Pkp energetyka sPobieranie 0,64 Mb.
Data22.05.2018
Rozmiar0,64 Mb.

PKP ENERGETYKA S.A.

ZAKŁAD ŁÓDZKI


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr EZ2-Ez7-903-272/15

dla zadania:

dostawa złącza kablowego SN dla AZOLA Kutno”
( przetarg nieograniczony według „Procedury zakupowej w PKP Energetyka S.A.)

Łódź, wrzesień 2015 r.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SPIS TREŚCI

część A
I. Informacje wprowadzające


 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia.CZĘŚĆ B

Instrukcja dla wykonawców


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 1. Wadium.
 1. Termin związania ofertą.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Miejsce, termin oraz tryb składania i otwarcia ofert.
 1. Opis sposobu obliczania ceny i kryteria oceny ofert.
 1. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Załączniki:
Zał. nr 1 - Spis treści oferty

Zał. nr 2 - Wzór formularza oferty

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 - Oświadczenie

Zał. nr 5 - Oświadczenie

Zał. nr 6 - Oświadczenie


część A
1. Informacje wprowadzające


  1. PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67 reprezentowana przez Zakład Łódzki z adresem: 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  3. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o :

  4. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o :

 1. „zamawiającym” – należy przez to rozumieć PKP Energetykę S.A. Zakład Łódzki,

 2. „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji.

 3. „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ,

 5. „wykonawca” – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawrze z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia,

  1. Dane zamawiającego:

Konto bankowe: ING Bank Śląski

Nr konta bankowego do wpłat wadium i kaucji: 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711

NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634

Kapitał Zakładowy: 844.885.320,00 zł wpłacony w całości

Dokładny adres do korespondencji: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki, 90 – 002 Łódź, ul. Tuwima 28

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:r.filipczak@pkpenergetyka.pl lub m.pietrus@pkpenergetyka.pl

Znak postępowania: EZ2-Ez7-903-272/14Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


  1. Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno prawny, w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych .

 1. Opis przedmiotu zamówienia2.1. Zakres zamówienia.

2.1.1. Zakres zamówienia obejmuję dostawę, rozładunek i montaż zestawu dwóch złącz kontenerowych SN 15kV w obudowach betonowych. W obudowie nr 1 będzie zainstalowana rozdzielnica SN 15kV, w obudowie nr 2 zainstalowana będzie szafa krosowa, rozdzielnica potrzeb własnych, siłownia prądu stałego i transformator potrzeb własnych.

2.1.2. Przez rozładunek należy rozumieć środki zaradcze a także czas niezbędny dla wyładowania wszelkich elementów przedmiotu zamówienia oraz ich montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.1.3. Przez montaż należy rozumieć zabudowę przedmiotu zamówienia bądź jego posadowienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż obejmuje wstawienie, skonfigurowanie, zaprogramowanie i rozruch wszystkich elementów wyposażenia stacji. W przypadku urządzeń takich jak rozdzielnice SN i nn montaż nie obejmuje wprowadzania i podłączania kabli elektroenergetycznych SN 15 kV. Wszelkie pozostałe połączenia wewnętrzne np. przewody sterownicze czy sygnalizacyjne należą do obowiązków Wykonawcy. Montaż nie obejmuje robót ziemnych niezbędnych dla posadowienia złącza w tym wykonania podsypki piaskowej i wykonania uziemienia złącza. Jeżeli posadowienie zestawu złącz wymaga ławy fundamentowej, Zamawiający wykona ją wg. projektu dostarczonego przez Wykonawcę.

2.1.4. Przy opracowywaniu dokumentacji, w trakcie montażu i realizacji obwodów wtórnych stacji, w szczególności w zakresie obejmującym potrzeby własne, rozdzielnicę nn 230V AC, szafę krosową Wykonawca jest zobowiązany do współpracy
z wykonawcą systemu transmisji i zdalnego sterowania złączem, który zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

2.1.5. Przed umiejscowieniem urządzeń elektroenergetycznych w gruncie Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia przygotowanego wykopu lub ławy fundamentowej w zakresie niezbędnym dla poprawnego i bezpiecznego montażu. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego montażu bądź rozładunku spoczywa na Wykonawcy.

2.2. Założenia techniczne dla złącza kablowego.

2.2.1. Zestaw złącz kablowych SN 15kV, kontenerowych, w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną, z rozdzielnicą SN oraz rozdzielnicą nn potrzeb własnych. Dach betonowy. Zaproponowane rozwiązanie nie może odbiegać od rozwiązań typowych dla tego typu obiektów.


Na posadowienie obiektu zarezerwowano powierzchnię o wymiarach: 3900x1200 mm.

2.2.2. Obudowy złącz wchodzących w skład zestawu mają posiadać klasę obudowy 10. Klasa betonu C30/37. Wnętrze złącz wchodzących w skład zestawu malowane farbą dyspersyjną na kolor biały. Piwnice kablowe złącza powinna stanowić przedział kablowy. Napięcie znamionowe SN 17,5kV. Napięcie znamionowe nn 230V. Sposób chłodzenia stacji grawitacyjny. Stopień ochrony obudowy IP43.

2.2.3. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu i dostawę zestawu dwóch złącz. Obudowa nr 1 zestawu będzie wyposażona w jednosekcyjną, 5-polową rozdzielnicę SN 15kV w wykonaniu łukoochronnym, w izolacji SF6. Obudowa nr 2 zestawu będzie wyposażona w transformator potrzeb własnych, rozdzielnicę potrzeb własnych, szafę krosową, szafę siłowni prądu stałego.

Wszystkie pola rozdzielnicy SN zainstalowanej w obudowie nr 1 należy wyposażyć w rozłączniki SN. Wszystkie pola rozdzielnicy należy przystosować do włączenia w system zdalnego sterowania.


Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy typu modułowego.

2.2.4. Kolejność i układ pól przedstawiono na uproszczonym schemacie elektrycznym.

2.2.5. Zestaw złącz należy wyposażyć w system uszczelnień kabli. W ramach zamówienia Wykonawca dostarcza komplet uszczelnień (przepustów) dla wszystkich pól odpływowych SN złącza (3 sztuki). Oferowane rozwiązania przepustów muszą zapewniać szczelność dla gazów i cieczy. Szczelność ta, powinna być potwierdzona stosownym certyfikatem lub atestem. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań mogących stwarzać zagrożenie dla szczelności wyprowadzeń kablowych. Wyprowadzenia kabli realizować należy stosując przepusty kablowe tym celom dedykowane. Oferta musi przedstawiać typ zastosowanych uszczelnień. Wytłoczenia umożliwiające montaż przepustów muszą być wykonane na ścianie frontowej i ścianach bocznych fundamentu (z każdej strony stacji). Przed dostawą zestawu złącz Zamawiający wskaże które otwory należy odkuć.

2.2.6. Zestaw złącz kablowych należy wyposażyć w transformator potrzeb własnych/przekładnik napięciowy, który będzie zasilał tylko i wyłącznie potrzeby własne złącza. Transformator ten należy zainstalować w odrębnej szafie wyposażonej w tabliczkę ostrzegawczą o treści:

UWAGA!

TPW 15/0,23kV

OTWARCIE DRZWI PO

ZAMKNIĘCIU UZIEMNIKA

POLA TRANSFORMATOROWEGO

Szafę TPW należy wyposażyć w blokadę mechaniczną uzależnioną od położenia uziemnika w polu transformatorowych rozdzielnicy SN.

Zaciski przyłączowe kabla zasilające należy osłonić/oddzielić płytami rezoteksowymi.

Przepust kabla zasilającego należy zabezpieczyć gumowymi przepustami.


2.2.7 Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia transformatora potrzeb własnych/przekładnika napięciowego na dnie przedziału kablowego.

2.2.8. Główna szyna uziemiająca oraz wszystkie elementy łączące poszczególne elementy z główną szyną uziemiającą powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym.

2.2.9. Drzwi zestawu złącz należy dodatkowo wyposażyć w zamki trzypunktowy na wkładkę Master Key - wzór klucza do uzgodnienia w czasie realizacji zadania.


Pozostałe wymagania:

 • drzwi otwierane na zewnątrz z blokadą uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie się,

 • na drzwiach należy zamontować uchyty do zakładania kłódki,

 • zamknięcie ma odbywać się przy pomocy rygla trzypunktowego blokowanego zamkiem przystosowanym do zamontowania wkładki Master Key - wzór klucza do uzgodnienia w czasie realizacji zadania.

 • na drzwiach złącza należy umieścić tabliczki ostrzegawcze. Zamocowanie tabliczek – trwałe, trudnousuwalne o kształtach i wymiarach zgodnych z Polską Normą z częścią opisową poniżej znaku graficznego o treści:

„NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE”

„OBIEKT MONITOROWANY”„URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE SF6”

 • na drzwiach złącza należy umieścić nr identyfikacyjny obiektu: 16-0620

2.2.10. Zestaw złącz należy wyposażyć w półkę/pojemnik na dokumentacje. Wymiary dokumentacji, które powinny się zmieścić to 35x30x10cm.

2.2.11. Na drzwiach zestawu złącz należy umieścić instrukcje ogólne bhp i obsługi urządzeń elektrycznych, ratowania osób porażonych prądem.

2.2.12. Przy drzwiach do przedziału rozdzielnicy SN należy umieścić tablicę informacyjną. Wzór tablicy oraz treść do uzgodnienia na etapie realizacji. Treść:

PKP ENERGETYKA

ŁÓDZKI REJON DYSTRYBUCJI

ZŁĄCZE KABLOWE SN 15kV

ZK ŻOŁNIERSKA 16-0620

2.3. Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy SN.

2.3.1. W rozdzielnicy SN należy zainstalować i wyposażyć następujące pola:


 • 4 pola liniowe,

 • 1 pole transformatora potrzeb własnych

2.3.2. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy SN:


 • napięcie znamionowe 17,5kV

 • poziom izolacji Ud/Up (wartości minimalne) 38kV / 95kV

 • częstotliwość znamionowa 50HZ

 • prąd znamionowy szyn zbiorczych ≥ 630A

 • prąd znamionowy pól liniowych ≥ 630A

 • prąd znamionowy łączników ≥ 630A

 • prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany ≥ 40kA

 • wymagany stopień ochrony IP 4X

2.3.3. Parametry podstawowe łączników SN


 • napięcie znamionowe 17,5 kV

 • poziom izolacji Ud/Up ≥ 38kV / ≥ 95kV

 • częstotliwość znamionowa 50Hz

 • prąd szczytowy wytrzymywany ≥ 40kA

 • prąd krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • prąd znamionowy ≥ 630A

2.3.4. W każdym polu SN muszą być wykonane niezależne, niżej wymienione obwody posiadające własne zabezpieczenia:


 • obwody zasilania napędów łączników 24V DC

 • obwody sygnalizacji i telesygnalizacji 24V DC

Zamawiający dopuszcza zastosowanie napięcia 220V DC

2.3.5. Rozdzielnica SN powinna być przystosowana do wyprowadzenia kabli za pomocą głowic konektorowych w rozwiązaniu dotykowo-bezpiecznym. Wyprowadzenia liniowe dla 3-faz linii kablowych wykonanych z kabli jednożyłowych w izolacji polietylenowej o napięciu znamionowym izolacji 12/20kV, z przekrojem żyły roboczej do 240mm2 Cu lub Al.

2.3.6. Sygnalizacja stanu położenia łączników na czole rozdzielnicy powinna być jednoznaczna i niezawodna (realizowana bez udziału elementów pośredniczących). Konstrukcja czoła rozdzielnicy musi zapewniać możliwość mechanicznego zasterowania rozłącznikiem za pomocą zainstalowanego w nim przycisku ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ.

2.3.7. W polach liniowych należy zrealizować sygnalizację obecności napięcia od strony linii przy wykorzystaniu wskaźników napięcia współpracujących z rezystancyjnymi lub reaktancyjnymi dzielnikami napięcia montowanymi w izolatorach. Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji obecności / braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków łączników pola. Informacja o obecności / braku napięcia przekazywana do Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi.

2.3.8. Rozdzielnica musi realizować logiczne i mechaniczne blokady łączników polowych wykluczające błędy łączeniowe. Blokady mają zapewniać pełne bezpieczeństwo personelowi obsługującemu rozdzielnicę. Szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. W polach liniowych należy zrealizować blokadę uniemożliwiającą zamknięcie uziemnika w warunkach obecności napięcia na jego stykach, gdy kabel znajduje się pod napięciem.

2.3.9. Należy przewidzieć miejsce na montaż ograniczników przepięć we wszystkich polach liniowych SN (montaż ograniczników przepięć w polu transformatorowym nie jest wymagany). Zamówienie obejmuje dostawę kompletu ograniczników przepięć dla trzech pól liniowych SN (3 komplety). Instalacja ograniczników przepięć należy do Zamawiającego. Rodzaj oraz typ zastosowanego ogranicznika przepięć należy na etapie realizacji zadania uzgodnić z Zamawiającym.

2.3.10 Każde pole rozdzielnicy powinno być wyposażone w fabryczny opis pola. Sposób wykonania, rozmiar i kolorystykę tabliczek należy uzgodnić z Działem ds. realizacji usług utrzymaniowych PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi – Zakład Łódzki, tel. 697049131. Opisy pól zgodnie z dołączonym schematem. Mocowanie tabliczek powinno umożliwiać ich demontaż w przyszłości.

2.3.11 Każde pole rozdzielnicy powinno mieć wyprowadzone miejsce przyłączenia uziemienia przenośnego.

2.3.12 Wszystkie pola powinny posiadać na drzwiczkach od przedziału automatyki i sterowania odwzorowany schemat danego pola (namalowany) wraz z diodowym wskaźnikiem położenia rozłącznika oraz diodowym wskaźnikiem uziemienia.

2.3.13 Wszystkie przyciski, przełączniki powinny być opisane poprzez naklejenie na czole rozdzielnicy tabliczek informacyjnych o funkcji danego elementu. Tabliczki koloru czarnego, grawerowane, litery białe.

2.4. Wymagania dotyczące obwodów automatyki i sterowania rozdzielnicy SN.

2.4.1. Zestaw złącz powinien być przygotowany do zrealizowania zdalnego sterowania.

2.4.2. W obudowie nr 2 zestawu należy przewidzieć miejsce na szafę krosową o wymiarach nie mniejszych niż 0.5m x 0.5m x 0.5m. Szafa krosowa wchodzi w zakres zamówienia. W złączu należy przewidzieć miejsce na montaż szafy zdalnego sterowania o wymiarach nie większych niż 0.4m x 0.6m x 0.6m (głębokość x szerokość x wysokość). Szafa zdalnego sterowania nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia.


Szafa krosowa powinna być wyposażona w przepust umożliwiający wprowadzenie okablowania do szafy zdalnego sterowania.

2.4.3. W obudowie nr 2 zestawu należy przewidzieć miejsce na dedykowaną szafkę w której będą umieszczone żelowe akumulatory 24V DC. W stacji będzie zainstalowany transformator potrzeb własnych, który będzie zasilał potrzeby własne i przetwornicę 230V/24V AC/DC. Układ zasilania gwarantowanego musi zapewniać pracę buforową „na wprost” (przetwornica i zasilane urządzenia połączone są równolegle z bateriami akumulatorów). Podstawowe sygnały zasilania gwarantowanego muszą być przekazywane do systemu zdalnego sterowania.

Zastosowane rozwiązanie powinno zapewniać do 10 czynności łączeniowych i 120 min sygnalizacji oraz blokad.

2.4.4.. Szafka, w której będą zainstalowane akumulatory, powinna być wyposażona w ogrzewanie elektryczne, z wyłącznikiem termicznym, umożliwiającym utrzymanie temperatury +15°C wewnątrz szafki w okresie zimowym. Dodatkowo szafka powinna być wyposażona w otwory wentylacji grawitacyjnej z filtrem przeciwpyłowym oraz wentylatorem wyciągowym umożliwiającym odprowadzenie ciepła z wnętrza szafki w okresie letnim. Temp. załączania wentylatora +25°C.


2.4.5. Obwody sterowania i sygnalizacji należy wyprowadzić do szafy krosowej na listwy zaciskowe. Listwy zaciskowe oraz zabezpieczenia obwodów zasilania napędów, sygnalizacji i telesygnalizacji wchodzą w zakres zamówienia. Przewody powinny być prowadzone w korytkach instalacyjnych.

Wykonawca dostarcza szafę krosową i wykonuje wszystkie połączenia.

2.4.6. Wszystkie rozłączniki SN w polach liniowych należy wyposażyć w napędy.

2.4.7. Łączniki (odłączniki, uziemniki, rozłączniki) muszą mieć taką ilość łączników pomocniczych, która umożliwi sczytywanie stanów ich położenia i przekazywanie tych informacji do systemu zdalnego sterowania. Styki należy wyprowadzić na listwy do szafy krosowej.

2.4.8. Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji obecności / braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków łączników pola. Informacja o obecności / braku napięcia przekazywana do Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi.

2.4.9. W obu obudowach zestawu złącz należy zamontować czujniki otwarcia drzwi, z których sygnalizacja musi być przekazywana do systemu sterowania złączem.

2.4.10. Operacje sterownicze mają być dopuszczone do realizacji tylko z miejsca określonego wybranym trybem pracy: z NC Łódź dla pracy ZDALNEJ lub z obiektu sterowanego dla pracy LOKALNEJ, z wyjątkiem operacji wyłączenia dla wybranych urządzeń, które powinny być możliwe do realizacji z każdego miejsca (obiekt sterowany, NC Łódź) niezależne od wybranego trybu pracy. NC Łódź oznacza Nastawnię Centralną Zdalnego Sterowania mieszczącą się w Łodzi na ul. Tuwima 28. Obsługa rozdzielnicy z aparatów sterowniczych zlokalizowanych w poszczególnych polach odbywa się przy wyborze przełącznikiem stanu i trybu pracy w polu podlegającym sterowaniu. Stany przełączników należy wyprowadzić do szafy krosowej.

2.4.11. Szczegóły dotyczące przystosowania złącza do realizacji zdalnego sterowania obiektem do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

2.4.12. W uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą transmisji i systemu zdalnego sterowania, styki pomocnicze łączników i obwody wtórne należy wyprowadzić na listwy do szafy krosowej.

2.4.13. Pola liniowe należy wyposażyć w przełączniki ZDALNE/LOKALNE.


a) Tryb pracy zdalnej – sterowanie pracą obiektu (urządzeń) odbywa się z Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi (wszystkie pola rozdzielnicy sterowane przez dyspozytora zasilania).

b) Tryb pracy lokalnej:

- tryb pracy lokalnej – wszystkie urządzenia stacji sterowane przez obsługę bezpośrednio z obiektu (jeden przełącznik wspólny dla całej stacji),

- tryb pracy częściowo lokalnej – wybrane pole (bądź pola) rozdzielnicy oraz urządzenia sterowane przez obsługę z obiektu, a reszta z Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi (przełącznik lokalne/zdalne w każdym polu).


2.4.14 W każdym przedziale obwodów wtórnych/obwodów sterowania (również i w szafie krosowej) powinien znajdować się schemat połączeń wraz z wyjaśnieniem poszczególnych skrótów, użytych przez Dostawcę.

2.5. Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy nn.

2.5.1. Obudowę nr 2 zestawu należy wyposażyć w rozdzielnicę nN o liczbie odpływów niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania złącza.

2.5.2. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy nn


a) napięcie znamionowe 0.23kV

b) poziom izolacji ≥ 0.66kV

c) napięcie udarowe ≥ 8kV

d) częstotliwość znamionowa 50HZ


2.5.3. W stacji należy wykonać obwód gniazda serwisowego niskiego napięcia 230VAC/16A. Zabezpieczenia obwodu pomocniczego umieszczone w szafce obwodów pomocniczych. Obwody pomocnicze podłączone bezpośrednio do szyn głównych rozdzielnicy nn.

2.6. Kolorystyka obiektu.

2.6.1. Szczegółowa paleta barw z dokładnymi oznaczeniami kodowymi kolorów i producenta farb do uzgodnienia na etapie realizacji zadania.

2.6.2. Szczegóły dotyczące kolorystyki zestawu złącz, treści napisów, logo do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, zgodnie z instrukcją Zamawiającego (wyciąg z instrukcji w załączeniu).

2.6.3. Oznakowanie obiektu polega na stosowaniu konsekwentnej kolorystyki. Znak pozycjonowany jest w górnej części drzwi z zachowaniem pola ochronnego. Wizualizację przedstawiono w załączniku.

2.6.4. Szczegóły dotyczące oznaczeń pól, treści napisów i logo do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, zgodnie z instrukcją Zamawiającego
i dołączonym schematem.

2.6.5. Elewacja zestawu złączowego powinna być pokryta preparatami antygraffiti.

2.7. Dokumentacja

2.7.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza ma spełniać wymogi przepisów ustaw: Prawo budowlane i Prawo energetyczne. Zastosowane rozwiązania i urządzenia mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.7.2. Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu z Zamawiający. Uzgodnienie będzie następowało pisemnie. Do uzgodnienia należy przesyłać każdorazowo po dwa egzemplarze dokumentacji. Jeden egzemplarz z wniesionym uzgodnieniem lub z wniesionymi uwagami zostanie każdorazowo zwrócony Wykonawcy.

2.7.3. Dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące zasadnicze wymagania:


a) językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski,

b) rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd.,

c) we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosować będzie jednostki miar i wag wg. układu SI,

d) dokumentacja będzie charakteryzować się spójnością terminologii, opisów tekstowych i użytych symboli,

e) dostarczona wykonawcza i dokumentacja powykonawcza będzie w przynajmniej dwóch egzemplarzach posiadała oryginalne podpisy i pieczątki projektantów oraz wymagane przepisami uzgodnienia w tym rzeczoznawców ppoż. i bhp,

f) wykonawca przedstawi oświadczenie o kompletności dokumentacji,

g) dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym.

2.7.4. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo dwa egzemplarze dokumentacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej – nośnikiem będzie płyta CD/DVD zawierająca:


a) opisy, dokumenty tekstowe: *.doc/*.docx/*.pdf,

b) rysunki i schematy w formacie *.dwg/ *.pdf,

c) tabele i wykresy: *.xls/*.xlsx.

d) dokumenty o charakterze formalno-prawnym, decyzje, uzgodnienia itd. należy zeskanować w kolorze do formatu *.pdf.


2.7.5. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo dwa egzemplarze dokumentacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej. Dokumentacja ta musi obejmować swoim zakresem:


a) dokumentację powykonawczą stacji,

b) instrukcję eksploatacji i obsługi stacji,

c) instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla wszystkich zastosowanych aparatów i urządzeń,

d) specyfikacje techniczne, instrukcje instalacji, katalogi, opisy i schematy dla wszystkich zastosowanych aparatów i urządzeń,

e) opis oprogramowania (jeśli zastosowane),

f) dokumentacja stacji ma obejmować schematy obwodów pierwotnych i wtórnych wszystkich pól rozdzielnicy SN i nn.


2.7.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, poświadczenia zgodności, świadectwa legalizacji i inne dokumenty zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów. Dokumentację tą należy dostarczyć w sześciu egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo dwa egzemplarze w formie zeskanowanej – nośnikiem będzie płyta CD/DVD.

2.7.7. Wymienione powyżej w punktach od 2.7.3. do 2.7.6. dokumentacje Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach w wersji papierowej w tym w dwóch egzemplarzach z oryginalnymi podpisami i pieczątkami lub potwierdzeniami za zgodność. Pozostałe 2 egzemplarze mogą być kserokopiami „w kolorze”.

2.7.8. Wykonawca opracuje procedury przeprowadzenia prac rozruchowych w tym przeprowadzenie prób pomontażowych, rozruchowych i uruchomieniowych.

2.8. Postanowienia dodatkowe


   1. Warunki realizacji zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami branżowymi. Należy zapewnić zgodność z wersjami norm, które są obowiązujące zarówno w chwili składania oferty jak i w procesie produkcji i kontroli.

Oferent, na etapie składania oferty, powinien dostarczyć:

 1. Certyfikat Zgodności lub Certyfikat poświadczenie własności technicznych i przydatności do stosowania w energetyce dla:

 • Stacji transformatorowej SN 15kV potwierdzający zgodność stacji SN z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami technicznymi

 • Rozdzielnicy SN 15kV potwierdzający zgodność rozdzielnicy z z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami technicznymi

Zamawiający za Certyfikat uznaje:

Certyfikat Zgodności lub Certyfikat poświadczenie własności technicznych i przydatności do stosowania w energetyce wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z akredytacją „AC” nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat wydany na podstawie wykonanych w laboratorium z akredytacją „AB” nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jw. Powinien zawierać wypisane typy lub rodziny typów danego wyrobu oraz stwierdzenie o zgodności z wymaganiami zawartymi w odpowiedniej normie. Certyfikat powinien zawierać znak PCA. 1. Deklaracje Zgodności

 2. Ocenę techniczną dla ograniczników przepięć

2.8.2. Wszystkie dostarczane materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku oraz spełniać wymagania techniczne określone w niniejszej SIWZ.

2.8.3. Wykonawca odpowiada za sprawdzenie wymagań technicznych, przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Zamówienia.

2.8.4. Dostarczane urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087) oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrokach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

2.8.5. Zastosowane materiały mają posiadać stosowne atesty albo certyfikaty. Zastosowane rozdzielnice muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

2.8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia technologii produkcji, uczestniczenia w próbach wyrobu a także do przeprowadzenia odbioru technicznego przed dostawą i montażem. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia wstępnego odbioru technicznego nie później niż 7 dni przed terminem realizacji zamówienia.

2.8.7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym wszelkie nieścisłości wynikłe w toku realizacji zadania a nieuregulowane ostatecznie.

2.8.8. W przypadku zamówienia wariantowego Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wariantu który uzna za najkorzystniejszy i przyjmie do porównania, oceny i realizacji.

2.8.9. Oferowana cena powinna obejmować dostawę przedmiotu zamówienia pod wskazany adres, jego rozładunek i montaż.

2.8.10. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest urządzenie elektroenergetyczne, którego montaż lub posadowienie wymaga wykonania przez Zamawiającego robót ziemnych, fundamentowych lub prac przygotowawczych – oferta musi zawierać opis wykonania tych czynności. Szczegółowy opis należy zamieścić w dokumentacji wykonawczej.

2.8.11. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie części zapasowe konieczne w okresie gwarancyjnym. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu części przez okres dziesięciu lat po wycofaniu produktu z rynku.

2.8.12. Wymagany okres gwarancji (dla przedmiotu zamówienia) - 5 lat. Okres gwarancji liczony od dnia dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.

2.8.13. Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta i udział przedstawiciela Wykonawcy w rozruchu stacji, rozruchu transmisji i systemu sterowania oraz wykonanie autoryzowanej podpisem projektanta dokumentacji w opisanym wcześniej zakresie.

2.8.14. Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją procedur przeprowadzenia prac rozruchowych w tym przeprowadzenie prób pomontażowych, rozruchowych i uruchomieniowych.  1. Termin i miejsce wykonania zamówienia


  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dostawa w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy

  2. Miejsce wykonania zamówienia (dostawy) – obszar działania PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki, teren Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Kutnie, ul. Żołnierska.Rysunek nr 1. Przykładowy wygląd zestawu złącz kablowych SNRysunek nr 2. Przykładowe rozmieszczenie urządzeń w zestawie złącz SNRysunek nr 3. Przykładowy widok rozdzielnicy SN ZK Żołnierska

CZĘŚĆ B

Instrukcja dla wykonawców
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  1. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Spółkę, lub wykonali je z nienależytą starannością,

  2. Wykonawców, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Spółki,

  3. Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

  4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  5. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  6. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 9.11,

  7. Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wiarygodności
   i odpowiednich kwalifikacji, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, wymagana minimalna kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 0,5 mln złotych na jedno zdarzenie

 4. wykaz wykonanych dostaw: minimum trzy dostawy złącz kablowych SN w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie,

  1. Ponadto oferent składa oświadczenie, że:

 1. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  1. Do oferty należy załączyć parafowany przez prawomocnego przedstawiciela Wykonawcy wypełniony wzór umowy (zał. Nr 3 do SIWZ), zgodnie z treścią zawartą w pkt 11.4 niniejszej SIWZ.

  2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Również oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
  1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „korespondencja”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

  2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji drogą elektroniczną (na adres e–mail wskazany w pkt.1.4. SIWZ) lub za pomocą telefaksu. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż do 11.09.2015 r.

  4. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

  5. Ze strony PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 są:

 • Maciej Pietrus - tel. 697 042 020 (e-mail: m.pietrus@pkpenergetyka.pl)

 • Roman Filipczak - tel. 697 040 259 (e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl) 1. Wadium
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

  2. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

  3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym tj. przed 16.09.2015 r., godz. 1100.

  4. Wadium może być wnoszone w formach

 1. pieniądzu, (w postaci przelewu bankowego)

 2. gwarancjach bankowych,

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  1. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu na konto:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki

ING Bank Śląski – Nr konta 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711

z dopiskiem:

opłata wadium przetargowego za dostawę złącza kablowego SN dla AZOLA Kutno”Wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wniesienia wadium wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2. muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.

  1. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w punkcie 6.5. SIWZ.

  2. Zamawiający dokona zwrotu wadium:

 1. jeżeli upłynął termin związania ofertą,

 2. oferentowi, który został wybrany do realizacji zadania - niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie zadania,

 3. wszystkim oferentom, w przypadku unieważnienia przetargu - niezwłocznie po terminie posiedzenia komisji przetargowej, na którym zapadło postanowienie o unieważnieniu przetargu,

 4. oferentowi, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert - niezwłocznie po wycofaniu oferty.

  1. Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne dla dokonania przelewu-zwrotu wadium (numer konta oraz nazwa i siedziba banku).

  2. Oferent traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku:

    1. odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w treści niniejszej specyfikacji,

    2. wycofania oferty po terminie składania ofert,

    3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 15.10.2015 r.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 9.1. SIWZ.

  3. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu o czas oznaczony.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
  1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

  3. Dokumenty powinny być oprawione, zszyte (zbindowane) i ponumerowane zgodnie z porządkiem przedstawionym w spisie treści (załącznik nr 1 do SIWZ).

  4. Każda strona oferty powinna być zaparafowana lub podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy i podpisującą ofertę.

  5. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  6. Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie netto. Wymagany termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury, zaś wystawienie faktury winno nastąpić zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

  7. Cena wyrażona w PLN przedstawiona w formularzu ofertowym uwzględnia wszystkie koszty wykonawcy związane z dostawą tj. również transport do wskazanego miejsca dostawy.

  8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie te oferty podlegaja odrzuceniu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub wybrane przez Wykonawcę zadanie.

  9. Oferty powinny być składane w jednym egzemplarzu, w wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej zewnętrznej kopercie, zabezpieczonej przed możliwością jej otwarcia (odtajnienia zawartości) przed dniem 16.09.2015 r. godz. 11.00. Na kopercie zewnętrznej winien być zamieszczony napis: „Oferta na dostawę złącza kablowego SN dla AZOLA Kutno - nie otwierać przed dniem 16.09.2015 r. godz. 11.00”. Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.

  10. Niezależnie od wyniku postępowania ofertowego wszelkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca.
 1. Miejsce, termin oraz tryb składania i otwarcia ofert.
  1. Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1. SIWZ, nie później niż do dnia 16.09.2015 r. godz. 11.00.

  2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

  3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do siedziby PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 (sekretariat) do dnia 16.09.2015 r. godz. 11.00. włącznie (decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).

  4. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych w sposób umożliwiający zapoznanie sie z treścia ofeert przed terminem otwarcia ofert będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania.

  5. W każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert, każdy wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu podanego w treści punktu 9.1. SIWZ.

  6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie publicznego otwarcia ofert.

  7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki, w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki.

  8. Komisja przetargowa zbada ważność każdej oferty. Formalną przyczyną nieważności oferty, powodującą jej odrzucenie, będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

 1. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,

 2. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi.

 6. brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszej specyfikacji, jako wymagane składniki oferty (z zastrzeżeniem pkt. 9.9 SIWZ),

 7. niespełnienie warunków jakim powinna odpowiadać postać oferty wymienionych w treści punktu 8 SIWZ,

 8. brak wymaganych podpisów upoważnionej osoby (osób) na formularzu oferty i wszystkich jej stronach, (z zastrzeżeniem pkt. 9.9 SIWZ)

 9. zmiana treści formularza oferty w stosunku do formularza zamieszczonego jako wzór (załącznik nr 2) w niniejszej specyfikacji – opuszczenie lub inna treść któregokolwiek z punktów,

  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Żądanie może dotyczyć również uzupełnienia brakujących dokumentów, lub dokumentów o treści nie spełniającej oczekiwań Zamawiającego. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez oferenta, lub nie dostarczenie żądanych dokumentów w określonym w żądaniu terminie (nie więcej niż 3 dni) spowoduje odstąpienie od rozpatrywania złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone w formie zgodnej z zapisami pkt 5.1. i 5.2. SIWZ.

  2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a. oczywiste omyłki pisarskie,

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  1. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie ceny w formularzu oferty októrej mowa w pkt 9.9 SIWZ, jego oferta zostanie odrzucona. Nie do końca rozumiem ten punkt – niejasne odniesienie do 9.9

  2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Negocjacje przeprowadza Komisja Przetargowa. Negocjacje będa jednoetapoowe. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Komisja Przetargowa żąda złożenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia wynegocjowanych wyników.

  3. Po zakończeniu badania ofert zostanie sporządzony protokół.
 1. Opis sposobu obliczania ceny i kryteria oceny ofert.
  1. Wartość oferty, tj. ostateczna cena oferty określona w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) musi być podana w złotych polskich, liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Oferty odpowiadające wymogom formalnym postawionym w treści specyfikacji
   istotnych warunków zamówienia podlegają dalszej ocenie, za pomocą systemu punktowego.

  3. Łączna maksymalna ilość punktów – 100.

  4. Przy ocenie ofert będą przyjmowane następujące kryteria:

 • wysokość ofertowej ceny - współczynnik wagowy oceny – 100 %,

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert.


 1. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców (drogą elektroniczną) oraz zamieszcza informacje o jej wyborze na stronie internetowej Spółki w dziale „Przetargi“.

11.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

11.3. W terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym, o którym mowa w pkt 1, wybrany wykonawca powinien przybyć do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy wg warunków podanych w treści SIWZ.

11.4. Wraz z SIWZ wykonawca otrzymał od zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia (dalej „wzór umowy”). Wzór umowy musi zostać uzupełniony przez wykonawcę o dane dotyczące wykonawcy i dane zawarte w ofercie (tj. Cena, gwarancja, termin realizacji). Uzupełniony wzór umowy należy załączyć do oferty. Wszystkie strony uzupełnionego wzoru umowy muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

11.5. Dostawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zadania.

11.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz w przypadku gdy:


 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.7. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji.


 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12.1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w następujących formach:


 • pieniądzu (w formie przelewu bankowego),

  • poręczeniach bankowych,

  • gwarancjach bankowych,

  • gwarancjach ubezpieczeniowych,

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty zabezpieczenia z potwierdzeniem dokonanego przelewu na konto:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki

ING Bank Śląski

Nr: 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711

12.3. Wykonawca umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonaia umowy o wartości 5 % wartości umowy brutto.

12.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego).

12.5. Nie przewiduje się pozostawienia zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi w spółce PKP Energetyka SA wewnętrznymi regulacjami związanymi z udzielaniem zamówień, wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze od decyzji Komisji Przetargowej.

Sporządzili: Roman Filipczak oraz Maciej Pietrus

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

……………………….……………

Łódź, dnia 2 września 2015 r.


Zatwierdził: Marek Sroczyński - Dyrektor Zakładu

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

…………………….………………

Łódź, dnia 2 września 2015 r.Załącznik nr 1

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15


Spis treści oferty


 1. Strona tytułowa

 2. Spis treści oferty (zał. nr 1) str. ..............

 3. Formularz ofertowy (zał. nr 2) str. ..............

 4. Pełnomocnictwo, jeżeli osoba występuje w imieniu wykonawcy str. ..............

 5. Aktualny odpis KRS / oświadczenie (zgodnie z pkt 4.3.a SIWZ) str. ..............

 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego str. ..............

 7. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS str. ..............

 8. Polisa ubezpieczeniowa str. ..............

 9. Wykaz wykonanych dostaw str. ..............

 10. Referencje str. ..............

 11. Parafowany wzór umowy (zał. nr 3) str. ..............

 12. Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 4) str. ..............

 13. Potwierdzenie wniesienia wadium str. ..............

 14. Oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych

i jakościowych (zał. nr 5) str. …………

 1. Oświadczenie zawierające zobowiązanie Wykonawcy do zachowania

Tajemnicy Przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. (zał. nr 6) str. ..............

Załącznik nr 2

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15

................................., dnia ............................

.......................................Nazwa i adres Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

dla

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki

na realizację zadania:

dostawa złącza kablowego SN dla AZOLA Kutno”


Wartość dostawy netto: ..............................................

Słownie złotych: ..........................................................................................................................

Oferowany okres gwarancji: …………………………………………………….


 1. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr EZ2-Ez7-903-272/15 wraz z załącznikami, i że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści.

 2. Przedstawiona w niniejszym formularzu cena uwzględnia wszystkie koszty wykonawcy związane z dostawą tj. również transport do wskazanego miejsca dostawy.

 3. Oferowana cena jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.

 4. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury, zaś wystawienie faktury nastąpi po ……… (vide pkt 8.6. SIWZ)

 5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Wadium w kwocie ……….. PLN, (słownie: ………….. złotych) zostało wniesione w dniu …………… w formie ……………

 7. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia umowy w terminie wskazanym w piśmie akceptującym złożoną ofertę. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium.

 8. Dane do zwrotu wadium:

a. dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:

Bank: …………………………

Nr konta: ………………………

b. dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w innej formie niż wskazana w pkt 8.a:

Adres: …………………………


 1. Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy (opcjonalnie) ……………….

……………………………………………………………………………………………………

...................................Załącznik nr 3

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15


Umowa nr .........................

do zamówienia zgodnie z SIWZ nr ……………………..

zawarta dnia .................. w Łodzi

pomiędzy:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, kapitał zakładowy 844.885.320,00 PLN, reprezentowaną przezPKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Łódzki

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictw:

1. ................................................................................

2. ................................................................................

a:


..........................................

..........................................
numer NIP.................., REGON ..................,

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla ...................Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS....................., kapitał zakładowy ....................... PLN

zwanym dalej WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

1. .................................................................. ,

2. .................................................................. ,
zwanymi w dalszej części łącznie STRONAMI, o treści następującej:
§ 1


 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie, rozładunku i montażu złącza kablowego SN zgodnie z SIWZ EZ2-Ez7-903-272/15 i formularzem ofertowym …………….

 2. Wykonawca potwierdza, że SIWZ, o którym mowa w ust.1 jest wystarczający do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, dając zapewnienie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień podpisania umowy, całkowitego wykonania i zakończenia wszystkich robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji urządzenia, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne do wykonania w sposób należyty obowiązków wynikających z niniejszej Umowy certyfikaty jakości i karty gwarancyjne.

§ 2


Miejsce i termin realizacji dostawy (dzień odbioru):

Termin realizacji - ...............................................

Miejsce dostawy - ...............................................

§ 3


Przekazanie wyrobów, o których mowa w § 1 odbędzie się w następujący sposób:

 1. Protokółem zdawczo - odbiorczym potwierdzającym przyjęcie dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym sprawdzenie jakościowo – ilościowe dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO polegające na oględzinach dostarczanych materiałów mających na celu:

  • ustalenie stanu technicznego materiałów (stwierdzenie braku uszkodzeń),

  • porównanie zgodności otrzymanego wyrobu z danymi zawartymi w dokumentach sprzedaży.

 2. Komisyjny odbiór odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron w miejscu dostarczenia.

 3. Do dostawy powinien być dołączony atest lub inny dokument potwierdzający zgodność wyrobu z wymogami postawionymi w SIWZ.

 1. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w pkt. 3. stanowi warunek podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 2. Dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego jest dniem odbioru, o którym mowa w § 1.

 1. WYKONAWCA, na co najmniej 3 dni robocze przed wysyłką poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o terminie dostawy przedmiotu umowy.

§ 4


 1. Do udziału w komisji odbioru upoważnieni są:

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

a) ..................................................................................

b) ..................................................................................

ze strony WYKONAWCY:  1. ..................................................................................

  2. ..................................................................................

§ 5

 1. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU możliwość zakupu części zamiennych dla dostarczonych towarów w okresie 10 lat od daty dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

 2. W przypadku zakończenia produkcji części zamiennych należy wcześniej zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o przewidywanym zakończeniu produkcji w terminie wystarczającym dla zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU zapasu części w ilościach zabezpieczających jego potrzeby.

§ 6


 1. Za realizację całości przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości::

netto: ................... zł (słownie: ........................................................................................),

plus należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 1. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury za dostarczony i odebrany wyrób jest podpisany przez każdą ze stron protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 2. Płatności regulowane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek DOSTAWCY podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury, a wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po zrealizowaniu i odbiorze dostawy.

 3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

 4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 7


 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:

 1. za opóźnienie realizacji dostawy przez WYKONAWCĘ w wysokości 0,5% wartości netto nieterminowo zrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

 2. za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto za niezrealizowaną część umowy.

 3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

 1. Kara obliczona zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. pkt 1. nie może przekroczyć 15% łącznej wartości netto przedmiotu umowy.

 2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar. Łączna wysokość kar umownych i jakichkolwiek odszkodowań (w tym również dotyczących szkód następczych lub pośrednich) nie może w żadnym przypadku przekroczyć 100% wartości kontraktu netto.

§ 8


 1. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich praw osobistych i majątkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy, WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty ich zaspokojenia.

 2. Jeżeli roszczenia osób trzecich dotyczące uprawnień wynikających z niniejszej umowy zostaną uznane orzeczeniem sądowym WYKONAWCA zobowiązuje się do uzyskania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO praw do korzystania z przedmiotu umowy.

§ 9


Zgodnie z pkt. 12 SIWZ Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5 % wartości umowy brutto.
§ 10

W czasie wykonywania zamówionej dostawy WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu dostawy.


§ 11

 1. WYKONAWCA udziela ........................ gwarancji na wyroby będące przedmiotem dostawy. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów będących przedmiotem umowy wolnych od wad, oraz do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli ujawniły się one w okresie gwarancji.

  1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ pisemnie o jakichkolwiek wadach powstałych w okresie gwarancji.

  2. Reakcja serwisu WYKONAWCY na pisemne zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpi w przeciągu 24 godz. od daty otrzymania zawiadomienia. Wada zostanie usunięta w terminie uzgodnionym na piśmie przez obie strony. Ważność gwarancji naprawionego lub wymienionego przedmiotu umowy będzie przedłużona o okres wykonania naprawy licząc od daty usunięcia wady potwierdzonej w protokole przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  3. Jeżeli WYKONAWCA po otrzymaniu zawiadomienia nie przystąpi do usunięcia wad w uzgodnionym terminie lub nie uzgodni w ciągu 24 godz. terminu usunięcia wad, ZAMAWIAJĄCY może zatrudnić inny podmiot do usunięcia wady na koszt WYKONAWCY.

  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieostrożności lub nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi.

  5. Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, którego postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień Umowy chyba, że są względniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Karty Gwarancyjnej jest warunkiem podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 12


WYKONAWCA może zatrudniać podwykonawców, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie prac podzleconych i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 13

 1. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Istotna zmiana postanowień Umowy, polegająca na zmianie ceny w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której został wybrany, możliwa jest w przypadku:

 1. zmiany stawki VAT w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/–);

 2. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych w zakresie technicznym lub materiałowym ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmiany warunków wydanych na podstawie przepisów prawa;

 3. konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego.

 1. W przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

 1. konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających;

 2. konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego;

 3. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

 4. Wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

możliwa jest istotna zmiana postanowień Umowy, polegająca na zmianie terminu realizacji Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie, której został wybrany.
§ 14

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności


wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności dokonanej czynności.
§ 15

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego


przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 16


 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

 2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 17


Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Załącznik nr 4

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15


................................., dnia ............................

...........................................Nazwa i adres Wykonawcy


OŚwiadczeniE

Niniejszym składamy oświadczenie o:
 • spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.a. SIWZ, czyli: posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.b. SIWZ, czyli: że, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zadania

 • braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt 4.2. SIWZ.


.........................................................................
Załącznik nr 5

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH


WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:PKP Energetyka S.A.Oddział w Warszawie - UsługiZakład Łódzkiul. Tuwima 2890-002 Łódź

Pieczęć WykonawcyPrzystępując do postępowania Nr EZ2-Ez7-903-272/15 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa złącza kablowego SN dla AZOLA Kutno”, oświadczamy, że:
   1. Oferowane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

   2. Urządzenia (również jego wyposażenie dodatkowe) wchodzące w przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r. Dotyczy to wszystkich materiałów przedmiotu zamówienia w tym również elementów wyposażenia dodatkowego.

   3. Przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych, prawnych, w pełni sprawny na dzień dostawy.

   4. Przedmiot zamówienia będzie objęty warunkami gwarancji określonymi w §11 wzoru Umowy i będzie odpowiadał wymaganiom określonym w Ofercie, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz istotnych postanowieniach Umowy.

   5. Oferowane urządzenia posiadają kartę katalogową producenta, zawierającą dane techniczne w zakresie wystarczającym dla jednoznacznej oceny jego właściwości, parametrów.

   6. Oferowane urządzenia (również jego wyposażenie dodatkowe) spełni normy określone w SIWZ i będzie posiadało parametry nie gorsze niż pokazane w OPZ.

   7. Do niniejszego Oświadczenia dołączamy:

Certyfikat/y zgodności potwierdzający/e spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań norm w zakresie badań typu, wystawione przez Jednostkę Certyfikującą posiadającą odpowiedni zakres akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji, wystawione przez upoważnione do wydawania takich świadectw instytucje (w języku polskim lub tłumaczone na język polski), dołączone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność przez osoby uprawnione Wykonawcy.
Jednocześnie oświadczamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
.........................................................................

Załącznik nr 6

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nr EZ2-Ez7-903-272/15WZÓR

zobowiązania podmiotu wykonującego świadczenie na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej do zachowania tajemnicy

przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A.

......................................

(miejscowość, data)
......................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz wszystkie

dane wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa)
.......................................................

(adres lub siedziba)


Zobowiązanie

 1. Zobowiązuję się/ Zobowiązujemy się za siebie i podwykonawców*) do
  zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. udostępnionej w związku z realizacją świadczenia na podstawie umowy ………………………
  ….……………………………………………..………… Nr …..............................
  z dnia ………………….…. w sprawie ……………………..………………………

………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się *).


z „Podstawowymi wymaganiami w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. przez osoby wykonujące świadczenie na podstawie umów cywilnoprawnych”.

 1. Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy.

....................................................................

czytelny podpis imię i nazwisko

(w przypadku osoby prawnej – zgodnie ze sposobem
reprezentacji)*) należy wpisać właściwą wersję©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna