Pkp energetyka s. APobieranie 449,59 Kb.
Strona1/3
Data10.02.2018
Rozmiar449,59 Kb.
  1   2   3

PKP ENERGETYKA S.A.

ZAKŁAD ŁÓDZKI


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr EZ2-Ez7-903-124/14

dla zadania:

Dostawa rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV

dla ST-7 Łódź Olechów oraz rozdzielnicy SN 15kV dla

ST T-1 Tomaszów Mazowiecki”
( przetarg nieograniczony według Pzp)


Łódź, sierpień 2014 r.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SPIS TREŚCI

część A
I. Informacje wprowadzające


 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia.CZĘŚĆ B

Instrukcja dla wykonawców


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 1. Wadium.
 1. Termin związania ofertą.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Miejsce, termin i tryb składania i otwarcia ofert.
 1. Opis sposobu obliczania ceny i kryteria oceny ofert.
 1. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy na wykonanie zamówienia.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Załączniki:
Zał. nr 1 - Spis treści oferty

Zał. nr 2 - Wzór formularza oferty

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 - Oświadczenia

Zał. nr 5 - Oświadczenia
część A
1. Informacje wprowadzające


  1. PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67 reprezentowana przez Zakład Łódzki z adresem: Łódź, ul. Tuwima 28 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  3. Ilekroć w specyfikacji jest mowa o :

 1. „zamawiającym” – należy przez to rozumieć PKP Energetykę S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Łódzki,

 2. „postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie publiczne, określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prowadzone przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp),

 3. „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. „zamówieniu” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ,

 5. „wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawrze z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia,

  1. Dane zamawiającego:

Konto bankowe: ING Bank Śląski

Nr konta bankowego: 02 1050 0086 1000 0090 9005 0200

Nr konta bankowego do wpłat wadium i kaucji: 09 1050 0099 6702 7777 7777 7777

NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634

Kapitał Zakładowy: 788.193.790,00 zł wpłacony w całości

Dokładny adres do korespondencji: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki, 90 – 002 Łódź, ul. Tuwima 28

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 042 / 205 57 67

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:m.dudek@pkpenergetyka.pl lub

r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Znak postępowania: EZ2-Ez7-903-124/14

Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


 1. Opis przedmiotu zamówienia


2.1. Zakres zamówienia.

Zamówienie obejmuje realizację dwóch odrębnych zadań: • Zadanie Nr 1 – dostawa rozdzielnicy SN 15kV wraz z rozdzielnicą nN 0,4kV do ST-7 Łódź Olechów,

 • Zadanie Nr 2 - dostawa rozdzielnicy SN 15kV do ST T-1 Tomaszów Mazowiecki.Zadanie Nr 1:
A. Opis przedmiotu zamówienia – rozdzielnica SN 15kV do stacji ST7 Łódź Olechów

2.2. Zakres zamówienia.

2.2.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i nadzór nad montażem wolnostojącej rozdzielnicy SN 15kV w stacji transformatorowo - rozdzielczej ST7 Łódź Olechów wraz
z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej montażu rozdzielnicy w stacji.

2.2.2. Przez rozładunek należy rozumieć środki zaradcze, sprzęt (dźwig, wózek widłowy),
a także czas niezbędny dla wyładowania wszelkich elementów przedmiotu zamówienia oraz ich wstawienia do stacji ST5 w Łodzi Widzewie.

2.2.3. Montaż po stronie Zamawiającego obejmuje zestawienie rozdzielnicy, wykonanie połączeń mechanicznych, połączeń obwodów pierwotnych i wtórnych zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zamawiającego, skonfigurowanie, zaprogramowanie i rozruch wszystkich elementów wyposażenia rozdzielnicy. Po stronie Zamawiającego jest wprowadzanie i podłączanie kabli elektroenergetycznych SN 15 kV.

2.2.4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia miejsca dostawy dla poprawnego i bezpiecznego rozładunku. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego rozładunku lub nadzoru nad montażem spoczywa na Wykonawcy.

2.3. Założenia techniczne dla rozdzielnicy SN.

2.3.1. Istniejąca stacja ST7 Łódź Olechów wykonana jest jako budynkowa, strop betonowy, stacja z obsługą wewnętrzną, z osobnymi pomieszczeniami rozdzielni SN i nn.

2.3.2. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu i dostawę wolnostojącej trzysekcyjnej,
12-polowej rozdzielnicy SN 15kV w wykonaniu łukoochronnym, w izolacji powietrznej,
z celkami pól wyposażonymi w rozłączniki.

2.3.3. Pola liniowe i pola sprzęgła rozdzielnicy należy przystosować do włączenia
w system zdalnego sterowania. Ze wszystkich pól należy wyprowadzić pełną sygnalizację położenia łączników do szafy krosowej (dla systemu zdalnego sterowania).

2.3.4. Kolejność i układ pól przedstawiono na uproszczonym schemacie elektrycznym stanowiącym załącznik do SIWZ.

2.3.5. Wszystkie pola powinny posiadać na drzwiczkach od przedziału automatyki i sterowania odwzorowany schemat danego pola (namalowany lub wyklejony) wraz z diodowym wskaźnikiem położenia wyłącznika/rozłącznika oraz diodowym wskaźnikiem uziemienia.

2.4. Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy SN.

2.4.1. W rozdzielnicy SN należy zainstalować i wyposażyć następujące pola wyposażone zgodnie ze schematem:


 • 5 pól liniowych odpływowych,

 • 3 pola transformatorowe,

 • 2 pole sprzęgła (dwucelkowe),

2.4.2. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy SN:


 • napięcie znamionowe 17,5kV

 • poziom izolacji Ud/Up (wartości minimalne) 38kV / 95kV

 • częstotliwość znamionowa 50HZ

 • prąd znamionowy szyn zbiorczych ≥ 630A

 • prąd znamionowy pól liniowych ≥ 630A

 • prąd znamionowy łączników ≥ 630A

 • prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany ≥ 40kA

 • wymagany stopień ochrony IP 4X

2.4.3. Parametry podstawowe łączników SN


 • napięcie znamionowe 17,5kV

 • poziom izolacji Ud/Up ≥ 38kV / ≥ 95kV

 • częstotliwość znamionowa 50Hz

 • prąd szczytowy wytrzymywany ≥ 40kA

 • prąd krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • prąd znamionowy ≥ 630A

2.4.4. Pola liniowe SN wyposażone w rozłącznik z uziemnikiem. Preferowany łącznik trójpołożeniowy z funkcją rozłącznika i uziemnika szybkiego.

2.4.5. Pola transformatorowe wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem. Wkładki bezpiecznikowe rozłącznika SN instalowane w jednakowej odległości od drzwi celki rozdzielnicy. Prąd znamionowy wkładek bezpiecznikowych dobrać do mocy znamionowej transformatorów TR1 630, TR2 400kVA, TR3 400kVA. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane do transformatorów wchodzą w zakres zamówienia.

2.4.6. W każdym polu SN muszą być wykonane niezależne, niżej wymienione obwody posiadające własne zabezpieczenia:


 • obwody zasilania napędów łączników

 • obwody sygnalizacji i telesygnalizacji

2.4.7. Rozdzielnica SN powinna być przystosowana do wyprowadzenia kabli za pomocą głowic konektorowych (kątowych). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych rozdzielnicy, które są niezależne od głowic konektorowych. Wyprowadzenia liniowe dla 3-faz linii kablowych wykonanych z kabli jednożyłowych w izolacji polietylenowej o napięciu znamionowym izolacji 12/20kV, z przekrojem żyły roboczej do 240mm2 Cu lub Al. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania wyprowadzenia kabli za pomocą głowic konektorowych zamawiający wymagać będzie rozwiązań dotykowo-bezpiecznych.

2.4.8. Sygnalizacja stanu położenia łączników na czole rozdzielnicy powinna być jednoznaczna
i niezawodna (realizowana bez udziału elementów pośredniczących).

2.4.9. W polach liniowych należy zrealizować sygnalizację obecności napięcia od strony linii przy wykorzystaniu wskaźników napięcia współpracujących z rezystancyjnymi lub reaktancyjnymi dzielnikami napięcia montowanymi w izolatorach. Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji obecności / braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków łączników pola. Informacja o obecności / braku napięcia przekazywana do Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi.

2.4.10. Rozdzielnica musi realizować logiczne i mechaniczne blokady łączników polowych wykluczające błędy łączeniowe. Blokady mają zapewniać pełne bezpieczeństwo personelowi obsługującemu rozdzielnicę. Szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. W polach liniowych należy zrealizować blokadę uniemożliwiającą zamknięcie uziemnika w warunkach obecności napięcia na jego stykach, gdy kabel znajduje się pod napięciem.

2.4.11. Należy przewidzieć miejsce na montaż ograniczników przepięć we wszystkich polach liniowych SN. Zamówienie obejmuje komplet ograniczników przepięć dla pięciu pól liniowych. Napięcie trwałej pracy ograniczników przepięć - 20kV. Rodzaj oraz typ zastosowanego ogranicznika przepięć należy na etapie realizacji zadania uzgodnić z Zamawiającym.

2.4.12. Rozdzielnica musi posiadać możliwość przyszłej rozbudowy i dostawienia dodatkowych pól.

2.4.13. Każde pole rozdzielnicy musi posiadać na froncie rozdzielnicy otwór/okienko a wnętrze przedziału SN powinno być wyposażone w oświetlenie robocze zapalane przełącznikiem na rozdzielnicy.

2.4.14. Każda sekcja rozdzielnicy musi posiadać fabryczny opis sekcji (tabliczka grawerowana - biała z czarnym napisem). Opis zgodnie z dołączonym schematem.

2.4.15. Każde pole rozdzielnicy powinno być wyposażone w fabryczny opis pola (tabliczka grawerowana - biała z czarnymi napisami). Opisy pól zgodnie z dołączonym schematem.

2.4.16. Każde pole rozdzielnicy powinno mieć wyprowadzone miejsce przyłączenia uziemienia przenośnego.

2.5. Wymagania dotyczące obwodów automatyki i sterowania rozdzielnicy SN.

2.5.1. Rozdzielnicę należy przygotować do zrealizowania zdalnego sterowania. Przy opracowywaniu dokumentacji oraz na etapie wykonawstwa rozdzielnicy Wykonawca będzie zobowiązany konsultować zastosowane rozwiązania z wykonawcą transmisji i zdalnego sterowania stacji, który zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

2.5.2. Wraz z rozdzielnicą należy dostarczyć szafę krosową o wymiarach nie mniejszych niż 0.5m x 0.5m. Szafa krosowa wchodzi w zakres zamówienia. Do szafy krosowej wyposażonej w listwy zaciskowe należy wyprowadzić wszystkie obwody niezbędne dla realizacji zdalnego sterowania stacją. Szafa zdalnego sterowania nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Montaż szafy zdalnego sterowania zrealizuje wykonawca transmisji i systemu zdalnego sterowania.


Szafa krosowa powinna być wyposażona w przepust umożliwiający wprowadzenie okablowania do szafy zdalnego sterowania.

2.5.3. Stację należy wyposażyć w siłownię prądu stałego 220V DC (z zabudowanymi akumulatorami żelowymi). W stacji zainstalowane są 3 transformatory, jeden z nich będzie zasilał potrzeby własne i siłownię. Układ siłowni musi zapewniać pracę buforową „na wprost” (zespoły prostownikowe i zasilane urządzenia połączone są równolegle z bateriami akumulatorów). Dokumentacja wykonawcza musi przedstawiać dobór parametrów siłowni. Podstawowe sygnały siłowni muszą być przekazywane do systemu zdalnego sterowania. Zastosowane rozwiązanie powinno zapewniać do 15 czynności łączeniowych wszystkimi polami liniowymi i 120 min sygnalizacji oraz blokad.

2.5.4. Siłownia prądu stałego 220V DC powinna być umieszczona w dedykowanej szafie. Szafa powinna być wyposażona w ogrzewanie elektryczne, z wyłącznikiem termicznym, umożliwiającym utrzymanie temperatury +15°C wewnątrz szafki w okresie zimowym. Dodatkowo szafka powinna być wyposażona w otwory wentylacji grawitacyjnej z filtrem przeciwpyłowym oraz wentylatorem wyciągowym umożliwiającym odprowadzenie ciepła z wnętrza szafki w okresie letnim. Temp. załączania wentylatora +25°C.

2.5.5. Obwody sterowania i sygnalizacji należy wyprowadzić do szafy krosowej na listwy zaciskowe. Listwy zaciskowe oraz zabezpieczenia obwodów zasilania napędów, sygnalizacji i telesygnalizacji wchodzą w zakres zamówienia. Przewody powinny być prowadzone w korytkach instalacyjnych. Wykonawca dostarcza szafę krosową i wykonuje wszystkie połączenia.

2.5.6. Łączniki (rozłączniki, uziemniki) muszą mieć taką ilość łączników pomocniczych, która umożliwi sczytywanie stanów ich położenia i przekazywanie tych informacji do systemu zdalnego sterowania. W uzgodnieniu z wykonawcą transmisji i systemu zdalnego sterowania niezbędne styki wyprowadzić na listwy do szafy krosowej.

2.5.7. Operacje sterownicze mają być dopuszczone do realizacji tylko z miejsca określonego wybranym trybem pracy: z NC Łódź dla pracy ZDALNEJ lub z obiektu sterowanego dla pracy LOKALNEJ, z wyjątkiem operacji wyłączenia dla wybranych urządzeń, które powinny być możliwe do realizacji z każdego miejsca (obiekt sterowany, NC Łódź) niezależne od wybranego trybu pracy. NC Łódź oznacza Nastawnię Centralną Zdalnego Sterowania mieszczącą się w Łodzi na ul. Tuwima 28. Obsługa rozdzielnicy z aparatów sterowniczych zlokalizowanych w poszczególnych polach odbywa się przy wyborze przełącznikiem stanu i trybu pracy w polu podlegającym sterowaniu. Stany przełączników należy wyprowadzić do szafy krosowej.

2.5.8. Szczegóły dotyczące przystosowania stacji do realizacji zdalnego sterowania obiektem do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

2.5.9. Wszystkie łączniki w polach muszą mieć odpowiednią ilość styków pomocniczych, które umożliwią wykonanie zdalnego sterowania wyłącznikami i blokad oraz pozwolą na szczytowanie stanów ich położenia.

2.5.10. W uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą transmisji i systemu zdalnego sterowania, styki pomocnicze łączników i obwody wtórne należy wyprowadzić na listwy do szafy krosowej.

2.5.11. Wszystkie styki pomocnicze łączników i obwody wtórne powinny być wyprowadzone na listwy w celkach poszczególnych pól.

2.5.12. Pola liniowe i pole sprzęgła należy wyposażyć w przełączniki ZDALNE/LOKALNE.


a) Tryb pracy zdalnej – sterowanie pracą obiektu (urządzeń) odbywa się z Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi (wszystkie pola rozdzielnicy sterowane przez dyspozytora zasilania).

b) Tryb pracy lokalnej:

- tryb pracy lokalnej – wszystkie urządzenia stacji sterowane przez obsługę bezpośrednio z obiektu (jeden przełącznik wspólny dla całej stacji),

- tryb pracy częściowo lokalnej – wybrane pole (bądź pola) rozdzielnicy oraz urządzenia sterowane przez obsługę z obiektu, a reszta z Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi (przełącznik lokalne/zdalne w każdym polu).


2.5.13.Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość zrealizowania sygnalizacji obecności / braku napięcia w polu (od strony linii) niezależnie od położenia styków łączników pola. Informacja o obecności / braku napięcia przekazywana do Nastawni Centralnej Zdalnego Sterowania w Łodzi.

2.5.14. Każdy przedział obwodów wtórnych/obwodów sterowania (również i szafa krosowa) powinien być wyposażony w oświetlenie robocze zapalane przełącznikiem umieszczonym wew. przedziału.

2.5.15. W każdym przedziale obwodów wtórnych/obwodów sterowania (również i w szafie krosowej) powinien znajdować się schemat połączeń wraz z wyjaśnieniem poszczególnych skrótów, użytych przez Dostawcę.
2.6. Kolorystyka

2.6.1. Kolor rozdzielnicy SN:

 • sekcja nr 1 – kolor niebieski, RAL 5012,

 • sekcja nr 2 – kolor zielony, RAL 6021;

 • sekcja nr 3 – kolor żółty, RAL 1003;

 • pola sprzęgła – kolor czerwony, RAL 2002.

2.6.2. Szczegóły dotyczące oznaczeń pól, treści napisów i logo do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, zgodnie z instrukcją Zamawiającego i dołączonym schematem.

2.6.3. Rozdzielnica powinna być pomalowana z każdej strony. Zamawiający nie dopuszcza pomalowania tylko i wyłącznie frontu rozdzielnicy.
B. Opis przedmiotu zamówienia – rozdzielnica nN 0,4kV ST7 Olechów

2.7. Zakres zamówienia.

2.7.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i nadzór nad montażem przyściennej rozdzielnicy nn 0,4kV przewidzianej do zainstalowania w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST-7 Olechów.

2.7.2. Przez rozładunek należy rozumieć środki zaradcze a także czas niezbędny dla wyładowania wszelakich elementów przedmiotu zamówienia oraz ich montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.7.3. Montaż po stronie Zamawiającego obejmuje zestawienie rozdzielnicy, wykonanie połączeń mechanicznych, połączeń obwodów pierwotnych zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego jest wprowadzanie i podłączanie kabli elektroenergetycznych nn 0,4 kV.

2.7.4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia miejsca dostawy dla poprawnego i bezpiecznego rozładunku. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego rozładunku lub nadzoru nad montażem spoczywa na Wykonawcy.

2.8. Założenia techniczne dla rozdzielni nn.

2.8.1. Rozdzielnia nn 0,4kV stanowiąca przedmiot zamówienia, zainstalowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu stacji transformatorowej 15/0,4kV. Konstrukcja rozdzielnicy wolnostojąca, trójsekcyjna, z polami wyłącznika sprzęgłowego. Zaproponowane rozwiązanie nie może odbiegać od rozwiązań typowych dla tego typu obiektów. Napięcie znamionowe nn 3x230V/400V. Prąd znamionowy szyn zbiorczych 0,4kV nie mniejszy niż 1600A.

2.8.2. Konstrukcja i wyposażenie rozdzielnicy nn - rozdzielnica nn 0,4kV, trójsekcyjna, trzy pola zasilające, dwa pole sprzęgła z układem SZR, rozdzielnica wyposażona w minimum 15 pól odpływowych na każdej sekcji.

2.8.3. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy nn

 • napięcie znamionowe 0.4kV

 • poziom izolacji ≥ 0.66kV

 • napięcie udarowe ≥ 8kV

 • częstotliwość znamionowa 50HZ

 • prąd znamionowy szyn zbiorczych ≥ 1600A

 • prąd znamionowy odpływów ≥ 400A

 • prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy ≥ 32kA

 • wymagany stopień ochrony ≥ IP 2X

 • szerokość pola 100mm

 • rozstaw szyn zbiorczych 185mm

2.8.4. Parametry podstawowe rozłączników bezpiecznikowych nn w polach odpływowych

 • typ listwowe

 • napięcie znamionowe 0.69kV

 • poziom izolacji 0.8kV

 • częstotliwość znamionowa 50Hz

 • prąd znamionowy ≥ 400A

 • prąd szczytowy wytrzymywany ≥ 40kA

 • prąd krótkotrwały wytrzymywany ≥ 16kA (1s)

 • wytrzymałość mechaniczna ≥ 1000

 • sposób łączenia trójbiegunowo

2.8.5. Pola odpływowe powinny umożliwiać montaż przekładników prądowych.

2.8.6. Na sekcji nr 1 i 2 cztery pierwsze pola odpływowe należy przewidzieć do montażu przekładników prądowych i opomiarowania zużycia energii elektrycznej. Na sekcji nr 3 dwa pierwsze pola odpływowe należy przewidzieć do montażu przekładników prądowych i opomiarowania zużycia energii elektrycznej.

Przekładniki nie wchodzą w zakres zamówienia.

2.8.7. Przykładowy schemat elektryczny układu rozdzielni nn zgodnie z rysunkiem nr 1.

2.8.8. Każda sekcja rozdzielnicy musi posiadać fabryczny opis sekcji (tabliczka grawerowana – biała z czarnym napisem). Opis zgodnie z dołączonym schematem.

2.8.9. Układy automatyki SZR powinny realizować następujące funkcje:

 • samoczynne załączanie rezerwy (SZR),

 • automatyczne przełączenie zasilania po powrocie napięcia (APZ),

 • automatyczne załączenie zasilania po włączeniu automatu do pracy (AZZ).

2.8.10. Układy automatyki SZR należy umieścić w odrębnym przedziale. Na drzwiach przedziału SZR należy umieścić graficzne odwzorowanie układu rozdzielni nn.

2.8.11. W układzie rozdzielnicy należy przewidzieć odrębny przedział na zasilanie obwodów potrzeb własnych stacji. Obwód należy przygotować do opomiarowania. Licznik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne stacji nie wchodzi w zakres zamówienia.

2.8.12. W układzie rozdzielnicy należy przewidzieć odrębny przedział na zainstalowanie liczników zużycia energii elektrycznej.

2.8.13. Ww. przedział powinien być przygotowany do montażu 14 liczników energii elektrycznej
(1 licznik dla potrzeb własnych stacji, 10 liczników dla pól odpływowych z pomiarem półpośrednim, 3 liczniki bezpośrednie) wraz z aparaturą pomocniczą (listwy SKA, zabezpieczenia, modem). Układy pomiarowe montowane na płycie wsporczej rezokartowej, rezoteksowej lub pochodnej tych tworzyw. Szafę licznikową należy okablować, wyposażyć w listwy SKA, zabezpieczenia. Przewody napięciowe i prądowe prowadzić pod płytą wsporczą. Zamawiający preferuje rozwiązanie polegające na zastosowaniu zawiasów umożliwiających uchylność tablicy.

2.8.14. W ww. szafie, na tablicy licznikowej należy pozostawić rezerwę miejsca tak, aby można było zainstalować koncentrator o wymiarach 185x185mm.

2.8.15. Listwy pomiarowe powinny posiadać następujące parametry techniczne:

zwarciowy prąd 1-sekundowy

720 A

temperatura pracy

-50 ° C ... + 105 °C

przekrój [mm²]

0,2 - 6 mm²

przekrój [AWG]

24 - 10 AWG

napięcie znamionowe wg EN

500 V

znamionowe napięcie udarowe

6 kV

strefa zabrudzeniowa

3

prąd znamionowy wg EN

30 A

2.8.16. Dopuszcza się zastosowanie listwy Ska ze zintegrowanym zabezpieczeniem obwodów napięciowych typu B6A i zintegrowaną sygnalizacją obecności napięcia oraz zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

2.8.17. Jako zabezpieczenia obwodów napięciowych licznika: rozłączniki bezpiecznikowe o prądzie znamionowym 6A (3x SLS/NEOZ/1), umieszczone przed listwą Ska.

2.8.18. Jako zabezpieczenia obwodów napięciowych koncentratorów: wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie znamionowym 6A i charakterystyce B.

2.8.19. Moduł komunikacyjny powinien umożliwiać transmisję danych pomiarowych w CSD/GPRS, powinien również posiadać dwa interfejsy komunikacyjne RS485 oraz pętle prądową.

2.8.20. Dostawa i montaż liczników energii elektrycznej należy do Zamawiającego.

2.8.21. Na tablicy licznikowej należy zainstalować gniazdo serwisowe 230V zasilane z potrzeb własnych stacji.

2.8.22. Należy zachować ciągłość obwodów zasilających od przekładników do listwy pomiarowo – kontrolnej.

2.8.23. Okrosowanie między listwą Sk-a a licznikiem:

 • przewody prądowe DY lub LY 2,5 mm2 – każda faza inny kolor,

 • przewody napięciowe DY lub LY 1,5mm2- kolory zgodne z fazami prądowymi,

 • kolory zarezerwowane – niebieski dla N i żółto-zielony dla PE.

2.8.24. Okrosowanie między listwami Sk-a a przekładnikami przewodami wg wyliczeń projektowych
z zachowaniem ww. kolorystyki.

2.8.25. Wszystkie urządzenia montowane na szynę należy umieścić w osłonach przystosowanych do plombowania.

2.8.26. Zaciski przyłączowe rozłączników dostosowane do bezpośredniego przyłączania żył kabli do 240mm2 (V-klemy lub śrubowe).

2.8.27. Konstrukcja rozłączników ma umożliwiać łatwe sprawdzenie przepalenia się wkładki bezpiecznika oraz łatwe oznakowanie/opisanie aparatu.

2.8.28. Wyłączniki główne w polach zasilających oraz sprzęgłowym nn w wykonaniu wysuwnym. Prąd znamionowy wyłączników 1600A.

2.8.29. Szyna N izolowana od konstrukcji ramy rozdzielnicy, połączona z szyną PE przez miedziany łącznik łączony przez połączenia śrubowe.

2.8.30. Oszynowanie rozdzielnicy nn miedziane.

2.8.31. Układ ochrony przeciwporażeniowej TN-C.

2.8.32. Konstrukcja ramy rozdzielnicy powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych pól liniowych i pola transformatorowego.

2.8.33. W rozdzielnicy należy wykonać obwody pomocnicze tj. oświetlenie dla wszystkich przedziałów oraz gniazdo serwisowe niskiego napięcia 230VAC/16A. Zabezpieczenia obwodów pomocniczych umieszczone w szafce obwodów pomocniczych. Obwody pomocnicze podłączone bezpośrednio do szyn głównych rozdzielnicy nn. Dopuszcza się rozwiązanie polegające na sterowaniu oświetleniem za pomocą odpowiedniej aparatury w szafce obwodów pomocniczych.

2.8.34. W każdym przedziale obwodów PW/obwodów SZR powinien znajdować się schemat połączeń wraz z wyjaśnieniem poszczególnych skrótów, użytych przez Dostawcę.

2.8.35. Każdą sekcję rozdzielnicę nn należy wyposażyć dodatkowo w miernik cyfrowy umożliwiający:

 • pomiar prądów fazowych na każdej sekcji,

 • pomiar napięć przewodowych na każdej sekcji,

 • pomiar napięć międzyprzewodowych na każdej sekcji,

 • pomiar częstotliwości,

 • pomiar mocy czynnej, pozornej, całkowitej,

 • pomiar THD napięcia,

 • współczynnik mocy,

 • harmoniczne prądu i napięcia

Zamawiający preferuje np. miernik typu SENTRON PAC 3200.

2.8.36. Zamówienie obejmuje wyposażenie pól liniowych rozdzielnicy nn we wkładki bezpiecznikowe

 • gG 250A 6szt.

 • gG 200A 6szt.

 • gG 160A 3szt.

 • gG 125A 3szt.

 • gG 100A 9szt.

 • gG 80A 3szt.

 • gG 63A 12szt.


2.8.37. Zamawiający wymaga pomalowania obudowy rozdzielnicy ze wszystkich stron.

2.8.38. Pomieszczenie rozdzielnicy nn należy wyposażyć w instrukcje ogólne bhp i obsługi urządzeń elektrycznych, ratowania osób porażonych prądem. Dodatkowo należy przygotować antyramę, która służyć będzie do umieszczenia wykazu osób do wykonywania czynności łączeniowych. Wymiar Antyramy minimum A3. Umiejscowienie i montaż w/w wyposażenia należy do Zamawiającego.

2.8.39. Pomieszczenie rozdzielnicy nn należy wyposażyć w półkę/pojemnik na dokumentacje. Wymiary dokumentacji, które powinny się zmieścić to 35x30x10cm. Wykonawca dostarczy również szafkę metalową w kolorze rozdzielnicy na przechowywanie sprzętu BHP. W szafce należy przewidzieć miejsce na co najmniej na dwie pary rękawic i butów elektroizolacyjnych. Szafkę opisać stosownie do pełnionej funkcji.

2.9. Dokumentacja

2.9.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza ma spełniać wymogi przepisów ustaw: Prawo budowlane i Prawo energetyczne. Zastosowane rozwiązania i urządzenia mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.9.2. Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu z Zamawiający. Uzgodnienie będzie następowało pisemnie. Do uzgodnienia należy przesyłać każdorazowo po dwa egzemplarze dokumentacji. Jeden egzemplarz z wniesionym uzgodnieniem lub
z wniesionymi uwagami zostanie każdorazowo zwrócony Wykonawcy.

2.9.3. Dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące zasadnicze wymagania:


 1. językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski,

 2. rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd.,

 3. we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosować będzie jednostki miar i wag wg. układu SI,

 4. dokumentacja będzie charakteryzować się spójnością terminologii, opisów tekstowych i użytych symboli,

 5. dostarczona wykonawcza i dokumentacja powykonawcza będzie w przynajmniej dwóch egzemplarzach posiadała oryginalne podpisy i pieczątki projektantów oraz wymagane przepisami uzgodnienia w tym rzeczoznawców ppoż. i bhp,

 6. wykonawca przedstawi oświadczenie o kompletności dokumentacji,

 7. dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym.

2.9.4. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo dwa egzemplarze dokumentacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej – nośnikiem będzie płyta CD/DVD zawierająca:


a) opisy, dokumenty tekstowe: *.doc/*.docx/*.pdf,

b) rysunki i schematy w formacie *.dwg/ *.pdf,

c) tabele i wykresy: *.xls/*.xlsx.

d) dokumenty o charakterze formalno-prawnym, decyzje, uzgodnienia itd. należy zeskanować w kolorze do formatu *.pdf.


2.9.5. Całość dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej będzie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach w formie papierowej. Dodatkowo dwa egzemplarze dokumentacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej. Dokumentacja ta musi obejmować swoim zakresem:


a) dokumentację powykonawczą rozdzielnicy,

b) instrukcję eksploatacji i obsługi rozdzielnicy,

c) instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla wszystkich zastosowanych aparatów i urządzeń,

d) specyfikacje techniczne, instrukcje instalacji, katalogi, opisy i schematy dla wszystkich zastosowanych aparatów i urządzeń,

e) opis oprogramowania (jeśli zastosowane),

f) dokumentacja rozdzielnicy ma obejmować schematy obwodów pierwotnych i wtórnych wszystkich pól rozdzielnicy SN.


2.9.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, poświadczenia zgodności, świadectwa legalizacji i inne dokumenty zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów. Dokumentację tą należy dostarczyć w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo dwa egzemplarze w formie zeskanowanej – nośnikiem będzie płyta CD/DVD.

2.9.7. Wymienioną powyżej dokumentację Wykonawca dostarczy w pięciu egzemplarzach
w wersji papierowej w tym w dwóch egzemplarzach z oryginalnymi podpisami i pieczątkami lub potwierdzeniami za zgodność. Pozostałe 4 egzemplarze mogą być kserokopiami „w kolorze”.

2.9.8. Wykonawca opracuje procedury przeprowadzenia prac rozruchowych w tym przeprowadzenie prób pomontażowych, rozruchowych i uruchomieniowych.
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna