Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona20/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego.


Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym powinna być zgodna z polityką ekologiczną państwa. Jak już podano na wstępie hierarchia rozwiązań i priorytetów w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami jest następująca:

 • minimalizacja wytwarzania odpadów w zakładach przemysłowych przez wprowadzanie technologii mało lub bezodpadowych,

 • selektywna zbiórka i recykling odpadów,

 • odzysk w tym termiczne przekształcenie odpadów palnych,

 • składowanie odpadów o małej szkodliwości na składowiskach wykonanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Odpady wytwarzane w podmiotach gospodarczych powinny być gromadzone (podobnie jak odpady z gospodarstw domowych) w sposób selektywny. Główny podział, jaki powinien zostać zachowany w przypadku podmiotów gospodarczych to rozdział na odpady:

 • komunalne – o podobnym składzie jak odpady z gospodarstw domowych wytwarzane najczęściej w pomieszczeniach biurowych,

 • inne niż niebezpieczne – o składzie uzależnionym od prowadzonej działalności danego podmiotu gospodarczego mogą być to odpady poprodukcyjne lub opakowaniowe (sektor handlowy i usługowy),

 • niebezpieczne – związane z działalnością danego podmiotu gospodarczego.

Gromadzenie wymienionych powyżej grup odpadów powinno odbywać się selektywnie z maksymalnym rozdziałem na poszczególne rodzaje odpadów (co znacząco ułatwi ich właściwy odzysk/unieszkodliwianie).

Gospodarka odpadami jest i będzie regulowana poprzez wydawanie podmiotom gospodarczym (wytwórcom odpadów) decyzji administracyjnych (decyzji, pozwoleń i zezwoleń).

Informacja dotycząca sposobu postępowania z odpadami, eksploatowanych instalacji związanych z gospodarką odpadami oraz wydanych decyzji administracyjnych będzie dostępna (również w formie elektronicznej) po pełnym wprowadzeniu20 wojewódzkiej bazy danych o odpadach (prowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie).

Zarządzanie gospodarką odpadami w podmiotach gospodarczych odbywa się przez: • dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,

 • opracowywanie technologii i procesów obsługi urządzeń minimalizujących wytwarzanie odpadów,

 • eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

 • instalowanie urządzeń ochrony środowiska,

 • stałą kontrolę powstających zanieczyszczeń.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego oparty jest o:

 • zagospodarowywanie odpadów w zakresie własnym przez wytwórcę (w przypadku możliwości recyklingu wytwarzanych odpadów lub posiadania własnej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów) lub

 • przekazywanie odpadów posiadającemu odpowiednie decyzje administracyjne (wynikające z możliwości technicznych i technologicznych w zakresie transportu i/lub odzysku/unieszkodliwiania odpadów) podmiotowi gospodarczemu21 na zasadach wolnorynkowych.


Tabela nr 97 – przedstawia ilość wytwarzanych rodzajów odpadów (w Mg) z sektora gospodarczego.

GrupaNazwa odpadu

Ilość wytworzona w 2002r.
[tys. Mg/rok]


02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa oraz przetwórstwa żywności22

59,8

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

23,5

19

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe i inne odpady z oczyszczalni ścieków (zawartość piaskowników, skratki)

9,2

10

Odpady z procesów termicznych

9,1


Wariant wybrany przez gminę Grodzisk Mazowiecki daje następujące możliwości:

 • Jednym z efektów realizacji projektu będzie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i logistycznych przy wykorzystaniu porozumień publiczno-prywatnych oraz pobudzeniu aktywności społeczno-gospodarczej samorządów.

 • Celem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa na szczeblu ponadlokalnym (regionalnym), przyjęcie zasad gospodarowania odpadami określonymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej23.

 • Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami polegać będzie na rozbudowie i modernizacji poszczególnych elementów istniejących na objętym koncepcją terenie systemów gospodarki. Realizacja założeń zintegrowanego systemu gospodarki odpadami pozwoli na znaczące zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach Pozwoli również na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).

 • W świetle przeprowadzonej analizy optymalnym rozwiązaniem dla obszaru objętego koncepcją wydaje się być przedstawiony wariant. Rozwiązanie to stwarza podstawę tworzenia Zintegrowanego Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami, obejmującego zasięgiem około 480.000 mieszkańców i pozwalającego na odzysk/unieszkodliwianie około 140-150 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie. System taki zagwarantuje pełne obciążenie planowanych instalacji i zmniejszy koszty jednostkowe przetwarzania odpadów. Wariant ten (wdrażany etapowo) nie spowoduje znaczącego wzrostu poziomu opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów24. Realizacja zintegrowanego systemu gospodarki odpadami pozwoli na stworzenie wielu nowych miejsc pracy (np. 60-80 osób znajdzie zatrudnienie w ZUO).

 • Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne (zintegrowany, regionalny system gospodarki odpadami) jako projekt wspólny z partnerem zagranicznym (międzynarodowy projekt partnerski) mają szansę być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.Rozdział IV – KOSZTY REALIZACJI PLANU1.

Koszty szacunkowe.Na terenie miasta i gminy w najbliższym okresie czasu nie planuje się jakichkolwiek działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami.

Jednym z podstawowych elementów rozpatrywanych w ramach niniejszego planu są koszty wdrożenia niniejszego Planu Gospodarki Odpadami.

Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi oszacowano korzystając z modelu symulacyjnym zastosowanym w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.


Tabela nr 98 – przedstawia szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych dla tradycyjnego systemu zbiórki odpadów (wszystkie odpady trafiają do jednego pojemnika) uwzględniając rozproszoną zabudowę.


Rodzaj procesu

Jednostka

Cena jedn.

Ilość wytwarzanych odpadów w latach

(w Mg)

Koszt całkowity

(w zł)

2006

2010

2006

2010

Zbieranie odpadów

zł/Mg

50,00

12.170,64

12.730,48

608.532

636.524

Transport odpadów *

zł/Mg/km

0,50

12.170,64

12.730,48

121.706,64

127.304,80

Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji **

zł/Mg

110,00

2031,32

2112,34

223.445,20

232.357,40

Składowanie

zł/Mg

40,00

10139,29

10618,14

405.572,80

424.725,60

ŁĄCZNIE

1.359.256.64

1.420.911,80

* PLN/tonę x 20 km

**założono, że kompostowanie będzie wynosiło 50% odpadów biodegradowalnych.
Jak wynika z przeprowadzonych szacunków koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie GMINY Grodzisk Mazowiecki będzie wynosił około 1,36 mln zł w 2006 roku i około 1,42 mln zł w 2010 roku. Oznacza to, że dążąc do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” każdy mieszkaniec gminy powinien zostać obciążony z tytułu realizacji programu gospodarki odpadami sumą ok. 36 zł/rok/mieszkańca.

Należy przewidzieć, że gmina nadal obciążając budżet miasta będzie wspierać finansowo pewne rodzaje odpadów – selektywną zbiórkę odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych, zbiórkę i kompostowanie liści itp..


Tabela nr 99 – przedstawia szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami wywodzącymi się ze strumienia odpadów komunalnych.


Rodzaj procesu

Wskaźnik kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w zł/Mg

Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu odpadów w zł/Mg

Ilość Mg odpadów odzyskanych w latach

Koszt odzysku i unieszkodliwienia odpadów w zł w latach

2006

2010

2006

2010

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych

122122

50

1115,99

1182

191.950,28

203.304,00

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych

164

80

561

591,01

136.884,00

144.206,44

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

636

200

74,8

78,79

62.532,80

65.868,44

ŁĄCZNIE

391.367,08

413.378,88
2.

Źródła finansowania.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje oraz dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych.

NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po otrzymaniu osobowości prawnej wojewódzkie fundusze udzielają obok dotacji także pożyczki preferencyjne.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:


 • opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (20% tych wpływów),

 • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

 • posiadania udziałów w spółkach,

 • odsetek od udzielanych pożyczek,

 • emisji obligacji,

 • zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

 • zaciągania kredytów,

 • oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

 • wpłat z innych funduszy,

 • wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 • dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

 • świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

 • innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.


Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW), zaś w powiecie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW).

Obydwa Fundusze służą do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:


 • opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

 • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Na dochód GFOŚiGW składa się:


 • całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

 • 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,

 • 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dysponentem GFOŚiGW jest Burmistrz Gminy i dochody wykorzystuje m.in. na:.

 • wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów,

 • realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

Burmistrz Gminy zobowiązany jest do corocznego przedstawiania radzie miasta oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach np. dofinansowanie na usuwanie i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.


Fundacja EKOFUNDUSZ.
Fundacji EKOFUNDUSZ (www.ekofundusz.org.pl) założona została przez Ministra Finansów w 1992r do zarządzania środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego. Obecnie funkcję fundatora EKOFUNDUSZU pełni Minister Skarbu Państwa.

Celem Fundacji jest wykorzystanie środków pomocowych (w rozumieniu prawa polskiego) - zwanych środkami ekokonwersji - które zostały przeznaczone na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, w ramach zamiany polskiego zadłużenia zagranicznego zgodnie z § 4 porozumienia o redukcji i reorganizacji długu Rzeczpospolitej Polskiej zawartego dnia 21 kwietnia 1991r. w Paryżu przez przedstawicieli Rządu RP oraz rządów 17 krajów wierzycielskich skupionych w Klubie Paryskim oraz odpowiednich w tym zakresie umów międzyrządowych.

Fundacja wspiera zgromadzonymi środkami w szczególności następujące rodzaje zadań:


 • ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji,

 • ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej,

 • ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi,

 • ochrona różnorodności biologicznej,

 • gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem EKOFUNDUSZU jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.
Banki.
Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).
Fundusze inwestycyjne.
Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.
Programy pomocowe Unii Europejskiej.
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :


 • ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

 • dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

 • wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych stosownie do standardów europejskich,

 • transfer know-how.


CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego.

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami. W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wyników, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.


Fundusze strukturalne i Fundusz spójności.

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Unia Europejska przewidziała udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:


 • część środowiskową Funduszu Spójności – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

 • inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

 • realizacji indywidualnych projektów,

 • programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

 • programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.
Leasing.
Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, ma możliwość docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

3.

Harmonogram realizacji zadań określonych w Planie.Osiągnięcie zakładanych wyników wymaga od wszystkich jednostek zajmujących się gospodarką odpadami skoncentrowanych wysiłków na głównych zadaniach określonych w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami. W poniżej zamieszczonym harmonogramie zestawiono główne zadania do realizacji, które powinny być na bieżąco monitorowane przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Wsi.


Tabela nr 100 – przedstawia harmonogram zadań na lata 2006 – 2017.Opis zadania


Szacunkowa wielkość nakładów do realizacji zadania *Źródła finansowaniaObowiązki

Edukacja, promocja działań związanych z minimalizacją ilościową odpadów i proekologicznego postępowania z odpadami

15.000 zł/rok

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, organizacje pozarządowe

Objęcia wszystkich mieszkańców wywozem odpadów komunalnych

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim,

Zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

250.000 zł/rok

Środki własne budżetu gminy i podmiotów gospodarczych

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, wytwórcy odpadów

Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk

20.000 zł/rok

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami

Podjęcie rozmów i wdrożenie konkretnych działań w kierunku zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów o zasięgu regionalnym

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki

Ewidencja zbiorników bezodpływowych – systematyczna kontrola nieruchomości

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków - systematyczna kontrola nieruchomości

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wdrożenie pełnej ewidencji odpadów (bazy danych)

20.000 zł

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Rekultywacja I kwatery składowiska – monitoring

Brak danych

Środki własne ZGKiM, współfinansowanie z budżetu gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Uruchomienie nowej kwatery dla składowiska

Brak danych

Środki własne ZGKiM, współfinansowanie z budżetu gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kontynuowanie rekultywacji składowiska odpadów w Kłudnie Starym - monitoring

5.000 zł/rok

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Zorganizowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Zorganizowanie zbiórki odpadów budowlanych

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

-

-

Wytwórcy odpadów

Zastąpienie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku

Brak danych

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, organizacje pozarządowe

Ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych

-

-

Wytwórcy odpadów

Kontrole zakładów produkcyjnych pod kątem ilości wytwarzanych odpadów i sposobu zagospodarowania

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim

Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalnego wykorzystania odpadów

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim

Kontrola podmiotów zajmujących się odzyskiem i transportem odpadów budowlanych

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim

Objęcie prywatnych lecznic i gabinetów weterynaryjnych systemem odbioru odpadów medycznych i weterynaryjnych – kontrola jednostek

-

-

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim

Zorganizowanie zbiórki zużytych opon w oparciu o punkty sprzedaży lub okresowe/stałe zbiórki w wyznaczonych miejscach

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami i sprzedażą opn

Zorganizowanie zbiórki olejów odpadowych na stacjach benzynowych lub warsztatach samochodowych

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami i sprzedażą oleju

Organizowanie stałych/okresowych zbiórek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w wyznaczonych miejscach

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami

Organizowanie stałych/okresowych zbiórek przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań

Brak danych

Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami

Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów azbestowych

50.000 zł

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Realizowanie gminnego programu usuwania azbestu

20.000 zł/rok

Środki własne budżetu gminy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

* pozycja powinna być zapisana w budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki.
Rozdział V – MONITORING.Plan gospodarki odpadami opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Wsi dla potrzeb Gminy Grodzisk Mazowiecki podlega zaopiniowaniu przez organy samorządowe i poddanie ocenie społecznej (procedurze wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ustawa wymaga też, aby plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli (w tym gminnego) były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata. Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Przedłożony plan gospodarki odpadami musi być stopniowo weryfikowany, uaktualniany i poprawiany.

Prowadzony monitoring w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami powinien uwzględniać także zmiany zachodzące w obowiązującym prawodawstwie. Należy śledzić możliwości zastosowania nowych technik i technologii mogących usprawnić gospodarkę odpadami.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - w załącznikach nr 1 i nr 2 określono informacje, objęte obowiązkiem zbierania i gromadzenia w bazach danych, prowadzonych przez marszałków województw oraz ministra środowiska. W dziale Nr 6 załączników nr 1 i 2 do wymienionego rozporządzenia określony jest zakres informacji dotyczącej realizacji planów gospodarki odpadami. Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i będą służyły do monitoringu przebiegu realizacji planów gospodarki odpadami.

Gminy i związki gmin są zobowiązane do przekazywania do krajowego systemu monitoringu (zgodnie z ustawą o odpadach i odpadach opakowaniowych) rocznych sprawozdań zawierających informacje o:


 • rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu,

 • rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu,

 • wydatków poniesionych na ww. działania (dokumenty potwierdzające muszą być przechowywane przez 5 lat).

Przekazanie informacji musi nastąpić do dnia 15 lutego roku następnego.

System monitorowania i oceny realizacji planowanych celów opiera się na porównaniu dwóch wielkości wskaźnikowych: • wskaźników odzysku, poszczególnych rodzajów odpadów, które zostały przewidziane do odzysku

 • rzeczywistych danych wynikających uzyskanych na podstawie ilości odpadów zbieranych, segregowanych, transportowanych, odzyskiwanych czy unieszkodliwianych.

Wartości wskaźników kontrolnych określa plan wyższego szczebla (dla planu gminnego – plan powiatowy).
Tabela nr 101 – przedstawia proponowane wskaźniki monitoringowe dla odpadów komunalnych w kolejnych latach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.


Lp.

Wskaźnik

1.

Ilość mieszkańców (w szt.)

2.

Ilość teoretyczna wytworzonych odpadów komunalnych (w Mg)

3.

Ilość zebranych odpadów komunalnych (w Mg)

4.

Ilość teoretyczna wytwarzanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg)

5.

Ilość zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg)

6.

Ilość zebranych odpadów selektywnie ogółem(w Mg), w tym:

 • szkło bezbarwne,

 • szkło kolorowe,

 • tworzywa sztuczne,

- makulatura.

7.

Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych (biomasa – odpady zielone) (w Mg)

8.

Ilość mieszkańców objęta zorganizowaną zbiórką odpadów (w szt.)

9.

Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów (w %)

10.

Udział zebranych selektywnie odpadów w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych (w %)

11.

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w Mg)

12.

Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg)

13.

Udział zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych w stosunku do teoretycznie wytworzonych odpadów komunalnych (w %)

14.

Udział zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych w stosunku do zebranych odpadów komunalnych (w %)

15.

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych (w Mg)

16.

Ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg)

17.

Ilość odpadów poddanych kompostowaniu (w Mg)

18.

Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez kompostowanie (w %)

19.

Ilość odpadów poddanych składowaniu (w Mg)

20.

Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie (w %)

21.

Ilość odpadów poddanych spaleniu (w Mg)

22.

Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez spalenie (w %)

23.

Ilość czynnych składowisk (w tym balastu pokompostowego) (w szt.)

24

Ilość rekultywowanych składowisk odpadów (w szt.)

25.

Ilość zlikwidowanych „dzikich składowisk”

26.

Teoretyczna ilość wytworzonych nieczystości płynnych (w m3)

27.

Ilość dostarczonych nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim (w m3)

28.

Ilość wytworzonych osadów ściekowych (w Mg)

29.

Ilość osadów ściekowych nagromadzonych na terenie oczyszczalni (w Mg)

30.

Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie (w Mg)

31.

Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze (w Mg)

32.

Ilość osadów ściekowych poddanych kompostowaniu (w Mg)

33.

Ilość osadów ściekowych poddanych przekształceniu termicznemu (w Mg)

34.

Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele inne (w Mg) – jakie?

35.

Koszty (w PLN) poniesione na:

 • system selektywnej zbiórki odpadów,

 • likwidację „dzikich składowisk”,

 • zbiórkę odpadów biodegradowalnych.

36.

Koszty poniesione na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (i jakie?):

-

--

Tabela nr 102 – przedstawia proponowane wskaźniki monitoringowe dla odpadów innych niż komunalne w kolejnych latach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.


Lp.

Wskaźnik

1.

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych (w Mg):

 • przemysłowych,

 • medycznych,

 • opakowaniowych,

 • budowlanych,

 • inne.

2.

Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne (w Mg):

 • przemysłowych,

 • medycznych,

 • opakowaniowych,

 • budowlanych,

 • inne.

3.

Ilość zebranych odpadów azbestowych (w Mg)

4.

Koszty (w PLN) poniesione na zbiórkę odpadów azbestowych.

Zbieranie wyników oraz zapisywanie tych informacji w komputerowej bazie danych składa się na system porównywania i monitorowania gospodarką odpadami.
Rozdział VI – ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO.

Przedłożony Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i jest zgodna z celami i kierunkami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu Grodziskiego.


Głównym celem Planu Gospodarki Odpadami jest utworzenie skutecznego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, które przyczyni się do:

 • uporządkowania systemu gospodarki odpadami,

 • zmniejszenia ilości składowanych odpadów,

 • zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów,

 • itd.,

co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Obecny stan, może negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez:

 • brak objęcia systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,

 • brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,

 • nieprawidłowy sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami,

 • niekontrolowany sposób zagospodarowywania, unieszkodliwiania odpadów.

Skutki powyższego obserwowane są:

 • składowaniem odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych tworząc tzw. „dzikie wysypiska” zanieczyszczając glebę,

 • zanieczyszczeniem wód gruntowych i podziemnych,

 • emisją zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania odpadów (m.in. emisja dioksyn i furanów),

 • negatywnym wpływem na walory krajobrazowe gminy.

W przypadku niezastosowania się do rozwiązań niniejszego Planu degradacja środowiska naturalnego będzie postępować.
W celu poprawy stanu istniejącego w ramach przedstawionego Planu Gospodarki Odpadami planuje się następujące działania:

 • bieżącą inwentaryzację i bieżącą likwidację „dzikich składowisk” występujących na terenie gminy,

 • zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych,

 • zwiększenie częstotliwości zbiórki odpadów komunalnych (podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy),

 • wydzielenie odpadów biodegradowalnych z odpadów komunalnych i poddanie ich procesowi kompostowania,

 • skuteczne realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnej Uchwały,

 • zwiększenie działań nastawionych na edukację lokalnego społeczeństwa,

 • zwiększenie wzrostu stopnia recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania wybranych frakcji odpadów,

 • poprawę systemu gospodarowania osadami ściekowymi,

 • rekultywację składowiska balastu pokompostowego po zakończeniu deponowania odpadów,

 • poprawę stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływania oczyszczalni ścieków, dzięki wdrożeniu najlepszych dostępnych technik,

Realizacja założeń planu gospodarki odpadami będzie skutkować zmniejszeniem obciążenia środowiska wynikającego ze zwiększenia odzysku odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, co spowoduje spadek ilości wprowadzonych do środowiska odpadów.


Prowadzona regularnie edukacja ekologiczna powinna zaowocować zmniejszeniem ilości powstających odpadów, co w konsekwencji będzie skutkować skuteczną ochroną walorów naturalnych terenów gminy Grodzisk Mazowiecki.
Plan nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.


PODSTAWOWE POJĘCIA.

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady niebezpieczne - to odpady:

1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Opadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.

Odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

Odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Recyklingu - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

Recyklingu organicznym - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

Składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

Spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

Stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

Ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.Ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to:

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.

Unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31.03.2006R.
GOSPODARKA ODPADAMI.

 1. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Odpady.

 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003r - Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

 3. Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 Rozporządzenie z dnia 24 marca 2003r - Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

 4. Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002r - Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

 5. Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002r - Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

 6. Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002r - Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

 7. Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347 Rozporządzenie z dnia 13 maja 2004r - Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

 8. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003r - Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

 9. Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1513 Rozporządzenie z dnia 21 października 2002r - Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.

 10. Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 11. Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 554 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2005r - Sposób unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenie ich ewidencji.

 12. Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1755 Rozporządzenie z dnia 14 października 2005r - Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 13. Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1774 Rozporządzenie z dnia 24 października 2005r - Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 14. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2005r - Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 15. Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1672 Rozporządzenie z dnia 29 września 2005r - Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

 16. Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 917 Rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

 17. Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033 Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004r - Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

 18. Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858 Rozporządzenie z dnia 25 października 2005r - Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

 19. Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 Ustawa z dnia 11 maja 2001r - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa.

 20. Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1052 Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002r - Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

 21. Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1996 Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

 22. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2006 Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005r - Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

 23. Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 510 Rozporządzenie z dnia 31 marca 2005r - Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

 24. Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1968 Rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2004r - Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

 25. Dz. U. z 2001 r. Nr 140, poz. 1584 Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2001r - Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

 26. Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1475 Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2001r - Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 27. Dz. U. z 2005 r. Nr 103, poz. 872 Rozporządzenie z dnia 24 maja 2005r - Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

 28. Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1325 Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r Stawki opłat produktowych.

 29. Mon. Pol. z 2003 r. Nr 41, poz. 601 Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2003r -Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2004.

 30. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 Rozporządzenie z dnia 27 września 2001r - Katalog odpadów.

 31. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 176 Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2002r - Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzaje instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie.

 32. Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2002r - Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

 33. Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595 Rozporządzenie z dnia 30 października 2002r - Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

 34. Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213 Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2006r - Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 35. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 36. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji.

 37. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1738 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 38. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1739 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

 39. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1740 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 40. Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r - Lista rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku.

 41. Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1140 Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002r - Komunalne osady ściekowe.

 42. Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

 43. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 Ustawa z dnia 13 września 1996r - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

 44. Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576 Rozporządzenie z dnia 17 października 2002r - Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

 45. Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002r - Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

 46. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1067 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004r - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska.

 47. Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 995 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004r - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

 48. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 49. Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 241 Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2006r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

 50. Dz. U. z 2006 r. Nr 27, poz. 203 Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2006r - Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

 51. Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 161 Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006r - Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

 52. Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 160 Rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2006r - Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

 53. Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 152 Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006r - Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.

 54. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 139 Rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2006r - Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

 55. Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 78 Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006r - Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

 56. Dz. U. z 2006 r. Nr 11, poz. 60 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2006r - Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

 57. Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 40 Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006r - Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposób ich przekazywania.

 58. Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 39 Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006r - Sposób ustalania numeru rejestrowego.

 59. Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 38 Rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2006r - Wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposób ich przekazywania.

 60. Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 37 Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006r - Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

 61. Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 34 Rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006r - Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposób ich przekazywania.

 62. Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33 Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005r - Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

 63. Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159 Uchwała z dnia 29 października 2002r - Krajowy plan gospodarki odpadami.


OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE.

 1. Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 Ustawa z dnia 11 maja 2001r - Opakowania i odpady opakowaniowe.

 2. Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 927 Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004r - Określenie wzorów oznakowania opakowań.

 3. Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 619 Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003r - Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

 4. Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30 Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004r - Wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

 5. Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29 Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004r - Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

 6. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2078 Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004r - Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.


MIĘDZYNARODOWY OBRÓT ODPADAMI.

 1. Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1956 Ustawa z dnia 30 lipca 2004r -Międzynarodowy obrót odpadami.

 2. Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2189 Rozporządzenie z dnia 30 września 2004r - Określenie wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami.

 3. Dz. U. z 2004 r. Nr 248, poz. 2494 Rozporządzenie z dnia 29 października 2004r - Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami.

 4. Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2131 Rozporządzenie z dnia 17 września 2004r - Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.


AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ.

 1. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 23 Dyrektywa z dnia 15 lipca 1975r - Odpady.

 2. Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991r zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (91/156/EWG).

 3. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 78 Dyrektywa z dnia 12 grudnia 1991r - Niebezpieczne odpady.

 4. Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994r - zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

 5. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 54 Decyzja z dnia 21 kwietnia 1976r - Komitet ds. Gospodarki Odpadami.

 6. Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000r zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

 7. Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2001r zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów (2001/118/WE).

 8. Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2001r zmieniająca decyzję 2000/532/WE zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (2001/119/WE).

 9. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 349 Dyrektywa z dnia 8 czerwca 1989r - Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych.

 10. Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994r w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

 11. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 413 Dyrektywa z dnia 16 grudnia 1994r - Spalanie odpadów niebezpiecznych.

 12. Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000r w sprawie spalania odpadów.

 13. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r w sprawie składowania odpadów.

 14. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 176 Rozporządzenie z dnia 1 lutego 1993r - Nadzór i kontrola przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

 15. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 120/97 z dnia 20 stycznia 1997r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

 16. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999r określające procedury kontrolne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93, mające zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania decyzja OECD C(92)39 final.

 17. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2557/2001 z dnia 28 grudnia 2001r zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

 18. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1420/1999 z dnia 29 kwietnia 1999r ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD.

 19. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 14 Dyrektywa z dnia 16 czerwca 1975r - Unieszkodliwianie olejów odpadowych.

 20. Dyrektywa Rady z dnia 22 grudnia 1986r zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (87/101/EWG).

 21. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 71 Dyrektywa z dnia 20 lutego 1978r - Odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu.

 22. Dyrektywa Rady z dnia 24 stycznia 1983r zmieniająca dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (83/29/EWG).

 23. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 265 Dyrektywa z dnia 12 czerwca 1986r - Ochrona środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie.

 24. Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991r w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (91/157/EWG).

 25. Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 31, str. 127 Dyrektywa z dnia 27 stycznia 2003r - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 26. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 7, str. 359 Dyrektywa z dnia 27 stycznia 2003r - Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (WEEE).

 27. Dz. U. UE-sp roz. 3 tom 13, str. 342 Rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1993r - Szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2077/92 dotyczącego organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu.

 28. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004r zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 30. Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 13, str. 349 Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1994r - Opakowania i odpady opakowaniowe.

 31. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 3, str. 75 Dyrektywa z dnia 16 września 1996r - Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

 32. Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000r w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 33. Dz. U. UE. L z 2005r Nr 94, str. 30 Decyzja z dnia 1 kwietnia 2005r - Szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 34. Dz. U. UE. L z 2005r Nr 86, str. 6 Decyzja z dnia 22 marca 2005r - Formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 35. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 494 Decyzja z dnia 19 lutego 2002r - Określenie minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 36. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 285 Decyzja z dnia 17 października 2001r - Kwestionariusz stanowiący podstawę sprawozdań Państw Członkowskich z wykonania dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 37. Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 26, str. 368 Decyzja z dnia 28 czerwca 2001r - Opublikowanie odniesień do norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w związku z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 38. Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 26, str. 199 Decyzja z dnia 19 lutego 2001r - Warunki odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

 39. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 21 Decyzja z dnia 16 stycznia 2001r - Dwie referencyjne metody pomiaru polichlorowanych bifenyli zgodnie z art. 10 lit. a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

 40. Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 406 Decyzja z dnia 24 listopada 1994r - Standardowy list przewozowy określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

 41. Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 23, str. 234 Decyzja z dnia 8 lutego 1999r - Warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE.1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.  1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

  2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego.

  3. Poradnik gospodarowania odpadami – wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o. – stan prawny na 1 kwietnia 2006r.

  4. Poradnik, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami - Manczarski P. Warszawa 2002.

  5. Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2003r – Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK w Warszawie - Warszawa 2004.

  6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, Zarząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2002r.

  7. Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki do 2013 r., Rada i Zarząd Gminy Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki 2002r.

  8. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. Warszawa. Listopad 2005r.

  9. Koncepcja ukształtowania gospodarki odpadami w wybranych powiatach województwa mazowieckiego – wstępne studium koncepcji gospodarki odpadami dr inż. Piotr Manczarski z zespołem.ZAŁĄCZNIKI.

   1. Dokumentacja fotograficzna gniazd do selektywnej zbiórki odpadów.

   2. Dokumentacja fotograficzna gniazd do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe.

   3. Dokumentacja fotograficzna worków do selektywnej zbiórki odpadów.

   4. Dokumentacja fotograficzna kompostowni.

   5. Uchwała nr 446/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2005r w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

   6. Mapa sytuacyjna Gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawiająca rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

   7. Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kraśniczej Woli.

   8. Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kłudnie Starym.


1 W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym, w tym także odpadów niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

2 Wdrażanie systemu zbiórki dwupojemnikowej powinno być etapowane w pierwszym etapie organizacji systemu przewiduje się zbiórkę odpadów zmieszanych (resztkowych).

3 Rozmieszczenie pojemników: placówki sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (pojemność zalecana: ok. 30-60 dm3), supermarkety, hale targowe: (60-120 dm3), przedszkola, szkoły (30-60 dm3). Opróżnianie pojemników: Opróżnianie pojemników wykonywać będzie specjalistyczna firma wybrana w drodze zamówienia publicznego. Ze względu na możliwość „rozlewania się” baterii częstotliwość opróżnień nie może być mniejsza niż dwa razy do roku. Zebrane przez wyspecjalizowaną firmę (lub firmy) odpady kierowane będą do unieszkodliwiania lub do miejsca ich magazynowania (na terenie ZUO) i po zebraniu odpowiedniej wielkości partii wysyłkowej kierowane będą do unieszkodliwienia.

4 Optymalnie ilość PZON powinna wynikać z możliwości obsługi ok. 25 000 tysięcy mieszkańców (ale w każdej gminie powinien istnieć minimum jeden PZON).

5 Pomieszczenia, w których znajdują się pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych muszą być zamykane w sposób uniemożliwiający wejście osób postronnych. Podłoga powinna być wykonana w sposób zapobiegający wycieknięciu ewentualnych ścieków na zewnątrz. W każdym PZON musi znajdować się „Zestaw ratowniczy” składający się z materiałów gaśniczych oraz sorbentów. Ścieki z pojemników, zbiorników i urządzeń służących do prac ładunkowych oraz powierzchni utwardzonych w miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być badane na zawartość składników szkodliwych, występujących w składowanych odpadach i w zależności od wyniku badania kierowane do oczyszczenia lub do urządzeń kanalizacyjnych.

6 Istnieją dwa sposoby zbiórki odpadów wielkogabarytowych u źródła, tzw. „wystawek”:

 • kontenerowa – odpady gromadzone są w specjalnie do tego celu ustawionych kontenerach,

 • „do krawężnika” – mieszkańcy wystawiają odpady przed posesje, skąd są one zabierane przez firmę prowadzącą zbiórkę.

Dla całego obszaru objętego koncepcją proponuje się prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w systemie „do krawężnika”. Doświadczenie pokazuje, że jest on skuteczniejszy w pozyskiwaniu odpadów wielkogabarytowych, ponieważ jest wygodniejszy dla mieszkańców. Minimalna częstotliwość, z jaką należy prowadzić wystawki, to dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Jest to okres wzmożonych remontów, a co za tym idzie wymiany mebli oraz sprzętów gospodarstwa domowego, stąd w tym czasie powstają większe ilości odpadów wielkogabarytowych.

7 Proponuje się stworzenie przy ZUO stacjonarnego punktu przyjmowania odpadów (platformy), w którym mieszkańcy będą mogli oddać dostarczone własnym transportem odpady wielkogabarytowe. Punkt ten nie może być jedynym systemem zbiórki odpadów wielkogabarytowych, lecz powinien być traktowany jako uzupełniający do „wystawek”.

8 Zbiórka odpadów budowlanych z gospodarstw indywidualnych nie może być objęta systemem wystawek. Wytwórcy tych odpadów powinni zapewnić ich wywóz do ZUO zamawiając indywidualną usługę w firmie wywozowej lub dostarczając je we własnym zakresie. Standard wymaganego wyposażenia firm przewiduje dysponowanie przez nie odpowiednimi kontenerami oraz „bigbagami”.

9 Rozwiązanie technologiczne sortowni umożliwi prawidłowe funkcjonowanie bez względu na rodzaj zbiórki odpadów wprowadzonej na terenie obsługiwanym przez Zakład. Zarówno wprowadzenie zbiórki w systemie „mokre – suche”, „suche – zmieszane”, system workowy, czy zbiórka odpadów tylko zmieszanych nie będzie wpływała negatywnie na pracę sortowni. Dopuszcza się również wprowadzenie wszystkich rodzajów zbiórek (system mieszany) w zależności od rodzaju zabudowy i możliwości pozyskiwania odpadów w założony sposób.

10 Kompostownia tunelowa wykonana będzie jako obiekt żelbetowy wyposażony w tunele kompostujące, obsługiwane przez automatyczny układ zasypu, automatyczną przerzucarkę i automatyczny układ opróżniania tuneli. Czas kompostowania intensywnego (w tunelach) wynosił będzie 21 dni po czym materiał przetransportowany będzie na zewnątrz hali na plac dojrzewania kompostu. Czas dojrzewania kompostu wynosił będzie 10 tygodni po czym następować będzie doczyszczanie kompostu na sicie bębnowym mobilnym. Frakcja nadsitowa z sita będzie zawracana powtórnie do kompostowania po jej doczyszczeniu w separatorze frakcji lekkich, i ciężkich (doczyszczenie z drobnych folii, kamieni, szkła itp.). Doczyszczony materiał będzie końcowo magazynowany w wiacie i przygotowywany do wywozu. Zaproponowany dynamiczny system kompostowania tunelowego umożliwia niezależne kompostowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, bądź mechanicznie wydzielonej (na sortowni) frakcji zawierającej odpady biodegradowalne, co umożliwia produkcję kompostów o różnej jakości. Z odpadów kuchennych pochodzących z selektywnej zbiórki (w zależności od ich składu) możliwe będzie wytworzenie najwyższej jakości kompostu. Z kolei z frakcji mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych w zależności od podejmowanych kroków możliwe będzie wytworzenie materiału mającego znamiona kompostu nadającego się np. do rekultywacji terenów czy na „przesypki” na składowisku. Usuwane powietrze z kompostowni będzie oczyszczane z odorów w filtrze biologicznym.

11 Zakłada się, że kompostownia kontenerowa wykorzystana będzie do przeróbki organicznych (pochodzących z selektywnej zbiórki tzw. odpadów „zielonych”) i wariantowo do kompostowania wydzielonej frakcji organicznej (selektywna zbiórka odpadów organicznych metodą „u źródła” – odpady „bio”). Odpady kierowane do tej kompostowni będą posiadać dobrą jakość, aby zagwarantować również dobrą jakość produktu końcowego. Ponieważ kompostownie kontenerowe posiadają przepustowość ok. 3 000 Mg/rok (z możliwością do rozbudowy do 24 000 Mg/rok), może w niej być przerabiana tylko taka ilość odpadów organicznych. W przypadku zbiórki większych ilości odpadów organicznych ich nadmiar kierowany będzie do kompostowni tunelowej.

12 Dla prawidłowego prowadzenia procesu kompostowania przewidziano realizację placu materiału strukturotwórczego (odpady z zieleni miejskiej np. gałęzie, konary drzew itp., które po rozdrobnieniu w rozdrabniarce zostaną zmieszane z odpadami organicznymi o dużym uwodnieniu lub o właściwościach łatwego zbijania się i skłonnościach do szybkiej fermentacji).

13 Segment przeróbki odpadów budowlanych służyć będzie do rozdrabniania odpadów betonowych, żelbetonowych, ceglanych, asfaltowych pochodzących z rozbiórek budynków, wykopów, modernizacji dróg itp. Proponowana przepustowość segmentu ok. 30 tys. Mg/rok. Rozdrobniony gruz będzie magazynowany w kwaterze odpadów budowlanych i zostanie wykorzystany jako materiał do podbudowy dróg o mniejszym obciążeniu, ewentualnie po segregacji jako dodatek do produkcji betonów. Kruszarka mobilna będzie podstawowym urządzeniem segmentu przeróbki gruzu budowlanego. Przy większych zleceniach wykonywać będzie prace w terenie. Przy nagromadzeniu większej ilości gruzu instalacja pracować będzie na terenie ZUO. Kruszarka będzie wyposażona w separator elektromagnetyczny (umożliwiający odzysk elementów stalowych ze strumienia skruszonego gruzu). Instalacja do przeróbki gruzu może być (wariantowo) wyposażona zestaw przesiewaczy, dzięki którym uzyskuje się posortowany materiał, który może służyć m.in. jako materiał do produkcji betonów.

14 Elementami składowymi segmentu będą budynek demontażu odpadów RTV i AGD oraz plac demontażu i czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych. W budynku wydzielone będą dwie części. W pierwszej z nich przyjmowany będzie zużyty sprzęt chłodniczy celem demontażu. Główną operacją technologiczną będzie usunięcie czynnika chłodniczego oraz oleju kompresorowego. Drugą część segmentu stanowić będą dwa stanowiska do demontażu sprzętu elektronicznego i sprzętu AGD. W obiekcie przewiduje się również lokalizację pomieszczenia warsztatu mechanicznego dla prowadzenia prac naprawczych sprzętu samochodowego we własnym zakresie. Na placu demontażu i magazynowania odpadów wielkogabarytowych gromadzone będą odpady wielkogabarytowe i odpady RTV i AGD przeznaczone do demontażu w budynku oraz odpady nie nadające się do mechanicznego demontażu. Odpady te będą rozdrabniane za pomocą mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych. Odpady po rozdrobnieniu podawane będą taśmociągiem do kontenera lub na skrzynię pojazdu samowyładowczego. Przy braku „typowych” odpadów wielkogabarytowych rozdrabniarka może być wykorzystana do rozdrabniania innych odpadów np. drewniane skrzynki, palety, drewniane odpady z budów etc.

15 Magazyn pełnić będzie rolę stacji przeładunkowej tzw. „odpadów problemowych” – odpadów niebezpiecznych wysegregowanych metodą „u źródła” z odpadów komunalnych przez mieszkańców oraz odpadów niebezpiecznych, pochodzących z drobnego przemysłu, usług, handlu, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności. Przewiduje się, że podstawowy strumień odpadów będzie dostarczany do segmentu w wyniku okresowej zbiórki selektywnej tych odpadów prowadzonej w oparciu o specjalistyczny pojazd przystosowany do zbiórki odpadów. Istnieć będzie też możliwość bezpośrednich dostaw odpadów do segmentu. Dla odpadów pochodzących z małych zakładów rzemieślniczych, usługowych, laboratoriów oraz od innych tego rodzaju dostawców przed dostarczeniem odpadów do stacji wymagane jest uzgodnienie warunków dostawy z zarządzającym stacją. W magazynie przyjmowane będą głównie następujące rodzaje odpadów: przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich, opakowania po zużytych olejach np. silnikowych, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki, zużyte odczynniki fotograficzne, inne odpady o podobnej charakterystyce. Odpady będą gromadzone w magazynie do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju odpadów. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady niebezpieczne kierowane będą do specjalistycznych instalacji na terenie kraju, w których zostaną poddane unieszkodliwianiu.

16 Dostawcy indywidualni przekazywać będą (dowożąc transportem własnym) odpady o cechach surowców wtórnych bezpośrednio do boksów magazynowych lub do kontenerów ustawionych przy rampie rozładunkowej. Przyjmowane będą następujące odpady: „bio”, odpady wielkogabarytowe (w tym selektywnie: meble, urządzenia AGD, elektryczne i elektroniczne), odpady budowlane, odpady surowcowe (w tym selektywnie: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, złom żelazny, złom nieżelazny).

17 Wydzielenie i zagospodarowanie frakcji energetycznej jest warunkiem niezbędnym dla obniżenia ilości odpadów deponowanych na składowisku. Ilość odpadów, przechodzących po procesie sortowania do zagospodarowania jako frakcja energetyczna będzie się wahać w zależności od przyjętego wariantu zbiórki selektywnej i zapotrzebowania na surowce. Szacuje się, że średnio będzie to ok. 60 tys. Mg/rok. Frakcja ta będzie podawana z sortowni do wydzielonego budynku, w którym zostanie zainstalowana linia urządzeń do produkcji paliwa alternatywnego (ang. RDF – refuse derived fuel).

18 Przeznaczona głównie do utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z Zakładu. Stanowisko składać się będzie z natryskowej myjni (typu najazdowego) oraz urządzenia do mechanicznego oczyszczania kół (z odprowadzeniem osadu automatycznym przenośnikiem).

19 W „starych” krajach członkowskich Unii Europejskiej opłaty za odbiór odpadów z gospodarstw domowych kształtują się na poziomie 1%-2% dochodów do dyspozycji na mieszkańca.

20 Pełne wprowadzenie funkcjonowania bazy danych o odpadach oczekiwane jest na połowę 2005 r.

21 w określonych rozporządzeniem MŚ przypadkach możliwe jest przekazywanie odpadów osobom fizycznym.

22 np. na terenie powiatu grójeckiego w roku 2002 główną masę odpadów grupy 02 w ilości 35 707 Mg (74,1%) stanowiły odpady o kodzie 02 07 80 – czyli wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary. Największym wytwórcą tych odpadów był zakład Warka Browar S.A. z Warki (Miasto i Gmina Warka). Kolejną grupą odpadów wytwarzanych w dużych ilościach były surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (02 06 01), który w ilości 1 102 Mg stanowił ok. 0,2% ogółu wytworzonych w grupie 02 odpadów. Największym wytwórcą był zakład Ferrero Polska Sp. z o.o. z Belska Dużego (Gmina Belsk Duży).

23 Główne cele i kierunki działań założone w koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami są zgodne z II Polityką ekologiczną państwa, dyrektywami Unii Europejskiej, z krajowym, wojewódzkim oraz powiatowymi planami gospodarki odpadami.

24 Obecnie na terenie objętym koncepcją opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów kształtują się na stosunkowo wysokim (biorąc pod uwagę warunki krajowe) choć zróżnicowanym poziomie (1,89-8,5 zł/os/m-c). Ze wstępnych szacunków wynika, że uśredniona opłata za odbiór odpadów wyniesie ok. 4-6 zł na jednego mieszkańca co stanowić będzie ok. 1,5 % dochodu rozporządzalnego. Należy podkreślić, że już dzisiaj w wielu przypadkach (szczególnie na terenach zurbanizowanych) mieszkańcy ponoszą analogiczne koszty związane z gospodarką odpadami.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna