Pieczęć szpitalaPobieranie 32,41 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar32,41 Kb.

F-DZJ-8.3-06.

strona 1 z 2 pieczęć szpitala


ZGŁOSZENIE POWIKŁANIA POPRZETOCZENIOWEGO

do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ..................................................................Transfuzja


gdzie

sala operacyjna OIOM oddział .................................... ambulatorium inne .............................

kiedy

w godzinach pracy regulaminowej dyżur sobota i święto (dzień wolny od pracy)

Nazwisko i imię chorego
.......................................................................................................

płeć: M K data ur/PESEL 

nr historii choroby ..........................................


Rozpoznanie ......................................................................

Hb ............ (przed przetoczeniem) Hb ............. (po przetoczeniu)

grupa krwi chorego ......................................

przeciwciała ....................................................

data przetoczenia

//

grupa krwi ..................., przetoczona objętość ...........ml, nr donacji (składnika krwi) ........................................................................................................................................

data pobrania ................................. data ważności ..................................

czas wystąpienia odczynu: podczas transfuzji ........... min ........... godz.

po zakończeniu transfuzji ........... min ........... godz. ........... dni

Przetaczane składniki


 KPK  KKCz  KKP  FFP  KG

Preparatyka

 z krwi pełnej  afereza  ubogoleukocytarne  napromieniowane  inne


Próba zgodności serologicznej wykonana w ....................................................................................... wynik ..................................


Objawy kliniczne/ biologiczne oznaki odczynu


przed po

ciepłota ........... ...........

RR ........... ...........

tętno ........... ...........

niewyd. krąż . ........... ...........

hemoglobinuria ........... ...........

inne ...................................................

...........................................................
niepokój

 dreszcze

 świąd

 wysypka zaczerwienienie

 mdłości/wymioty

 niewydolność nerek

 żółtaczka

inne ...........................


 bóle w okolicy lędźwiowej

 bóle w okolicy klatki piersiowej

 bóle brzucha

 duszność

 wstrząs

 utrata świadomościwyniki:

bilirubina ..................

LDH .............. / Hp .............

gazometria:

PO2 .............. PCO2 ...............

Płuca:


osłuchowo .................................

...................................................

Rtg ............................................

Zastosowane leczenie ...................................................................................................................................................................................nasilenie odczynu

 0. brak

 1. natychmiastowy, nie zagrażający życiu

 2. natychmiastowy, zagrażający życiu

 3. długotrwała choroba

 4. zgoninne ważna informacje kliniczne:

stan chorego przed transfuzją:  ciężki  dość dobry

operacja:  tak kiedy .........................  nie

inne ..............................................................Przetoczono nieprawidłowy składnik  TAK  NIE gdzie wystąpił błąd .............................................................................................

(próba zgodności, personel odpowiedzialny za przetoczenie, personel wydający składnik, itp.)Czy chory był poprzednio leczony składnikami krwi  TAK  NIE

podać nazwę i ilość składnika krwi oraz datę ostatniego przetoczenia .......................................................................................................Czy podczas poprzednich transfuzji obserwowano niepożądane reakcje  TAK .........................................................................  NIE

Do RCKiK w celu wyjaśnienia przyczyny przesyłamy dreny pilotujące przetoczonego składnika krwi nr ...............................................

próbkę krwi chorego z której wykonano badania serologiczne przed przetoczeniem, próbki pobrane po przetoczeniu w ilości 8 ml na skrzep i 5 ml na antykoagulant, próbki krwi dawców z pracowni serologicznej;

resztki przetoczonego składnika krwi wraz z zestawem, próbki do badań bakteriologicznych przesłano do .............................................


...........................................................................

podpis osoby dokonującej weryfikacji serologicznejLekarz zgłaszający powikłanie
...............................................................................

Lekarz odpowiedzialny za transfuzję
...............................................................................strona 2 z 2

WYPEŁNIA CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA


w ................................................................


Ocena związku z transfuzją


 1. wykluczono

 2. wątpliwy

 3. możliwy

 4. pewny, udowodniony

wnioski lub stwierdzone zespoły

 • hemoliza – niezgodność w ABO

 • hemoliza – obecność odpornościowych przeciwciał

 • poprzetoczeniowa skaza małopłytkowa

 • alergia

 • wstrząs anafilaktyczny

 • TRALI

 • duszność poprzetoczeniowa

 • zakażenie:

  • bakteryjne, szczep ...............................................

  • HIV

  • HBV

  • HCV

  • CMV

uodpornienie antygenami, swoistość przeciwciał

  • krwinek czerwonych .....................................................

  • HLA ..............................................................................

  • HPA ..............................................................................

  • granulocytów ................................................................

  • IgA

 • inne

   • niehemolityczny odczyn gorączkowy

   • choroba potransfuzyjna przeszczep przeciw biorcy

   • obrzęk płuc (niewydolność krążenia, przeciążenie krążenia)

   •  hemosyderoza

data ................................................


wypełnił ..............................................................

Wypełnia Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Otrzymano dnia .................................... godz. ......................................

Nadesłany materiał:


 1. próbki krwi pacjenta .......................................................................................... sprzed transfuzji

 2. próbki krwi pacjenta .......................................................................................... po transfuzji

 3. dreny pilotujące ...................... grupy ............................ nr ................................................................

 4. inne .....................................................................................................................................................

.............................................................podpis osoby przyjmującej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna