Pismem drukowanymPobieranie 12,76 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar12,76 Kb.

..........................................................

(miejscowość, data)

DANE TELEADRESOWE
PROSIMY WYPEŁNIĆ
PISMEM DRUKOWANYM
................................................................

(imię i nazwisko/nazwa)


................................................................

(adres)
...............................................................


...............................................................

(telefon kontaktowy)

Miejska Pracownia Urbanistyczna

w Poznaniu

ul. Prusa 3

60-819 Poznań


WNIOSEK O WYPIS, WYRYS
Proszę o wykonanie wypisu i wyrysu1 z*:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  • planu archiwalnego obowiązującego w latach................................................................

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

dla terenu w rejonie ulicy / adres ...............................................................................................

nr geodezyjny działki: .................................................................................................................

numer arkusza (mapy): ..............................................................................................................

obręb: .........................................................................................................................................

lub według załącznika graficznego.
* właściwe należy podkreślić

.........................................

podpis


1 Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1282) wypis i wyrys podlega opłacie skarbowej w wysokości:

1) od wypisu: a) do 5 stron 30 zł b) powyżej 5 stron 50 zł2) od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł b) nie więcej niż200 złZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (dane i nr konta: Miasto Poznań Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,


nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
). Opłatę można również uiścić gotówką w siedzibie MPU, pok. 31, IIIp. W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wysokości opłaty za wyrys (zależnej od jego wielkości), pobrana zostanie opłata minimalna, a ewentualna różnica będzie wymagana po ustaleniu wielkości docelowej wyrysu.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna