Plan KomunikacjiPobieranie 383,51 Kb.
Strona2/3
Data11.04.2018
Rozmiar383,51 Kb.
1   2   3

Pojęcia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia

  1. Pojęcia, definicje


Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych w niniejszym dokumencie, w tym definicji własnych stosowanych przez Zamawiającego.
Definicje / pojęcia dotyczące modelowania w języku UML zaczerpnięto z publikacji: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski „Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych” - 2005 rok.


Nazwa

Definicja

Akcja

Elementarna jednostka specyfikacji zachowania, która reprezentuje transformację lub przetwarzanie w modelowanym systemie.

Aktor

Spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników przypadku użycia w czasie inte­rakcji z tym przypadkiem użycia.

Atrybut

Właściwość wyróżnienia lub obiektu określona przez nazwę tej właściwości
i zakres wartości, jakie mogą być przypisane tej nazwie dla określenia
tej właściwości.

Artefakt

Każdy sztucznie wytworzony produkt.

Asocjacja

Związek pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami, opisujący powiązania pomię­dzy ich instancjami.

CASE

CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) lub (ang. Computer-Aided Systems Engineering) określenie rodzaju oprogramowania (klasy) – tzw. narzędzi CASE, których zadaniem jest wspomaganie procesu projektowania,
w tym przypadku tj. w przypadku niniejszym zamówienia procesu
modelowania oraz projektowania systemu informatycznego SIPWW.

Cecha

Kategoria klasy, której zadaniem jest (w przypadku modeli danych) dostarczenie innej klasie określonych własności (atrybutów i powiązań z innymi klasami).

Czynność

Czynność to określone zachowanie złożone z logicznie uporządkowanych ciągów podczynności, akcji oraz obiektów w celu wykonania pewnego procesu.

Diagram
(lub diagram analityczny)

Technika wspomagająca język UML, która służy do dokumentowania wyników prac analitycznych i wczesnych prac projektowych.

Diagram czynności

Diagram czynności to diagram przedstawiający sekwencyjne i (lub) współbieżne prze­pływy sterowania i danych pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów.

Diagram klas

Diagram klas to diagram stanowiący obraz statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi.

Diagram komponentów

Diagram komponentów to rodzaj diagramu wdrożeniowego, który wskazuje organizację i zależności między komponentami.

Diagram komunikacji

Diagram komunikacji jest rodzajem diagramu interakcji, specyfikującym strukturalne związki pomiędzy biorącymi udział w interakcji instancjami klasyfikatorów oraz wy­mianę komunikatów pomiędzy tymi instancjami.

Diagram obiektów

Diagram obiektów to instancja diagramu klas, odwzorowująca strukturę systemu w wy­branym momencie jego działania.

Diagram pakietów

Diagram pakietów to diagram przedstawiający logiczną strukturę dokumentacji systemu w postaci zestawu pakietów połączonych zależnościami
i zagnieżdżeniami.

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia to diagram przedstawiający występujące w danej dziedzi­nie przedmiotowej przypadki użycia, aktorów oraz związki między nimi.

Diagram rozlokowania

Diagram rozlokowania to rodzaj diagramu wdrożeniowego, który przedstawia
sieć po­łączonych ścieżkami komunikowania węzłów z ulokowanymi na nich artefaktami.

Diagram sekwencji

Diagram sekwencji to rodzaj diagramu interakcji, opisujący interakcje pomiędzy in­stancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi.

Dziedziczenie

Przyporządkowanie atrybutów i operacji klasom obiektów na podstawie hierarchicz­nej zależności między nimi.

Dzień Roboczy

Każdy kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych przez zarządzenia wewnętrzne Zamawiającego.

Etap


Nazwany, zdefiniowany określony ciąg działań Wykonawcy uwzględniający współdziałanie ze strony Zamawiającego, odnoszący się do spójnego merytorycznie zakresu prac objętego procesem zarządczym, w ramach, którego dostarczane są usługi i produkty związane z realizacją zamówienia. Wykonanie określonego Etapu prac potwierdzone odbiorem dostarczonych w ramach tego Etapu produktów i zrealizowanych usług stanowi podstawę do rozliczenia prac Wykonawcy.

Harmonogram Prac

Aktualizowany harmonogram określający terminy realizacji zadań, podzadań wchodzących w zakres Etapów. Harmonogram Prac stanowi instrument zarządzania, kontroli i monitorowania postępu prac, w którym dopuszcza
się zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań i podzadań wchodzących
w zakres Etapów, bez zmiany terminu etapów.

Harmonizacja bazy danych

Czynności polegające na zaprojektowaniu, dostosowaniu i / lub rozszerzeniu schematu aplikacyjnego bazy danych pzgik rozumiane, jako czynności, o których mowa w Art. 2 pkt 16 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne „… harmonizacja zbiorów danych — rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania”.

Interakcja

Wymiana bodźców, impulsów i komunikatów pomiędzy instancjami klasyfikatorów w systemie.

Interfejs

Zestaw operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez klasę lub komponent.

Iteracja

Wielokrotne, policzalne powtórzenie jednostki zachowania w systemie.

Infrastruktura Techniczna Zamawiającego

Sprzęt komputerowy (serwery, macierze, urządzenia aktywne i pasywne oraz pozostałe elementy instalacyjno – konfiguracyjne infrastruktury teleinformatycznej) jak również Oprogramowanie: Aplikacyjne, Systemowe, Narzędziowe, Bazodanowe, będące w zakresie użytkowania przez Zamawiającego.

Kanoniczny model danych

Model danych dla platformy integracyjnej np. szyny danych

Klasa

Uogólnienie zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki
i zna­czenie.

Klasyfikator

Abstrakcyjny byt, który stanowi generalizację kategorii modelowania języka
UML słu­żących do opisania cech statycznych i dynamicznych systemu.

Komponent

Hermetyczny, wymienny moduł oprogramowania systemu, realizujący określone jego usługi za pośrednictwem interfejsów.

Komunikat

Specyfikacja wymiany informacji między obiektami, zawierająca zlecenia wykonania określonej operacji.

Liczebność

Specyfikacja zakresu dopuszczalnej liczby obiektów danej klasy biorących udział w danym związku.

Metamodel

W założeniu, model definiujący składnię, semantykę i pragmatykę wprowadzonego modelu, notacji lub diagramu. Metamodel proponowany przez autorów UML ustala pewne elementy składni diagramów, ograniczenia typologiczne, klasyfikację pojęć oraz związki pomiędzy pojęciami.

Metodyka

Zestaw pojęć, notacji, modeli formalnych, języków i sposobów postępowania służący do analizy rzeczywistości (stanowiącej przedmiot projektowanego systemu informatycznego) oraz do projektowania pojęciowego, logicznego i/lub fizycznego. Zwykle metodyka jest powiązana z odpowiednią notacją (diagramami) służącymi do zapisywania wyniku poszczególnych faz projektu, jako środek wspomagający ludzką pamięć i wyobraźnię i jako środek komunikacji w zespołach oraz pomiędzy projektantami i klientem.

Metodyka MDA

MDA (ang. Model Driven Approach) metodyka stanowiąca zbiór określonych metod oparta w szczególności na modelu: pojęciowym / logicznym oraz fizycznym, gdzie model pojęciowy może zostać odwzorowany na specyfikacje modeli technologicznych, wykorzystujących do tego celu różne technologie informatyczne np. usługi sieciowe, relacyjne bazy danych, inne, które z kolei mogą zostać zaimplementowane (wdrożone) na różnych platformach sprzętowo-programowych. MDA stanowi również zbiór metod porządkujących proces tworzenia – modelowania i projektowania systemów informatycznych opartych
na budowie modeli i ich transformacji.

Model

Odwzorowanie, uogólnienie rzeczywistości.

Model pojęciowy

Model procesów lub model struktury danych odwołujący się do ludzkiej percepcji i wyobraźni, mający za zadanie prezentację problemu, udokumentowanie wyniku analizy lub projektu w czytelnej i abstrakcyjnej formie językowej oraz ułatwienie komunikacji w zespołach ludzkich.

Model semantyczny

Zestaw pojęć, technik i notacji mający na celu odwzorowanie semantyki danych, czyli ich znaczenia w świecie zewnętrznym. Modele semantyczne wprowadzają
w tym celu pojęcia, takie jak: generalizacja, specjalizacja, asocjacja, agregacja, klasyfikacja, własności temporalne, zdarzenia, własności behawioralne, itd. Przykładem prostego modelu semantycznego jest model encja-związek. Niekiedy terminem "model semantyczny" określa się również konkretny diagram (lub inną formę językowo-graficzną) odwzorowującą rzeczywistość opisywaną przez dane.

Modelowanie biznesowe

Sposób odwzorowywania i dokumentowania procesów biznesowych.

Norma

Dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub zmierzający do określenia
i uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie
np. Normy ISO serii 19100

Normy ISO serii 19100

Rodzina norm ISO w dziedzinie informacji geograficznej. Wynik prac Komitetu Technicznego ISO/TC211, który pracuje nad wieloma projektami standaryzacji informacji przestrzennej w bardzo szerokim zakresie tej problematyki.

Obiekt

Każdy byt — pojęcie lub rzecz — mający znaczenie w kontekście rozwiązywania pro­blemu w danej dziedzinie przedmiotowej.

Odbiór Końcowy

Procedura odbioru potwierdzająca wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, jakie zostały określone wobec Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia: Warunków Technicznych oraz umowy. Powyższe obejmuje również zobowiązania przyjęte przez Strony podczas realizacji zamówienia w formie obustronnie przyjętych dokumentów projektowych i notatek.

Ograniczenie

Wyrażenie semantyczne określające warunek bądź zastrzeżenie związane
z ogranicza­nym elementem modelowania bądź grupą elementów.

Oprogramowanie

Oprogramowanie Aplikacyjne, Standardowe, Bazodanowe, Narzędziowe
oraz Systemowe, rozumiane łącznie jak również każde z nich z osobna zależnie
od kontekstu wystąpienia.

Oprogramowanie Aplikacyjne

Oprogramowanie opracowane i dostarczone przez Wykonawcę, stanowiące najwyższą warstwę w wielowarstwowej architekturze Systemu, do którego Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe. Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje wszystkie moduły Systemu oraz opracowane przez Wykonawcę komponenty, procedury mające jakąkolwiek postać kodu wykonywalnego
lub skryptu użytego do Wdrożenia Systemu.

Oprogramowanie Standardowe

Oprogramowanie Wykonawcy, co, do którego posiada on autorskie prawa majątkowe, będące częścią Oprogramowania Aplikacyjnego Systemu, które zostało wytworzone przed udzieleniem Wykonawcy niniejszego zamówienia, stanowiące zamkniętą określoną część lub całość modułu / komponentu programistycznego, konieczną do prawidłowego funkcjonowania Systemu,
która zostanie przez Wykonawcę wykorzystana do Wdrożenia Systemu i została wskazana w jego Ofercie, jako Oprogramowanie Standardowe z podaniem: nazwy własnej, zakresu zastosowania, opisu funkcjonalności.

Oprogramowanie Bazodanowe

Oprogramowanie zapewniające techniczne środki do bezpiecznego gromadzenia, autoryzowanego dostępu i przetwarzania danych w oparciu o relacyjną, obiektową lub obiektowo – relacyjną bazę danych.

Oprogramowanie Narzędziowe

Oprogramowanie zapewniające funkcje techniczne Systemu, stanowiące warstwę pośrednią - usługową pomiędzy Oprogramowaniem Aplikacyjnym
a Systemowym, z wyłączeniem Oprogramowania Bazodanowego. W zakres tego oprogramowania wchodzą np. serwery mapowe, serwery WWW, serwery CMS, inne.

Oprogramowanie Systemowe

Oprogramowanie zapewniające podstawowe funkcje systemowe umożliwiające funkcjonowanie Infrastruktury Technicznej Zamawiającego zgodnie
z jej przeznaczeniem. W skład tego oprogramowania wchodzi oprogramowanie
do wirtualizacji oraz systemy operacyjne.

Oprogramowanie typu CASE

Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę stanowiące gotowy komercyjny produkt lub produkt z grupy tzw. „wolnego oprogramowania” umożliwiający założenie i prowadzenie repozytorium projektu (tutaj Repozytorium projektu SIPWW), w którym zapisany zostanie analityczny i techniczny opis cech projektowanego systemu informatycznego, zgodnie z wybraną do tego celu notacją zapisu np. UML lub SysML. Oprogramowanie typu CASE należy
do grupy Oprogramowania Narzędziowego.

Pakiet

Mechanizm ogólnego zastosowania, służący do organizowania elementów
w grupy.

Partycja diagramu czynności

Mechanizm grupowania elementów diagramu czynności powiązanych przepływami ste­rowania i przepływami danych, pełniących określoną wspólną
rolę na diagramie.

Plan Działania

Dokumentacja zarządcza wspomagająca i opisująca proces zarządzania projektem związany z realizacją niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres opracowania Planu Działania określa niniejszy dokument. Minimalny zakres opracowania to: Harmonogram Prac, procedury komunikacji, procedury zarządzania zmianą
oraz ryzykiem, opis uzgodnionej przez Strony metodyki projektowania SIPWW,
w tym konspekt Projektu Technicznego SIPWW, plan zarządzania, jakością.

Plan Testów

Dokument organizacyjny służący zaplanowaniu procesu testów oprogramowania. Rolą Planu Testów jest połączenie wszyst­kich elementów związanych z testami: wymagań Zamawiającego, do których testy odwołują się, informacji
o koniecznych zasobach testowych (ludzie, sprzęt) oraz przygotowaniu środowiska testowego, danych testowych i repozytorium testowego (bazy testowej).

Podetap (punkt kontrolny)

Wydzielona część Etapu, która może składać się z kilku zadań lub podzadań,
dla której wyróżniono określony, nazwany tzw. punkt kontrolny, w którym możliwe jest dokonanie mierzalnej oceny stanu zaawansowania prac. Punkt kontrolny może odnosić się do stanu zakończenia realizacji danego zadania
lub podzadania.

Projekt SIPWW

„System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego” rozumiany, jako wieloletnie, wieloetapowe przedsięwzięcie

Projekt (lub projekt)

  1. Z punktu widzenia metod zarządzania projektami – niniejsze zamówienie;

  2. Nazwane zasoby Oprogramowania typu CASE identyfikowane poprzez
    tę nazwę (z małej litery), gromadzone w bazie danych programu nazywanej inaczej - „Repozytorium projektu”.

Projekt Techniczny SIPWW

Całość dokumentacji technicznej stanowiąca przedmiot Umowy, na którą składać się może kilka lub kilkanaście odrębnych dokumentów stanowiących integralną część tejże dokumentacji. Strukturę oraz konspekt „Projektu Technicznego SIPWW” Wykonawca jest zobowiązany określić podczas opracowania Planu Działania, przy czym istotną jego część stanowić będzie dokumentacja generowana z Repozytorium projektu SIPWW prowadzonego w programie CASE.

Prototyp SIPWW

Czasowe rozwiązanie informatyczne wspomagające proces weryfikacji i odbioru „Projektu Technicznego SIPWW”, na które składać się będę wyłącznie wybrane komponenty funkcjonalne dostarczone przez Wykonawcę, tożsame z zakresem funkcji projektowanego systemu SIPWW, stanowiące spójną całość  w obszarze tzw. portalu mapowego, zapewniające ograniczony,  niezbędny z punktu widzenia celu  zakres funkcji, umożliwiający weryfikację - potwierdzenie poprawności opracowanego w ramach zamówienia modelu danych SIPWW dla wybranej klasy obiektów BDOT10k.

Zakres prac związany z uruchomieniem prototypu nazywany jest pilotażem.Przejście

Relacja między dwoma stanami, wskazująca, że obiekt znajdujący
się w pierwszym stanie wykona pewne akcje i przejdzie do drugiego stanu, ilekroć zajdzie określone zdarzenie i będą spełnione określone warunki.

Przepływ sterowania

Relacja między dwoma czynnościami bądź akcjami, wskazująca, że po wykonaniu źró­dłowej czynności albo akcji sterowanie zostanie przekazane do docelowej czynności albo akcji.

Przypadek użycia

Specyfikacja ciągu akcji i ich wariantów, które system (lub inna jednostka)
może wy­konać poprzez interakcje z aktorami tego systemu.

Repozytorium projektu (inaczej Repozytorium projektu SIPWW)

Baza danych obsługiwana przez Oprogramowanie typu CASE zwierająca zapisy reprezentujące poszczególne schematy i notacje np. w języku UML lub SysML,
w tym przypadku dokumentacji technicznej SIPWW. Innym pojęciem równoważnym i stosowanym w niniejszym opisie jest zwrot „repozytorium projektowe”, który nie musi odnosić się wyłącznie do Repozytorium projektu SIPWW.

Repozytorium projektu będzie utrzymywane w Infrastrukturze Technicznej Zamawiającego i będzie okresowo, zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą zasilane


z repozytorium projektowego Wykonawcy, w którym tenże będzie prowadzić
i aktualizował w sposób ciągu zapisy opracowywanego „Projektu Technicznego SIPWW”.

Rola

Powinność pełniona przez jedną klasę obiektu wobec drugiej klasy.

Rozlokowanie

Alokacja artefaktów lub instancji artefaktów w określonym węźle.

Schemat

Opis logicznej struktury bazy danych lub innego systemu związanego z danymi, np. interfejsu wymiany danych (XML Schema). Opis atrybutów wyróżnień
lub bardziej dokładnie - specyficzny model atrybutów dla wyróżnień określony
za pomocą elementarnych typów danych i ograniczeń dotyczących tych typów.

Schemat aplikacyjny

Schemat przeznaczony dla konkretnego systemu lub dla konkretnej dziedziny zastosowań.

Schemat implementacyjny

Schemat uwzględniający technologiczne środowisko, w którym będzie realizowana jego aplikacja. Na przykład zapisany w formie schematu XML.

Scenariusz

Określony ciąg akcji dokumentujący zachowanie.

Stan

Okoliczność lub sytuacja, w jakiej obiekt znajduje się w cyklu swojego życia, kiedy spełnia warunek, wykonuje czynność lub czeka na zdarzenie.

Standardy OGC

Techniczne dokumenty specyfikujące interfejsy i reguły zapisu danych geoprzestrzeniach. Stanowią one główne rezultaty działalności OGC (Open Geospatial Consortium) i są opracowywane przez zespoły złożone z członków OGC dla rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących interoperacyjności. Standardy OGC dzielą się na specyfikacje abstrakcyjne
i standardy implementacyjne. Wiele z tych standardów zostało przyjęte przez komitet ISO/TC, 211 jako normy ISO, na przykład: 19107, 19115, 19119, 19123, 19125, 19128, 19136, 19139.

System

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Tabela

Struktura danych implementowana w relacyjnych bazach danych, często nazywana relacją. Tabela składa się z wierszy lub inaczej krotek. Należy zwrócić uwagę,
że pomiędzy relacją (w sensie matematycznym) i tabelą występują dość istotne różnice koncepcyjne. Tabela jest wyposażona w nazwy kolumn, (które niosą informację semantyczną).

Uogólnienie

Związek o charakterze taksonomicznym pomiędzy klasyfikatorem ogólnym
a specja­lizowanym.

Usługa sieciowa

Komponent, część oprogramowania, która realizuje pewne funkcje logiki systemu i może być wywołana zdalnie poprzez zdefiniowany interfejs.

Walidator

Program komputerowy sprawdzający poprawność dokumentu (np. XML)
o określonej składni.

Warsztaty wymagań

Metoda definiowania, „wydobywania” wymagań systemu informatycznego polegająca na aktywnej współpracy zespołu Zamawiającego z Wykonawcą bazująca na takich technikach jak: prezentacja przykładowych, gotowych produktów lub opracowanych przez Wykonawcę prototypów docelowego rozwiązania, poparta formułą dyskusji / „burzy mózgów”, pytaniami / listami kontrolnymi lub omówieniem i wspólnym definiowaniem przypadków użycia
lub zastosowaniem innych technik. Stroną odpowiedzialną za przeprowadzenie warsztatów wymagań jest Wykonawca, który musi adekwatnie do stanu zaawansowania prac oraz poziomu wiedzy i stopnia zaangażowania zespołu Zamawiającego dobrać odpowiednio techniki oraz ich liczność.

Węzeł

Fizyczny lub logiczny zasób przetwarzający, na którym są osadzone artefakty użyt­kowanego systemu.

Wdrożenie

Ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich
jak: instalacja, konfiguracja, szkolenie użytkowników i administratorów, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych
i wydajnościowych oraz współudział w testach akceptacyjnych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej Systemu, przeprowadzenie migracji danych oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia poszczególnych części Systemu, celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu.

Związek (relacja)

W języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 - semantyczne połączenie pomiędzy elementami modelu. Przykładami związków
są agregacje, kompozycje (agregacje całkowite), powiązania i uogólnienia.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna