Plan gospodarki odpadami dla powiatu tomaszowskigoPobieranie 2,25 Mb.
Strona1/18
Data18.02.2018
Rozmiar2,25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA ZWIĄZKU

GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Polkowice, 2005

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” został opracowany na podstawie umowy Nr 12/ZGZM/03 z dnia 06.11.2003 r., zawartej pomiędzy Związkiem Gmin „Zagłębia Miedziowego”, a ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Główni autorzy opracowania:
Kierownik projektu: dr inż. Paweł Szyszkowski
Autorzy:

mgr inż. Mateusz Sienkiewicz

mgr inż. Barbara Szyszkowska

dr inż. Paweł Szyszkowski

mgr Grażyna Wacińska

Projekt Planu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został poddany procedurze opiniowania, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).SPIS TREŚCI


STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 9

1. Wstęp 9

2. Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami 9

2.1. Odpady komunalne 9

2.2. Osady ściekowe 10

2.3. Odpady z sektora gospodarczego 10

3. Prognoza zmian 11

4. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami 11

4.1. Odpady komunalne 11

4.2. Osady ściekowe 13

4.3. Odpady z sektora gospodarczego 13

5. Koszty gospodarki odpadami 14

1. WSTĘP 15

1.1. Podstawa prawna 15

1.2. Konstrukcja dokumentu 15

1.3. Omówienie aktualnych aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami 16

1.3.1. Analiza branżowych aktów prawnych 16

1.3.2. Plany gospodarki odpadami 17

1.3.3. Zasady gospodarowania odpadami 21

1.3.4. Obowiązki wytwórców odpadów 22

1.3.5. Obowiązki posiadacza odpadów 22

1.3.6. Unieszkodliwianie odpadów 23

1.3.7. Magazynowanie odpadów 23

1.3.8. Składowanie odpadów 24

1.3.9. Obowiązki gminy i właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki odpadami 26

1.3.9.1. Obowiązki gminy 26

1.3.9.2. Obowiązki właścicieli nieruchomości 27

1.4. Poziomy wymaganych zmian w gospodarce odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 27

1.5. Słowniczek 29

1.6. Model gospodarki odpadami opracowany w ramach Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami dla ZGZM (2000) 31

1.6.1. Problemy i cele w gospodarce odpadami 31

1.6.2. Model gospodarki odpadami 32

1.6.3. System selektywnej zbiórki surowców wtórnych 33

1.6.4. System zbiórki odpadów wielkogabarytowych 34

1.6.5. System zbiórki odpadów niebezpiecznych 34

1.7. Wytyczne wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (kwiecień, 2004) 36

1.8. Wytyczne planu gospodarki odpadami dla Powiatu Polkowickiego (grudzień, 2004) 40

1.8.1. Odpady komunalne 40

1.8.1.1. Cel i kierunki działań 40

1.8.1.2. Założenia do planu działań 41

1.8.1.3. Analizowane warianty systemu 41

1.8.1.4. Przyjęty do realizacji system gospodarki odpadami (synteza) 42

1.8.1.4.1. Zbiórka i transport odpadów 42

1.8.1.4.2. Odzysk i unieszkodliwianie 43

1.8.1.4.3. Składowanie odpadów 44

1.8.1.5. Modernizacja składowisk 44

1.8.1.6. Plan zamknięcia i rekultywacja składowisk 44

1.8.2. Osady ściekowe 44

1.8.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym 45

1.9. Wytyczne planu gospodarki odpadami dla Powiatu Głogowskiego (listopad, 2004) 45

1.9.1. Zadania strategiczne 45

1.9.1.1. Odpady komunalne 45

1.9.1.2. Odpady z sektora gospodarczego 46

1.9.2. Planowany system gospodarki odpadami 46

2. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 49

3. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI 49

3.1. Odpady komunalne 49

3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów oraz ich właściwości 49

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia 51

3.1.3. Istniejące systemy zbierania odpadów 54

3.1.4. Rodzaj, rozmieszczenie i charakterystyka instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 54

3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 55

3.1.6. Koszty i opłaty 56

3.1.7. Dzikie wysypiska 57

3.2. Osady ściekowe 57

3.3. Odpady z sektora gospodarczego 59

3.3.1. Bilans odpadów, źródła ich powstawania oraz rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia 59

3.3.1.1. Informacje ogólne 59

3.3.1.2. Grupa 01 - odpady z przemysłu wydobywczego i przeróbczego 62

3.3.1.3. Grupa 02 - odpady z przemysłu rolno-spożywczego oraz drzewnego 65

3.3.1.4. Grupa 12 01 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali 66

3.3.1.5. Grupa 13 - oleje odpadowe 66

3.3.1.6. Grupa 16, tj. odpady nie ujęte w innych grupach 67

3.3.1.7. Grupa 17 - odpady budowlane 68

3.3.1.8. Grupa 17 06 - odpady azbestowe 69

3.3.1.9. Grupa 18 - odpady medyczne i weterynaryjne 69

3.3.1.10. Grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 70

3.3.1.11. Grupy 07 i 20 – odpadowe środki ochrony roślin 71

3.3.2. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów 71

3.3.3. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów 71

3.3.4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 74

4. PROGNOZA ZMIAN 88

4.1. Odpady z sektora komunalnego 88

4.2. Odpady z sektora gospodarczego 91

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 92

5.1. Sektor komunalny 92

5.1.1. Niezbędne do uzyskania w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego poziomy odzysku odpadów 92

5.1.1.1. Odzysk odpadów opakowaniowych 92

5.1.1.2. Odzysk odpadów ulęgających biodegradacji 93

5.1.1.3. Odzysk odpadów wielkogabarytowych 93

5.1.1.4. Odzysk odpadów budowlanych 93

5.1.1.5. Odzysk odpadów niebezpiecznych 94

5.1.2. Niezbędne do uzyskania w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ilości odpadów kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania 94

5.1.3. Cel i kierunki działań 96

5.1.4. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów 97

5.1.5. Analizowane warianty systemu 98

5.1.6. Przyjęty system gospodarki odpadami 100

5.1.6.1. Założenia 100

5.1.6.2. Zbieranie i transport odpadów 100

5.1.6.2. Odzysk i unieszkodliwianie 101

5.1.6.2.1. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców 101

5.1.6.2.2. Instalacja do przerobu odpadów ulegających biodegradacji 101

5.1.6.2.3. Stacje przeładunkowe 102

5.1.6.2.4. Składowanie odpadów 103

5.1.6.3. Modernizacja składowisk 103

5.1.6.4. Rekultywacja składowisk 103

5.1.6.5. Monitoring składowisk 104

5.1.6.6. Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi 104

5.1.6.7. Niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami z sektora komunalnego 104

5.1.6.7.1. Koszty inwestycyjne i nieinwestycyjne 104

5.1.6.7.2. Koszt innych działań nieinwestycyjnych 105

5.1.6.7.3. Koszty eksploatacyjne 109

5.2. Sektor gospodarczy 109

5.2.1. Cele, kierunki i niezbędne działania 109

5.2.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko 110

5.2.3. Cele szczegółowe na lata 2005 – 2011 111

5.2.3.1. Odpady z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych 111

5.2.3.2. Wyeksploatowane pojazdy 114

5.2.3.3. Zużyte opony 115

5.2.3.4. Odpady ropopochodne, szlamy i inne 116

5.2.3.5. Zużyte urządzenia i ich elementy 117

5.2.3.6. Azbest 118

5.2.3.7. Farby i lakiery 121

5.2.3.8. PCB 121

5.2.4. Koszt działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 121

5.3. Podmioty uczestniczące w realizowanym PGO 123

6. ZADANIA STRATEGICZNE ŚREDNIOOKRESOWE (DO ROKU 2011) 124

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO ROKU 2007 (ZADANIA KRÓTKOTERMINOWE) 126

8. KOSZTY WDRAŻANIA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PGO 128

8.1. Koszty wdrażania PGO 128

8.2. Zasady finansowania 128

8.2.1.Koszty inwestycyjne 128

8.2.2. Koszty eksploatacyjne 129

8.2.3. Inne źródła finansowania 130

8.3. Wybrane źródła finansowania 130

8.3.1.Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 130

8.3.2. Ekofundusz 132

8.3.3. Banki 133

8.3.4. Fundusze inwestycyjne 133

8.3.5. Programy pomocowe Unii Europejskiej 133

9. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 138

9.1. Zasady zarządzania systemem 138

9.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami 138

9.1.1.1. Zadania gmin 138

9.1.1.2. Zadania Powiatu 139

9.1.1.3. Aktualizacja i modyfikacja planów 140

9.1.1.5. Raportowanie wdrażania planów 140

9.1.2. Wskaźniki monitorowania efektywności Planu 140

9.1.3. Proponowany system monitoringu prowadzony przez ZGZM 141

10. PROGRAM EDUKACJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 143

10.1. Strategia prowadzenia kampanii 143

10.1.1. Zadania kampanii. 143

10.1.2. Elementy kampanii 143

10.1.3. Rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej 143

10.2. Tematy szkoleń 143

10.3. Wybór formy przekazu 144

10.4. Koszty przekazu 145

10.5. Partnerzy w programach informacyjnych 145

10.5.1. Współpraca ze szkołami 145

10.5.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 146

10.6. Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji 146

10.7. Przykładowe treści materiałów informacyjnych 146

10.8. Przykładowe treści ulotek 147

11. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 150

11.1. Zapobiegania i minimalizacja wytwarzania odpadów 150

11.2. Recykling/odzysk materii i energii 150

11.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów 151

11.4. Pozostałe elementy 152

11.5. Wstępna analiza oddziaływania na środowisko 152

11.6. Analiza kosztów 153

PIŚMIENNICTWO 154
SPIS TABEL


Tab. 1. Sumaryczne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami (tys. zł)* 14

Tab. 1.1. Plan i szacunkowy koszt zamknięcia i rekultywacji składowisk (tys. zł) (Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Polkowickiego, 2004) 44

Tab. 1.2. Zestawienie planowanych działań w zakresie gospodarki odpadami na obszarze Powiatu Głogowskiego (Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Głogowskiego, 2004) 46

Tab. 3.1. Szacowana masa odpadów z sektora komunalnego powstających w poszczególnych gminach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w roku 2004 (tys. Mg) 49

Tab. 3.2. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów na terenie ZGZM w roku 2004 (tys. Mg/rok) 50

Tab. 3.3. Właściwości paliwowe i nawozowe odpadów (Maksymowicz, 2000) 51

Tab. 3.4. Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w roku 2002 (wg danych urzędów gmin) (%) 52

Tab. 3.5. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w roku 2004 w stosunku do wytwarzanych (wg danych urzędów gmin) (tys. Mg) 52

Tab. 3.6. Miejsce składowania odpadów z poszczególnych gmin Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 52

Tab. 3.7. Efekty zbiórki selektywnej odpadów w roku 2004 (wg danych urzędów gmin) 53

Tab. 3.8. Ilość punktów skupu surowców wtórnych w poszczególnych gminach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w roku 2004 (wg danych urzędów gmin) 53

Tab. 3.9. Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 51

Tab. 3.9. cd – Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 52

Tab. 3.9. cd – Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 53

Tab. 3.10. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 55

Tab. 3.11. Ceny za odbiór odpadów komunalnych 56

Tab. 3.12. Wykaz dzikich wysypisk (wg ankiet) 57

Tab. 3.13. Sposób postępowania z osadami ściekowymi na terenie poszczególnych gmin Powiatu Polkowickiego 58

Tab. 3.14. Zestawienie wytwórców odpadów posiadających uzgodnienia dotyczące wytwarzania powyżej 10 Mg odpadów rocznie 59

Tab. 3.15. Zestawienie ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia, zgodnie z decyzjami i informacjami urzędowymi 60

Tab. 3.16. Roczne ilości odpadów wytwarzanych, odzyskanych bądź unieszkodliwionych przez Oddziały KGHM S.A. na terenie ZGZM 63

Tab. 3.17. Stan aktualny i prognoza złomowanych pojazdów na terenie ZGZM 68

Na terenie Powiatu Polkowickiego znajdują się następujace obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego: 71

Tab. 3.18. Wykaz składowisk odpadów przemysłowych (wg wnoszonych opłat za składowanie odpadów) 72

Tab. 3.19. Wykaz składowisk odpadów przemysłowych (wg raportu WIOŚ) 74

Tab. 3.20. Wykaz podmiotów gospodarczych zajmujących się zbieranie lub transportem odpadów 74

Tab. 3.21. Wykaz podmiotów gospodarczych* zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 84

Tab. 3.22. Wykaz składowisk odpadów przemysłowych (wg wnoszonych opłat za składowanie odpadów) 87

Tab. 3.23. Wykaz składowisk odpadów przemysłowych (wg raportu WIOŚ) 87

Tab. 4.1. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (Mg/a) 89

Tab. 4.2. Prognoza składu odpadów komunalnych (Mg/rok) 90

Tab. 5.1. Zakładane poziomy odzysku odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719) (%) 92

Tab. 5.2. Zakładane ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do roku 1995) (wg. krajowego planu gospodarki odpadami, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) 93

Tab. 5.3. Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003vr. Nr 11, poz. 159) 93

Tab. 5.4. Zakładane poziomy odzysku odpadów budowlanych (wg Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) 93

Tab. 5.5. Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69, poz. 719) 94

Tab. 5.6. Zakładane poziomy redukcji odpadów niebezpiecznych (Krajowego planu gospodarki odpadami, M. P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) 94

Tab. 5.7. Szczegółowe zadania dla ZGZM wynikające z planu gospodarki odpadami w zakresie odpadów komunalnych 95

Tab. 5.8. Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) (Krajowy plan gospodarki odpadami, 2002) 102

Tab. 5.9. Plan i szacunkowy koszt rekultywacji składowisk 103

Tab. 5.10. Szacunkowy koszt monitoringu składowisk do roku 2011 (tys. zł) 104

Tab. 5.11. Szacunkowy koszt inwestycyjny zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2005 – 2007 i 2008 – 2011 106

Tab. 5.12. Zestawienie i koszt innych działań nieinwestycyjnych w sektorze komunalnym na lata 2005 – 2007 i 2008 – 2011 108

Tab. 5.13. Szacunkowe koszty eksploatacji na obszarach przylegających do ZGZM w roku 2015 (wg Planu gospodarki odpadami dla woj. dolnośląskiego) 109

Tab. 5.14. Przykładowe działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz toksyczności wybranych odpadów niebezpiecznych 114

Tab. 5.15. Podmioty zajmujące się demontażem i odbiorem odpadów azbestowych 119

Tab. 5.16. Zestawienie i koszt działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w sektorze gospodarczym na lata 2005 – 2007 na terenie ZGZM 122

Tab. 6.1. Zadania strategiczne do roku 2011 124

Tab. 7.1. Harmonogram zadań do roku 2007 126

Tab. 8.1. Koszty wdrażania PGO w latach 2005 – 2011 (tys. zł) 128

Tab.9.1. Wskaźniki monitorowania Planu 140

Tab. 11.1. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym (tys. zł) 153

Tab. 11.2. Szacunkowe koszty eksploatacji na obszarach przylegających do ZGZM w roku 2015 (wg Planu gospodarki odpadami dla woj. dolnośląskiego) 153
SPIS RYSUNKÓW


Rys. 1.1. Proponowana lokalizacją Centrów gospodarki odpadami dla Obszarów (rozwiązania alternatywne oznaczono kolorem żółtym) (Plan gospodarki odpadami dla woj. dolnośląskiego, 2004) 37

Rys. 3.1. Sposób postępowania z osadami ściekowymi 58

Rys. 5.1. Kompostowniki przydomowe 101

Rys. 5.2. Podmioty uczestniczące w gospodarce odpadami 123

SPIS MAP
Mapa 3.1. Mapa lokalizacyjna składowisk odpadów komunalnych ………………………………….54
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna