Plan kont zespóŁ 0 aktywa trwałe konta zespołu 0Pobieranie 153,87 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar153,87 Kb.


Uczelniany Plan Kont 2003

PLAN KONT
ZESPÓŁ 0
AKTYWA TRWAŁE
Konta zespołu 0 przeznaczone są do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych, kosztów poniesionych w okresie realizacji budowy środków trwałych oraz odpisów umorzeniowych od tych wszystkich rodzajów aktywów.

Umorzenie aktywów trwałych stanowi równowartość zmniejszenia wartości początkowej zgodnie z ustalonym okresem, stawką i metodą.


011 ŚRODKI TRWAŁE
Do środków trwałych zalicza się aktywa trwałe, które w momencie oddania do użytkowania są kompletne, zdatne do użytkowania, przewidywany okres ich użyteczności przekracza rok, przeznaczone są na potrzeby jednostki, a ich jednostkowa wartość początkowa jest równa lub większa od kwoty określonej w art. 16 e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwiększenia środków trwałych są księgowane po stronie WN konta 010,


a zmniejszenia po stronie MA.
011 ŚRODKI TRWAŁE
011-000 umarzane stopniowo

011-001 własne

011-002 z działalności naukowej–bieżący rok

011-003 z działalności naukowej lat ubiegłych

011-004 z darowizn

011-008 ze środków agend

011-009 z inwestycji budowlanych

011-010 w budowie

011-013 z Komitetu Badań Naukowych LAN

011-016 użytkowanie wieczyste gruntów

011-020 likwidacja

011-021 sprzedaż

011-022 nieodpłatnie przekazane

011-024 niedobory inwentaryzacyjne
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Do pozostałych środków trwałych zalicza się takie środki trwałe, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa od kwoty określonej
w art. 16 e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartość tych środków jest w 100% odpisywana w ciężar kosztów jednostki
w momencie oddania do użytkowania.

Zwiększenia i zmniejszenia są ewidencjonowane w sposób analogiczny jak


w przypadku konta 011.
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
013-000 umarzane jednorazowo

013-001 własne

013-002 z działalności naukowej

013-003 z darowizn

013-005 z lat ubiegłych

013-008 z agend

013-009 z inwestycji budowlanych

013-010 z inwestycji rozpoczętych

013-013 środki Komitetu Badań Naukowych

013-015 z dotacji

013-020 likwidacja

013-021 sprzedaż

013-022 nieodpłatne przekazanie

013-024 różnice inwentaryzacyjne014 KSIĘGOZBIORY
Konto służy do ewidencji zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej oraz bibliotek katedr i zakładów objętych odrębną ewidencją biblioteczną. Na koncie zbiorów bibliotecznych nie ujmuje się wydawnictw przeznaczonych wyłącznie do stałego użytku służbowego pracowników (np. wydawnictwa urzędowe, instrukcje, normy, katalogi itp.)

Zwiększenia i zmniejszenia są ewidencjonowane w sposób analogiczny jak


w przypadku konta 011.

020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Konto służy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę lub przyjętych w leasing finansowy do używania na potrzeby jednostki związane z prowadzoną działalnością.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się aktywa trwałe stanowiące prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki, a w szczególności:

1. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

2. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

3. know-how,

4. nabyta wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych.

Zwiększenia i zmniejszenia są ewidencjonowane w sposób analogiczny jak
w przypadku konta 011.
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

020-000 B.O.

020-001 środki własne

020-002 z działalności naukowej bieżącej

020-003 z działalności naukowej – lata poprzednie

020-004 darowizny

020-008 z agend

020-013 ze środków Komitetu Badań Naukowych

020-015 z dotacji

020-020 likwidacja


031 UDZIALY I AKCJE
031-001 udziały w obcych podmiotach gosp.– Centrum Kongr.-Wystaw.

031-002 udziały w obcych podmiotach gosp.– Spółdzielnia Mieszkaniowa


071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych na wskutek ich zużycia lub upływu czasu, a także odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Bieżące odpisy umorzeniowe są przenoszone w ciężar kosztów działalności Uczelni, natomiast odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Umorzenia środka trwałego nalicza się od miesiąca następnego po dacie oddania środka do używania.

Zwiększenie umorzenia następuje po stronie MA, a zmniejszenie księguje się po stronie WN.072 UMORZENIE WYPOSAŻENIA I KSIĘGOZBIORÓW
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.

Zwiększenie umorzenia następuje po stronie MA, a zmniejszenie księguje się po stronie WN.


073 UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Konto 073 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Zwiększenie umorzenia następuje po stronie MA, a zmniejszenie księguje się po stronie WN.080 INWESTYCJE BUDOWLANE
Konto 080 służy do ewidencji wszelkich kosztów związanych z tworzeniem, budową, rozbudowa aktywów trwałych, bez względu na rodzaj i źródła finansowania.

Zwiększenie umorzenia następuje po stronie MA, a zmniejszenie księguje się po stronie WN.


080 inwestycje budowlane

080-001 Pawilon Dydaktyczny Wydziału Finansów

080-002 Budowa „Chatki” Zakopane


ZESPÓŁ 1
ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
Konta zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji środków pieniężnych, krótkoterminowych aktywów finansowych , kredytów bankowych i innych inwestycji krótkoterminowych a w szczególności krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach.

101 KASA
Konto 101 przeznaczone jest do przedstawiania operacji pieniężnych i stanu środków płatniczych przechowywanych w kasie.

Obroty gotówkowe księguje się pod datą rzeczywistego wpływu lub rozchodu gotówki.Konto może wykazywać tylko saldo WN, które wyraża stan gotówki w kasie. Stan na ostatni dzień każdego roku obrotowego powinien być potwierdzony spisem z natury.

131 RACHUNEK BANKOWY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Konto 131służy do ewidencji środków pieniężnych Uczelni znajdujących się na rachunkach bankowych.Księgowania na koncie 131 mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych.
Struktura konta 131 przedstawia się następująco:
131-Xplacówka bankowa

131-X-XX – rodzaj rachunku

131-1 BPH PBK IV ODDZIAŁ
131-101 RACHUNEK BIEŻĄCY

131-102 R-K ROZLICZ. WYNAGRODZEŃ

131-103 ST.PODYPL.ZARZ.OŚWIATĄ

131-104 KONSORCJUM POLSKICH BIBLIOTEK

131-105 PUNKT KONSULT.CHRZANÓW

131-106 PUNKT KONSULT.RADOM

131-107 KONFERENCJE OPŁATY

131-108 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

131-109 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

131-110 WPŁATY I OPŁATY OD STUDENTÓW

131-111 R-K DEWIZOWY EURO

131-112 LOKATY TERMINOWE - INWESTYCYJNE

131-113 KAUCJE GWARANCYJNE INWEST.

131-114 LOKATY TERMINOWE

131-115 EURO R-K POMOCNICZY

131-116 V RAMOWY BENIO

131-117 LOKATY EURO

131-118 V RAMOWY BENIO
131-2 KB SA I O KRAKÓW
131-201 R-K BIEŻĄCY BPZ

131-202 LOKATA AUTOMATYCZNA

131-203 SOKRATES 3

131-204 ZAGR.ŚRODKI POMOCOWE

131-205 SOKRATES III

131-206 LOKATA USD

131-207 STYPENDIA USD

131-208 LEONARDO IV

131-209 LEONARDO MARSYLIA

131-210 SOKRATES IV OMS

131-211 JEP LEONARDO

131-212 LEONARDO II EURO

131-213 LOKATY BANKOWE
131-3 KB SA II O KRAKÓW
131-301 RACHUNEK BIEŻĄCY

131-302 LOKATY AUTOMATYCZNE

131-303 LOKATY TERMINOWE
131-4 ING BS
131-401 RACHUNEK BIEŻĄCY

131-402 BIBLIOTEKA,KARY,KARTY

131-403 LOKATY TERMINOWE
131-5 PKO BP I ODDZIAŁ
131-501 DS MERKURY
131-6 PKO BP VI ODDZIAŁ
131-601 RACHUNEK BIEŻĄCY

131-602 LOKATY TERMINOWE

190 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE
Konto 190 służy do ewidencji środków pieniężnych w obrocie pomiędzy kasą
a bankiem oraz pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi.
ZESPÓŁ 2
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków z kontrahentami , rozrachunków publiczno-prawnych , rozrachunków z pracownikami , rozliczeń wynagrodzeń , niedoborów i szkód , nadwyżek oraz odpisów aktualizujących wartości należności.
200 ZALICZKI NA POCZET DOSTAW
200-001 ZALICZKI NA POCZET PRENUMERATY CZASOPISM

201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI
Na koncie 201 po stronie WN księguje się powstałe należności , a po MA spłatę
i zmniejszenie należności.

Konto wykazuje saldo WN, które wyraża stan należności od odbiorców.


Analityka 201 zbudowana jest następująco :
201-XXX - kod kontrahenta

202 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
Na koncie 202 po stronie WN księguje się zmniejszenie zobowiązań, a po stronie MA powstałe zobowiązania.

Konto wykazuje saldo MA, które wyraża stan zobowiązań z tytułu dostaw


i usług.

Analityka 202 zbudowana jest następująco:


202-XXX - kod kontrahenta
Dla Pawilonu Finansów struktura konta 202 przedstawia się następująco:
202-001-XXX - kod kontrahenta

203 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI - BASEN
Na koncie 203 po stronie WN księguje się powstałe należności , a po MA spłatę
i zmniejszenie należności.

Konto wykazuje saldo WN, które wyraża stan należności od odbiorców.


Analityka 203 zbudowana jest następująco:
203-XXX - kod kontrahenta

220 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH
Konto 220 służy do ewidencji rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek, których płatnikiem jest Uczelnia.

Saldo WN konta oznacza stan należności od ZUS, natomiast saldo MA oznacza zobowiązanie wobec ZUS.


220 ZOBOWIĄZANIA Z TYT. UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH
220-001 składki emerytalna, rentowa i chorobowa 51

220-002 składka zdrowotna 52

220-003 składka na Fundusz Pracy 53

225 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW
Konto 225 służy do ewidencji wszystkich rozrachunków publicznoprawnych
z tytułu podatków i opłat należnych wynikających z prowadzonej działalności.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo WN oznacza stan należności, a saldo MA oznacza stan zobowiązań.


225 zobowiązania z tytułu podatków


225-001 podatek od wynagrodzeń osobowych

225-002 podatek od prac zleconych, honoraria

225-003 podatek Akcja Socjalna

225-004 podatek dochodowy od osób prawnych

225-005 podatek od towarów i usług VAT

225-006 podatek od nieruchomości

225-007 ryczałt podatkowy obcokrajowcy

227 ROZL. DOCHODÓW ZE ŚR. FUNDUSZÓW POMOCOWYCH
Analityka 227 zbudowana jest następująco:
227-XXX - program
227-XXX-XXX - tytuły (dochody)
227-001 JEAN MONET

227-001 001 KARWIŃSKA ANNA

227-001 002 MIKUŁOWSKI-POMORSKI JERZY

227-001 003 PIETRZYK IRENA

227-001 004 TOR KRZYSZTOF

227-001 005 WOJTYNA ANDRZEJ

227-001 006 HAUSNER JERZY

227-001 007 KABAT DANUTA

227-001 008 RUDNICKI ZBIGNIEW

227-002 SOCRATES V (ERASMUS-EPS-1)

227-002 001 STYPENDIA STUDENTÓW

227-002 002 STYPENDIA WYKŁADOWCÓW

227-002 003 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA OM BRUKSELA

227-002 004 IP

227-003 LEONARDO-ABSOLWENT

227-003 001 M 01/46/D/C/585

227-003 002 M 02/28/D/B/311

227-004 LEONARDO-MARSYLIA

227-005 BREDA INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

227-006 PROGRAM RAMOWY UE (SURDEJ-FIWE)

227-007 PROGRAM RAMOWY UE (BENIO MAREK)


228 ROZL. WYDATKÓW ZE ŚR. FUNDUSZÓW POMOCOWYCH
Analityka 228 zbudowana jest następująco:
228-XXX - program
228-XXX-XXX - tytuły (koszty)
228 001 JEAN MONET

228 001 001 KARWIŃSKA ANNA

228 001 002 MIKUŁOWSKI-POMORSKI JERZY

228 001 003 PIETRZYK IRENA

228 001 004 TOR KRZYSZTOF

228 001 005 WOJTYNA ANDRZEJ

228 001 006 HAUSNER JERZY

228 001 007 KABAT DANUTA

228 001 008 RUDNICKI ZBIGNIEW

228 002 SOCRATES V 49489-IC--5-2001

228 002 001 STYPENDIA STUDENTÓW

228 002 002 STYPENDIA WYKŁADOWCÓW

228 002 003 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA OM BRUKSELA

228 002 004 IP

228 003 LEONARDO-ABSOLWENT

228 003 001 M 01/46/D/C/585

228 003 002 M 02/28/D/B/311

228 004 LEONARDO-MARSYLIA

228 005 BREDA INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

228 006 PROGRAM RAMOWY UE (SURDEJ-FIWE)

228 007 PROGRAM RAMOWY UE (BENIO MAREK)

228 007 001 PROGRAM RAMOWY UE (BENIO MAREK)231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i osobami nie będącymi pracownikami z tytułu wszelkich wypłat pieniężnych zaliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzeń.

Saldo MA konta oznacza płace niepodjęte w terminie.


231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

231-001 wynagrodzenia pracowników

231-002 wynagrodzenia za godz. zlecone

231-004 nie podjęte wynagrodzenia

231-005 wynagrodzenia przelane na konta osobiste

231-006 potrącenia pożyczki z ZFM

231-007 książeczki PKO

231-009 potrącenia dla komorników

231-009-XXX kod pracownika
232 ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ
Konto 232 służy do ujęcia wynagrodzeń osobowych.

Na koniec okresu rozliczeniowego konto nie wykazuje salda.


234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI
Konto 234 służy do ewidencji wszelkich bezspornych rozrachunków
z pracownikami, z wyjątkiem wynagrodzeń ujmowanych na koncie 231.

Może wykazywać dwa salda: WN - stan należności od pracowników

i MA - zobowiazań wobec pracowników.
Analityka 234 zbudowana jest następująco:
234-001- PALIWO

234-001-XXX nr rejestracyjny samochodu

234-002- TELEFONY

234-003- WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU

234-004- ZNACZKI POCZTOWE / SEKRETARIAT/

234-005-043 skrypty (Monika Bocheńska)

234-006 - ZALICZKI

234-006-XXX kod pracownika

234-009 czynsze pracownicze

234-011 TELEFONY KOMÓRKOWE GSM PLUS

234-011-XXX kod pracownika

241 KAUCJE GWARANCYJNE
Analityka 241 zbudowana jest następująco :
241-XXX - kod kontrahenta
242 ROZRACH.– ZAKŁ.FUNDUSZ SOCJALNY
242 ROZRACH.– ZAKŁ.FUNDUSZ SOCJALNY

242-001 obciążenia za zimowiska i kolonie

242-002 obciążenia za wczasy

242-003 zapomogi pracowników emerytowanych

242-004 działalność kulturalna

242-005 abonamenty teatralne


243 ROZRACHUNKI – ZFŚS
Konto 243 przeznaczone jest do ewidencji należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS na cele mieszkaniowe oraz odsetek naliczonych od tych pożyczek.
Analityka 243 zbudowana jest następująco :
243-XXX - kod pracownika

245 ROZRACHUNKI Z AGENDAMI
Analityka 245 zbudowana jest następująco :
245-XXX - kod agendy

264 ROZLICZENIA NIEDOBORÓW I SZKÓD
Konto 264 służy do ewidencji i rozliczenia ujawnionych niedoborów i szkód rzeczowych i pieniężnych w składnikach majątkowych, obrotowych oraz
w środkach trwałych i środkach niskocennych.

Saldo konta może wykazywać stronę WN, co oznacza należność z tytułu niedoborów niezawinionych.
265 ROZLICZENIE NADWYŻEK
Konto 265 przeznaczone jest ewidencji i rozliczania ujawnionych nadwyżek rzeczowych i pieniężnych składników majątku Uczelni.

W uzasadnionych przypadkach nadwyżki mogą być kompensowane


z niedoborami, jeżeli dotyczą składników majątkowych podobnych oraz zostaną stwierdzone w czasie tego samego spisu z natury i dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej.

Konto 265 moze w ciągu roku wykazywac saldo MA, które oznacza wartość nierozliczonych nadwyżek. Na koniec okresu sprawozdawczego konto nie powinno wykazywać salda.249 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Konto 249 służy do ewidencji pozostałych rozrachunkow nie uwzględnionych
w ewidencji innych kont zespołu 2.

Konto może wykazywać saldo po obu stronach. Saldo WN wyraża stan należności, a saldo MA stan zobowiązań.


249 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

249-001 Biuro Kształcenia Zagranicznego

249-002 potrącenia na PKZP

249-003 składki związkowe

249-004 ubezpieczenie pracowników

249-005 czynsze

249-005-XXX kod rodzaju czynszu

249-007 refundacje

249-007-XXX kod jednostki

249-008 MEN z tytułu odpisów amort.

249-009 Międzynarodowe Centrum Rachunkowości

249-010 MEN stypendia

249-011 pomoc materialna dla studentów

249-011-XXX kod pomocy

249-012 stypendia doktorskie

249-013 Stowarzyszenie Absolwentów AE

249-015 błędy, omyłki bankowe

249-019 noclegi NZS kurs przygotowawczy

249-021 AMPLIKO

249-022 ubezpieczenie studentów

249-023 ZUS – zwroty

249-024 Szkoła Polsko-Francuska

249-027 egzaminy LCCI

249-028 bilety PKP

249-030 Konsorcjum Polskich Bibliotek

249-032 pozostałe rozliczenia


290 ROZLICZENIE SPRZEDAŻY BANK

291 ROZLICZENIE SPRZEDAŻY KASA

293 ROZLICZENIE ZAKUPU BANK

294 ROZLICZENIE ZAKUPU KASA
ZESPÓŁ 4
KOSZTY WG RODZAJU I ICH ROZLICZENIE

Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów prostych z podziałem według ich rodzajów.Za koszty proste uważa się ogół poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów materialnych i niematerialnych. Koszty wg miejsc powstawania przypisuje się poszczególnym jednostkom organizacyjnym (wydziałom lub jednostkom ogólnouczelnianym, administracji central-nej).Ewidencję na kontach kosztów rodzajowych uważa się za kompletną , gdy zostały w niej ujęte wszystkie operacje gospodarcze dokonywane w okresie sprawozdawczym.

Budowa konta zespołu 4 składa się z 6 znaków :
XXX - symbol konta syntetycznego

XXX - XXX -symbol konta analitycznego kosztów rodzajowych
401 AMORTYZACJA
401-001 A-ŚRODKÓW TRWAŁYCH STOPNIOWA

401-002 A-ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNORAZOWA

401-003 AMORTYZACJA KSIEGOZBIORÓW JEDNOR.

401-004 AMORTYZ. WART. NIEMAT. I PRAWNYCH
411 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
411-001 ZUŻYCIE PALIWA

411-002 KSIAŻKI,CZASOPISMA

411-003 MATERIAŁY BIUROWE-PAPIER

411-004 MATERIAŁY BIUROWE POZOSTAŁE

411-005 MATERAŁY EKSPL. TECHNICZNE

411-006 ŚRODKI CZYSTOŚCI I ODZIEŻ OCHRONNA

411-007 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

411-008 POZOSTAŁE MATERIAŁY

411-009 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TOWAR

416 APARATURA SPECJALNA
419 ZUŻYCIE ENERGII
419-001 ENERGIA ELEKTRYCZNA

419-002 ENERGIA CIEPLNA

419-003 WODA

419-004 GAZ426 USŁUGI TRANSPORTOWE
426-001 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW

426-002 PRZEWÓZ OSÓB

426-003 KONWÓJ GOTÓWKI
427 USŁUGI REMONTOWE
427-001 BUDYNKÓW GR 1 KRAJOWEGO REJ.ŚR.TRWAŁYCH

427-002 BUDOWLI 2 KRST

427-003 MASZYN I URZĄDZ. TECH.

427-004 ZESPOŁÓW KOMP.GR 491 KRST

427-005 ŚRODKÓW TRANSP.GR 7 KRST

427-006 NARZ. I PRZYRZĄDÓW

427-007 WYPOSAŻENIA

427-008 KONSERWACJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

427-009 KONSERWACJE WYPOSAŻENIA

427-010 DOMEK OGRODNIKA

427-011 ROZBUDOWA BRAMY WJAZDOWEJ

427-012 USTRONIE

427-013 PAWILON B

427-014 DĘBICA

427-015 INSTAL.KAN.ZEW.RAKOWICKA

427-016 BUDYNEK 59

427-017 PAWILON SPORTOWY

427-018 PAWILON C

427-019 BUD.GŁ.INSTAL.KLIMAT.GRZEW.

427-020 BIBLIOTEKA GŁÓWNA

427-021 PAWILON A

427-022 NOWA AULA429 USŁUGI MATERIALNE
429-001 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

429-002 USŁUGI POCZTOWE

429-003 USŁUGI PRALNICZE

429-004 USŁUGI OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

429-005 USŁUGI DRUKARSKIE

429-006 USŁUGI INTROLIGATORSKIE

429-007 USŁUGI GASTRONOMICZNE POS. REGEN.

429-008 CZYNSZE ZA OBIEKTY WYNAJMOWANE

429-009 UTRZYMANIE GOŚCI ZAGR. - RÓŻNE

429-010 UTRZYMANIE GOŚCI ZAGR. POSIŁKI

429-011 OGŁOSZENIA PRASOWE

429-012 OPŁATY RTV

429-013 UDZIAŁ W KONFERENCJACH

429-014 USŁ. KSEROGR. KOPIOWANIE I FILMOW. FOTO

429-015 USŁ. PRZEDSIĘB. OCZYSZCZ.- WYWÓZ NIECZ.

429-016 USŁUGI KOMINIARSKIE

429-017 WYKONANIE PIECZĄTEK, STEMPL. SZYLD

429-018 OBOZY STUDENCKIE

429-019 OPŁATY PARKINGOWE

429-020 TŁUMACZENIA

429-021 USŁUGI INFORMATYCZNE

429-022 HOTELE

429-023 POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE

429-024 LEASING

429-025 DOPŁATY DO OBIADÓW STUDENCKICH

431 WYNAGRODZENIA
431-001 OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC

431-002 BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC

431-003 HONORARIA

431-004 BEZOSOBOWY F. PŁAC GODZINY ZLECONE

431-005 BEZOSOBOWY F. PŁAC OCENY PRAC OBCE

431-006 ZAKŁADOWY FUNDUSZ NAGRÓD

431-007 EMERYTALNY - OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC

445 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA
445-001 ZUS OD OSOB.FUNDUSZU PŁAC

445-002 ZUS OD BEZOSOB. FUNDUSZU PŁAC

445-003 ZUS - FUNDUSZ PRACY

451 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
451-001 FUNDUSZ SOCJALNY PRACOWNIKÓW

451-002 FUNDUSZ SOCJALNY EMERYT. I RENCISTÓW

451-003 FUNDUSZ MIESZKANIOWY PRACOWNIKÓW

451-004 DOPŁATY DO OKULARÓW

451-005 OPIEKA LEKARSKA

451-006 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW461 PODATKI I OPŁATY
461-001 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

461-002 PODATEK ROLNY

461-003 OPŁATY ADMINISTRACYJNE I SKARBOWE

461-004 CŁO

461-005 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

462 USŁUGI BANKOWE
462-001 BPH PBK SA

462-002 KREDYT BANK

462-003 ING BANK ŚLĄSKI

462-004 PKO BP


463 DELEGACJE
463-001 KOSZTY PODRÓŻY KRAJOWYCH

463-002 KOSZTY PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

463-003 BILETY MPK

463-004 KOSZTY LEGITYMACJI ZNIŻKOW. PKP

463-005 PODRÓŻE SŁUŻBOWE RYCZAŁTY SAMOCH.

463-006 SAMOCHODY PRYWATYNE


464 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY
464-001 KRAJOWEJ

464-002 ZAGRANICZNEJ469 USŁUGI NIEMATERIALNE
469-001 PRAKTYKI STUDENCKIE

469-002 NAGRODY KONKURS KWIATKOWSKIEGO

469-003 STYPENDIA STUDENCKIE DEWIZOWE

469-004 STYPENDIA DOKTORSKIE I HABILIT.

469-005 STYPENDIA DOKTORSKIE OBCOKRAJ.

469-006 ZASIŁKI NA ZAGOSPODAROWANIE

469-007 UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

469-008 UBEZPIECZENIA INNE

469-009 STYPENDIA ASYSTENTÓW - STAŻYSTÓW

469-010 STYP.ENGLISH TRACK SKŁ. CZŁONKOWSKIE

469-011 POZ.KOSZTY ODPRAWY POŚMIERTNE

469-012 KOSZTY OGÓL. - UCZEL.POZOSTAŁE KOSZTY

469-013 STYPENDIA STUDENTÓW MEKSYKAŃSKICH

469-014 KOSZTY PRZEWODÓW DOKTORSKICH490 ROZLICZENIE KOSZTÓW

ZESPÓŁ 5
KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE

Konta zespołu 5 służą do ewidencji i rozliczania kosztów działalności eksploatacyjnej szkoły w układzie ich miejsc powstawania.


Struktura budowy konta 500 przedstawia się następująco :
500-XXX analityka miejsc powstawania kosztów

500-XXX-XXX-XXX koszty wg rodzaju
500-1 WYDZIAŁ EKONOMII
500-101 Kat. Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

500-102 Kat. Filozofii

500-103 Kat. Gospodarki i Administracji Publicznej

500-104 Kat. Handlu Zagranicznego

500-105 Kat. Historii Gospodarczej

500-106 Kat. Historii Myśli Ekonomicznej

500-107 Kat. Makroekonomii

500-108 Kat. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

500-109 Kat. Mikroekonomii

500-110 Kat. Nauk Politycznych

500-111 Kat. Podstaw Organizacji i Zarządzania

500-112 Kat. Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

500-113 Kat. Prawa Międzynarodowego i Porównawczego

500-114 Kat. Przedsiębiorczości i Innowacji

500-115 Kat. Socjologii

500-116 Kat. Studiów Europejskich

500-117 Kat. Teorii Ekonomii

500-118 Kat. Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami

500-119 Kat. Zarządzania Międzynarodowego

500-120 Kat. Zarządzania Personelem

500-121 Studium Psychologii i Pedagogiki

500-122 Studium Doskonalenia Pedagogicznego
500-2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

500-201 Kat. Analizy Rynku i Badań Marketingowych

500-202 Kat. Badań Konsumpcji

500-203 Kat. Ekonometrii

500-204 Kat. Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

500-205 Kat. Handlu i Instytucji Rynkowych

500-206 Kat. Informatyki

500-207 Kat. Marketingu

500-208 Kat. Metod Organizacji i Zarządzania

500-209 Kat. Turystyki

500-210 Kat. Procesu Zarządzania

500-211 Kat. Rachunkowości

500-212 Kat. Statystyki

500-213 Kat. Strategii Zarządzania

500-214 Kat. Zachowań Organizacyjnych

500-215 Kat. Zarządzania Zasobami Pracy500-3 WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
500-301 Kat. Chemii i Kinetyki Procesów

500-302 Kat. Metrologii i Analizy Instrumentalnej

500-303 Kat. Mikrobiologii Towaroznawczej

500-304 Kat. Opakowalnictwa Towarów

500-305 Kat. Technologii i Ekologii Wyrobów

500-306 Kat. Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością

500-307 Kat. Towaroznawstwa Przemysłowego

500-308 Kat. Towaroznawstwa Żywności
500-4 WYDZIAŁ FINANSÓW

500-401 Kat. Bankowości

500-402 Kat. Finansów

500-403 Kat. Finansów Przedsiębiorstw

500-404 Kat. Gospodarki Regionalnej

500-405 Kat. Matematyki

500-406 Kat. Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

500-407 Kat. Prawa

500-408 Kat. Rachunkowości Finansowej

500-409 Kat. Rynku Kapitałowego

500-410 Kat. Ubezpieczeń

500-6 JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
500-601 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

500-602 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

500-603 BIBLIOTEKA GŁÓWNA

500-604 WYDAWNICTWO AE

500-605 PRACOWNIA POLIGRAFICZNA

500-606 UCZELNIANY OŚRODEK OBLICZENIOWY I DZIAŁ

APARATURY


500-7 PUNKTY ZAMIEJSCOWE

500-701 Punkt Konsultacyjny KIELCE

500-702 Punkt Konsultacyjny NOWY TARG

500-703 Punkt Konsultacyjny OLKUSZ

500-704 Punkt Konsultacyjny SANOK

500-705 Punkt Konsultacyjny TARNÓW

500-706 Zamiejscowy Tok Studiów CHRZANÓW

500-707 Zamiejscowy Tok Studiów MIECHÓW

500-708 Zamiejscowy Tok Studiów RADOM

500-709 Zamiejscowy Tok Studiów RZESZÓW500-8 KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

500-801 RADA KÓŁ NAUKOWYCH

500-802 KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI PRZEMYSŁU

500-803 KOŁO NAUKOWE RYNKU KAPITAŁOWEGO

500-804 KOŁO NAUKOWE „INŻYNIERIA FINANSOWA”

500-805 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA

500-806 TURYSTYCZNE KOŁO NAUKOWE „WAGABUNDA”

500-807 KOŁO NAUKOWE STUDIÓW EUROPEJSKICH

500-808 KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW RACHUNKOWOŚCI „KREDYT”

500-809 KOŁO NAUKOWE INFORMATYKI „ BUG”

500-810 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOLOGII WYROBÓW

500-811 KOŁO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY STUDENTÓW

500-812 KOŁO NAUKOWE FINANSÓW PUBLICZNYCH

500-813 KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PUBLICZNEJ I FINANSÓW

500-814 KOŁO NAUKOWE JĘZYKA WŁOSKIEGO „AMATORSKI TEATR JĘZYKA WŁOSKIEGO”

500-815 KOŁO NAUKOWE SYSTEMU FINANSOWEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „ MINICYPIUM”

500-816 KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI

500-817 KOŁO NAUKOWE POLITYKI REGIONALNEJ

500-818 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ

500-819 KOŁO NAUKOWE BIURO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

500-820 KOŁO NAUKOWE HANDLU ZAGRANICZNEGO

500-821 KOŁO NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE

500-822 KOŁO NAUKOWE REWIZJI FINANSOWEJ „ AUDYT”

500-823 KOŁO NAUKOWE „ AKADEMICKIE FORUM ONZ”

500-824 KOŁO NAUKOWE - KLUB MENEDŻERA

500-825 KOŁO NAUKOWE MIĘDZYNARODOWYCH STOS.GOSP.

500-826 KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

500-827 AZS

500-828 AIESEC

500-829 CHÓR DOMINANTA

500-830 NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

500-831 PTTK

500-832 RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

500-833 STOWARZYSZENIE KULTURY AKADEMICKIEJ INSTYTUT SZTUKI

500-834 STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI SKA „ INSTYTUT SZTUKI”

500-835 ZMW Wici

500-836 ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKI

500-837 REDAKCJA CZASOPISMA MANKO

500-838 STOWARZYSZENIE ADJUNKTÓW I STARSZYCH

WYKŁADOWCÓW

500-839 SIFE STUDENCI DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

500-840 KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGICZNE500-9 POZOSTAŁE JEDNOSTKI

500-901 STUDIA DOKTORANCKIE


500-902 UCEMET

500-903 SZKOŁA GIEŁDOWA

500-904 MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADM. PUBLICZNEJ

500-905-100 PODYPL. STUDIUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

500-906 CENTRUM BADAŃ NAD SEKTOREM FINANSOWYM


501 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOTECHNICZNEJ
502 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ


503 KOSZTY WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Struktura konta 503 przedstawia się następująco:
503-XXX analityka miejsc powstawania kosztów

503-XXX-XXX-XXX koszty wg rodzaju

503-001 Koszty własne BIURA PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

503-002 Koszty własne - LEONARDO

503-003 Koszty własne - ENGLISH TRACK

503-004 Koszty własne - KADRY DLA EUROPY

503-005 Koszty własne - INTEGRACJA EUROPEJSKA

503-006 Koszty własne - SZKOŁA LETNIA

503-101 Koszty własne - DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ


521 KOSZTY WYDZIAŁOWE
Struktura konta 521 przedstawia się następująco:
521-XXX analityka miejsc powstawania kosztów

521-XXX-XXX-XXX koszty wg rodzaju

521-100 WYDZIAŁ EKONOMII

521-200 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

521-300 WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA

521-400 WYDZIAŁ FINANSÓW

551 KOSZTY OGÓLNE
Struktura konta 551 przedstawia się następująco:
521-XXX analityka miejsc powstawania kosztów

521-XXX-XXX-XXX koszty wg rodzaju

551-101 ADMINISTRACJA, bez niżej wymienionych

551-102 DZIAŁ TECHNICZNY

551-103 DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

551-104 CENTRUM ROZWOJU I PROMOCJI

551-602 ADMINISTRACJA STUDIUM WF I SPORTU

551-603 ADMINISTRACJA BIBLIOTEKI

551-604 OBIEKT SIENKIEWICZA


ZESPÓŁ 7
PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM
Działalność operacyjna Uczelni finansowana jest z przychodów, które pochodzą z różnych źródeł . Przychodami tymi są dotacje budżetowe celowe oraz pozostałe przychody pozadotacyjne.
700 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ
700-001 DOTACJE

700-001-001 DOTACJA MENiS / DZIAŁ. DYDAKTYCZNA/

700-001-002 DOTACJA MENiS DZIAŁ.WSPOMAG.BADANIA
700-002 CZESNE ZA STUDIA

700-002-001 CZESNE STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE MPT

700-002-002 CZESNE STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE INNE
700 003 OPŁATY

700-003-001 OPŁATY ZA DRUKI

700-003-002 OPŁATA REKRUTACYJNA
700-004 SPRZEDAŻ SKRYPTÓW - KSIĘGARNIA
700-005 PRZYCHODY BIBLIOTEKI

700-005-001 OPŁATY ZA KARTY BIBLIOTECZNE

700-005-002 KARY ZA KSIĄŻKI

700-005-003 ODPŁATNOŚĆ ZA KSERO

700-005-004 KONSORCJUM BIBLIOTEK

700-005-005 POZOSTAŁE PRZYCHODY


700-006 USŁUGI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
700-007 USŁUGI TRANSPORTU POZOSTAŁEGO
700-008 WYNAJEM LOKALI

700-008-001 CZYNSZ

700-008-002 MEDIA
700-009 CZYNSZE PRACOWNICZE / NALICZENIA /
700-010 NAJEM POKOI GOŚCINNYCH
700-011 DORAŻNY WYNAJEM SAL
700-012 PAWILON SPORTOWO DYDAKTYCZNY
700-013 BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

700-013-001 ENGLISH TRACK

700-013-001 KADRY DLA EUROPY

700-013-003 INNE PRZYCHODY

700-013-004 INTEGRACJA EUROPEJSKA

700-013-006 SZKOŁA LETNIA


700-014 STUDIA DOKTORANCKIE
700-015 USŁUGI POLIGRAFICZNE OŚR. OBL. I PRAC.POL.
700-016 POZOSTAŁE PRZYCHODY OGÓLNE

700-1 PZYCHODY WYDZIAŁU EKONOMII
700-101 Kat. Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

700-102 Kat. Filozofii

700-103 Kat. Gospodarki i Administracji Publicznej

700-104 Kat. Handlu Zagranicznego

700-105 Kat. Historii Gospodarczej

700-106 Kat. Historii Myśli Ekonomicznej

700-107 Kat. Makroekonomii

700-108 Kat. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

700-109 Kat. Mikroekonomii

700-110 Kat. Nauk Politycznych

700-111 Kat. Podstaw Organizacji i Zarządzania

700-112 Kat. Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

700-113 Kat. Prawa Międzynarodowego i Porównawczego

700-114 Kat. Przedsiębiorczości i Innowacji

700-115 Kat. Socjologii

700-116 Kat. Studiów Europejskich

700-117 Kat. Teorii Ekonomii

700-118 Kat. Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami

700-119 Kat. Zarządzania Międzynarodowego

700-120 Kat. Zarządzania Personelem

700-121 Studium Psychologii i Pedagogiki

700-122 Studium Doskonalenia Pedagogicznego
700-2 PRZYCHODY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

700-201 Kat. Analizy Rynku i Badań Marketingowych

700-202 Kat. Badań Konsumpcji

700-203 Kat. Ekonometrii

700-204 Kat. Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

700-205 Kat. Handlu i Instytucji Rynkowych

700-206 Kat. Informatyki

700-207 Kat. Marketingu

700-208 Kat. Metod Organizacji i Zarządzania

700-209 Kat. Turystyki

700-210 Kat. Procesu Zarządzania

700-211 Kat. Rachunkowości

700-212 Kat. Statystyki

700-213 Kat. Strategii Zarządzania

700-214 Kat. Zachowań Organizacyjnych

700-215 Kat. Zarządzania Zasobami Pracy
700-3 PRZYCHODY WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA
700-301 Kat. Chemii i Kinetyki Procesów

700-302 Kat. Metrologii i Analizy Instrumentalnej

700-303 Kat. Mikrobiologii Towaroznawczej

700-304 Kat. Opakowalnictwa Towarów

700-305 Kat. Technologii i Ekologii Wyrobów

700-306 Kat. Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością

700-307 Kat. Towaroznawstwa Przemysłowego

700-308 Kat. Towaroznawstwa Żywności700-4 PRZYCHODY WYDZIAŁU FINANSÓW

700-401 Kat. Bankowości

700-402 Kat. Finansów

700-403 Kat. Finansów Przedsiębiorstw

700-404 Kat. Gospodarki Regionalnej

700-405 Kat. Matematyki

700-406 Kat. Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

700-407 Kat. Prawa

700-408 Kat. Rachunkowości Finansowej

700-409 Kat. Rynku Kapitałowego

700-410 Kat. Ubezpieczeń
700-521 PRZYCHODY WYDZIAŁÓW

700-521-100 przychody wydziału ekonomii

700-521-200 przychody wydziału zarządzania

700-521-300 przychody wydziału towaroznawstwa

700-521-400 przychody wydziału finansów
700-8 PRZYCHODY KÓŁ NAUKOWYCH
700-801 RADA KÓŁ NAUKOWYCH

700-802 KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI PRZEMYSŁU

700-803 KOŁO NAUKOWE RYNKU KAPITAŁOWEGO

700-804 KOŁO NAUKOWE „INŻYNIERIA FINANSOWA”

700-805 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA

700-806 TURYSTYCZNE KOŁO NAUKOWE „WAGABUNDA”

700-807 KOŁO NAUKOWE STUDIÓW EUROPEJSKICH

700-808 KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW RACHUNKOWOŚCI „KREDYT”

700-809 KOŁO NAUKOWE INFORMATYKI „ BUG”

700-810 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOLOGII WYROBÓW

700-811 KOŁO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY STUDENTÓW

700-812 KOŁO NAUKOWE FINANSÓW PUBLICZNYCH

700-813 KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PUBLICZNEJ I FINANSÓW

700-814 KOŁO NAUKOWE JĘZYKA WŁOSKIEGO „AMATORSKI TEATR JĘZYKA WŁOSKIEGO”

700-815 KOŁO NAUKOWE SYSTEMU FINANSOWEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „ MINICYPIUM”

700-816 KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI NIERUCHOMOŚCI


I INWESTYCJI

700-817 KOŁO NAUKOWE POLITYKI REGIONALNEJ

700-818 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ

700-819 KOŁO NAUKOWE BIURO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I INNOWACJI

700-820 KOŁO NAUKOWE HANDLU ZAGRANICZNEGO

700-821 KOŁO NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE

700-822 KOŁO NAUKOWE REWIZJI FINANSOWEJ „ AUDYT”

700-823 KOŁO NAUKOWE „ AKADEMICKIE FORUM ONZ”

700-824 KOŁO NAUKOWE - KLUB MENEDŻERA

700-825 KOŁO NAUKOWE MIĘDZYNARODOWYCH STOS.GOSP.

700-826 KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

700-827 AZS

700-828 AIESEC

700-829 CHÓR DOMINANTA

700-830 NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

700-831 PTTK

700-832 RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

700-833 STOWARZYSZENIE KULTURY AKADEMICKIEJ INSTYTUT SZTUKI

700-834 STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI SKA „ INSTYTUT SZTUKI”

700-835 ZMW Wici

700-836 ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKI

700-837 REDAKCJA CZASOPISMA MANKO

700-838 STOWARZYSZENIE ADJUNKTÓW I STARSZYCH

WYKŁADOWCÓW

700-839 SIFE STUDENCI DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

700-840 KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGICZNE

700-905 PRZYCHODY STUDIUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

750 PRZYCHODY FINANSOWE
750-001 ODSETKI BANKOWE

750-002 DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

750-003 ODSETKI OD KONTRAHENTÓW

750-004 ODSETKI OD NALEŻN.PUBL.PRAWNYCH751 KOSZTY FINANSOWE
751-001 ODSETKI OD KREDYTÓW

751-002 UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE

751-003 ODSETKI NALICZONE PRZEZ KONTRAHENTÓW

751-004 ODSETKI OD ZOBOW.PUBL.PRAWNYCH760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
760-001 DAROWIZNY OTRZYMANE

760-001-001 GRATISY BIBLIOTECZNE

760-001-002 POZOSTAŁE DAROWIZNY

760-002 PRZEDAWNIONE ZOBOWIĄZANIA

760-003 REZERWY ROZWIĄZANE

760-004 LIKWIDACJA I SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

760-005 POZOSTAŁE PRZYCHODY

761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
761-001 DAROWIZNY PRZEKAZANE

761-001-001 GRATISY BIBLIOTECZNE

761-001-002 POZOSTAŁE DAROWIZNY

761-002 PRZEDAWNIONE NIEŚCIĄGALNE NALEŻNOŚCI

761-003 UTWORZONE REZERWY

761-004 NIEPLANOWANE ODPISY AMORT.

761-005 POZOSTAŁE KOSZTY

761-006 ODSZKODOWANIA;KARY;GRZYWNY

761-007 ODSETKI FINANSOWE

ZESPÓŁ 8
KAPITAŁY ( FUNDUSZE ), FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY
I WYNIK FINANSOWY

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy Uczelni, a w szczególności:

– funduszu zasadniczego - konto 800,

– funduszu pomocy materialnej dla studentów - konto 810,

– funduszu świadczeń socjalnych 851.
Ponadto w zespole kont 8 odbywa się rozliczanie wyniku Uczelni, a to:

– rozliczenie wyniku finansowego - konto 820,

– ustalanie rezerw na przyszłe zobowiązania i straty - konto 841,

– rozliczenia międzyokresowe przychodów - konto845,

– wynik finansowy - konto 865,

– podatek dochodowy - konto 870.810 FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ
810-101 KOSZTY UTRZYMANIA DS FAFIK

810-102 KOSZTY UTRZYMANIA DS MERKURY

810-103 KOSZTY UTRZYMANIA STOŁ.STUDENCKIEJ

810-104 KOSZTY UTRZYMANIA - DOMY WYNAJM.

810-104-001 KOSZTY ZAKWATER. PÓŁSANATORIA

810-104-002 DOPŁATY DO OBIADÓW PÓŁSANATORIA

810-104-003 OPŁATA ZA MIEJSCA W MIASTECZKU

810-104-004 PUHIT / ZŁOTA JESIEŃ /

810-105 FUNDUSZ STYPENDIALNY

810-105-001 STYPENDIA SOCJALNE

810-105-002 STYPENDIA NAUKOWE

810-105-003 ZAPOMOGI

810-105-004 STYP.DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
810-106 PRZYCHODY

810-106-001 DOTACJA MEN

810-106-002 PRZYCHODY FAFIK

810-106-002-001 WYSTAWIONE FAKTURY

810-106-002-002 POZOSTAŁE

810-106-003 PRZYCHODY MERKURY

810-106-003-001 WYSTAWIONE FAKTURY

810-106-003-002 POZOSTAŁE810-106-004 PRZYCHODY MIASTECZKO

810-106-005 REFUND. KOSZTÓW ZA PRACOWNIKÓW©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna