Plan odnowy miejscowości LackPobieranie 111,25 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar111,25 Kb.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/236/10

Rady Gminy Hanna z dnia

30 czerwca 2010 r.
Plan odnowy miejscowości Lack

na lata 2009-2016
Plan odnowy miejscowości Lack jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego dla tego sołectwa. Jest on częścią aplikacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania: odnowa i rozwój wsi. Powstał on w procesie szerokich konsultacji społecznych sołectwa wsi Lack.

Plan odnowy miejscowości Lack jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju, poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Zawiera w sobie analizę wszelkich zasobów materialnych i niematerialnych wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. W oparciu o zasoby wyznacza priorytety i cele, harmonogram ich wdrażania oraz sposób zarządzania.


Jako Mieszkańcy wsi Lack, przyjmując Plan Odnowy Wsi Lack, pragniemy, aby nasza miejscowość była estetyczna, dbająca o swoją tożsamość, z rozbudowaną infrastrukturą techniczną stwarzającą warunki do rozwoju agroturystyki i wypoczynku, gdzie mieszkańcy są otwarci, aktywni, twórczy i samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swojej wsi. Chcemy, aby ludzie chcieli ty mieszkać, pracować i wypoczywać.” 1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.przynależność administracyjna

Wieś administracyjnie położona w gminie Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie (w latach 1975-98 administracyjnie należała do województwa białopodlaskiego). Kod pocztowy: 22-220 Hanna

Lack wraz z przynależnym do niej Obszarem stanowi jedno sołectwo z jedną radą i statutem. W chwili obecnej funkcję sołtysa sprawuje Edward Pawłowski a radnym w Radzie Gminy kadencji 2006-2010 jest Krzysztof Struk. Sołectwo bezpośrednio graniczy z pięcioma sołectwami (Konstantyn, Zaświatycze, Nowy Holeszów, Holeszów) oraz gminą Włodawa.

Miejscowość liczy 67 gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 232 mieszkańców (źródło USC Hanna, stan na dzień 30.06.2008 r.) i od kilku lat wskazuje nieznaczną tendencję malejącą (stan na dzień 31.01.2004 – 241 mieszkańców).


położenie miejscowości

Miejscowość geograficznie położona jest w zasięgu Polesia Lubelskiego, na skraju Zaklęsłości Sosnowickiej. Zaklęsłość Sosnowicka jest piaszczystym i podmokłym obniżeniem, regionem słabo zaludnionym, charakteryzującym się brakiem miast. Wieś Lack należy do wyższej części gminy i wchodzi swymi granicami na krańce północne Garbu Włodawskiego.

Wieś jest oddalona od siedziby gminy o średnio 8 km., natomiast od stolicy powiatu o 15 km. Dojazd do wsi zapewnia utwardzona droga powiatowa nr 1700 Nowy Holeszów-Krasówka oraz nr 1702 Dołhobrody-Lack.
historia miejscowości

Historyczne udokumentowanie powstania wsi Lack jest trudne do ustalenia. Pierwsze dokumenty wzmiankują o wsi Ladzk należącym w 1529 r., obok włości Dołhobrody czy miasteczka Hanna, do klucza sławatyckiego dóbr bialskich należących początkowo do Bohusza Bohowitynowicza. Dokumenty zachowane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zawierają szczątkowe informacje dotyczące Lacka w XVII wieku. Jeden z dokumentów to list zastawny na pożyczkę żony Świętosławy Duninowej Rajeckiej, wojewodzianki mińskiej, na sumę 100 000 zł. List ten zastawia w 1654 roku folwarki „Holeszowy, Ladzkie, Dołhobrody, Ostrów nad Bugiem oraz Lipinki i Charsy, osady rybackie za Bugiem wraz z moim miasteczkiem Anna”. Z kolejnych zachowanych dokumentów wynika, że w 1765 r. istniał folwark lacki. Za płotem znajdowała się stara izba „piekarniana”. Dalej była stodoła, z prawej strony dwa chlewy pod jednym dachem, pomieszczenie przeznaczone na folwark (plecione z chrustu), przy nim gumno, stodoła i szopa. Folwark obejmował grunty orne oraz dwie łąki. Karczma lacka położona była na końcu wsi. Zbudowana z drzewa, składała się z sieni, komory oraz izby trzyokiennej, z szarym piecem kaflowym, piecem chlebowym i glinianym kominkiem. Za karczmą znajdował się browar, dalej studnia z żurawiem, obok stary chlew z chrustu, za nim stodoła, dalej za cmentarzyskiem słodownia z piecem zwyczajnym1.

Istnienie miejscowości potwierdzają kolejno: mapa kwatermistrzostwa Królestwa Polskiego z 1832 r., „Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r.”, który podaje, że folwark Lack znajdował się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Turno, parafii Sosnowica, sąd pokoju – Włodawa, poczta – Parczew2 oraz „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880-1904”3, który podaje, że w 1827 roku w Lacku było 41 domów zamieszkałych przez 269 mieszkańców.

Po I wojnie światowej, według stanu na 30 września 1921 r., w Lacku były 22 domy i 36 innych budynków z przeznaczeniem na zamieszkanie. Wieś liczyła 352 osoby, w tym 174 mężczyzn i 178 kobiety, w tym: 174 rzymskokatolików, 178 prawosławnych i 1 wyznania mojżeszowego. 351 osób deklarowało narodowość polską, a 1 inną4. W 1931 r. w Lacku istniała 1-klasowa publiczna szkoła powszechna, w której uczyła Anastazja Babiewiczówna5, a do 31 sierpnia 1933 r. zatrudniona tu była Janina Sawicka6. W tym czasie miejscowość wchodziła w skład gminy Sławatycze z siedzibą w Hannie, w skład gromady Lack. W 1937 r. założona została Spółdzielnia Związkowa „Jedność”, która prowadziła sklep prywatny jeszcze w 1940 r. W 1939 r., według stanu z 12 marca, do szkoły powszechnej uczęszczało 90 dzieci, w tym 34 rzymskokatolików i 56 prawosławnych. W placówce pracował 1 nauczyciel7.

Po II wojnie światowej wykaz gromad należących do gminy Sławatycze podaje, że w 1947 r. do Lacka należało 927,55 ha ziemi, a mieszkało w tej wsi 453 osób8 z czego 29 rodzin i 92 osoby były narodowości ukraińskiej. W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego, miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołhobrodach9. W tym czasie działało w Lacku Kółko Rolnicze, powstała również Ochotnicza Straż Pożarna (ok. 1959 r.), która funkcjonuje do dziś. Po kolejnej reformie (od 1973 r.) Lack wchodzi w skład gminy Hanna z siedzibą w Hannie, powiat włodawski.

określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie: 

Miejscowość zbudowana jest, w części zwartej, wzdłuż drogi nieutwardzonej gminnej nr 104112, która prowadzi Konstantyn-Lack-do drogi powiatowej nr 1700. Miejscowość posiada niewiele zabudowań w formie rozproszonej (kolonijnej).

Centrotwórczą rolę przestrzeni publicznej zabytkowy Kościół oraz sąsiadujący z nim budynek świetlicy wiejskiej wraz z OSP. Jest to wyraźne centrum miejscowości wraz z wykonanym nie dawno „łącznikiem” komunikacyjnym pomiędzy drogą gminną 104112 a drogą powiatową nr 1702 (Dołhobrody-Zaświatycze-Lack), stanowiącym również rolę parkingu i placu przy Kościele.

Właścicielem budynku remizo-świetlicy jest gmina. Budynek, choć wymaga remontu, jest w nienajgorszym stanie, posiada niewielki plac zielony wokół, który dodatkowo może być przeznaczony na spotkania mieszkańców.
 1. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.


zasoby przyrodnicze

Lack leży w bliskim sąsiedztwie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w 1990 r., który obejmuje cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu. Na terenie Lacka występują znaki obecności licznych gatunków ptaków i motyli, charakterystycznych dla tego obszaru a zwłaszcza, najliczniej występującego w dolinie, bociana białego.

Na terenie sołectwa Lack przepływa rzeka Żukowianka. Od strony Lipinek i Zahroducza sołectwo otaczają lasy z licznymi mokradłami.
dziedzictwo kulturowe

Miejscowość posiada wiele elementów charakterystycznych dla dawnej zabudowy i architektury. Wiele z nich posiadało studnie z tak zwanym żurawiem, których pozostałości można jeszcze spotkać.Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe występujące na terenie miejscowości to:

 • Dawna cerkiew unicka, obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Bożej Bolesnej, drewniany. Wzniesiony w 1795 r. (prawdopodobnie z fundacji Radziwiłłów) jako cerkiew filialna pod wezwaniem błogosławionego Józefata męczennika parafii unickiej w Dołhobrodach. Pierwotnie pełniła rolę kaplicy na cmentarzu grzebalnym. Znajdował się w niej stary portatyl z unickim obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Restaurowana w 1842 r. Od 1875 r. prawosławna, a po I wojnie światowej przekazana katolikom. Od 1919 r. jest kaplicą rzym.-kat. p.w. Matki Boskiej Bolesnej. W 1951 r. kaplicę gruntownie przebudowano (rozbudowano i odnowiono). Ponownie przebudowana w latach 1971-1975. Dekretem z 30.12.1977 r. Ordynariusz Podlaski erygował (od 1978r.) samodzielną parafię w Lacku. Kościół obecnie posiada kwadratową nawę, węższe i niższe prostokątne prezbiterium od wsch. z zakrystią od pd., babiniec analogiczny od zach., połączony w 1951 r. z nawą w jedno wnętrze. Nawa i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi z sygnaturką nad fasadą. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w. Obecnie należy do nielicznej już grupy drewnianych obiektów sakralnych związanych z obrzędem unickim. Wpisany, wraz z przylegającym starym cmentarzem, do rejestru zabytków 18.11.197 r. nr A-28210. W parafii znajdują się księgi metrykalne prowadzone od 1971 r. Pracę duszpasterską prowadził ks. proboszcz Zbigniew Maksymiuk, obecnie ks. Marek Chojnowski.
 • Na placu przykościelnym zachował się cmentarz grzebalny, z dobrze zachowanymi inskrypcjami na pomnikach. Kilka w języku rosyjskim. Obok wejścia do świątyni znajduje się krzyż z napisami: „Misje 8-15 września 1996 ojcowie Oblaci MM” oraz „Misje Serca Bożego 2-7 czerwca 1978 księża Jezuici”.

 • Cmentarz katolicki założony w końcu XIX w. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1920 r. Powierzchnia 0,5 ha. Położony na skraju wsi przy drodze asfaltowej prowadzącej do niej w jej płn. części.

 • Dom drewniany, własność Kazimierz Patejuk, zbudowany pod koniec XIX11.

 • niegdyś istniał Dom Ludowy (budynek drewniany numer 89).

Na terenie miejscowości obecnie nie funkcjonuje żaden obiekt o charakterze kulturowym.
obiekty i tereny

Lack posiada niewiele miejsc należących do publicznej przestrzeni otwartej stanowiących miejsca spotkań i rekreacji. Należą do nich: • remizo-świetlica murowana zbudowana przy pomocy środków finansowych PZU i SFOS z placem zielonym wokół

 • budynek gminny ze sklepem i salą świetlicową

Odnośnie budynku remizo-świetlicy istnieją plany, w ramach partnerskiego projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informatycznego. Etap III” utworzenia w nim dla mieszkańców punktu publicznego dostępu do Internetu (telecentrum), wyposażonego w komputery, drukarkę i dostęp do Internetu szerokopasmowego. Realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana jest na 2011rok.
Niniejsze budynki stanowią jednocześnie infrastrukturę społeczną miejscowości.
infrastruktura techniczna

Wieś charakteryzuje się bardzo dużym odsetkiem zwodociągowania. Sieć zaopatrzenia mieszkańców w wodę stanowi jeden zamknięty system składający się z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie gminy. Niewielka liczba gospodarstw posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na terenie miejscowości, jak i całego powiatu, nie ma gazyfikacji, istnieje natomiast dobry dostęp do dystrybutorów gazu w butlach. W zakresie gospodarki odpadami Lack, jak i cała gmina, objęte są usługami MPGiK Włodawa a w przyszłości powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Energię elektryczną do gospodarstw dostarczają PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne SA „Lubzel” o/Biała Podlaska Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem linii wysokiego napięcia. Pod względem technicznym obsługę prowadzi Posterunek Energetyczny w Sławatyczach, podległy Zakładowi z Białej Podlaskiej. Odbiorcami energii elektrycznej są gospodarstwa domowe i rolne pobierające moc do 10 kw. Niewielki odsetek zakładów usługowych pobiera energię o mocy przekraczającej 10 kw.

Wszystkie gospodarstwa są ogrzewane indywidualnie przy wykorzystaniu głównie tradycyjnych technologii dostępnych na rynku (węgiel, drzewo, olej opałowy). W chwili obecnej niewielkie jest jeszcze zaangażowanie mieszkańców w przechodzenie na systemy nowoczesne, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Sieć telekomunikacyjna TP S.A. jest dobrze rozwinięta, a obszar Lacka znajduje się w polu zasięgu sieci wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Istnieją ogólnopolskie projekty zakładające objęcie m.in. tej miejscowości zasięgiem sieci Internetu szerokopasmowego. Zrealizowanie wszystkich planów inwestycyjnych wpłynie korzystnie na podniesienie standardu życia mieszkańców.


Tereny inwestycyjne:

Miejscowość, jako teren głównie rolniczy, nie posiada szczególnych miejsc inwestycyjnych. Z uwagi na ekologiczne walory tych terenów miejscowość, podobnie jak inne w gminie, jest atrakcyjna pod zabudowę letniskową. Te walory mogą korzystnie wpływać na wzrost zainteresowania działkami oraz siedliskami w prywatnym obrocie nieruchomościami.

W miejscowości brak jest tradycyjnych obiektów gospodarskich wsi typu spichlerze, kuźnie, młyny.
gospodarka i rolnictwo

Lack leży w gminie wiejskiej, typowo rolniczej. Działalność we wsi prowadzą: sklep spożywczy oraz punkt wymiany butli gazowych.

Przy drodze nr 104112 znajduje się Baza Eksportowa – jedyna w powiecie, do obsługi transportu zwierząt (jagnięta, byczki, itp.) do krajów UE.
kapitał społeczny i ludzki

W miejscowości nie działają organizacje o charakterze sformalizowanym. Istnieją natomiast grupy nieformalne. Do nich należą: • Rada Sołecka

 • Ochotnicza Straż Pożarna (w chwili obecnej prezesem jest Krzysztof Struk, zaś naczelnikiem Wieczysław Matczuk)

 • Rada Parafialna

Mieszkańcy chętnie biorą udział w lokalnych imprezach wystawiając swoich przedstawicieli do różnego rodzaju współzawodnictwa zwłaszcza współzawodnictwo sportowe. Szczególnie silne są tutaj tradycje zawodów sportowo-pożarniczych.
  
3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad planem odnowy miejscowości, a także w ankietach, mieszkańcy Hanny zwrócili uwagę na swoje silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Wskazano również proponowany kierunek rozwoju miejscowości.

Diagnoza możliwości rozwojowych wg ankiet i dyskusji na spotkaniach przedstawia się następująco:


Cele jakie musimy osiągnąć

Co nam pomoże osiągnąć cel

Zagrożenia

Operacje planowane

Jakość i tożsamość życia wiejskiego:

 • Posiadane obiekty użyteczności publicznej - świetlica

 • Duża tożsamość lokalna
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu wokół

Podniesienie standardu życia:

 • Położenie wsi ponad terenem zalewowym
 • Wysokie koszty inwestycji i brak środków finansowych
 • Modernizacja dróg

 • Budowa chodnika i utwardzenie drogi wzdłuż wsi (centrum)

Rozwój terenów turystycznych:

 • Wieś z dawną architekturą wiejską

 • Walory przyrodnicze: łąki bogate w zioła i unikalne gatunki ptaków, ukształtowanie terenu

 • Słaba promocja miejscowości i regionu w województwie
 • Właściwa oprawa ścieżek i szlaków turystycznych

 • Rozwój agroturystyki

Byt (warunki ekonomiczne): zwiększenie świadomości na temat konieczności uczenia się i dokształcania

 • Młodzież chętna do nauki, nastawiona na nowości techniczne

 • Szkolenia mieszkańców

 • Niewystarczająca komunikacja autobusowa z ośrodkami edukacyjnymi

 • Brak placówki oświatowej we wsi, migracja młodych poza miejsce zamieszkania

 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wsiAnaliza SWOT miejscowości:
Silne strony

Słabe

Zasoby przyrodnicze, kulturowe i turystyczne:

 • Walory krajobrazowe,

 • Liczne pasmo łąk i lasy

 • Dawna architektura wiejska

 • Zabytkowy Kościół wpisany do rejestru zabytków

Położenie i infrastruktura:

 • Peryferyjne położenie z miarę dogodnym układem komunikacyjnym (dojazd drogami utwardzonymi zarówno od strony Zukowa, Nowego Holeszowa, jak i Dołhobród-Zaświatycz

Kapitał ludzki i gospodarka:

 • Duże zaangażowanie organizacji działających w miejscowości: głównie OSP

 • Pozytywne nastawienie mieszkańców na rozwój własny i wsi
Zasoby przyrodnicze, kulturowe i turystyczne:

 • Niewykorzystane walory przyrodnicze wsi

 • Brak jednolitej promocji miejscowości

 • Brak bazy noclegowej oraz oznakowanych szlaków

Położenie i infrastruktura

 • Duża odległość od aglomeracji miejskich (Włodawa ok. 20 km. Biała Podlaska ok. 65 km) i głównych szlaków komunikacyjnych w województwie, peryferyjność

 • Niewystarczająca liczba połączeń autobusowych

 • Słaby stan dróg, drogi utwardzone wymagające remontu

Kapitał ludzki i gospodarka:

 • Bierność części mieszkańców i niechęć do angażowania się w życie miejscowości

 • Brak obiektów kulturotwórczych i oświatowych

Szanse

Zagrożenia

Położenie i infrastruktura:

 • Rozwój turystyczny wsi poprzez promocję jej walorów przyrodniczych

 • Możliwości grantowe

 • Zaakceptowanie miejscowych inwestycji w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Hanna”

Kapitał ludzki i gospodarka:

 • Duże poczucie tożsamości lokalnej z problemami wsi, integracja mieszkańców w obliczu danego problemu

 • Dobra współpraca z władzami lokalnymi (Wójt, Rada Gminy)

 • Dobra działalność organizacji nieformalnych i duże zaangażowanie indywidualnych osób

 • Możliwość pozyskania dotacji na rozwój usług pozarolniczych w tym: agroturystyki i modernizację rolnictwa
Położenie i infrastruktura:

 • Omijanie głównych szlaków komunikacyjnych tego regionu,

 • Ograniczenia w ruchu turystycznym i kontaktach gospodarczych pomiędzy Polską i Białorusią

 • Brak środków finansowych na dalsze inwestycje

Kapitał ludzki i gospodarka:

 • Słaba opłacalność produkcji rolnej, brak zbytu na produkty, upadek małych gospodarstw rolnych

 • Niepokojąca sytuacja demograficzna – tzw. starzejące się społeczeństwo

 • Wzrastające bezrobocie

 • Trudności finansowe wielu gospodarstw

 • Słabe zainteresowanie regionem potencjalnych inwestorów

 • Pojawiająca się pasywność i stagnacja mieszkańców, zwłaszcza na polu inicjatyw społecznych

 • Wzrastająca migracja ludzi młodych zwłaszcza do miast czy zagranicę (wyludnianie miejscowości)


Wizja rozwoju miejscowości – priorytety
Miejscowość Lack jest miejscowością postrzeganą jako spokojna wieś z niezwykle urokliwą architekturą. W celu umocnienia wizerunku miejscowości podjęte będą dalsze działania zmierzające do zdobycia konkurencyjnej pozycji w okolicy w zakresie usług rolniczych (zwłaszcza dla mieszkańców gminy) i turystycznych, przy wykorzystaniu posiadanych już walorów.

Rozwijając w/w funkcje miejscowości nie należy zatracić jej mieszkańców. W tym zakresie niezbędny jest taki rozwój Lacka zmierzający do poprawy standardu życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury, stymulację rozwoju gospodarczego i rolnictwa, w oparciu o dynamiczny rozwój całej gminy.
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Poniżej przedstawiony został wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2009-2016. Jest to lista otwarta, która w trakcie okresu programowania może być modyfikowana i uzupełniana. Możliwe jest również łączenie inwestycji w ramach jednego projektu. Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji a zwłaszcza kosztorysy prac będą przygotowywane bezpośrednio przed przystąpieniem do ich realizacji i zostaną dodane w formie załączników do niniejszego dokumentu.
Lp

Nazwa

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram

Kwota końcowa

Zadania inwestycyjne

1.

Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół

Przywrócenie estetyki budynku, doposażenie budynku na potrzeby integracji mieszkańców

Poprawa jakości życia mieszkańców

2010-11

120 tys.

2.

Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa

Poprawa dostępności do miejscowości, ułatwienia komunikacyjne i poprawa bezpieczeństwa

Poprawa i rozwój ruchu turystycznego, podniesienie standardu życia mieszkańców

20011-2016

W oparciu o dokumentację projektową

3.

Budowa i remont przystanków autobusowych, budowa zatoczki autobusowej

Poprawienie estetyki przestrzeni publicznej, poprawa ruchu kołowego oraz funkcjonalności ruchu pieszego

Podniesienie standardu życia mieszkańców

2012-2016

Inwestycja będzie stanowić część większego projektu

Źródła finansowania wszystkich wymienionych działańWszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.
Szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć dla miejscowości Lack ze wskazaniem do dofinansowania inwestycji z PROW – odnowa wsi (najważniejsze): 1. Powstanie kompleksu kulturalno-społecznego dla mieszkańców wsi Lack – modernizacja remizo-świetlicy wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem placu obok.

Opis: We wsi Lack nie istnieje dotychczas świetlica wiejska, mieszkańcy nie mają miejsca spotkań, rozwijania zainteresowań kulturalnych. Gmina dysponuje działką zabudowaną w centrum, przy zabytkowym Kościele, na której obecnie znajduje się stary budynek remizo-świetlicy OSP wymagający remontu. Remont budynku obejmuje całościową wymianę dachu, wymianę okien, drzwi zewnętrzne, remont wewnętrzny pomieszczeń, montaż ogrzewania oraz nową elewację. Przy świetlicy projektowana jest również budowa boiska wielofunkcyjnego oraz miejsca grillowego dla mieszkańców i przyszłych turystów.

1 Por. G. Lewczuk, M Lewczuk, Inwentarz Państwa Sławatyckiego z 1765 roku, [w:] Nadbużańskie Sławatycze 2001, s. 23-24.

2 Alfawitnyj ukazatiel carstwa polskoho, Skorowidz Królestwa Polskiego, czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, t. I, Warszawa 1877, s. 322.

3 Województwo lubelskie w 15 tomach Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 1880-1904, oprac. W. Sakławski, Lublin 1974 (wydanie internetowe)

4 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV, województwo lubelskie, Warszawa 1924 r. s. 5

5 Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego nr 9 (33) z września 1931, s. 217.

6 Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego nr 2 (56) z października 1933 r., s. 69.

7 Por. L. Sobiecki, Z dziejów szkolnictwa podstawowego powiatu włodawskiego w czasie okupacji – praca magisterska, Lublin 1974, s. 17.

8 Akta Starostwa Powiatowego we Włodawie, sygn. 32, k -5.

9 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, nr 15 z 3 grudnia 1954 r. poz. 64.

10 Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Chełmie, Rejestr Zabytków, Chełm 1998.

11 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, województwo bialskopodlaskie, Warszawa 1984, s. 47


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna