Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona2/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Dla zapewnienia właściwego sposobu zarządzania odpadami niezbędne jest stworzenie bazy danych na temat źródeł ich wytwarzania, ich ilości i sposobów postępowania z nimi.


 • Należy stworzyć system zbierania informacji dotyczących odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych, a także system ich wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych, aby do 2006 roku wydzielić z niego 15% odpadów niebezpiecznych, a do 2010 roku - 50%.

 • Konieczne jest stworzenie systemu pozwalającego na stworzenie bazy danych na temat odpadów biodegradowalnych tak, aby do 2010r. zapewnić, że w inny niż składowanie, sposób unieszkodliwiane będzie 37% odpadów tego typu.

 • Należy wzmocnić nadzór nad gospodarstwami domowymi, aby posiadały one podpisane umowy z firmami uprawnionymi do odbioru odpadów a także, aby zapewnić, że postępują one z odpadami w sposób właściwy.

 • Należy rozwinąć system selektywnej zbiórki odpadów tak, aby docelowo korzystała z niego większość mieszkańców powiatu.

 • Należy wzmocnić nadzór nad placówkami opieki medycznej dla zapewnienia, że będą one w sposób właściwy postępowały z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i medycznymi.

 • Niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych – skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i właścicieli podmiotów gospodarczych wskazujących właściwe sposoby postępowania z odpadami.

 • Ponieważ trzy gminy z terenu powiaty należą do Związku Gmin, którego celem jest m.in. rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie samorządów należących do Związku konieczne jest rozważenie czy system gospodarki odpadami będzie na terenie powiatu budowany wspólnie przez wszystkie gminy, czy też powstaną dwa systemy – pierwszy obejmujący gminy wiejskie w ramach Związku „Mazowsze Zachodnie”, drugi pozostałe gminy, starające się indywidualnie rozwiązywać problemy gospodarki odpadami.

  Chociaż przyjęte w niniejszym „Programie...” szczegółowe cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów to zachowują one następującą hierarchię działań w zakresie postępowania z odpadami:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów,

  • odzysk (w tym recykling),

  • bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie (np. przez składowanie).

  Założono ponadto, że system gospodarki odpadami w powiecie grodziskim zostanie włączony w system wojewódzki, dzięki czemu możliwe będzie wspólne z innymi powiatami rozwiązywanie problemów unieszkodliwiania odpadów. W ramach systemu zakłada się, że na terenie poszczególnych powiatów powstaną (lub zostaną zmodernizowane) instalacje pozwalające na unieszkodliwianie odpadów w skali regionu. Powiat grodziski zostanie włączony do systemu wraz z czterema innymi powiatami: grójeckim, pruszkowskim, warszawskim – zachodnim i żyrardowskim. Na terenie powiatu grodziskiego jedyną instalacją o znaczeniu ponadlokalnym (regionalnym) będzie kompostowania odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.

  Dla osiągnięcia szczegółowych celów programu gospodarki odpadami zostanie stworzony na tym terenie kompleksowy system, w ramach którego działać będzie osiem podsystemów:  1. Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, osadami ściekowymi, odpadami opakowaniowymi, wielkogabarytowymi, zawierającymi części elektroniczne

  2. Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi

  3. Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów komunalnych)

  4. Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi

  5. Podsystem gospodarki odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami zwierzęcymi

  6. Podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami

  7. Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi

  8. Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest i/lub PCB

  Inwestycją, która powinna zostać zrealizowana w ramach tworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami jest na terenie powiatu modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.. Koszty prac w tym zakresie oszacowano (w zależności od wielkości rozbudowy) na sumę 3 – 25 mln zł.

  Kolejne wydatki związane będą z modernizacją lub zamknięciem wysypiska odpadów komunalnych w Petrykozach. Nie jest możliwe na tym etapie oszacowanie kosztów działań odnoszących się do tej inwestycji.

  Dodatkowe koszty związane będą z zakupem pojemników do separatywnego zbierania opadów na terenach wiejskich. Wielkość tych nakładów będzie jednak stosunkowo niska w odniesieniu do kosztów całego systemu, można je oszacować na poziomie 25 – 100 tys. zł.

  Dla osiągnięcia celów założonych w niniejszym „Planie gospodarki odpadami w powiecie Grodzisk Mazowiecki” niezbędne będzie prowadzenie przez cały okres jego realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych. Zakłada się, że wielkość nakładów na ten cel wynosić będzie około 5 tys. zł/rok w całym okresie programowania. Wydatki związane z edukacją finansowane będą przede wszystkim ze środków powiatowego i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu grodziskiego oszacowano na około 2,5 mln zł w 2006 roku i ok. 3,0 mln zł w 2011 roku. Oznacza to, że dążąc do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” każdy mieszkaniec powiatu powinien zostać obciążony z tytułu realizacji programu gospodarki odpadami sumą 30 zł/rok/mieszkańca w 2006 roku i sumą ok. 33 zł/rok/mieszkańca w 2011 roku.


  Rozdział I – ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO.  Aktualny stan gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki obrazuje sumaryczną ilość wszystkich wytworzonych odpadów. Pozwala, więc na uzyskanie ogólnych informacji o ilości wytwarzanych odpadów i uwzględnia wszystkie znaczące źródła ich powstawania.

  1.

  Odpady komunalne.  Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


  Odpady komunalne wytwarzane są w:

  1. gospodarstwach domowych

  2. obiektach użyteczności publicznej (np. administracyjnych, oświatowych, kulturowych, handlowych, usługowych, itp.)

  W gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicznej w odpadach komunalnych wyróżnia się następujące rodzaje odpadów:
  - odpady organiczne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego)

  - papier i tektura

  - tworzywa sztuczne

  - materiały tekstylne

  - szkło

  - metale

  - odpady mineralne
  Tabela nr 2 – przedstawia skład morfologiczny odpadów domowych i obiektów użyteczności publicznej według danych pochodzących z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.  Frakcje odpadów w %

  Odpady domowe

  Odpadu obiektów użyteczności publicznej

  Miasto

  Wieś

  Odpadu organiczne pochodzenia

  roślinnego  29

  13

  10

  Odpadu organiczne pochodzenia

  zwierzęcego  2

  1

  -

  Inne odpady organiczne

  2

  2

  -

  Papier i tektura

  17

  13

  30

  Tworzywa sztuczne

  13

  13

  30

  Tekstylia

  3

  3

  3

  Szkło

  8

  8

  10

  Metale

  4

  4

  5

  Odpady mineralne

  8

  10

  5

  Frakcja poniżej 10 mm

  14

  33

  7

  RAZEM

  100

  100

  100


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna