Plan gospodarki odpadami dla gminy Wyszki na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywyPobieranie 316,42 Kb.
Strona1/4
Data30.03.2018
Rozmiar316,42 Kb.
  1   2   3   4

Plan gospodarki odpadami

dla gminy Wyszki

na lata 2004 – 2007

z uwzględnieniem perspektywy

na lata 2008 - 2011


mgr Aleksy Charytoniuk

mgr Joanna Sanik

Białystok, Maj 2004

Spis treściWstęp 2

Rozdział I Ogólna charakterystyka gminy 3

Rozdział II Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami 4

2.1. Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach małych miast i gmin rolniczych 4

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi 5

2.2.1. Systemy wywozu odpadów 7

2.2.2. Systemy zbierania odpadów 8

2.2.3. Odpady poddawane unieszkodliwianiu 9

2.2.4. Składowanie odpadów 10

2.2.5. Miejsca nielegalnego składowania odpadów 10

2.2.6. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 11

2.2.7. Inne rodzaje odpadów niebezpiecznych występujące na terenie gminy Wyszki 15

2.2.8. Odpady zawierające PCB 16

Rozdział III Cele, priorytety i działania związane z gospodarką odpadami 18

Rozdział IV Prognoza zmian 20

4.1. Sektor komunalny 20

4.2. Sektor gospodarczy 22

4.4. Zużyte opony 23

4.5. Zużyte baterie i akumulatory 23

4.6. Opady zawierające azbest 24Rozdział V 25

5.1. Planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2007 25Rozdział VI Źródła finansowania Planu Gospodarki Odpadami 33

Rozdział VII Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 36Wstęp


Gminny Plan Gospodarki Odpadami powstał jako realizacja Ustawy z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Artykuły 14 – 16 niniejszej Ustawy nakładają na gminę obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami.

Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi Ustawami: 1. Ustawa z dn. 27.07.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627;

 2. Ustawa z 27.04.2001 r o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628;

 3. Ustawa z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. Nr 63, poz. 639;

 4. Ustawa z 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakaniowych – Dz. U. Nr 63, poz. 638;

 5. Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami;

 6. Ustawa z 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. Nr 100, poz. 1085;

 7. Ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Z 2003 r. nr 7, poz. 78. Nazywana dalej ustawą czyszczącą.

Ustawy te wykorzystują jednolity aparat pojęciowy, przenoszący do prawa polskiego definicje zawarte w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej.

Elementy, które powinien zawierać gminy plan gospodarki odpadami normuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Z dn. 17.04.2003 r.).


Rozdział I
Ogólna charakterystyka gminy


Gmina Wyszki położona jest w powiecie bielskim i graniczy z gminami: Bielsk Podlaski, Brańsk, Nowe Piekuty, Poświętne, Suraż, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. Gmina podzielona jest na 51 sołectw (60 miejscowości).

Użytki rolne stanowią 71,1% ogólnej powierzchni gruntów, zaś lasy zajmują 22% powierzchni (29,4% w województwie podlaskim i 18,9% w powiecie bielskim), reszta czyli 6,9% powierzchni jest zakwalifikowana jako pozostałe grunty.

Średnie gospodarstwo rolne w województwie podlaskim to 10,7 ha, 9,4 w powiecie bielskim, 13,9 ha w gminie Wyszki, czyli jest większe niż statystyczne w powiecie i województwie.

Na terenie gminy brak jest znaczących podmiotów gospodarczych. Największymi zakładami są tartak i przetwórstwo drewna: 1. Tartacznictwo – Adam Zdrodowski – Topczewo 43.

 2. Zakład Drzewny Trzeczkowska Irena – Nowe Bagińskie.

Resztę działalności gospodarczej stanowi drobna działalność handlowa artykułami spożywczo – przemysłowymi.

Gminę zamieszkuje obecnie wg ewidencji ludności na dzień 21.12.2003 r. – 5285 osób. Liczba ta z roku na rok spada o średnio 71 osób (w roku 1998 na terenie gminy mieszkało 6538 osób).


Rozdział II
Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

2.1. Sytuacja w zakresie gospodarki odpadami na terenach małych miast i gmin rolniczych


Gospodarka odpadami w rejonach wiejskich obejmuje głównie odpady komunale, oraz odpady wytwarzane przez lokalny przemysł i zakłady o charakterze usługowym, opakowania po środkach ochrony roślin.

Badania ilości i jakości gromadzonych odpadów w Polsce były prowadzone od dawna, głównie pod kątem możliwości ich końcowego przetwarzania i unieszkodliwiania. Dla gmin małych, szczególnie o charakterze wiejskim, badania prowadzone są w ograniczonym zakresie.

Ilość odpadów, jaka powstaje na danym terenie można określić na podstawie liczby ludności i wskaźników nagromadzenie stałych odpadów komunalnych. Wskaźniki te przyjmuje się na podstawie danych opracowanych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie i w Politechnice Warszawskiej. Wskaźnik ten wynosi 0,37 na terenach wiejskich pomnożony przez liczbę mieszkańców co daje ilość odpadów w m3/rok.
Vr = L x W [m3/rok]
L - liczba ludności w danym roku

Vr - nagromadzenie odpadów w ciągu roku

W - wskaźnik z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi


Zgodnie z treścią ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój skład lub charakter, są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (obiekty infrastruktury, takie jak handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Na terenach wiejskich przejmuje się, że skład odpadów komunalnych jest następujący: 1. odpady organiczne – 19,8%

 2. metale – 8,5%

 3. papier i tektura – 3,5%

 4. tworzywo sztuczne – 1%

 5. materiały tekstylne – 1,5%

 6. szkło – 10%

 7. pozostałe odpady nieorganiczne – frakcje 0 – 1 mm – 55,7%.

W przypadku gminy Wyszki daje to następujące wartości w latach 2002 – 2003.
Tabela 1

Ilość i struktura nagromadzonych odpadów w latach 2002 – 2003
na terenie gminy WyszkiRodzaje odpadów

Lata

Rodzaj jednostki deponującej odpady

2002

Jednostka pomiaru

2003

Jednostka pomiaru

1) Odpady organiczne

19,404

Mg/rok

22,77

Mg/rok

Zakład usług komunalnych
w Wyszkach

2) metale

8,33

Mg/rok

10,12

Mg/rok

3) papier + tektura

3,43

Mg/rok

4,025

Mg/rok

4) tworzywa sztuczne

0,98

Mg/rok

1,15

Mg/rok
5) materiały tekstylne

1,47

Mg/rok

1,725

Mg/rok
6) szkło

9,8

Mg/rok

11,5

Mg/rok
7) pozostałe odpady nieorganiczne + frakcje

54,586

Mg/rok

64,055

Mg/rok
1)Odpady organiczne

24,89

Mg/rok

31,60

Mg/rok

MPO Białystok

2) metale

10,65

Mg/rok

13,56

Mg/rok
3) papier + tektura

4,40

Mg/rok

5,57

Mg/rok
4) tworzywa sztuczne

1,257

Mg/rok

1,60

Mg/rok
5) materiały tekstylne

1,886

Mg/rok

2,40

Mg/rok
6) szkło

12,57

Mg/rok

15,96

Mg/rok
7) pozostałe odpady nieorganiczne + frakcje

70,15

Mg/rok

88,91

Mg/rok
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskaźników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunikacyjnej w Warszawie i Politechnice w Warszawie
i danych uzyskanych w Urzędzie Gminy w Wyszkach i Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Białymstoku

Zakłady produkujące znaczne ilości odpadów na terenie gminy: 1. Tartacznictwo, Zdradowski Adam, Topczewo 43, zżyny pochodzące z tartaku są wykorzystywane jako biomasa do opalania gospodarstwa domowego właściciela tartaku. Trociny natomiast są oddawane „na bieżąco”, ludziom z sąsiedzkich gospodarstw domowych, którzy wykorzystują je jako biomasę.

 2. Zakład Drzewny. Irena Trzeszczkowska, Nowe Bagińskie. Zakład produkuje palety drewniane oraz zajmuje się obróbką drzewa. Zżyny drzewne oraz trociny odkupuje od właścicielki firma PFLEJDERER z Grajewa, na telefoniczne zgłoszenie właścicielki tartaku.

Biorąc pod uwagę fakt, że na rozpatrywanym terenie nie sprawdzono jak dotąd właściwości odpadów komunalnych przyjęto, że powstające odpady charakteryzują się następującymi właściwościami (Maksymowicz 2000):
Tabela 2


Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Parametry

*


1.

2.

3.4.

Wilgotność

Części palne

Części niepalne

Ciepło spalania%

%

%kJ/kg

25,0 – 39,0

8,0 – 20,0

40,0 – 70,0

1200 – 2700**


1.

2.

3.4.

5.


Substancje organiczne

Węgiel organiczny

Azot organiczny

Fosfor organiczny

Potas ogólny


% S.m

% S.m


% S.m

% S.m


% S.m

6,0 – 28,0

4,5 – 16,0

0,1 – 0,5

0,1 – 0,7

do 0,2


* - wskaźniki określające właściwości paliwowe

** - wskaźniki określające właściwości nawozowe


2.2.1. Systemy wywozu odpadów


Na terenach wiejskich i peryferiach miast zaleca się wywóz odpadów raz na dwa tygodnie. Rozróżnia się wywóz wymienny i niewymienny. W wywozie niewymiennym odpady usuwa się z pojemników zgromadzonych w miejscu ich powstania do samochodów. Opróżnione pojemniki służą ponownie do gromadzenia nowych porcji odpadów.

W wywozie wymiennym samochód odbiera pełne pojemniki z miejsc gromadzenia pozostawiając na ich miejscu puste. Usuwanie odpadów z pojemników typu kontenerowego odbywa się w zakładach unieszkodliwiania lub w stacjach przeładunkowych. Znane są również metody usuwania odpadów pneumatycznie lub hydraulicznie.


2.2.2. Systemy zbierania odpadów


 • pojemnik 1101 – nowoczesne pojemniki z blachy ocynkowanej lub w tworzyw sztucznych nadają się do zastosowania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, jak również w większych skupiskach ludzi, gdzie istnieje możliwość zwielokrotnienia liczby pojemników w zależności od potrzeb, pojemniki takie coraz częściej wyposażone są w kółka ułatwiające dostarczanie ich do samochodu odbierającego odpady;

 • pojemniki 1,1 m3 i 2,2 m3 – pojemniki cechuje lekkość oraz doskonałe podwozie umożliwiające łatwe przekraczanie, zastosowanie mają w większych skupiskach ludności, zabudowie wielorodzinnej, centrach handlowych;

 • kontenery KP – 7 itp. – gromadzenie odpadów w tego rodzaju kontenerach może być uzupełnieniem lub mogą zastępować pojemniki 1101 i 1,1 m3, są to przydatne w obiektach infrastruktury społeczno – gospodarczej. Kontenery tego typu mają szerokie zastosowanie na terenach wiejskich tworząc we wsiach tzw. wiejskie punkty gromadzenia odpadów;

 • pojemnik MGB - 120 - pojemnik z utwardzonego tworzywa sztucznego, o przekroju kwadratu z pokrywa i dwoma kółkami jezdnymi. Służy do gromadzenia odpadów komunalnych, przede wszystkim na posesjach indywidualnych;

 • worki foliowe – coraz bardziej popularne do selektywnej zbiórki odpadów. Znalazły zastosowanie zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. Mają tę zaletę, że dostarczyć je można praktycznie do każdego miejsca, jak również i odebrać.

Na terenie gminy Wyszki zbiórka odpadów przeprowadzana jest w pojemniki SM 110, KP– 7, MGB 120, PA 1100. Zbierane są odpady zmieszane i wywożone przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe sp. z o. o. 15 – 950 Białystok, ul. 27 Lipca 62. Firma ta na dzień 31.12.2003 miała podpisane 667 umów na wywóz odpadów, obecnie podpisanych jest 825 indywidualnych umów na wywóz odpadów.

Dodatkowo usługi w zakresie wywozu odpadów stałych prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, który prowadzi działalność statutową w zakresie obsługi budynków komunalnych, obiektów użyteczności publicznej, szkół. Do tego celu wykorzystuje 7 kontenerów KP – 7.


2.2.3. Odpady poddawane unieszkodliwianiu


Jak wynika z ustawy zanim rozpoczniemy działania unieszkodliwiania odpadów należy zapewnić im odzysk, a tam musi być poprzedzony selektywna zbiórka odpadów.

Podstawowymi zaletami selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” są: zbiórka surowców wtórnych „czystych”, nie zanieczyszczonych innymi odpadami, zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania, zwiększenie ilości odpadów surowcowych do gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenia ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.

Na terenie gminy Wyszki selektywna zbiórka odpadów jest zapoczątkowana i stopniowo wdrażana przez MPO Białystok. Surowce takie jak opakowania szklane i tworzywa sztuczne zbierane są w 10 pojemników, a następnie odbierane przez MPO Białystok. Na dzień opracowania Planu Gospodarki Opadami brak jest danych odnośnie odzyskanej ilości surowców.

Komunalne odpady organiczne w gminie Wyszki podobnie jak w innych gminach wiejskich są wykorzystywane do celów gospodarskich (wykorzystywane jako pasza dla zwierząt gospodarskich).

Odpady z papieru i drzewa są natomiast wykorzystywane jako opał. Analizując wskaźniki unosu poszczególnych związków do atmosfery przy spalaniu drzewa należy podkreślić, iż ilości CO2, NO2, SO2, CO są dużo niższe niż w przypadku spalania paliw kopanych. Jest to zapewnienie jednym z powodów dużo lepszej jakości powietrza na terenach gmin rolniczych.

2.2.4. Składowanie odpadów

Głównym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich składowanie.

W gminie Wyszki składowisko odpadów komunalnych znajduje się w miejscowości Szpaki. Całkowita powierzchnia składowiska to 0,72 ha, powierzchnia składowa to 0,49 ha.

Składowisko posiada uszczelnienie mineralne z gliny. W roku 2002 złożono 98 Mg odpadów zmieszanych, natomiast w 2003 r. 115 Mg odpadów zmieszanych. Odpady te w obu latach zwiezione były przez Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach. Przedsiębiorstwo MPO z Białegostoku obsługujące klientów indywidualnych nie zwozi odpadów na składowisko w Wyszkach. Jak wynika z informacji uzyskanej w przedsiębiorstwie w latach 2002 – 2003 wywieziono następujące ilości odpadów.

2002 – odpady zmieszane – 739,47 m3

2003 – odpady zmieszane – 938,94 m3

Składowisko odpadów w Szpakach posiada uregulowany stan prawny. Dla obiektu tego wykonany został przegląd ekologiczny oraz instrukcja eksploatacji składowiska. Składowisko ma duże braki w wyposażeniu, nie posiada wagi, brodzika dezynfekującego, piezometrów, geomembrany, odgazowania.

Jest jedynie ogrodzone metalową siatką na linkach i słupkach z małymi ubytkami siatki i brakiem bramy wjazdowej. Brak też jest oznakowania tabliczka informacyjną. Brak jest stałej obsługi i stałego nadzoru.

Składowisko nie posiada zbiornika na nieczystości płynne.

Nie prowadzi się też segregacji odpadów.
2.2.5. Miejsca nielegalnego składowania odpadów


Na terenie gminy Wyszki nie ma zlokalizowanych „dzikich” wysypisk odpadów, niemniej jednak porównując ilość podpisanych indywidualnych umów na wywóz odpadów – 825 w stosunku do 1263 gospodarstw domowych na terenie gminy należy domniemywać, ze przynajmniej część z 438 gospodarstw, które nie posiadają podpisanych umów na wywóz odpadów, składują odpady na nielegalnych „dzikich” wysypiskach odpadów.

Inne problemy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wyszki: 1. Zbyt słaba kontrola w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

2.2.6. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi


Do najczęściej występujących odpadów niebezpiecznych typu komunalnego na terenach wiejskich należy zaliczyć:

 1. przeterminowane lub wycofane środki ochrony roślin i opakowania po nich

 2. zużyte baterie i świetlówki

 3. zużyte akumulatory

 4. odpady olejowe z warsztatów mechanicznych

 5. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

 6. materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest.

Ad A – E)

Zgodnie z Ustawą z dn. 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej „przedsiębiorca” (importujący lub wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik 1 i produktów wymienionych 2 i 3 do ustawy) ma obowiązek odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Załącznik 1 określa rodzaje opakowań jednostkowych, transportowych i zbiorczych. Są to:


 1. opakowania z tworzyw sztucznych

 2. opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej od 300 l

 3. opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa

 4. opakowania z papieru i tektury

 5. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

 6. opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)

 7. opakowania wielkomateriałowe.

Załącznik 2 określa rodzaje produktów przeznaczonych do recyklingu. Są to:

 1. urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancję zubożające warstwę ozonową (CFC, HCFC)

 2. urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC, HCFC)

 3. chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonowa (CFC, HCFC)

 4. akumulatory ołowiowe (kwaśne)

 5. akumulatory niklowo – kadmowe:

 • wielkogabarytowe

 • malogabarytowe (wraz z pakietami)

 1. ogniwa i baterie galwaniczne bez ich części

 • guzikowe

 • baterie pierwotne

 • pozostałe baterie wtórne

Załącznik 3 – Rodzaje pozostałych odpadów:

 1. oleje smarowe z wyłączeniem:

 • oleje bazowe

 • oleje przepracowane

 • lampy wyładowawcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

 • opony nowe, używane regenerowane (bieżnikowe), używane nieregenowane (niebieżnikowe).

Jakkolwiek zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest obowiązkiem przedsiębiorcy, to ze względu na specyfikę tej grupy odpadów, część działań powinny przyjąć na siebie samorządy. Wiele odpadów niebezpiecznych powstaje w sposób rozproszony stąd najistotniejszą sprawą jest stwarzanie warunków do ich zbiórki od mieszkańców oraz małych i średnich firm. W tym celu KPGO proponuje budowę 2492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) oraz 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych. Punkty odbierałyby odpady niebezpieczne od mieszkańców, a także przedterminowe odczynniki chemiczne ze szkół niższego szczebla bezpłatnie, od firm zaś odpłatnie.

Obecnie na terenie gminy Wyszki brak jest wyznaczonych miejsc do zbiórki i składowania odpadów niebezpiecznych z grup A – E.Ad F – G

Odpady z budowy, remontu, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej jak również materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest.

Wyroby zawierające azbest są w Polsce stopniowo eliminowane, zastępowane innymi materiałami. W Polsce podstawą prawną do odchodzenia od stosowania azbestu i materiałów z azbestem stała się Ustawa z dn. 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628).

Obecnie gminy mają obowiązek rejestracji pokryć dachowych wykonanych z azbestu z godnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9.10.2002 r. (poz. 1439).

Zasady składowania odpadów zawierających azbest są regulowane ustawą z dn. 27.04.2001 r o odpadach.

Odpady zawierające azbest należy umieszczać na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Jeżeli umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych nie jest możliwe, to odpady te mogą być deponowane na wydzielanych częściach składowisk odpadów obojętnych, do czego wymagane jest uzyskanie zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk z dn. 24.03.2003 r. (Dz. U. z dn. 10.04.2003 r.) mogą być deponowane na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów, urządzonych w specjalnie urządzonych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczanymi przed osypywaniem. Składowanie odpadów zawierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie należy składowisko wypełnić ziemią do poziomu terenu.

Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Prace związane ze składowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, dlatego niedopuszczalne jest uszkodzenie opakowań w których znajdują się odpady. Opakowania należy wykładać z samochodu przy pomocy dźwigu i ostrożnie układać warstwami w kwaterze.

Powierzchnia składowanych odpadów (w opakowaniach) powinna być zabezpieczona przed emisją pyłów przez przykrycie folią lub warstwa gruntu, każdorazowo po złożeniu odpadów. Po wypełnianiu odpadami zawierającymi azbest wydzielonej kwatery składowiska, należy przykryć ją warstwą gruntu, a następnie zrekultywować w kierunku zgodnym z wymaganiami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska.

Zarządzający składowiskiem jest obowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu wzór – załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.12.2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Obecnie na terenie gminy Wyszki żaden mieszkaniec nie zgłosił posiadania pokryć dachowych z eternitu. Nie jest zatem znana ilość istniejących na przedmiotowym, terenie ton odpadów zawierających azbest, które będzie trzeba unieszkodliwić w perspektywie do roku 2032.

2.2.7. Inne rodzaje odpadów niebezpiecznych występujące na terenie gminy Wyszki


Odpady medyczne:

Na terenie gminy Wyszki znajdują się następujące placówki służby zdrowia: 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wyszki ul. Kościelna 2 posiadający zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości 0,1 Mg/rok. Decyzja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dn. 17.02.2001. Obowiązuje do 01.03.2005 r.

 2. Prywatny Gabinet Stomatologii w Strabli ul. Przekątna 8 posiadający zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości 0,012 Mg/rok. Decyzja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dn. 8.12.2000 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2004 r.

 3. Gabinet Stomatologiczny, Wyszki ul. Kościelna 2 posiadający zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości 0,003 Mg/rok. Decyzja Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dn. 8.12.2000 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2004 r.

W/w gabinety posiadają podpisaną umowę z firmą „Czyścioch” Sp. z o.o. w Białymstoku, na wywóz odpadów medycznych.

Do odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Służbie Zdrowia zalicza się: stałe, ciekłe, gazowe niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne oraz niektóre rodzaje odpadów, powstających w wyniku użytkowania samochodów, biurowego i medycznego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikalia używane w diagnostyce, leczeniu, dezynfekcji jak również w warsztatach i zapleczu szpitalnym. Odpady muszą być segregowane, gromadzone i unieszkodliwiane odrębnie zgodnie z ich chemiczną i fizyczną charakterystyką.

Odpady zakaźne są to materiały, które miały bezpośredni kontakt z chorym zakaźnie oraz potencjalnie zanieczyszczone drobnoustrojami chorobotwórczymi. Do tej grupy należy zaliczyć: zanieczyszczone ostre przedmioty, igły, kamule dożylne, zainfekowaną stłuczką szklaną, pipety Pasteur`a, szklane płytki Petriego i inne. Ponadto zakaźne są: krew i odpady zanieczyszczone krwią, wydalinami, wydzielinami, płynami tkankowymi chorych, a także stałe, płynne i półpłynne odpady pod warunkiem, że pozostały w kontakcie z czynnikiem infekującym.

Ośrodki zdrowia i placówki służby zdrowia mają obowiązek prowadzenia ewidencji formularza karty ewidencji odpadu, odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Na terenie gminy Wyszki gabinety lekarskie i ośrodki zdrowia maja pozwolenie na wytwarzanie odpadów medycznych w określonych ilościach oraz podpisane umowy na wywóz tych odpadów przez wyspecjalizowaną firmę.

W związku z powyższym należy uznać, że gospodarka odpadami medycznymi na terenie gminy jest w pełni zorganizowana.


2.2.8. Odpady zawierające PCB


PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformerach oraz jako ciecze sprężarkowe hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje wymiany płynów transformatorowych, a także wycofanie z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960 – 1985.

Na terenie gminy Wyszki brak jest większych potencjalnych źródeł PCB. Zagrożeniem może być jedynie sprzęt gospodarstwa domowego, który wyprodukowany był w latach 1960 – 1980. Należy zatem dbać o przyprowadzenie właściwej zbiórki zużytego sprzętu gospodarstwa domowego.

Identyfikacje problemów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Wyszki


 1. Brak dokładnej ewidencji wytwarzanych odpadów na terenie gminy.

 2. Selektywna zbiórka odpadów funkcjonującą w nieznacznym stopniu. Brak funkcjonującej sieci punktów surowców wtórnych na terenie gminy.

 3. Zbyt mała ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.

 4. Duże braki w wyposażeniu istniejącego na terenie gminu składowiska odpadów.

 5. Brak ewidencji pokryć dachowych wykonanych z eternitu.

 6. Niska świadomość społeczna w dziedzinie prawidłowej gospodarki odpadami.

 7. Duże prawdopodobieństwa istnienia „dzikich” wysypisk odpadów.

 8. Zbyt słabo rozwinięta akcja edukacji ekologicznej na terenie gminy.

 9. Zbyt słaba kontrola w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

 10. Konieczność przeprowadzania badań podstawowych wskaźników emisji odpadów (dla różnych środowisk) oraz ich właściwości morfologicznych i fizyczno – chemicznych.

 11. Do dnia sporządzenia planu nie był wybierany osad ściekowy z oczyszczalni ścieków. Po wybraniu go należy go zbadać pod kątem ewentualnej przydatności rolniczej.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna