Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona4/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Tabela nr 8 – przedstawia faktyczną ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych przez uprawnione podmioty w roku 2005 oraz sposób ich zagospodarowania.Odpady wytworzone na terenie gminy w 2005r


Ilość


w Mg


Uwagi

Wytworzone na terenie całej gminy.

13.687,97

-

Przekazane na składowisko.

4.352,062

Składowisko w miejscowości:

 • Mniszkach Cegielnia (USKOM Mława)

 • Kąsie (Sater Kamieńsk)

 • Słabomierz Krzyżówka (PGK ŻYRARDÓW)

 • Gostynin

 • Pruszków (Góra Żbikowska)

 • Franki gm. Krośniewice

Wykorzystane gospodarczo

435,118

Przekazano do recyklera:

 • papier w ilości 146,78 Mg

 • tworzywa sztuczne w ilości 123,241 Mg

 • złom w ilości 5,652 Mg

 • szkło w ilości 158,38 Mg

 • drewno w ilości 0,955 Mg

 • opak. wielomateriałowe w ilości 0,11 Mg

Przekazane do spalenia

55,29

Przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie i Dąbrowie Górniczej

Kompostowane

8170,07

Kompostowane w miejscowości:

- Grodzisk MazowieckiInny sposób unieszkodliwienia – przekazano do sortowni

675,43

Sortownia w miejscowości:

- Pruszków
Tabela nr 9 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w roku 2004.


Miejscowość

Liczba ludności

Ilość odpadów

komunalnych Mg/rok

Miasto Grodzisk Mazowiecki

26.464

9.712,29


Wieś

9.895

2.107,64
ŁĄCZNIE:

36.359

11.819,93


Tabela nr 10 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego w Mg/rok w roku 2004.


Miejscowość

Liczba ludności

Ilość odpadów

komunalnych Mg/rok

Miasto Grodzisk Mazowiecki

26.464

5.557,44


Wieś

9.895

1.147,82
ŁĄCZNIE:

36.359

6.705,26


Tabela nr 11 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w roku 2003.

Miejscowość

Liczba ludności

Ilość odpadów

komunalnych Mg/rok

Miasto Grodzisk Mazowiecki

26.264

5.515,44


Wieś

9.489

1.100,72
ŁĄCZNIE:

35.753

6.616,16

Teoretyczna ilość wytworzonych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2005r wynosi: 6.788,43 Mg, zaś w 2004r wyniosła 6.705,26 Mg.

Na podstawie przeprowadzonej analizy z ZGKIM wyliczono średni rzeczywisty wskaźnik wytwarzanych opadów komunalnych na terenie miasta i gminy wynoszący 200 kg.
W układzie miasto - wieś przyjęto przeciętny wskaźnik na poziomie:

- 260 kg/M/rok dla terenu miasta Grodzisk Mazowiecki,

- 140 kg/M/rok dla terenów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyjęto do dalszego planowania powyższe ilości.


Dane te w znacznym stopniu uwzględniają tą część odpadów, która została unieszkodliwiona bezpośrednio w gospodarstwach domowych we własnym zakresie poprzez:

- kompostowanie odpadów organicznych

- spalanie odpadów

- zagospodarowywanie w inny sposób (odpady budowlano-remontowe, czy wielkogabarytowe)

- nielegalne pozbywanie się odpadów, (o czym świadczą dzikie składowiska odpadów, zapełnione pojemniki na odpady przy ciągach pieszych)

- itp.
Tabela nr 12 – przedstawia faktyczną ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych przez uprawnione podmioty w latach 2002 – 2005.
Lata

Ilość odpadów

komunalnych m3/rok

Ilość odpadów

komunalnych Mg/rok

2002

48.000

9.200

2003

50.000

10.000

2004*

20.230

4.046

2005

-

13.688

* obejmuje odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych (dane przekazane przez ZGKiM)


Analizując wspólnie z ZGKiM skład morfologiczny odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych przyjęto zgodnie z propozycją przedstawioną w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
Ilość i rodzaj pojemników stosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych zależy od rodzaju zabudowy, wyposażenia firmy w środki transportu oraz możliwości dojazdu do posesji. Na terenie naszej gminy stosowane są najczęściej pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 110 i 1100 litrów oraz dodatkowo na życzenia klientów o pojemności 7 m3.

Opłaty z tytułu odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ponoszą mieszkańcy na podstawie indywidualnie zawartych umów z jednostkami zajmującymi się zbiórką i transportem tych odpadów. Średnie opłaty za usuwanie odpadów na terenie miasta i gminy kształtują się na poziomie 8,-zł za pojemnik typu SM-110.Tabela nr 13 – przedstawia wyliczony „teoretyczny” skład morfologiczny w wytwarzanych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w 2005r.


L.p.

Miejscowość

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

Inne odpady organiczne

Papier i tektura

Tworzywa sztuczne

Materiały tekstylne

Szkło

Metale

Odpady mineralne

Frakcja drobna (< 10 mm)

Suma

Mg/rok


1.

Miasto Grodzisk Mazowiecki

1623,23

111,95

111,95


951,55

727,65

167,92

447,79

223,88

447,79

783,635597,34

2.

Wieś

154,85

11,31

23,82

154,84

154,84

35,73

95,29

47,64

119,11

393,06

1191,09

3.

ŁĄCZNIE

1778,08

123,86

135,77

1106,39

882,49

203,65

543,08

271,52

566,90

1176,69

6788,43


Tabela nr 14 – przedstawia wyliczony skład morfologiczny w zebranych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w Mg/rok w 2005r.


L.p.

Miejscowość

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

Inne odpady organiczne

Papier i tektura

Tworzywa sztuczne

Materiały tekstylne

Szkło

Metale

Odpady mineralne

Frakcja drobna (< 10 mm)

Suma

Mg/rok


1.

Miasto Grodzisk Mazowiecki

3778,78

191,64

191,64

1628,94

1245,66

287,46

766,56

383,28

766,56

1341,48

9582,00


2.

Wieś

533,78

41,06

82,12

533,78

533,78

123,18

328,48

164,24

410,60

1354,98

4106,00

3.

ŁĄCZNIE

3312,56

232,70

273,76

2162,72

1779,44

410,64

1095,04

547,52

1177,16

2696,46

13688,00Tabela nr 15 – przedstawia wyliczony „teoretyczny” skład morfologiczny w wytwarzanych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w 2004r.


L.p.

Miejscowość

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

Inne odpady organiczne

Papier i tektura

Tworzywa sztuczne

Materiały tekstylne

Szkło

Metale

Odpady mineralne

Frakcja drobna (< 10 mm)

suma

1.

Miasto Grodzisk Mazowiecki

1611,66

111,15

111,15

944,76

722,47

166,71

444,60

222,30

444,60

778,04

5557,44


2.

Wieś

149,22

11,48

22,96

149,22

149,22

54,42

91,83

45,91

114,78

378,78

1147,82

3.

ŁĄCZNIE

1760,88

122,63

134,11

1093,98

871,69

201,13

536,43

268,21

559,38

116,82

6705,26


Tabela nr 16 – przedstawia wyliczony skład morfologiczny w zebranych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych zebranych przez ZGKiM w Mg/rok w 2004r.


L.p.

Miejscowość

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

Inne odpady organiczne

Papier i tektura

Tworzywa sztuczne

Materiały tekstylne

Szkło

Metale

Odpady mineralne

Frakcja drobna (< 10 mm)

suma

1.

Miasto Grodzisk Mazowiecki

1.032,54

71,21

71,21

605,28

462,86

106,81

284,84

142,42

284,84

498,47

3.560,48

2.

Wieś

63,12

4,86

9,71

63,12

63,12

14,56

38,84

19,42

48,55

160,22

485,52

3.

ŁĄCZNIE

1.095,66

76,07

80,92

668,40

525,98

121,37

323,68

161,84

333,39

658,69

4.0461.1

Selektywna zbiórka odpadów.Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku - na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki od 1997 roku jest organizowana i prowadzona selektywna zbiórka odpadów u źródła, która obejmuje teren miasta jak i 33 wsie należące do gminy.

Systemem segregacji odpadów „u źródła” przy użyciu worków są objęci wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Brak jest jednak szczegółowej informacji na temat ilości gospodarstw uczestniczących w programie, szacuje się, że bierze w nim udział około 2500 gospodarstw jednorodzinnych.

Mieszkańcy bloków i budynków wielorodzinnych mają możliwość wyrzucania posegregowanych odpadów do ogólnie dostępnych pojemników tj. cztery gniazda po 2 pojemniki na terenie miasta, które obejmują szkło i tworzywo sztuczne - o pojemnościach 1,5 m3 – 2,5 m3.


Tabela nr 16 – przedstawia aktualną lokalizację gniazd do selektywnej zbiórki odpadów.


Nazwa osiedla

Nazwa ulic

SADOWA

Sadowa 4

SADOWA

Grunwaldzka 6

KOPERNIKA

Szczerkowskiego 18

KOPERNIKA

Szkolna 5

Dokumentacja fotograficzna gniazd stanowi załącznik nr 1.


Ponadto na terenie miasta selektywną zbiórkę odpadów prowadzą wspólnoty mieszkaniowe na własny koszt.
Tabela nr 17 – przedstawia aktualną lokalizację gniazd do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe.


Nazwa ulic

Ul. Piaskowa

Ul. Okulickiego

Dokumentacja fotograficzna gniazd stanowi załącznik nr 2.


Obszar gminy został podzielony na 20 sektorów – 10 sektorów na teren miasta i 10 na terenie wsi. Istniejący system ma charakter „wystawek” tzn. jeden raz w miesiącu w terminie określonym dla każdego sektoru właściciele nieruchomości mogą wystawiać worki przed posesję przy ulicy lub głównej drodze przejazdowej (dotyczy terenu wsi).
Tabela nr 18 – przedstawia kolorystykę dla poszczególnych surowców.


Kolor

Przypisany

Biały

Szkło bezbarwne

Zielony

Szkło kolorowe

Żółty

Tworzywa sztuczne

Niebieski

Makulatura

Dokumentacja fotograficzna worków do selektywnej zbiórki odpadów stanowi załącznik nr 3.


Tabela nr 19 - przedstawia szczegółowy wykaz sektorów wraz z harmonogramem na rok 2006.
Tabela nr 19a – obejmuje teren miasta Grodzisk Mazowiecki.


Sektor nr 1

Sienkiewicza-Bałtycka-tory PKP-Okulickiego

3.01, 1.02, 1.03, 3.04, 4.05, 1.06, 3.07, 1.08, 4.09, 2.10, 3.11, 1.12

Sektor nr 2

Traugutta-Matejki-tory PKP-Bałtycka-granica miasta

4.01, 2.02, 2.03, 4.04, 5.05, 2.06, 4.07, 2.08, 5.09, 3.10, 6.11, 4.12

Sektor nr 3

3-go Maja-Okulickiego-Matejki-Traugutta-granica miasta

5.01, 3.02, 3.03, 5.04, 8.05, 5.06, 5.07, 3.08, 6.09, 4.10, 7.11, 5.12

Sektor nr 4

Królewska-Okulickiego-3-go Maja-granica miasta

6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 9.05, 6.06, 6.07, 4.08, 7.09, 5.10, 8.11, 6.12

Sektor nr 5

Tory WKD-Nadarzyńska-Królewska-granica miasta

9.01, 7.02, 7.03, 7.04, 10.05, 7.06, 7.07, 7.08, 8.09, 6.10, 9.11, 7.12

Sektor nr 6

Nadarzyńska-tory WKD-granica miasta

10.01, 8.02, 8.03, 10.04, 11.05, 8.06, 10.07, 8.08, 11.09, 9.10, 10.11, 8.12

Sektor nr 7

Rzeka Rokicianka-Warszawska-Nadarzyńska-granica miasta

11.01, 9.02, 9.03, 11.04, 12.05, 9.06, 11.07, 9.08, 12.09, 10.10, 13.11, 11.12

Sektor nr 8

Montwiłła-Sienkiewicza-Nadarzyńska-Warszawska-rzeka Rokicianka-granica miasta

12.01, 10.02, 10.03, 12.04, 15.05, 12.06, 12.07, 10.08, 13.09, 11.10, 14.11, 12.12

Sektor nr 9

Chełmońskiego-Żyrardowska-Sienkiewicza-Montwiłła-granica miasta

13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 16.05, 13.06, 13.07, 11.08, 14.09, 12.10, 15.11, 13.12

Sektor nr 10

Bałtycka-Żyrardowska-Chełmońskiego-granica miasta

16.01, 14.02, 14.03, 14.04, 17.05, 14.06, 14.07, 14.08, 15.09, 13.10, 16.11, 14.12


Tabela nr 19b – obejmuje teren gminy Grodzisk Mazowiecki.


Sektor nr 11

Żuków-Adamów-Chrzanów Mały

17.01, 15.02, 15.03, 18.04, 18.05, 16.06, 17.07, 16.08, 18.09, 16.10, 17.11, 15.12

Sektor nr 12

Tłuste-Kłudno Stare-Kłudno Nowe

18.01, 16.02, 16.03, 19.04, 19.05, 19.06, 18.07, 17.08, 19.09, 17.10, 20.11, 18.12

Sektor nr 13

Natolin-Chrzanów Duży-Chlebnia-Zabłotnia

19.01, 17.02, 17.03, 20.04, 22.05, 20.06, 19.07, 18.08, 20.09, 18.10, 21.11, 19.12

Sektor nr 14

Izdebno Kościelne-Izdebno Nowe-Kraśnicza Wola

20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 23.05, 21.06, 20.07, 21.08, 21.09, 19.10, 22.11, 19.12

Sektor nr 15

Kozery Nowe-Kozery Stare-Wólka Grodziska

23.01, 21.02, 21.03, 21.04, 24.05, 22.06, 21.07, 22.08, 22.09, 20.10, 23.11, 20.12

Sektor nr 16

Kozerki-Władków-Czarny Las

24.01, 22.02, 22.03, 24.04, 25.05, 23.06, 24.07, 23.08, 25.09, 23.10, 24.11, 21.12

Sektor nr 17

Kałęczyn-Mościska-Janinów-Makówka-Wężyk

25.01, 23.02, 23.03, 25.04, 26.05, 26.06, 25.07, 24.08, 26.09, 24.10, 27.11, 22.12

Sektor nr 18

Adamowizna-Odrano Wola

26.01, 24.02, 24.03, 26.04, 29.05, 27.06, 26.07, 25.08, 27.09, 25.10, 28.11, 27.12

Sektor nr 19

Kady-Opypy-Radonie-Szczęsne

27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 30.05, 28.06, 27.07, 28.08, 28.09, 26.10, 29.11, 28.12

Sektor nr 20

Książenice-Marynin-Urszulin

30.01, 28.02, 28.03, 28.04,31.05, 29.06, 28.07, 29.08, 29.09, 27.10, 30.11, 29.12


Tabela nr 20 – przedstawia ilość surowców wtórnych (w Mg) zebranych w gminie Grodzisk Mazowiecki w poszczególnych latach.Surowiec


2000r


2001r


2002r


2003r


2004r2005r


Tworzywa sztuczne w Mg

15

24

25,95

26,53

41,99

40,60

Szkło w Mg

30

36

41,2

52,09

61,99

75,60

Makulatura w Mg

-

-

-

-

10,13

25,40

Biomasa – odpady zielone

w Mg


-

-

200,84

263,84

327,62

297,001   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna