Pielęgniarstwo studia pierwszego stopniaPobieranie 124,92 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar124,92 Kb.

Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia
BANK PYTAŃ
dla studentów którzy kończą studia w roku akademickim 2017/18 1. Omów koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.

 2. Przedstaw główne zagadnienia poruszane w kodeksach etyki dla pielęgniarek.

 3. Sformułuj diagnozy pielęgniarskie oraz przedstaw interwencje u pacjenta z krwawieniem z/do górnego odcinka przewodu pokarmowego.

 4. Omów koncepcję stresu psychologicznego (wg. Lazarusa i Folkman).

 5. Wymień i omów wybrane mechanizmy obronne psychiki.

 6. Scharakteryzuj działalność pedagogiczną pielęgniarki na podstawie funkcji wychowawczej i funkcji kształcenia.

 7. Sformułuj diagnozy pielęgniarskie oraz przedstaw interwencje u pacjenta w dobie zabiegu operacyjnego po całkowitym usunięciu tarczycy.

 8. Przedstaw zasady aseptyki i antyseptyki w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

 9. Wymień uniwersalne środki ostrożności w profilaktyce zakażeń HBV, HCV, HIV.

 10. Omów czynności i zasady postępowania pielęgniarki przy przyjęciu i wypisie pacjenta ze szpitala.

 11. Przedstaw uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa zawodowego w Polsce.

 12. Scharakteryzuj role pacjenta i pielęgniarki w przeszłości i współcześnie.

 13. Scharakteryzuj funkcje pielęgniarki.

 14. Omów istotę holizmu i jego wpływ na pielęgniarstwo.

 15. Wymień różnice między pielęgnowaniem tradycyjnym a procesem pielęgnowania.

 16. Scharakteryzuj etapy procesu pielęgnowania.

 17. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej

 18. Przedstaw główne założenia koncepcji pielęgniarstwa F. Nightingale.

 19. Przedstaw główne założenia teorii pielęgniarstwa V. Henderson.

 20. Przedstaw główne założenia teorii pielęgniarstwa D. Orem.

 21. Przedstaw problemy zdrowotne i scharakteryzuj interwencje pielęgniarki u pacjenta dorosłego ze świądem skóry.

 22. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg skali Torrance’a oraz wymień specjalistyczne opatrunki stosowane w leczeniu odleżyn.

 23. Scharakteryzuj otoczenie pacjenta hospitalizowanego zapewniające mu optymalne i bezpieczne warunki pobytu w szpitalu.

 24. Przedstaw interwencje pielęgniarskie u pacjenta z trudnościami w zaspokajaniu potrzeby czystości i wygody.

 25. Przedstaw interwencje pielęgniarskie u pacjenta z trudnościami w zaspokajaniu potrzeby oddychania.

 26. Przedstaw interwencje pielęgniarskie u pacjenta z trudnościami w zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania.

 27. Omów uwarunkowania zdrowia człowieka.

 28. Sformułuj diagnozy pielęgniarskie oraz przedstaw interwencje u pacjenta w dobie zabiegu operacyjnego po usunięciu pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową.

 29. Scharakteryzuj metody organizowania pracy na stanowisku pielęgniarskim.

 30. Omów skutki oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w opiece zdrowotnej oraz zaproponuj działania zapobiegawcze.

 31. Omów podstawę prawną wykonywania zawodu pielęgniarki.

 32. Omów prawa pacjenta wynikające z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 33. Wymień zadania podstawowej opieki zdrowotnej.

 34. Przedstaw specjalności medyczne, w oparciu o które realizowane są zadania podstawowej opieki zdrowotnej.

 35. Scharakteryzuj determinanty zachowań zdrowotnych z uwzględnieniem czynników zamienialnych i nie zamienialnych mających wpływ na zdrowie.

 36. Scharakteryzuj znaczenie funkcji rodziny dla jej wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej.

 37. Wymień cele i zadania pomocy społecznej wobec rodziny.

 38. Scharakteryzuj obszary współpracy pielęgniarki rodzinnej z innymi członkami zespołu terapeutycznego i rodziną pacjenta.

 39. Omów modele pielęgniarstwa mające zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym.

 40. Wymień elementy opieki nad seniorem w środowisku domowym.

 41. Zaplanuj opiekę nad przewlekle chorym w domu z niedowładem połowiczym po udarze mózgu.

 42. Wyjaśnij podstawowe założenia modelu ekosystemu zdrowia - Mandala zdrowia.

 43. Zdefiniuj pojęcie promocji zdrowia. Przedstaw zadania pielęgniarki w promocji zdrowia.

 44. Omów znaczenie stylu życia dla zdrowia.

 45. Przedstaw uwarunkowania zdrowia wg. pól Lallonda

 46. Podaj etapy realizacji programu edukacyjnego.

 47. Omów cele i zadania opieki przedkoncepcyjnej.

 48. Omów przygotowanie ciężarnej do porodu.

 49. Omów dolegliwości występujące w okresie ciąży.

 50. Przedstaw plan opieki nad położnicą po porodzie fizjologicznym.

 51. Omów najczęściej występujące problemy laktacyjne i zaproponuj sposoby ich łagodzenia.

 52. Omów profilaktykę raka szyjki macicy.

 53. Zaplanuj opiekę nad pacjentką po usunięciu macicy drogą przez powłoki brzuszne.

 54. Scharakteryzuj problemy psychiczne u kobiet po usunięciu narządu rodnego.

 55. Zaplanuj opiekę nad kobietą przed i w czasie radioterapii i chemioterapii.

 56. Scharakteryzuj objawy świadczące o stanie zagrożenia życia u dziecka z chorobą Leśniowskiego -Crohna.

 57. Omów objawy niewydolności oddechowej u dzieci.

 58. Omów metody oceny bólu u dzieci - jakościowe i ilościowe.

 59. Omów zasady rozpoznawania i kontroli cukrzycy u dzieci.

 60. Omów powikłania stosowania u dzieci glikokortykoidów drogą wziewną i na skórę.

 61. Omów czynniki warunkujące reakcję dziecka na hospitalizację.

 62. Sformułuj diagnozy pielęgniarskie u niemowlęcia w przebiegu biegunki ostrej.

 63. Omów objawy i stopnie odwodnienia u niemowlęcia.

 64. Omów profilaktykę zakażeń układu moczowego u dziecka z nawracającymi infekcjami układu moczowego.

 65. Omów postępowanie w trakcie napadu padaczkowego u dziecka. Przedstaw najważniejsze zagrożenia.

 66. Omów objawy wstrząsu kardiogennego.

 67. Scharakteryzuj przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza.

 68. Omów objawy napadu astmy oskrzelowej.

 69. Określ obturację drzewa oskrzelowego na podstawie wyników pomiaru peekflometrem.

 70. Zinterpretuj podstawowe wskaźniki morfologiczne krwi.

 71. Omów udział pielęgniarki w diagnostyce chorego z marskością wątroby.

 72. Przedstaw plan opieki nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego STEMI w czasie przyjęcia do OIT.

 73. Omów wskazania i zasady przygotowania pacjenta do gastroskopii. Przedstaw opiekę w trakcie i po badaniu.

 74. Omów wskazania oraz zasady przygotowania pacjenta do bronchoskopii. Przedstaw opiekę w trakcie i po badaniu.

 75. Omów działanie oraz objawy niepożądane glikokortykosteroidów.

 76. Omów procedurę drenażu ułożeniowego.

 77. Omów procedurę tlenoterapii.

 78. Omów zasady samoopieki u pacjenta z cukrzycą.

 79. Omów postępowanie z chorym na POCHP w nasileniu duszności.

 80. Omów postępowanie z chorym w przypadku bólu w klatce piersiowej z powodu zawału mięśnia sercowego.

 81. Wymień czynniki ryzyka osteoporozy Omów czynniki niemodyfikowalne.

 82. Wymień objawy przedawkowania preparatów naparstnicy. Omów postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

 83. Wymień przyczyny niepowodzeń leczenia chorych w podeszłym wieku związane z osobą pacjenta.

 84. Wymień charakterystyczne zmiany starcze występujące w układzie krążenia.

 85. Przedstaw cel i obszary Kompleksowej Oceny Geriatrycznej.

 86. Wymień działania profilaktyczne w przypadku podwyższonego ryzyka upadków u osób w wieku podeszłym.

 87. Wyjaśnij na czym polega „objaw zachodzącego słońca” u pacjenta z chorobą Alzheimera. Zaproponuj działania pielęgniarki.

 88. Zaplanuj działania pielęgnacyjne w przypadku zaburzeń orientacji u pacjenta z chorobą Alzheimera.

 89. Wymień i scharakteryzuj postawy wobec życia, jakie prezentują osoby starsze.

 90. Przedstaw schorzenia zakwalifikowane do opieki paliatywnej.

 91. Omów główne zasady opieki paliatywnej.

 92. Przedstaw reakcje pacjenta na wiadomość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej perspektywie śmierci według E. Kübler-Ross.

 93. Omów techniki badawcze stosowane w metodzie studium przypadku.

 94. Omów zakres prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej stosowane w badaniach naukowych.

 95. Scharakteryzuj objawy udaru niedokrwiennego mózgu.

 96. Omów monitorowanie pacjenta we wczesnym okresie po udarze mózgu.

 97. Zaplanuj opiekę pielęgniarską nad pacjentem z zaburzeniami połykania w ostrym okresie choroby neurologicznej.

 98. Omów profilaktykę wtórną udaru niedokrwiennego mózgu.

 99. Scharakteryzuj metody oceny stanu przytomności pacjenta.

 100. Omów właściwy sposób ułożenia kończyn pacjenta z niedowładem połowiczym.

 101. Przedstaw zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u pacjenta z dyskopatią odcinka lędźwiowo – krzyżowego.

 102. Zróżnicuj powikłania obniżonego i podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie porażonych kończyn.

 103. Wymień zasady i sposoby postępowania, umożliwiające nawiązanie i podtrzymanie kontaktu
  z pacjentem z afazją.

 104. Wymień elementy profilaktyki wtórnego uszkodzenia mózgu po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym.

 105. Omów przygotowanie pacjenta do samoopieki po zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową.

 106. Omów sposoby wczesnego wykrywania objawów krwawienia/krwotoku po zabiegu operacyjnym.

 107. Omów sposoby zapobiegania zapaleniu płuc po zabiegu operacyjnym.

 108. Omów przygotowanie psychiczne pacjenta do zabiegu operacyjnego.

 109. Omów przygotowanie fizyczne pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym.

 110. Przedstaw diagnozy pielęgniarskie u pacjenta z wstrząśnieniem mózgu.

 111. Omów edukację pacjenta na temat pielęgnacji stomii.

 112. Wymień objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego oraz postępowanie z pacjentem
  w przypadku postawienia takiej diagnozy.

 113. Omów interwencje pielęgniarskie u pacjenta po całkowitej resekcji trzustki.

 114. Omów postępowanie z pacjentem po operacji z powodu kamicy przewodu żółciowego wspólnego, z założonym drenen Kehra.

 115. Przedstaw powikłania oraz interwencje pielęgniarskie po zabiegu EWCP (endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia).

 116. Przedstaw diagnozy pielęgniarskie oraz interwencje u pacjenta z założonym wyciągiem szkieletowym z powodu złamania szyjki kości udowej.

 117. Przedstaw plan opieki nad pacjentem po próbie samobójczej (zatrucie lekami), leczonym z powodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

 118. Omów techniki komunikowania się z chorym psychicznie.

 119. Przedstaw plan opieki nad chorym ze schizofrenią urojeniową.

 120. Omów działania niepożądane i powikłania stosowania leków psychotropowych. Wskaż te, które wymagają szybkiej interwencji zespołu terapeutycznego.

 121. Omów najważniejsze aspekty wywiadu przeprowadzanego przez pielęgniarkę przy przyjęciu chorego
  z zaburzeniami psychicznymi.

 122. Sformułuj diagnozy pielęgniarskie w opiece nad pacjentem z zespołem maniakalnym.

 123. Wymień prawa pacjenta zawarte w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

 124. Omów możliwe reakcje chorego z zaburzeniami psychicznymi na zdiagnozowanie zaburzenia psychicznego i konieczność hospitalizacji.

 125. Omów cele komunikowania terapeutycznego w kontakcie z chorym psychicznie.

 126. Przedstaw działania pielęgniarki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi leczonemu elektrowstrząsami.

 127. Omów zalecenia dotyczące trybu życia dla pacjenta po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.

 128. Omów działania rehabilitacyjne, które może podejmować samodzielnie pielęgniarka w ramach kompetencji zawodowych.

 129. Wymień i scharakteryzuj następstwa długotrwałej hipokinezji.

 130. Przedstaw plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem narażonym na powikłania długotrwałego unieruchomienia.

 131. Omów leczenie farmakologiczne u pacjenta z RZS (Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów).

 132. Omów przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu nowotworu jelita grubego.

 133. Omów przyczyny krwawienia z/do przewodu pokarmowego oraz metody leczenia.

 134. Omów opiekę nad pacjentem z krwawieniem z/do przewodu pokarmowego.

 135. Przedstaw diagnozy oraz interwencje pielęgniarskie u pacjenta po resekcji gruczołu tarczowego.

 136. Scharakteryzuj rodzaje, sposoby rozpoznawania oraz powikłania niedożywienia.

 137. Przedstaw zasady refundacji zaopatrzenia ortopedycznego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 138. Scharakteryzuj ocenę stanu zdrowia pacjenta przed znieczuleniem ogólnym.

 139. Scharakteryzuj przyczyny i objawy żółtaczki mechanicznej.

 140. Przedstaw diagnozy pielęgniarskie i interwencje w przypadku żółtaczki mechanicznej.

 141. Omów podstawowy nadzór oraz zasady monitorowania pacjenta w trakcie i po znieczuleniu ogólnym.

 142. Scharakteryzuj przygotowanie stanowiska oraz omów przebieg znieczulenia ogólnego.

 143. Omów główne rodzaje znieczulenia regionalnego.

 144. Zaplanuj opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, z ryzykiem nieefektywnej wymiany gazowej na skutek zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.

 145. Zdefiniuj stan zagrożenia życia. Omów jego najczęstsze przyczyny i przedstaw główne problemy zdrowotne.

 146. Omów objawy kardiogennego obrzęku płuc u chorego w starszym wieku.

 147. Wymień wczesne i późne powikłania po przetoczeniu krwi i jej składników.

 148. Wyjaśnij algorytm postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

 149. Wyjaśnij postępowanie w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

 150. Wymień zasady profilaktyki zakażeń w oddziale intensywnej terapii.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna