Pl komisja europejska bruksela, dnia [ ] r. C(2010) D011189/03Pobieranie 0.62 Mb.
Strona1/13
Data02.12.2019
Rozmiar0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

PLKOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia [...] r.

C(2010)


D011189/03

Projekt


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr .../..

z dnia [...] r.

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne na potrzeby przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei

Projekt


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr .../..

z dnia [...] r.

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne na potrzeby przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie1, w szczególności jej art. 6 ust. 1,a także mając na uwadze, co następuje:

 1. Zgodnie z art. 2 lit. e) dyrektywy 2008/57/WE system kolei jest podzielony na podsystemy strukturalne i funkcjonalne. Każdy z tych podsystemów powinien zostać objęty techniczną specyfikacją interoperacyjności („TSI”).

 2. Decyzją C (2006) 124 wersja ostateczna z dnia 9 lutego 2007 r. Komisja udzieliła Europejskiej Agencji Kolejowej (zwanej dalej „Agencją”) mandatu do opracowania technicznych specyfikacji interoperacyjności na podstawie dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych2. Zgodnie z warunkami wspomnianego mandatu Agencja została wezwana do sporządzenia projektu TSI w odniesieniu do aplikacji telematycznych na potrzeby przewozów pasażerskich. Agencja przedłożyła zalecenie w dniu 31 maja 2010 r. Zalecenie to powinno zostać uzupełnione opracowanym na podstawie udzielonego przez Komisję mandatu dodatkowym zaleceniem, obejmującym kwestie związane z taryfami, sprzedażą biletów i dokonywaniem rezerwacji w ruchu krajowym. Przy opracowywaniu takiego zalecenia Agencja powinna uwzględnić osiągnięcia krajowe i postęp techniczny w dziedzinie nowatorskich systemów sprzedaży biletów oraz w dziedzinie intermodalności.

 3. Techniczne specyfikacje interoperacyjności to specyfikacje przyjęte zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE. TSI zawarta w załączniku obejmuje podsystem powiązany z aplikacjami telematycznymi na potrzeby przewozów pasażerskich w celu spełnienia wymagań zasadniczych i zapewnienia interoperacyjności systemu kolei.

 4. Skuteczne wzajemne połączenie systemów teleinformatycznych poszczególnych zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych uznaje się za istotne, w szczególności w zakresie udzielania aktualnych informacji oraz usług sprzedaży biletów pasażerom.

 5. Celem niniejszej TSI jest określenie procedur i interfejsów pomiędzy wszystkimi typami podmiotów w zakresie udzielania pasażerom informacji oraz wystawiania im biletów za pośrednictwem powszechnie dostępnych technologii. Powinna ona obejmować wymianę informacji w zakresie następujących aspektów: systemy udzielania pasażerom informacji przed podróżą i w czasie jej trwania, systemy rezerwacji i płatności, zarządzanie bagażem, wystawianie biletów w kasach biletowych, w automatach biletowych, w pociągach, za pośrednictwem telefonu, Internetu lub innych powszechnie dostępnych technologii informatycznych, zarządzanie połączeniami między pociągami i połączeniami z innymi formami przewozu.

 6. Informacje udzielane pasażerom powinny być przystępne zgodnie z wymogami decyzji Komisji 2008/164/WE3 z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.

 7. Przepisy niniejszej TSI nie powinny przesądzać o decyzjach podejmowanych przez państwa członkowskie na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007.

 8. W celu zapewnienia możliwości stosowania niniejszego rozporządzenia niezbędne są szczegółowe specyfikacje. Specyfikacje te określają system wymiany danych oparty na wspólnych komponentach oraz na wzajemnym połączeniu systemów teleinformatycznych odpowiednich podmiotów. Ponadto niezbędny jest także opis zarządzania w odniesieniu do opracowania, wdrożenia i eksploatacji tego systemu, jak również plan generalny dotyczący opracowania i wdrożenia tego systemu. Materiały te zostaną opracowane w początkowej fazie wdrożenia. W związku z powyższym należy na późniejszym etapie zmienić TSI w celu uwzględnienia wspomnianych materiałów (szczegółowych specyfikacji, zarządzania i planu generalnego).

 9. Zgodnie z art. 5 ust. 8 dyrektywy 2008/57/WE opublikowane przez Agencję dokumenty techniczne, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, należy traktować jak załączniki do TSI i powinny one stać się obowiązujące z chwilą, gdy TSI będzie mieć zastosowanie.

 10. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Techniczna specyfikacja interoperacyjności (dalej zwana „TSI”) odnosząca się do elementu „Aplikacje telematyczne na potrzeby przewozów pasażerskich” podsystemu „Aplikacje telematyczne” transeuropejskiego systemu kolei, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE, jest zamieszczona w załączniku I.

2. TSI stosuje się do elementu „Aplikacje na potrzeby przewozów pasażerskich” podsystemu „Aplikacje telematyczne” określonego w sekcji 2.5 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE.

3. W odniesieniu do kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych z lub do państw trzecich, spełnienie wymagań niniejszej TSI jest uzależnione od dostępności informacji ze strony podmiotów spoza UE, o ile wymiana informacji zgodna z niniejszą TSI nie jest przewidziana w umowach dwustronnych.Artykuł 2

Niniejszą TSI należy wdrożyć w trzech fazach: • pierwsza faza, w której określone zostaną szczegółowe specyfikacje informatyczne, zarządzanie i plan generalny (faza pierwsza),

 • druga faza, dotycząca opracowania systemu wymiany danych (faza druga), oraz

 • ostatnia faza, dotycząca wdrożenia systemu wymiany danych (faza trzecia).

Artykuł 3

1. Europejska Agencja Kolejowa publikuje na swojej stronie internetowej dokumenty techniczne wymienione w załączniku III i dokonuje ich aktualizacji. Agencja wdroży proces zarządzania zmianami w odniesieniu do dokumentów technicznych określonych w sekcji 7.5.2 załącznika I. Przedstawia ona Komisji sprawozdania z postępów w opracowywaniu tych dokumentów. Komisja informuje państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/57/WE.

2. Europejska Agencja Kolejowa publikuje na swojej stronie internetowej pliki referencyjne, o których mowa w sekcji 4.2.19 załącznika I, i dokonuje ich aktualizacji. Agencja wdroży proces zarządzania zmianami w odniesieniu do tego rodzaju plików. Przedstawia ona Komisji sprawozdania z postępów w opracowywaniu wspomnianych dokumentów. Komisja informuje państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/57/WE.

3. Europejska Agencja Kolejowa przedłoży swoje zalecenie w sprawie punktów otwartych wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 marca 2012 r.Artykuł 4

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów oraz Agencja wspierają prace prowadzone w fazie pierwszej, określonej w sekcji 7.2 załącznika I, poprzez zapewnianie informacji funkcjonalnych i technicznych oraz wiedzy specjalistycznej.Artykuł 5

Organy przedstawicielskie sektora kolejowego działające na poziomie europejskim, określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 881/2004/WE, wraz z przedstawicielem sprzedawców biletów oraz przedstawicielem pasażerów europejskich opracowują szczegółowe specyfikacje informatyczne, zarządzanie i plan generalny określone w sekcji 7 załącznika I i przedkładają je Komisji nie później niż w ciągu jednego roku po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Artykuł 6

Państwa członkowskie dopilnowują, aby przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, zarządcy stacji i sprzedawcy biletów zostali poinformowani o niniejszym rozporządzeniu.Artykuł 7

W niniejszym rozporządzeniu wprowadza się zmiany uwzględniające wyniki realizacji fazy pierwszej, określonej w sekcji 7.2 załącznika I.Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO
PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK I

 1. Directory: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2010
  2010 -> Komisja europejska
  rps -> Komisja europejska
  rps -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1950/2006, które ustanawia, zgodnie z dyrektywą 2001/82/we parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów
  rps -> Annex to sanco 11802-2010 Rev
  rps -> D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
  rps -> Amendment to ifrs 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
  rps -> Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  2010 -> Decyzja komisji
  2010 -> Pl komisja europejska bruksela, dnia [ ] r. C(20 ) yyy wersja ostateczna D011417/04

  Pobieranie 0.62 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna