Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona8/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków.


Powierzchnia działki zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi około 18,14 ha. W skład oczyszczalni ścieków obecnie wchodzą następujące obiekty gospodarki ściekowej:

 • punkt zlewny – dwustanowiskowa stacja zlewna ścieków dowożonych produkcji ENKO – Gliwice;

 • komora zbiorcza KZO

 • główna pompownia ścieków – obiekt istniejący o kształcie cylindrycznym części podziemnej i nadziemnej o średnicy wewnętrznej 10 m i głębokości czynnej około 8,1 m. Komora czerpalna o powierzchni 37 m2 posiada objętość całkowitą 148 m3. Wyposażenie technologiczne obiektu stanowią:

- krata taśmowa KLR VD – 06 – 75 produkcji L. Van Raak PV o prześwicie 6 mm i przepustowości maksymalnej 850 m3/h, Ns = 1,1 kW, zamontowana w kanale żelbetowym,

- praska do skratek RSP/200/1200/1, Ns = 3,0 kW, z hermetycznym pakowaniem skratek

- krata ręczna o prześwicie s = 20 mm zamontowana w kanale żelbetowym,

- pompy pracujące ścieków surowych 20F37, szt. 3, Q = 300 m3/h,

- pompa awaryjna ścieków surowych S5F42 szt. 1, Q = 380 m3/h,


 • piaskownik poziomy podłużny trzykomorowy o długości 18 m, średniej głębokości czynnej 0,64 m i przekroju czynnym 0,51 m2 oraz przepustowości całkowitej Qhśr = 1730 m3/h. Wyposażenie piaskowników stanowi zgarniacz mechaniczny z hydraulicznym usunięciem piasku oraz separator piasku firmy „Hydrobudowa-9” typu I-S 250 o wydajności hydraulicznej 25 m2/h napędzie N = 1,5 kW. Separator wyposażony jest w ślimak D250 mm o długości 3,8 m i wysokości zrzutu 1,5 m.

 • dwa osadniki wstępne, poziome radialne o średnicy 25 m, powierzchni czynnej F = 485 m2, średniej czynnej głębokości 1,42 m oraz pojemności czynnej Vcz = 690 m3. Do osadników dopływają ścieki poprzez komorę rozdzielczą o wymiarach w planie 2×2 m. Jeden z osadników jest zbiornikiem monolitycznym, a drugi prefabrykowanym.

 • cztery komory napowietrzania z osadem czynnym o średnicy 23 m, głębokości przy ścianie 2,7 m, głębokości w części centralnej 5 m i pojemności czynnej 1430 m3 każdy. Aeratory powierzchniowe typu „Silesia” 270 APC, charakteryzują się zdolnością natleniania OC = 39 – 84 kg O2/h, przy mocy silnika 75 kW.

 • cztery osadniki wtórne radialne o średnicy 25 m, średniej głębokości czynnej 1,41 m, powierzchni 485 m2 każdy i pojemności czynnej ok. 685 m2 każdy. Wyposażenie osadników stanowią zgarniacze mechaniczne typu ZRS 258/23 produkcji Powogaz w Poznaniu. Ścieki do osadników dopływają poprzez komorę rozdzielczą w wymiarach w planie 2,15 × 2,15 m. Ściany osadników oraz dno posiadają ubytki.

 • wylot do rzeki Rokitnicy o konstrukcji żelbetowej z ubezpieczeniem brzegów rzeki przed rozmyciem.

Oczyszczalnia od czasu uruchomienia w 1989 roku eksploatowana jest wg następującego schematu technologicznego: • Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni dwoma kolektorami grawitacyjnymi „AB" i „C".

Kolektorem „AB" o średnicy Ø 1,0 m dopływają ścieki z Grodziska Mazowieckiego i ze stacji zlewnej ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Kolektorem „C" o średnicy Ø 0,80 m dopływają ścieki z Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej.

 • Kolektory łączą się w komorze przed przepompownią główną. Ścieki przepływają przez kratę szczelinowo - filtracyjną o prześwicie 6 mm, na której zatrzymywane są skratki. Skratki są odwodnione na prasie śrubowej i hermetycznie workowane na zewnątrz pompowni. Skratki są przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Operator oczyszczalni - ZWiK posiada zezwolenie na przekazanie skratek (kod odpadu 19 09 01) do utylizacji wyspecjalizowanym firmom (konsorcjum firm GEANOVA Sp. z o.o. i EKO-ERDE Sp. z o.o.). Ilość usuwanych skratek wynosiła :

- w 2003r - 124,9 Mg/rok

- w 2004r - 87,9 Mg/rok

- za okres III kwartałów 2005r - 62,1 Mg • Po procesie cedzenia na kracie ścieki są pompowane trzema pompami pionowymi (czwarta rezerwowa) do komory rozprężnej zblokowanej z trójkomorowym piaskownikiem poziomym. Piasek zatrzymany na dnie piaskownika jest automatycznie zgarniany zgarniaczem mechanicznym do lejów osadowych, skąd hydraulicznie jest transportowany do separatora. Oddzielony od ścieków piasek (kod odpadu 19 08 02) jest gromadzony w pojemniku, skąd przekazywany jest do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Podobnie jak w przypadku skratek ZWiK posiada zezwolenie na przekazanie piasku do utylizacji. Ilość usuwanego piasku wynosiła :

- w 2003r - 200 Mg/rok

- w 2004r - 246,8 Mg/rok- za okres III kwartałów 2005r - 170,9 Mg

 • Po oddzieleniu piasku ścieki oczyszczane są w dwóch osadnikach wstępnych radialnych o średnicy 25 m, są tam oddzielane osady (osad surowy) i zanieczyszczenia pływające. Utylizacja ich jest przeprowadzana w obiektach gospodarki osadowej.

 • Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają do komory rozdzielczej przed komorami napowietrzania, gdzie następuje ich wymieszanie z osadem czynnym powrotnym recyrkulowanym i rozdział na cztery komory napowietrzania. Komory są zbiornikami kołowymi o średnicy 23 m z dolną częścią w kształcie odwróconego stożka ściętego i górną częścią walcową. Ścieki są w nich napowietrzane z osadem czynnym za pomocą aeratorów powierzchniowych typu AP 2700 o wirniku zamkniętym. Aeratory są umieszczone w komorach centralnie, po jednym urządzeniu w każdej komorze. W komorach realizowany jest proces klasycznego biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków węgla i częściową nitryfikacją.

 • Mieszanina ścieków oczyszczonych biologicznie i osadu czynnego z komór napowietrzania przepływa korytami otwartymi do czterech osadników wtórnych, gdzie następuje grawitacyjne oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Osadniki wtórne są typu radialnego o średnicy 25 m, ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Rokitnicy korytem otwartym, wyposażonym w zwężkę pomiarową Venturi’ego i przepływomierz.

 • Osad czynny zatrzymany w osadnikach wtórnych jest grawitacyjnie odprowadzany do komory czerpnej przepompowni osadu czynnego, skąd kierowany jest jako osad powrotny do komory rozdzielczej przed biologiczną częścią oczyszczalni, lub jako osad nadmierny do utylizacji w urządzeniach gospodarki osadowej.

 • Ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi są odbierane w stacji zlewnej nieczystości ciekłych, wybudowanej w 2001 roku. Dwustanowiskowa stacja umożliwia automatyczny odbiór ścieków z identyfikacją dostawy, kontrolą podstawowych parametrów ścieków (odczyn, temperatura, przewodnictwo). Ścieki są podczyszczane mechanicznie w procesie cedzenia na sicie z prasą skratek i w procesie separacji piasku. Piasek i skratki ze stacji zlewnej są utylizowane, jak te same odpady zatrzymywane w urządzeniach mechanicznej części oczyszczalni.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni jest niższe od zakładanego i wynosi wg danych za 2002 rok średnio 9 360 m3/d. W czasie deszczów nawalnych lub intensywnych roztopów dopływa ścieków więcej o 10 - 70 % niż w okresach suchych. Wynika to z faktu odprowadzania wód opadowych ze znacznej części Grodziska Mazowieckiego do kanalizacji sanitarnej.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna