Plan gospodarki odpadami dlaPobieranie 4,02 Mb.
Strona1/9
Data11.12.2017
Rozmiar4,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Plan Gospodarki Odpadami

Dla powiatu mławskiego
na lata 2008-2011

z uwzględnieniem lat 2012-2015
Mława, sierpień 2008
WYKAZ SKRÓTÓW


BAT

Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki))

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Kpgo 2010

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Mg

megagramy (tony)Ministerstwo Środowiska

PCB

polichlorowane bifenyle

PDGO

Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

PSOR

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

RLM

Równoważna liczba mieszkańców

RPO

Regionalny Program Operacyjny

RPO WM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

RZGO

Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami

SIGOP

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

SIGOP-W

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi- Wojewódzki

SOO

Specjalne Obszary Ochrony

SPO

Stacja Przeładunkowa Odpadów

SPON

Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych

US

Urząd Statystyczny

WBGO/WBO

Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami/Wojewódzka Baza Odpadowa

WFOSiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

WUS

Wojewódzki Urząd Statystyczny

ZUOK

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ZUSOK

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów


Spis treści:

1. WPROWADZENIE 6

2. uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI 7

2.1. Akty prawne 7

2.2. Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami 7

2.3. Polityka i strategia Województwa  Mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami 103. Charakterystyka Powiatu 13

3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 13

3.2. GEOMORFOLOGIA i BUDOWA GEOLOGICZNA 16

3.3. Warunki klimatyczne 18

3.4. Wody powierzchniowe 19

3.5. Wody podziemne 26

3.6. Obszary przyrodniczo cenne 27

3.7. gleby 30

3.8. Surowce mineralne 31

3.9. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 45

3.10. DEMOGRAFIA 45

3.11. SYTUACJA GOSPODARCZA 45

3.12. ROLNICTWO 46

3.13.TURYSTYKA 47

3.14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA 47

3.15. KOMUNIKACJA 474. analiza stanu AKTUALNEGO gospodarki odpadami 48

4.1. odpady komunalne 484.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych 48

4.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji 52

4.1.1.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 52

4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 53

4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 55

4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 57

4.1.5. Odpady wielkogabarytowe 58

4.1.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 58

4.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 60

4.2. Odpady opakowaniowe 61

4.3. Osady ściekowe 62

4.4. Odpady inne niż komunalne 63

4.5. Odpady niebezpieczne (iine niż wydzielone ze strumienia odpadów KOMUNALNYCH) 65

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 67

4.6. Odpady szczególne 704.6.1. Odpady zawierające PCB 70

4.6.2. Oleje odpadowe 71

4.6.3. Baterie i akumulatory 72

4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy 73

4.6.5. Zużyte opony 74

4.6.6. Odpady medyczne 74

4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową) 76

4.6.8. Odpady zawierające azbest 76

4.6.9. Przeterminowane środki ochrony roślin 78

4.6.10. Padłe zwierzęta 79

4.7. Odpady przywożone na teren powiatu mławskiego w celu odzysku lub unieszkodliwienia 80

4.8. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 80

4.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami wraz z oceną realizacji Planu gospodarki odpadami w latach 2004 - 2006 855. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 88

5.1. Prognoza ogólna 88

5.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 89

5.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji 90

5.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 90

5.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów NIEBEZPIECZNYCH innych niż ze strumienia odpadów komunalnych 90

5.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających pcb 91

5.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych 91

5.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów 91

5.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych 91

5.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 92

5.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i ELEKTRONICZNEGO (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową) 92

5.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest 92

5.13. Prognoza ilości wytwarzanych Zużytych opon 93

5.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 93

5.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych 93

5.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych 94

5.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 946. PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami 95

6.1. Odpady komunalne 95

6.2. Odpady niebezpieczne inne niż wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 97

6.2.1. Oleje odpadowe 97

6.2.2. Zużyte baterie i akumulatory 97

6.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 97

6.2.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji 98

6.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 98

6.2.6. Odpady zawierające azbest 99

6.2.7. Odpady zawierające PCB 99

6.3. Pozostałe odpady 996.3.1. Zużyte opony 99

6.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 100

6.3.3. Komunalne osady ściekowe 100

6.3.4. Odpady opakowaniowe 100

6.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 101

7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat 102

7.1 Odpady komunalne 1027.1.1. Założenia ogólne 102

7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko 105

7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 107

7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów 109

7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 111

7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych 115

7.1.7. Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych 116

7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 116

7.1.9. Transport odpadów 118

7.1.10. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 119

7.2. Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska 125

7.3. Odpady Opakowaniowe 126

7.4. Odpady niebezpieczne inne niż ze strumienia odpadów komunalnych 1277.4.1. Oleje odpadowe 128

7.4.2. Zużyte baterie i akumulatory 128

7.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 129

7.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji 130

7.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową) 130

7.4.6. Odpady zawierające azbest 132

7.4.7. Odpady zawierające PCB 132

7.4.8. Przeterminowane pestycydy 133

7.4.9. Padłe zwierzęta 133

7.5. Odpady pozostałe 1337.5.1. Zużyte opony 133

7.5.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 134

7.5.3. Komunalne osady ściekowe 134

7.5.4. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne 135

8. Program promocji i edukacji 136

9. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami 139

9.1. Koszty inwestycyjne 139

9.2. Koszty eksploatacyjne 140

9.3. Źródła pozyskiwania funduszy 14110. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami 146

10.1. Opiniowanie projektu planu 146

10.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu 146

10.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu 147

10.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 148

10.5. Weryfikacja i aktualizacja planu 15011. Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych do roku 2011 oraz długoterminowych do roku 2015 151

12. wnioski z Analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na środowisko 156

13. Streszczenie 159

14. Spis tabel 163

15. Spis rysunków 165
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna