Plan gospodarki odpadamiPobieranie 1,06 Mb.
Strona1/7
Data13.01.2018
Rozmiar1,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „KONIŃSKI REGION KOMUNALNY”

62-510 Konin, ul. Okólna 59 Tel. 0-63 243 56 22PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
DLA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

KONIŃSKI REGION KOMUNALNY”
Autorzy: Mgr inż. chem. Józef Polkowski

Mgr inż. Tomasz Józefowicz

Mgr inż. Piotr Walczak

Współpraca: Związek Międzygminny

„Koniński Region Komunalny”
Konin 2004 r.

SPIS TREŚCI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


 1. Charakterystyka wybranych rodzajów odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania

lub wykorzystania.


 1. Propozycje działań mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami z ferm hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem gnojowicy.
 1. Proponowane w WPGO obszary działań Zakładów Zagospodarowania Odpadów na terenie województwa wielkopolskiego.
 1. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w pow. Konińskim w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów.

4a. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta Konina.
 1. Składowanie popiołów elektrownianych na terenie gmin powiatu konińskiego.
 1. Kopia porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. pomiędzy Związkami Międzygminnymi; Konińskim i Kolskim + kopia pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”.


1. WPROWADZENIE

1.1. Cel i zakres pracy

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem gminy konińskie należące do Międzygminnego Związku „Koniński Region Komunalny” z wyłączeniem miasta Konina, dla którego opracowano odrębny „Plan gospodarki odpadami”.

Wykonanie pracy jest obowiązkiem ustawowym m.in. nałożonym na wszystkie powiaty i gminy, wynikającym z Art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Ustawa określa też przypadki szczególne, z których jeden ma odniesienie do gmin należących do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”. Zgodnie bowiem z Art. 14 ustawy „gminy, będące członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden wspólny plan gospodarki odpadami…”.

Ustawa ta określa (w art. 1416) cel, przedmiot i zakres.

W świetle tych przepisów plany gospodarki odpadami opracowywane są w celu:


 • realizowania polityki ekologicznej państwa (art.15) w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami (art. 5);

 • stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Przedmiotem planów są wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej (np. gminy) oraz przywożone na jej teren.

Zakres planów gospodarki odpadami obejmuje:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji,

- instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Ponadto Plan zawiera dodatkowe elementy dotyczące projektowanego systemu gospodarowania odpadami a także harmonogramu uruchomienia środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z Art.14 ustawy o odpadach projekt planu gospodarki odpadami dla gmin opracowują: zarządy gmin. Projekty te podawane są do ogólnej wiadomości mieszkańców lokalnej społeczności na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Plan gminny GPGO po uzyskaniu pozytywnych opinii z rady powiatu i z rady województwa zatwierdza rada gminy. Ustawa o odpadach zobowiązuje między innymi zarząd gminy do składania radzie gminy sprawozdania z realizacji planu - co dwa lata i niezależnie jego aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany gospodarki odpadami stanowią część odpowiednich programów ochrony środowiska i są tworzone w trybie i na zasadach określonych w przepisach ochrony środowiska, które określają w szczególności zasady dostępu społeczeństwa do informacji.

Praca wykonana została na podstawie dostępnych materiałów źródłowych:

- „II Polityka ekologiczna Państwa”;

- „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami” (KPGO) opracowany w 2002 r. i uchwalony przez Radę Ministrów 29 października 2002 r.;

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” opracowany przez Arcadis-Ekokonrem Wrocław i przyjęty 29 września przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;

- „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego" opracowana w 2000 r. przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (pod kierunkiem prof. L. Wojtasiewicz) i przyjęta przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu uchwałą nr XXVI/386/2000;

- Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego” opracowany przez Arcadis-Ekokonrem Wrocław i przyjęty w 2003 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;

- „Plan gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego” opracowany przez Eko-Efekt Warszawa i przyjęty w maju 2004 r. przez Radę Powiatu Konińskiego,

- „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Konina” opracowany przez Eko-Efekt Warszawa i przyjęty 30 czerwca 2004 r. przez Radę Miasta Konina

oraz na podstawie udostępnionych przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” danych nt wielkości selektywnej zbiórki z terenu gmin – członków Związku w 2003 r. oraz ankiet poszczególnych gmin powiatu i dokonanych kilku wizji lokalnych.

Opracowanie jest kompatybilne z opracowaniami wyższego rzędu dotyczącymi gospodarki odpadami mającymi odniesienie do miasta Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

1.2. Gospodarka odpadami w świetle polityki ekologicznej Państwa

Skutki dotychczasowej polityki Państwa w zakresie gospodarki odpadami oraz nowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, w tym m.in.: nowa sytuacja ekonomiczna związana z intensywną transformacją gospodarki i procesami globalizacji oraz zobowiązania wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji oraz protokółów globalnych i regionalnych, umów i układów międzynarodowych i dwustronnych, a w szczególności podpisanego w 1991 r. i ratyfikowanego w 1994 r. Układu Europejskiego jak również rozwiązań prawnych i programowych Unii Europejskiej, do których stosowania Polska została zobowiązana w momencie akcesji do Unii Europejskiej, spowodowały, że podjęto prace nad opracowaniem i przyjęciem przez Sejm nowej tzw. „II Polityki Ekologicznej Państwa” jako kompleksowego dokumentu polityczno- strategicznego, stanowiącego gruntowną rewizję i głębokie przeformułowanie założeń celów i priorytetów oraz wytyczającą kierunki działań Państwa w zakresie ochrony środowiska w tym również i gospodarki odpadami do roku 2025.Zgodnie z zapisami Konstytucji RP celem nadrzędnym Polski w zakresie ochrony środowiska jest realizacja trwałego zrównoważonego rozwoju kraju i wdrażanie takiej drogi jego rozwoju, która zapewni skuteczną regulację i reglamentację dostępu do środowiska w taki sposób i na taką skalę, aby nie stanowiło to zagrożenia dla jakości zasobów naturalnych kraju.

Realizowanie trwałego zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym , ekonomicznym i ekologicznym oznacza między innymi;

zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji; • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia ich wykorzystania;

 • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia ich wykorzystania;

 • zmniejszenie powierzchni zdegradowanych obszarów przemysłowych, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków przyrody i kultury.


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna