania (GPZ) zlokalizowanego w Sławie. Zabudowa miejscowości to w większości stare budynki (gospodarstwa) ulokowane po obu stronach drogi. W miejscowości znajduje się kościół pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej wybudowany w 1990 roku, kapliczka z XIX w. oraz drewniany krzyż przydrożny. W Lipinkach znajduje się również budynek świetlicy wiejskiej w której mieści się filia biblioteki w Sławie oraz plac zabaw dla dzieci. Przy drodze powiatowej biegnącej przez miejscowość znajduje się przystanek autobusowy. 1. Ogólna charakterystyka gminy Sława

Gmina Sława to gmina miejsko-wiejska. Położona w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego na Pojezierzu Sławskim. Obszar gminy zajmuje 326,8 km,

co stanowi 2,34% powierzchni województwa. Gmina Sława leży na południowo-wschodnich krańcach regionu lubuskiego; na północy sąsiaduje z województwem wielkopolskim,

a na południu z województwem dolnośląskim. Obszar ten położony jest na przeciętnej wysokości od 60 do 80 m n.p.m. Gmina Sława usytuowana jest w odległości 120 km

od granicy z Niemcami, 60 km od Zielonej Góry - ważnego dla tego regionu ośrodka administracyjnego (siedziba wojewódzkich władz samorządowych), przemysłowego i akademickiego. Przez teren gminy nie przebiega żadna z dróg krajowych, ale gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 35 oraz nr. 12. Łączna długość dróg wojewódzkich nr 278 oraz nr 318 wynosi 26 km. Długość dróg powiatowych wynosi 64 km. Drogi gminne to 149 km z przewagą dróg gruntowych. Dobra sieć dróg umożliwia połączenie komunikacyjne ze Wschową - 21 km, Lesznem - 40 km, Głogowem - 26 km. W centralnej części gminy znajduje się miasto Sława, zlokalizowane nad Zatoką Miejską Jeziora Sławskiego.

W centralnej części gminy znajduje się miasto Sława, położone nad Zatoką Miejską Jeziora Sławskiego. Według podziału administracyjnego gmina Sława należy do powiatu wschowskiego. Szczególne walory przyrodnicze Pojezierza Sławskiego z największym

w województwie Jeziorem Sławskim stanowią o dużych wartościach turystyczno-krajobrazowych gminy. Jezioro Sławskie – dawniej zwane Śląskim Morzem – jest największym jeziorem w makroregionie Pojezierza Leszczyńskiego. Jego powierzchnia wynosi 855 ha. Akwen ten cechuje jeden z najdłuższych sezonów kąpielowych w Polsce. Sezon kąpielowy trwa od maja do września. Sława może poszczycić się prawie 700-letnią historią. Już w 1312 wymieniana w dokumentach książąt Głogowskich jako miasto. Do dziś przetrwał średniowieczny układ przestrzenny miasta. Od wieków miasto pełniło funkcję osady targowej, dziś Sława łączy w sobie historię zapisaną w architekturze z dynamicznie rozwijającą się nowoczesnością. Do najważniejszych, godnych uwagi miejsc można zaliczyć: kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła pochodzący z XIV w. znajdujący się na terenie Parku Miejskiego; neoklasycystyczny kościół pw. Miłosierdzia Bożego pochodzący z XIX w. usytuowany w centralnej części rynku; oraz zespół pałacowy (XVIIIw.) wraz z kompleksem parkowym tworzy dziś Park Miejski, który jest jednym z większych Parków w województwie lubuskim. Obejmuje on powierzchnię ok. 45 ha. Cały kompleks parkowy poprzecinany jest siecią licznych ścieżek i mostków nad kanałami, co zapewnia dobrą komunikacje. Podstawowymi walorami turystycznymi regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze. Wokół Jeziora Sławskiego zlokalizowanych jest ok. 40 ośrodków wypoczynkowych dysponujących wieloma miejscami noclegowymi w pokojach o zróżnicowanym standardzie oraz liczne pola namiotowe. Istniejące uwarunkowania sprzyjają uprawianiu turystyki w różnych jej formach. Niewątpliwie dużym atutem gminy jest malownicze położenie wśród lasów i licznych jezior. Prawie 50% gminy porośnięta jest lasami, co w połączeniu z licznymi jeziorami stanowi o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej tego miejsca. Do najciekawszych atrakcji gminy należą m.in.: rejs stateczkiem ,,Lubuszanin II” po wodach Jeziora Sławskiego, zjeżdżalnia wodna (70m) znajdująca się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie, liczne ścieżki rowerowe i piesze, ścieżka konna

w Lubiatowie (8km), ścieżka edukacyjna pn. ,,Lekcja Biologii”. W sezonie letnim Ośrodek Sportu i Rekreacji jest miejscem wielu imprez sportowo - muzyczno - rekreacyjnych, prowadzi okazjonalne festyny, Ogólnopolski Mityng Brydżowy, Lubuskie Zloty Carawaningowe oraz Międzynarodowe Zawody w Triathlonie;

w pierwszy weekend sierpnia rok rocznie odbywają się obchody święta miasta. Z tej okazji organizowane są liczne koncerty oraz rozgrywki sportowe (Turniej Tenisa Ziemnego, regaty, rozgrywki piłkarskie, itp.). Znajdują się tu liczne kluby żeglarskie. Gmina ma zróżnicowany charakter funkcjonalno-przestrzenny. Istotne znaczenie odgrywają zarówno rolnictwo i leśnictwo oraz funkcje usługowe związane szczególnie z turystyką

i działalności produkcyjne. Użytki rolne na terenie gminy zajmują ok. 40% powierzchni gruntów. W gminie znajduje się 7 zakładów mięsnych, kilka przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pieczarek na dużą skalę, gorzelnie, Gospodarstwo Rybackie. Gmina Sława utrzymuje stosunki partnerskie z niemieckim miastem Luckau, oraz z belgijskim miasteczkiem Esneux. Realizowana jest współpraca partnerska głównie w sferze kulturalnej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 27 organizacji pozarządowych.


II. Inwentaryzacja zasobów


Środowisko przyrodnicze

-wody powierzchniowe


-drogi
-gleby

- Radzyńska Struga;

-przez wieś przebiega droga powiatowa nr 1011 F;

-gleby klasy IV , V, VI w strukturze klas bonitacyjnych;Środowisko kulturowe

-architektura wiejska


-miejsca, osoby, przedmioty kultu

-w większości stara zabudowa, gospodarstwa;


-kościół pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej, kapliczka z XIX w. oraz drewniany krzyż przydrożny;

Mieszkańcy, kapitał społeczny

-autorytet
-sołtys;

Obiekty i tereny

-place spotkań

-sport i rekreacja

-brak


-świetlica wiejska (do remontu), plac zabaw;

III. Ocena mocnych i słabych stron

Mocne strony

Możliwości
 1. Środowisko naturalne;

 2. Czyste powietrze;

 3. Położenie geograficzne;

 4. Telefonia stacjonarna;

 5. Brak przemysłu; 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;

 2. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej;

 3. Rozwój rolnictwa ( także ekologicznego);Słabe strony

Zagrożenia
 1. Brak sieci kanalizacyjnej;

 2. Brak sieci wodociągowej;

 3. Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi;

 4. Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej;

 5. Brak integracji we wsi;

 6. Zły stan dróg w miejscowości;

 7. Brak boiska.

 8. Brak sieci gazowej;
 1. Degradacja środowiska;

 2. Migracja młodzieży związana

z edukacją i poszukiwaniem pracy;

3. Niska świadomość ekologiczna

społeczeństwa.

IV. Identyfikacja występujących problemówJednym z podstawowych problemów miejscowości są niewątpliwie braki w infrastrukturze. W szczególności chodzi tu o problemy związane z brakiem sieci wodno-kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane są do przydomowych bezodpływowych zbiorników, które nie zawsze spełniają wymagane normy. W miejscowości istnieje świetlica wiejska, jednakże budynek wymaga kapitalnego remontu (zmiana poszycia dachowego, remont kuchni, sanitariatów, malowanie). Miejsce takie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu życia społecznego. Miejscowość nie posiada boiska. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa boiska sportowego. Wpłynęłoby to w dużym stopniu na kształtowanie postawy prozdrowotnej mieszkańców a także na promowanie aktywnego wypoczynku. Boisko stałoby się miejscem spotkań.

V. Planowane kierunki rozwoju.

Cel główny: Poprawa standardu życia mieszkańców miejscowości;

Priorytet I. Poprawa wizerunku wsi:

Nasadzenia drzew, krzewów oaz roślin ozdobnych.

Realizacja projektów miękkich mających na celu aktywizację mieszkańców.

Priorytet II. Rozwój infrastruktury publicznej:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjna;

Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej;

Remont świetlicy wiejskiej.


VI. Planowane zadania inwestycyjne w perspektywie 8 lat.

Lp

Planowane zadania

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wartość inwetsycji

(w zł)

Źródło finansowania

1.

Remont świetlicy wiejskiej
X157 000,00

50% PROW

50% Budżet Gminy2.

Doposażenie placu zabawX
20 000,00

50% PROW

50% Budżet Gminy3.

Utworzenie boiska sportowego

X

X50 000,00

50% PROW

50% Budżet Gminy4.

Nasadzenie zieleni i kwiatów
X

X

X

X

X

X

X

50 000,00

50% PROW

50% Budżet Gminy
VII. Zadania integracyjne – cykliczne

 • Dzień Dziecka;

 • Dzień Matki;

 • Majówka;

 • Dożynki Kościelne;

 • Andrzejki;

 • Wieczór kolęd;

 • Zabawa Sylwestrowa.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna