Pl-piekary Śląskie: Sztuczne stawy 2012/S 51-083013 Ogłoszenie o zamówieniu DostawyPobieranie 223,6 Kb.
Strona1/3
Data28.11.2017
Rozmiar223,6 Kb.
  1   2   3

14/03/2012    S51    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  • I.

  • II.

  • III.

  • IV.

  • VI.

PL-Piekary Śląskie: Sztuczne stawy

2012/S 51-083013

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Adam Pietrzyk
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
Tel.: +48 323934210
E-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl
Faks: +48 323934141

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.urazowka.piekary.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szymanek
41-940 Piekary Śląskie
POLSKA
Tel.: +48 323934100
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Faks: +48 323934141
Adres internetowy: http://www.urazowka.piekary.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: SP ZOZ

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa endoprotez i implantów.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Połączenie powyższych form

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Dostawa endoprotez i implantów kręgosłupowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego szczegółowo opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ a także szkolenie operatorów z zakresu implantacji, dzierżawa sprzętu potrzebnego do implantacji.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak


Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie zawiera 38 pakietów.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez cementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje. Dostawa endprotez cementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez cementowanych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - dostawa endporotez cementowanych oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych, anatomicznych stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - dostawa endoprotez bezcementowych, anatomicznych stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych, anatomicznych stawu biodrowego, artykulacja metal/polietylen oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje. Dostawa endoprotez bezcementowych, anatomicznych stawu biodrowego, artykulacja metal/polietylen oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje. Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje. Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez dysplastycznych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - Dostawa endoprotez dysplastycznych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych ceramika-ceramika oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych ceramika-ceramika oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu biodrowego w typie połowiczej resekcji głowy kości udowej (kapoplastyka bezcementowa), dostawa endoprotez antyluksacyjnych bezcementowych stawu biodrowego typu Dual Mobility oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 3 pozycje -endoprotezy stawu biodrowego w typie połowiczej resekcji głowy kości udowej (kapoplastyka bezcementowa), endoprotezy antyluksacyjne bezcementowe stawu biodrowego typu Dual Mobility oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych (metal-metal z dużą głową) oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje- endoprotezy stawu biodrowego przynasadowe (metal-metal z dużą głową) oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu biodrowego przynasadowych oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoproteza stawu biodrowego przynasadowa, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12

1)Krótki opis

Dostawa bezcementowych endoprotez stawu biodrowego hipoalergicznych i dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego hipoalergiczna, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu kolanowego kłykciowych,. endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 3 pozycje - endoproteza stawu kolanowego kłykciowa. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego rewizyjnych oraz dzierżawę kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna,dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16

1)Krótki opis

Dostawa Endoprotez bezcementowych stawu biodrowego szyjkowych oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego szyjkowa, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez stawu łokciowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoprotezy stawu łokciowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18

1)Krótki opis

Dostawa Endoprotez bezcementowych kłykciowych oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoproteza bezcementowa kłykciowa,dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20

1)Krótki opis

Dostawa systemu do stabilizacji około protezowych złamań, systemu adapterów i głów na stożek 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16 umożliwiających wydłużenie szyjki endoprotezy oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 3 pozycje = System do stabilizacji około protezowych złamań System adapterów i głów na stożek 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16 umożliwiających wydłużenie szyjki endoprotezy Dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21

1)Krótki opis

Dostawa Endoprotez dysplastycznych, bezcementowych stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje endoproteza dysplastyczna, bezcementowa stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: 22

1)Krótki opis

Dostawa wszczepów uzupełniających strop panewki oraz kosz panewkowy a także dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - wszczepy uzupełniające strop panewki oraz kosz panewkowy, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23

1)Krótki opis

Dostawa powierzchniowych endoprotez stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - powierzchniowa endoproteza stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 24

1)Krótki opis

Dostawa endporotez do kapoplastyki stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 2 pozycje - endporotezy do kapoplastyki stawu biodrowego oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 25

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez bezcementowa szyjkowych stawu biodrowego, endoprotez bezcementowych szyjkowych stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 3 pozycje - endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego, endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego, dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 26

1)Krótki opis

Dostawa endoprotez barku oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141750, 33183100

3)Wielkość lub zakres

Pakiet zawiera 13 pozycji - dostawa endoprotez barku oraz dzierżawa kompatybilnego instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania przez 24 miesiące.

4)  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna