Plan gospodarki odpadami dla gminy grodzisk mazowieckiPobieranie 2,69 Mb.
Strona1/20
Data13.01.2018
Rozmiar2,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

CZĘŚĆ B”PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

NA LATA 2006 – 2017


Plan gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki

na lata 2006 – 2017

Rozdział I – ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

-

14

1.

Odpady komunalne

-

14

1.1

Selektywna zbiórka odpadów

-

25

1.2

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych

-

30

2.

Odpady opakowaniowe

-

36

3.

Odpady przemysłowe

-

37

4.

Odpady budowlane

-

38

5.

Odpady medyczne i weterynaryjne

-

39

6.

Odpady z przemysłu mięsnego

-

43

7.

Wraki samochodowe

-

44

8.

Odpady z oczyszczalni ścieków

-

51

9.

Odpady z kompostowni

-

61

10.

Odpady z innych źródeł

-

70

11.

Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

-

94

11.1

Segregacja i odzysk odpadów komunalnych

-

94

11.2

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

-

95

11.3

Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów w formie graficznej

-

95

11.4

Składowiska odpadów

-

95

12.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

-

105

12.1

Zbieranie i transport odpadów

-

105

12.2

Odzysk odpadów innych niż komunalne

-

112

12.3

Unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne

-

114

13.

Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

-

115

14.

Import i eksport odpadów

-

120

15.

Koszty i opłaty

-

122

Rozdział II – PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

-

124

1.

Zmiany wynikające z prognoz demograficznych

-

124

2.

Zmiany wynikające z prognoz gospodarczo-społecznych

-

125

3.

Zmiany prawa

-

128

4.

Prognozowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w latach 2006 i 2017

-

131

4.1

Odpady komunalne

-

131

4.2

Odpady opakowaniowe z handlu

-

136

4.3

Odpady przemysłowe

-

137

4.4

Odpady budowlane

-

138

4.5

Odpady medyczne i weterynaryjne

-

139

4.6

Odpady z przemysłu mięsnego

-

139

4.7

Wraki samochodowe

-

140

4.8

Odpady z oczyszczalni ścieków

-

140

4.9

Odpady z kompostowni

-

141

4.10

Odpady z innych źródeł

-

141

Rozdział III – PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY

-

144

1.

Główne problemy i proponowane kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami

-

144

2.

Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami

-

146

2.1

Odpady komunalne

-

148

2.2

Odpady opakowaniowe z handlu

-

150

2.3

Odpady przemysłowe

-

153

2.4

Odpady budowlane

-

153

2.5

Odpady medyczne i weterynaryjne

-

154

2.6

Odpady z przemysłu mięsnego

-

154

2.7

Wraki samochodowe

-

155

2.8

Odpady z oczyszczalni ścieków

-

155

2.9

Odpady z kompostowni

-

156

2.10

Odpady z innych źródeł

-

156

3.

System gospodarki odpadami

-

159

Rozdział IV – KOSZTY REALIZACJI PLANU

-

185

1.

Koszty szacunkowe

-

185

2.

Źródła finansowania

-

187

3.

Harmonogram realizacji zadań określonych w Planie

-

193

Rozdział V – MONITORING

-

198

Rozdział VI – ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

-

202

PODSTAWOWE POJĘCJA.

-

204

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31.03.2006R

-

208

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

-

217

ZAŁĄCZNIKI

-

218KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.


Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy o odpadach. W Planie sformułowano główne cele gospodarki odpadami w stosunku do wszystkich sektorów aktywności społecznej.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KPGO formułuje następujące obowiązki:


 • wdrożenie systemu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Działanie takie jest konieczne dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r. (4 380 tys. Mg) i do poziomu 50% w roku 2013,

 • wdrożenie systemu zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

 • poziomu odzysku – 50%,

 • poziomu recyklingu – 25%,

 • wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%,

 • wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

 • wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymagać będzie szeregu działań inwestycyjnych, z których część realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Jednocześnie w Krajowym Planie zakłada się, że sukcesywnie zamykane będą istniejące składowiska niespełniające wymogów technicznych i ochrony środowiska oraz wskazuje się, ze dążyć się będzie do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju.

Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, a w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów.

W odniesieniu do odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) sformułowano w KPGO następujące priorytety: • dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),

 • wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania, systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz systemu monitoringu,

 • identyfikacja zagrożeń, likwidacja lub modernizacja istniejących składowisk odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

 • rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

 • kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Natomiast w zakresie odpadów niebezpiecznych sformułowano następujące cele: • zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

 • zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń zawierających substancje kontrolowane (CFC, HCFC) do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r.,

 • likwidacja do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

 • całkowite zniszczenie i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. oraz oczyszczenie lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

 • zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

 • zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.


W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) sformułowano główne cele gospodarki odpadami w stosunku do odpadów powstających i/lub unieszkodliwianych na terenie województwa.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi WPGO formułuje obowiązki w odniesieniu do dwóch horyzontów czasowych, jako priorytety krótkookresowe na lata 2003 – 2006 oraz długookresowe na lata 2007-2011.
Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
1. Cele krótkookresowe 2003-2006


 • realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców województwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

 • uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

 • objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

 • rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

 • odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%,

 • odpadów budowlanych na poziomie 15%,

 • odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%

 • odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

 • podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

 • rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

 • bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

2. Cele długookresowe 2007-2011 • kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

 • objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

 • dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

 • dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

   • odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%,

   • odpady budowlane na poziomie - 45%,

   • odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%

 • skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz metod termicznego przekształcania odpadów.

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.


Na terenie powiatu można wyróżnić obszary charakteryzujące się różnymi funkcjami, determinujące sposób rozwiązywania problemów gospodarki odpadami zarówno przez poszczególne gminy jak i z poziomu całego powiatu. Obszar gmin Baranów, Jaktorów i Żabia Wola to tereny rolnicze, dominuje tu ta forma aktywności gospodarczej. Grodzisk Mazowiecki, a częściowo także Milanówek stanowią centra aktywności gospodarczej powiatu, tu zlokalizowana jest największa ilość podmiotów gospodarczych, w tym także zakładów przemysłowych. Tym niemniej ważna funkcją tych gmin, jak również Podkowy Leśnej jest funkcja mieszkalna – w tym zaplecza mieszkaniowego dla osób pracujących w Warszawie, oraz funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa (przede wszystkim Podkowa Leśna). Gospodarstwa domowe są głównym źródłem odpadów komunalnych, przy czym specyfiką Milanówka i Podkowy Leśnej jest wytwarzanie dużych ilości odpadów organicznych pochodzących z pielęgnacji ogrodów. Wraz z rozwojem sieci gazowej i przechodzeniem kolejnych gospodarstw domowych na to paliwo (jako źródło ciepła) zmniejsza się ilość odpadów pochodzących ze spalania węgla.


Tabela nr 1 - przedstawia ilość odpadów poszczególnych frakcji wytworzonych i wysegregowanych w powiecie Grodzisk Mazowiecki w 2002 roku

Wyszczególnienie


( w tonach )

Odpady organiczne*

Papier i tektura

Tworzywa sztuczne

Szkło

Metal

Inne

Wytworzone

6025

2462

2515

2315

1011

2954

Wysegregowane (tony)

785

364

278

348

43

0

Wysegregowane (%)

13 %

14,8 %

11 %

15 %

4 %

0

Źródłem odpadów w gminach jest także prowadzona tu działalność gospodarcza, powstają tu różnego rodzaju odpady przemysłowe, w tym odpady niebezpieczne. W 2002 roku na terenie powiatu grodziskiego wytworzono ogółem 18649,9 ton odpadów przemysłowych, w tej liczbie 5466,6 tony to odpady niebezpieczne. Około 30% całkowitej ilości odpadów przemysłowych poddano odzyskowi (6982 tony), unieszkodliwiono w inny niż składowanie sposób 498 ton, zaś 10357 ton zdeponowano na składowiskach odpadów przemysłowych. Ponadto odzyskano 539 ton przemysłowych odpadów niebezpiecznych, 74 tony z tej grupy unieszkodliwiono w inny niż składowanie sposób.

Specyficznym rodzajem odpadów wytwarzanych na obszarze powiatu są odpady medyczne. Oszacowano, że łączna ilość odpadów tego typu powstających na terenie powiatu wynosi 125 ton/rok. Są one wywożone z terenu powiatu przez specjalistyczne firmy celem ich właściwego unieszkodliwienia.

Powiat jest importerem w zasadzie wszelkiego rodzaju odpadów – od komunalnych, poprzez przemysłowe (w tym niebezpieczne), medyczne, budowlane. Część odpadów unieszkodliwiana jest we własnym zakresie (to jest w instalacjach zlokalizowanych na terenie powiatu). Odpady organiczne – głownie z pielęgnacji zieleni, prac ogrodowych – samodzielnie kompostowane są, w sposób naturalny (pryzmy kompostowe), w miejskiej kompostowni w Milanówku, W kompostowni w Grodzisku Mazowieckim unieszkodliwiane są odpady biodegradowalne z Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej, a także niewielkie ilości odpadów organicznych z innych gmin i miejscowości. Niewielka ilość odpadów (około 120 wraków/rok) przywożona jest do stacji unieszkodliwiania pojazdów samochodowych JARO w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują niewielkie podmioty zajmujące się przetwarzaniem poszczególnych grup odpadów (przede wszystkim tworzyw sztucznych).

Na terenie powiatu działają dwa lokalne składowiska odpadów. Pierwsze z nich – w Kraśnicznej Woli wykorzystywane jest jako składowisko balastu pokompostowego dla kompostowni odpadów organicznych w Grodzisku Mazowieckim. Zakłada się, że instalacja w Kraśniczej Woli funkcjonować będzie, co najmniej do końca okresu programowania (tj. do roku 2011), pełniąc nadal funkcję lokalnego składowiska balastu pokompostowego. Decyzja o ewentualnym zamknięciu składowiska zostanie podjęta po 2012 roku.

Drugie składowisko, odpadów komunalnych w Petrykozach, jest gminnym wysypiskiem, na którym gromadzone są odpady z terenu gminy Żabia Wola. Obecnie przyjmuje się także, że również wysypisko w Petrykozach pełnić będzie funkcję lokalną obsługując wyłącznie teren gminy. W 2003 roku Starosta Powiatu Grodzisk Mazowiecki wydał w odniesieniu do tej instalacji decyzje uzależniająca jej dalszą eksploatację (po 2009 roku) od wypełnienia odpowiednich obowiązków ochrony środowiska. Do czasu zatwierdzenia niniejszego „Programu...” władze gminy Żabia Wola nie podjęły decyzji czy instalacja ta będzie modernizowana czy też zostanie zamknięta po 2009 roku.

Koszt funkcjonowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu grodziskiego (z wyłączeniem odpadów przemysłowych) wyniósł w 2002 roku ponad 860 tys. zł.

Zakłada się, że podobny system gospodarowania odpadami (wywóz odpadów poza teren powiatu w celu właściwego ich unieszkodliwienia) zostanie utrzymany także w przyszłości z tym, że zakłada się zwiększenie roli kompostowni odpadów w Grodzisku Mazowieckim, która powinna zyskać rangę instalacji o znaczeniu ponadpowiatowym, obsługującym gminy z terenu kilku sąsiadujących z Grodziskiem powiatów.

W programie przyjęto także, że do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie lub nastąpi tylko nieznacznie wzrośnie (poniżej 1%), natomiast w drugim okresie programowania (lata 2006 – 2011) założono przyrost ilości wytwarzanych odpadów na poziomie ok. 1 % rocznie. Skład odpadów pozostanie na zbliżonym do obecnego poziomie.

W „Programie...” założono, że w okresie programowania (tj. do 2011 roku) żadne nowe instalacje do unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu grodziskiego nie będą realizowane. Wyjątkiem będzie tu jedynie modernizacja i ewentualna rozbudowa kompostowni odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.Na podstawie dokonanej analizy stanu obecnego oraz prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów w powiecie Grodzisk Mazowiecki stwierdzono, że do głównych problemów gospodarki odpadami na tym terenie należą:

 • Brak szczegółowych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi.

 • Brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych.

 • Brak pełnej wiedzy na temat wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.

 • Zbyt mała ilość gospodarstw domowych uczestniczących w systemie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Brak systemu egzekucji obowiązku mieszkańców w zakresie podpisania umów z firmami posiadającymi zgodę na odbiór odpadów.

 • Znaczna część odpadów komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenów oraz w inne miejsca do tego celu nieprzeznaczone. Ponadto odpady są często palone w piecach domowych i/lub na powierzchni ziemi.

 • W większości gmin tylko w niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która w znacznym stopniu ograniczyłaby masę odpadów deponowanych na składowiskach.

 • Brak (w większości gmin) systemu odbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

 • Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają rzeczywistych wydatków gmin z tego tytułu.

 • Funkcjonująca na terenie powiatu kompostownia odpadów ma trudności ekonomiczne spowodowane zbyt małą ilością odpadów przekazywaną do unieszkodliwiania. Problem stanowi również zbyt wyprodukowanego kompostu.

 • Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego planu gospodarki odpadami:

 • zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów,

 • recyklingu,

 • bezpiecznych składowisk.

 • Nie wszystkie placówki medyczne posiadają uzgodniony sposób postępowania z odpadami medycznymi. Znaczna ilość placówek tego typu w sposób niewłaściwy postępuje z odpadami niebezpiecznymi (włączając je w strumień odpadów komunalnych).

 • Chociaż większość funkcjonujących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych posiada uzgodnione programy gospodarki odpadami, to w niewielkim stopniu odnoszą się one do potrzeb w zakresie unikania i minimalizowania wytwarzania odpadów.

 • Brak jest na terenie powiatu wspólnych instalacji, które zapewniłyby obsługę wchodzących w skład powiatu gmin. Decydująca większość wytwarzanych przez powiat odpadów (zarówno komunalnych jak i przemysłowych) jest importowana na zewnątrz. Powoduje to uzależnienie powiatu od podmiotów funkcjonujących poza jej terenem i zwiększa koszt systemu gospodarki odpadami.

Przeprowadzone analizy pozwoliły także na określenie, że najważniejsze kierunki prac, mających na celu rozwiązanie powyżej opisanych problemów to:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna