Pieczątka rejestru w Departamencie Budżetu I FinansówPobieranie 122,05 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar122,05 Kb.


Załącznik nr 1 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Typ projektu A. Koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej


– projekt pozakonkursowy

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA


§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.
 1. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie
  pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.
 1. realizatorze warsztatów letnich – należy przez to rozumieć wykonawcę usługi polegającej
  na organizacji naukowych warsztatów letnich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  z terenu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna
  – nowy model nauczania”, wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie stosownej umowy.
 1. realizatorze warsztatów weekendowych – należy przez to rozumieć wykonawcę usługi polegającej na organizacji naukowych warsztatów weekendowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, wyłonionego w wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie stosownej umowy
 1. realizatorze szkoleń dla nauczycieli - należy przez to rozumieć partnerów z sektora oraz spoza sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze konkursu, którzy są odpowiedzialni
  za szkolenia mające na celu wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dydaktyce.
 1. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia:
 1. w przypadku form wsparcia wymienionych w § 3 ust 1 lit a) Komisja Rekrutacyjna formowana jest z nauczycieli szkół, do której uczęszczają uczniowie, natomiast przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły;

 2. w przypadku pozostałych form wsparcia Komisję Rekrutacyjną stanowi zespół powołany uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. 1. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób
  do danej formy wsparcia uwzględniający m.in. datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
  oraz podpisy wszystkich jej członków.
 1. Liderze Projektu - należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, pełniący rolę lidera projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.
 1. Partnerach uczelniach wyższych - należy przez to rozumieć:

 • Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

 • Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków,

 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

 • Fundację Centrum Kopernika, Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków

 • Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka.
 1. Partnerach z sektora oraz spoza sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze konkursu, którzy są odpowiedzialni za szkolenia mające na celu wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dydaktyce:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2,
  30-084 Kraków,

 • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul .Krakowska 11 A, 33-100 Tarnów.
 1. Uczestnikach projektu – należy przez to rozumieć:

a) uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani
do udziału w projekcie. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w projekcie na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

b) nauczycieli szkół biorących/które wezmą udział w projekcie, którzy spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu i  w  wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

§ 2
Postanowienia ogólne


     1. Projekt realizowany jest od 01.01.2016 r. do 30.06.2023 r.

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna
   – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.

  2. Projekt skierowany jest do:

      1. uczniów szkół licealnych i technicznych z terenu całego województwa małopolskiego,

      2. nauczyciele ze szkół, które biorących/ które wezmą udział w projekcie.


§ 3
Zakres wsparcia

oferowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020

Typ projektu A. Koordynacja działań związanych z realizacją

małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA


Przewiduje się następujące formy wsparcia:


 1. W roku szkolnym 2016/2017:

 1. warsztaty weekendowe organizowane w następujących obszarach:

 • fizyka,

 • informatyka,

 • chemia,

 • przedsiębiorczość,

 • matematyka,

 • biologia

 1. warsztaty letnie organizowane w ciągu 5 dni na przełomie czerwca i lipca w następujących obszarach:

 • fizyka,

 • informatyka,

 • chemia,

 • przedsiębiorczość,

 • matematyka,

 • biologia

 1. szkolenia mające na celu wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dydaktyce.
 1. Od roku szkolnego 2017/2018:

 1. warsztaty weekendowe organizowane w następujących obszarach:

 • fizyka,

 • informatyka,

 • chemia,

 • przedsiębiorczość,

 • matematyka,

 • biologia,

 • geografia,

 • filologia język angielski,

 • filologia język niemiecki,

 • filologia język francuski,

 • obszar rozwoju kompetencji uczenia się,

 • obszar rozwoju kompetencji społecznych
 1. warsztaty letnie organizowane w ciągu 5 dni na przełomie czerwca i lipca w następujących obszarach:

 • fizyka,

 • informatyka,

 • chemia,

 • przedsiębiorczość,

 • matematyka,

 • biologia,

 • geografia,

 • filologia język angielski,

 • filologia język niemiecki,

 • filologia język francuski,

 • obszar rozwoju kompetencji uczenia się,

 • obszar rozwoju kompetencji społecznych
 1. szkolenia mające na celu wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dydaktyce.
 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 2 lit. a) i b) i c) będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Lidera Projektu i Partnerów.

 2. Uczniowie mają prawo udziału w więcej niż jednej formie wsparcia czyli:

 • wybór warsztatów weekendowych w danym obszarze tematycznym nie wyklucza możliwości uczestniczenia w warsztatach weekendowych z innego obszaru tematycznego, bądź w tym samym obszarze tematycznym ale w innym terminie organizowanym dla tego obszaru.

 • uczeń biorący udział w warsztatach weekendowych może wziąć udział w warsztatach letnich z tego samego/innego obszaru.


§ 4


Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikiem projektu może być:

 1. uczeń liceum ogólnokształcącego lub technikum, który złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. nauczyciel ze szkoły biorącej udział/która weźmie udział w projekcie, który złoży Formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Kryteria do poszczególnych form wsparcia:

  1. warsztaty weekendowe

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryteria rekrutacji (dostępu), w tym: zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego obszaru oraz posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria w obszarze tematycznym:

     1. fizyka

 1. wyższa ocena z fizyki. Na podstawie oceny końcowej z fizyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. informatyka

 1. wyższa ocena z informatyki. Na podstawie oceny końcowej z informatyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.
     1. chemia

 1. wyższa ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. przedsiębiorczość

 1. wyższa ocena z przedsiębiorczości. Jeśli w szkole, do której uczęszcza uczeń nie są realizowane zajęcia

z przedsiębiorczości, pod uwagę będzie brana wyższa ocena z matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.
Na podstawie oceny końcowej z  przedsiębiorczości lub matematyki lub wiedzy
o społeczeństwie z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium: 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. matematyka

 1. wyższa ocena z matematyki. Na podstawie oceny końcowej z matematyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. biologia

 1. wyższa ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. geografia

 1. wyższa ocena z geografii. Na podstawie oceny końcowej z geografii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. filologia język angielski

 1. wyższa ocena z języka angielskiego. Na podstawie oceny końcowej z języka angielskiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. filologia język niemiecki

 1. wyższa ocena z języka niemieckiego. Na podstawie oceny końcowej z języka niemieckiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.
     1. filologia język francuski

 1. wyższa ocena z języka francuskiego. Na podstawie oceny końcowej z języka francuskiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. obszar rozwoju kompetencji uczenia się

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Na podstawie poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej średniej.

w kwestiach spornych – ta sama średnia – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia – olimpiady, konkursy

     1. obszar rozwoju kompetencji społecznych

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Na podstawie poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej średniej.

w kwestiach spornych – ta sama średnia – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia – olimpiady, konkursy

  1. warsztaty letnie

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie spełniający kryteria rekrutacji (dostępu), w tym: zainteresowani udziałem w zajęciach w ramach konkretnego obszaru oraz posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria w obszarze tematycznym:

     1. fizyka

 1. wyższa ocena z fizyki. Na podstawie oceny końcowej z fizyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. informatyka

 1. wyższa ocena z informatyki. Na podstawie oceny końcowej z informatyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. chemia

 1. wyższa ocena z chemii. Na podstawie oceny końcowej z chemii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. przedsiębiorczość

 1. wyższa ocena z przedsiębiorczości. Jeśli w szkole, do której uczęszcza uczeń nie są realizowane zajęcia

z przedsiębiorczości, pod uwagę będzie brana wyższa ocena zmatematyki lub wiedzy o społeczeństwie.
Na podstawie oceny końcowej z  przedsiębiorczości lub matematyki lub wiedzy
o społeczeństwie z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium: 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. matematyka

 1. wyższa ocena z matematyki. Na podstawie oceny końcowej z matematyki z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. biologia

 1. wyższa ocena z biologii. Na podstawie oceny końcowej z biologii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. geografia

 1. wyższa ocena z geografii. Na podstawie oceny końcowej z geografii z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. filologia język angielski

 1. wyższa ocena z języka angielskiego. Na podstawie oceny końcowej z języka angielskiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. filologia język niemiecki

 1. wyższa ocena z języka niemieckiego. Na podstawie oceny końcowej z języka niemieckiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. filologia język francuski

 1. wyższa ocena z języka francuskiego. Na podstawie oceny końcowej z języka francuskiego
  z poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej oceny.

w kwestiach spornych – ta sama ocena – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy

w kwestiach spornych – te same osiągnięcia - ma zastosowanie kryterium:

 1. średnia ocen z pozostałych przedmiotów.

     1. obszar rozwoju kompetencji uczenia się

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Na podstawie poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej średniej.

w kwestiach spornych – ta sama średnia – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia – olimpiady, konkursy

     1. obszar rozwoju kompetencji społecznych

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Na podstawie poprzedniego semestru/roku szkolnego - kwalifikacja od najwyższej średniej.

w kwestiach spornych – ta sama średnia – ma zastosowanie kryterium:

 1. inne osiągnięcia – olimpiady, konkursy
  1. szkolenia nauczycieli

Głównym kryterium będzie chęć uczestnictwa w tej formie wsparcia. Nauczyciele rekrutowani na szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce powinni być nauczycielami, którzy biorą/będą brali udział w realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu.

Kryteria rekrutacji nauczycieli: 1. zainteresowani udziałem w zajęciach

 2. szkoleni mogą być tylko nauczyciele ze szkół objętych przedsięwzięciem MCHE

 3. posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach

 4. nauczyciel musi być nauczycielem obszaru tematycznego, który jest w szkole realizowany w ramach MCHE

 1. Uczestnicy kwalifikowani będą do projektu na podstawie w/w kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne formy wsparcia.

 2. Uczniowie/nauczyciele którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału
  w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 zostają umieszczeni na liście rezerwowej
  i będą brani pod uwagę w pierwszej kolejności w następnym naborze do danej formy wsparcia.

 3. Liczba uczestników którzy wezmą udział w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 będzie każdorazowo określana w trakcie ogłoszenia kolejnych naborów do danej formy wsparcia.

 4. W przypadku niewyczerpania limitu dostępnych miejsc o których mowa przez którąś ze szkół istnieje możliwość, aby wolne miejsca wykorzystali uczniowie/nauczyciele z innych szkół biorących udział/które wezmą udział w projekcie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu
  z Liderem Projektu.

§ 5
Proces rekrutacji

 1. Termin naboru do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 ogłaszany będzie każdorazowo w trakcie organizacji formy wsparcia, natomiast w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, bądź rezygnacji uczestnika projektu proces rekrutacji do projektu może zostać wznowiony przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z ewentualnie wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu.

 3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w procesie rekrutacji przekazują do sekretariatów szkół.

 4. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 osób spełniających kryteria określone w § 4.

 5. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 oraz listy osób rezerwowych w terminie uzależnionym od terminu naboru do danej formy wsparcia, podanym każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

 6. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 ust 1 i 2, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.
 1. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest kierownik projektu Paweł Kaczyński
  – pracownik Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM, tel. 12 61 60 722,
  e-mail: Pawel.Kaczynski@umwm.pl

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, będą przetwarzane przez jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
  – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  Są to następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • imiona rodziców/opiekuna prawnego

 • data urodzenia

 • wykształcenie

 • adres zamieszkania lub pobytu oraz inne niezbędne dane teleadresowe

 • numer ewidencyjny PESEL

 • numer telefonu

 • kraj pochodzenia

 • płeć

 • wiek

 • adres e-mail

 • szczegóły dotyczące wsparcia

 • data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie

 • status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 • sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

 • nazwa oraz dane adresowe i kontaktowe szkoły, do której uczęszcza uczeń

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów;

 • ocena z danego przedmiotu w ostatnim półroczu

 • udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych wraz z wynikami.

 1. Dane osobowe zebrane dla potrzeb projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu jego realizacji. Podmioty te zostały wymienione w § 1.

 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa
  w projekcie.

 3. Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana będzie w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. IP informuje Beneficjenta o wyżej wskazanym terminie.

 4. Dokumentacja zgromadzona w ramach rekrutacji zawierająca dane osobowe będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych oraz organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004 roku
  Nr 100 poz. 1024).

§ 7
Prawa i obowiązki uczestników projektu


 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin.

 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia,
  o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 regulaminu nieodpłatnie.

 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:

   1. podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,

   2. podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,

   3. uczestnictwa zajęciach organizowanych w ramach danej formy wsparcia,

   4. uczestnictwa w procesie ewaluacji projektu.

 1. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 może zostać skreślona z listy uczestników w następujących przypadkach:

 1. na wniosek nauczyciela/prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,

 2. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, przy czym jedynym usprawiedliwieniem nieobecności uczestnika na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy, rezygnacji uczestnika,

 3. skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły.

 1. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust.4 dokonuje Komisja Rekrutacyjna wpisując jednocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych kolejną osobę z listy rezerwowej.

 2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w projekcie.

 3. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie
  ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia.
 1. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji
  lub skreślenia z listy w przypadkach, o których mowa w ust. 4.§ 8
Postanowienia końcowe


   1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania.

   2. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

   3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Formularz Zgłoszenia do projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna
– nowy model nauczania”

Imię (imiona) …………………………………..Nazwisko ……………………………………………………

Imiona rodziców/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………Płeć ………………………………….. PESEL ……………………..……………...Wiek ………….......................................................................

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania lub pobytu

……………………………………………………………………………………………………………………

(ulica, numer domu, numer mieszkania)

Kod pocztowy ………………………… Miejscowość/poczta …..………………………………................

Województwo …………………………………………………………………………………………………..

Nr tel. stacjonarnego …………………………..Nr tel. komórkowego ……………….…………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa oraz dane teleadresowe szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………(nazwa szkoły)

……………………………………………………………………………………………………………………(adres szkoły)

……………………………………………………………………………………………………………………(telefon do szkoły)

* klasa I  klasa II  klasa III

Średnia ocen na podstawie ocen końcowych z poprzedniego semestru/roku szkolnego……………...
Ocena z poprzedniego semestru/roku szkolnego z wybranego przedmiotu:

 — fizyka ……………………………………………………………………………………………………...

 — informatyka,

 — chemia,

 — przedsiębiorczość,

 — matematyka,

 — biologia.

 — j. angielski

 — j. francuski

 — j. niemiecki


Proszę wskazać zajęcia, w których chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w roku szkolnym 2017/2018:

    1. warsztaty weekendowe organizowane w następujących obszarach:

 — fizyka,

 — informatyka,

 — chemia,

 — przedsiębiorczość,

 — matematyka,

 — biologia.

 — j. angielski

 — j. francuski

 — j. niemiecki
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

……………………………………… .....…………………………………….

Miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu


………………………………………

Miejscowość i data


……………………………………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, której dane dotyczą/proszę wypełnić drukowanymi literami/

.....…………………………………….

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej


Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy
ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników projektu oraz jego realizacji. Listę podmiotów, którym mogą zostać udostępnione dane zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do realizacji ww. projektu.
Osobie, której dane dotyczą lub jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………… .....…………………………………….Miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu

………………………………………

Miejscowość i data


……………………………………

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, której dane dotyczą/proszę wypełnić drukowanymi literami/

.....…………………………………….

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej


*Zaznaczyć właściwą odpowiedź
*W przypadku formularza zgłoszenia osoby nieletniej formularz powinien zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej rodzica/prawnego opiekuna.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna