Philippe De Brouwer Prezes ZarząduPobieranie 31,02 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar31,02 Kb.

Philippe De Brouwer - Prezes Zarządu

Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada także licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach 1992 - 1995 pracował w P&V Insurance jako inżynier systemu - kierownik projektu, natomiast w latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku kierownik produktu - współkoordynator komunikacji i wsparcia w Deutsche Banku. W latach 1996 - 1999 był zatrudniony jako kierownik produktu i rozwoju (marketing strategiczny) w Fortis Investments Belgia. Od lutego 1999 roku pełnił funkcję Dyrektora Sieci Obsługi i Funduszy w Fortis Investment Management. Od listopada 2000 był Dyrektorem Strategii i Koordynacji. W latach 2001 - 2002 był Dyrektorem Inwestycji Alternatywnych i Zarządzania Kapitałem w Fortis Investment Management. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego na Polskę w KBC Asset Management. Jest autorem publikacji naukowych o tematyce finansowej. W dniu 30 czerwca 2004 r. został powołany przez Radę Nadzorczą WARTA TFI S.A. na Prezesa Zarządu WARTA TFI S.A., a od 1 lipca 2004 r. był także Prezesem Zarządu WARTA Asset Management S.A. Od 20 kwietnia 2005 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu KBC TFI S.A.Piotr Habiera – Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1992 – 1994 zatrudniony w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. na stanowisku analityka. Od maja 1994 r. związany z Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., gdzie zajmował kolejno następujące stanowiska: inspektor – makler papierów wartościowych, Kierownik Zespołu Afiliowanych Domów Maklerskich, Naczelnik Wydziału Obrotu Giełdowego, Dyrektor Oddziału. Od września 1998 r. pracując na stanowisku Dyrektora Oddziału odpowiedzialny był za całokształt zagadnień związanych z działalnością domu maklerskiego. Nadzorował m.in. projekty w zakresie wprowadzania spółek do obrotu publicznego i podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji oraz wdrożenie systemu informatycznego dla biura maklerskiego. Szef projektu Call Centre dla domu maklerskiego, członek zespołów integracyjnych przy pracach połączeniowych z Domem Inwestycyjnym BRE S.A. i Citibrokerage S.A. Od listopada 2001 r. zatrudniony w Kredyt Banku S.A., w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej, na stanowisku radcy bankowego. Do zakresu obowiązków Piotra Habiery należało: prowadzenie projektów związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, analizy i przygotowywanie ofert prywatyzacyjnych, analizy działalności firm, przygotowywanie programów restrukturyzacyjnych, prowadzenie działań windykacyjnych związanych z kredytowaniem zakupu papierów wartościowych, przygotowania do rozpoczęcia działalności przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. Od lutego 2002 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Generalnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., a także Prezesa Zarządu w KB Zarządzanie Aktywami S.A. W czerwcu 2002 r. Piotr Habiera został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku pełni w KBC TFI S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Sprzedaży i Rozwoju Produktów.Ludmiła Falak – Cyniak – Członek Zarządu, zarządzający funduszem

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Początkowo zatrudniona w spółkach grupy ARMADA Sp. z o.o. (Spółka zarządzająca funduszem Venture Capital – obecnie Copernicus) w latach 1998 – 2000 na stanowisku Analityka Finansowego, w latach 2000 – 2001 na stanowisku Managera Projektów. Następnie od lipca 2001 do września 2001 pracowała w Erste Securities Polska S.A. na stanowisku Analityka Finansowego. Od listopada 2001 roku zatrudniona w WARTA Asset Management S.A. na stanowisku Kierownika Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. Jest Przewodniczącą RN Drukarni Sofal Sp. z o.o. Od dnia 29 kwietnia 2005 roku pełni w KBC TFI S.A. funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za Pion Inwestycyjny.Była słuchaczką licznych kursów m.in. z zakresu wyceny instrumentów pochodnych i inżynierii finansowej. Od 1999 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1748, a od 2004 r. roku licencję doradcy inwestycyjnego nr 222. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA)

Stefan Duchateau – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii finansowej, doktor nauk ekonomicznych (University of Brussels). Od stycznia 2000 r. Prezes Zarządu KBC Asset Management N.V. z siedzibą w Brukseli, Havenlaan 2, B-1080 Bruksela, wcześniej zajmował stanowiska zarządcze w belgijskich instytucjach finansowych, spółkach zarządzających aktywami oraz domach brokerskich. W chwili obecnej pełni również funkcję Dyrektora Generalnego KBC Banku N.V. z siedzibą w Brukseli, Havenlaan 2, a także Przewodniczącego Belgijskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych oraz Wiceprzewodniczącego Belgijskiej federacji instytucji finansowych Fibelfin (Belgian Federation of financial institutions). Profesor w Sint Aloysius School of Economics (EHSAL). Pełnione funkcje i prowadzona działalność nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Pełnił w przeszłości lub pełni w chwili obecnej funkcje osoby nadzorującej lub zarządzającej w następujących funduszach inwestycyjnych lub podmiotach związanych z funduszami, które w okresie jego kadencji znalazły się (decyzjami walnych zgromadzeń) w stanie likwidacji: International Property Fund, SA, Luxemburg, KB Business Fund, SA, Belgium, Sicaro, SA Luxemburg, KB Fixobli SA Luxemburg, BR&A Portfolio SA Luxemburg, Cera Cash Fund SA Luxemburg, Belicav SA Luxemburg,IPF BELGIE 1 SA Belgium, IPF BELGIE 2 SA Belgium, IMMO PROPERTIES SA Belgium, IPF Conseil SA Luxemburg.

Erwin Schoeters – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii i prawa podatkowego. Od roku 1992 związany z Kredietbankiem. W latach 1998 – 2000 – Dyrektor Departamentu Marketingu i Rozwoju Produktów Inwestycyjnych, KBC Bank N.V. Po wydzieleniu działalności w zakresie zarządzania aktywami w latach 2000 – 2001 – Dyrektor Departamentu Marketingu i Rozwoju Produktów, KBC Asset Management N.V. z siedzibą w Brukseli, Havenlaan 2, B-1080 Bruksela. Od 2001 roku zajmuje stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Zarządzającego KBC Asset Management. W chwili obecnej pełni również funkcję Członka Zarządu Belgijskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych (Belgian Association of Investment Funds). Członek Zarządu KBC Asset Management International Ltd, Dublin, a także wielu funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Luksemburgu i Belgii. Członek Rad Nadzorczych CSOB Asset Management (Czechy) i CSOB Asset Management (Słowacja). Pełnione funkcje i prowadzona działalność nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.

Pełnił w przeszłości funkcje osoby nadzorującej lub zarządzającej w funduszu inwestycyjnym Diamond Bank Fund SA Luxemburg (SICAV), który w okresie jego kadencji znalazł się (decyzją walnego zgromadzenia) w stanie likwidacji.

Michał Oziembło – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (Wydział Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studia podyplomowe w Szkole głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1991 – 1992 Likwidator Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kurowie, w latach 1992 – 1994 – Asystent Pełnomocnika Konsorcjum Regionalnego w Lublinie, a następnie Dyrektor ds. marketingu Konsorcjum Regionalnego sp. z o.o. w Lublinie. W latach 1994 – 1995 Dyrektor Oddziału Regionalnego LUKAS Sp. z o.o. we Wrocławiu, a w latach 1995 – 1998 Dyrektor Oddziału Lublin firmy LUKAS S.A. Od czerwca 1998 roku związany z ŻAGIEL S.A., początkowo jako Dyrektor Wykonawczy, a od września 2002 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu. Nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy.Dirk Laureyns Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Vlerick Management School w Gandwie/Leuven w Belgii. Posiada również licencjat z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gandawskim (Belgia). Od 1990 r. zatrudniony w Grupie Almanij (Fidabel N.V.) na stanowisku Audytora (audyt przedstawicielstw banków zagranicznych). W latach 1992-1994 zajmował stanowisko Audytora w Departamencie Audytu w Kredietbank, od 1994 r. do 1998 r. zatrudniony jako Analityk Systemów Księgowych w Departamencie Rachunkowości w Kredietbank. Od 1998 r. zatrudniony w KBC Bank jako Kierownik Planowania i Kontroli w Departamencie Zarządzania Rachunkowością. Od 2003 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Kontroli na Europę Centralną w ramach Grupy KBC. Był słuchaczem licznych seminariów: m.in. przywództwo i rozwój zarządzania, bankowość w Europie Centralnej.Piotr Krawczyński – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji (kierunek Zarządzanie i Marketing) Politechniki Warszawskiej. Odbył stypendium (Unii Europejskiej) w University of Plymouth, Plymouth Business School. Obecnie jest doktorantem Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studentem studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” organizowanych wspólnie przez Szkołę Wyższą Handlową oraz Ernst&Young. Od 1996 r. do 1998 r. był analitykiem inwestycyjnym stażystą w Chase Fund Management Polska Sp. z o .o., firmie zarządzającej NFI Magna Polonia S.A. W 1998 r. rozpoczął pracę na stanowisku analityka w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego w Kulczyk Holding S.A. Od 2002 r. pełni funkcję wicedyrektora ds. rozwoju kapitałowego w Departamencie Nadzoru i Rozwoju Kapitałowego w Kulczyk Holding S.A., pełniąc funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek Grupy Kulczyk Holding S.A. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA VITA S.A.,., Bengodi Finance S.A., Auto Flota Polska Sp. z o.o., Centrum Zamek Sp. z o.o. (przewodniczący), Energia S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej WARTA TFI S.A.Anna Kołacka – Prokurent

Studentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1990-1996 studiowała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991 - 1993 zatrudniona w Konsorcjum Gospodarczym BISS International Ltd. jako sprzedawca. W latach 1994 - 1995 pracowała w Punkcie Obsługi Klientów w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., przekształconego w wyniku fuzji z Citibrokerage S.A. w Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. kolejno na stanowisku inspektora, specjalisty, eksperta. W latach 1996 - 2003 pracowała kolejno w Wydziale Obsługi Klientów, Biurze Oferowania i Subemisji, Biurze Obsługi Klientów Indywidualnych. Nadzorowała działania Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BH. Opracowała i wdrażała koncepcję udostępniania akcji pracownikom PLL LOT S.A. (2000 - 2001). W latach 1997 - 2000 odpowiadała za organizację konsorcjów dystrybucyjnych akcji dla których COK pełnił funkcję oferującego. Nadzorowała dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych w sieci POK. W marcu 2003 roku została zatrudniona w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. na stanowisku księgowej, asystent zarządu. Od dnia 1 lutego 2004r. do maja 2005 r . była powołana na stanowisko głównej księgowej funduszy. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy głównego księgowego funduszy w KBC TFI S.A.Marek Król - Prokurent

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994 – 1998 pracował w Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A., początkowo na stanowisku Maklera Giełdowego, później jako Makler Specjalista. Następnie, w latach 1996 – 1997 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Dealerskiego w Pionie Inwestycyjnym, zaś w okresie 1997 - 1998 był Menedżerem Płynności i Ryzyka w Zespole Zarządzania Płynnością i Ryzykiem. W TUiR WARTA S.A. pracuje od 1998 roku. Początkowo jako Naczelnik Wydziału Płynności Finansowej w Biurze Skarbu, a od 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Skarbu. Równocześnie od 2001 roku jest Członkiem Zarządu – dyrektorem ds. operacyjnych i finansowych w WARTA Asset Management S.A. Został powołany na członka Rady Nadzorczej WARTA TFI S.A. w dniu 30 czerwca 2004 roku. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku jest pracownikiem KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., firmy, która powstała w dniu 20 kwietnia 2005 r. w wyniku połączenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., WARTA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., WARTA Asset Management S.A. W KBC TFI S.A. pełni. funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Operacyjno-Finansowym.Bogdan Jacaszek – doradca inwestycyjny

Jest absolwentem Uniwersytetu Toruńskiego. Początkowo zatrudniony w Południowo - Zachodnim Domu Maklerskim SA we Wrocławiu na stanowisku maklera i kierownika działu rynku pierwotnego. Od 1996 r. pracownik Wydziału Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. Następnie, od 1998 r., pracownik Zespołu Analiz i Rekomendacji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. Od 1999 r. na stanowisku doradcy inwestycyjnego, zajmował się między innymi tworzeniem Wydziału Zarządzania.

W WARTA TFI S.A. był zatrudniony od maja 2000 r. na stanowisku Zarządzającego Funduszami. Od lutego 2002 roku pracował w WARTA Asset Management S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w związku z połączeniem WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., pełni obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w KBC TFI S.A.

Od lutego 2002 roku pracował w WARTA Asset Management S.A.. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 912, a od 1999 r. roku licencję doradcy inwestycyjnego nr 149.Kazimierz Szpak – doradca inwestycyjny

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Energetycznego w Moskwie (Uniwersytet Techniczny), Wydział Fizyki. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 173. W latach 2000 – 2001 pracował w 7 NFI S.A. na stanowisku Dyrektora Działu Analiz. Następnie do końca 2002 r. w Private Equity Poland Sp. z o.o. – spółce zarządzającej 7 NFI, 10 NFI i 14 NFI - był Dyrektorem Zespołu Analiz, gdzie specjalizował się w wycenach i analizach spółek Portfela Wiodącego funduszy. Ponadto w latach 2000 - 2003 zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Odratrans S.A. we Wrocławiu, Zakłady Porcelany i Porcelitu Chodzież S.A. w Chodzieży, Zakłady Urządzeń Mechanicznych Chofum S.A. w Chocianowie, Mifama S.A. w Mikołowie, Lusatia Noble Mode S.A. w Żarach, Polskie Zakłady Optyczne S.A. w Warszawie oraz Małopolski Przemysł Drzewny S.A. w Łańcucie. Od kwietnia 2003 r. pracował w WARTA Asset Management S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w związku z połączeniem WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. pracuje w KBC TFI S.A.

Grzegorz Jałtuszyk – doradca inwestycyjny

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1996 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1552. Doradcą inwestycyjnym jest od 1999 r. nr licencji 163. Był zatrudniony na stanowisku maklera giełdowego w Biurze Maklerskim Banku Depozytowo - Kredytowego w Lublinie S.A. Następnie w Domu Maklerskim BIG - BG S.A. pracował w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Był także pracownikiem Biura Sprzedaży w Domu Inwestycyjnym BWE S.A. Posiadał uprawnienia maklera giełdowego specjalisty. W WARTA TFI S.A. zatrudniony od maja 2000 r. na stanowisku Zarządzającego Funduszami. Od lutego 2002 do marca 2004 roku pracował w WARTA Asset Management S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w związku z połączeniem WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. pracuje w KBC TFI S.A.

Od 1 kwietnia 2004 roku, pełnił obowiązki zarządzającego w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku S.A. Od dnia 9 lipca 2004 r. w związku z przeniesieniem działalności w zakresie zarządzania aktywami pełnił obowiązki zarządzającego w KB Zarządzanie Aktywami S.A. Od dnia 1 maja 2005 roku, w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa KB Zarządzanie Aktywami S.A. do KBC TFI S.A., pełni obowiązki zarządzającego w KBC TFI S.A.Krzysztof Bednarczyk – zarządzający funduszem

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończył Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowane i rekomendowane przez FOREX Klub Polska i Warszawski Instytut Bankowości. Od stycznia 1998 r. pracował jako dealer rynku pieniężnego w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki S.A. w Radomiu. Od października 1999r. zatrudniony w Biurze Skarbu TUiR WARTA S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Był słuchaczem wielu szkoleń z zakresu zarządzania i finansów, m.in. ukończył kurs „ANALIZA RYNKU OBLIGACJI” przy Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów. Obecnie pracuje w KBC TFI S.A.


Artur Ratyński – zarządzający funduszem

Absolwent Politechniki Białostockiej. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dealerów Rynku Pieniężnego i Kapitałowego organizowanego przez FOREX Klub Polska i Warszawski Instytut Bankowości (Nr dypl. 364/SDB/99). Od 1996 r. pracował jako dealer rynku akcji w Krajowym Domu Maklerskim „Passa” S.A. (następnie przekształcony w DI BWE S.A.) Od listopada 1996 r. zatrudniony w TUnŻ WARTA „VITA” S.A. na stanowisku Zastępcy Kierownika Zespołu Inwestycji Kapitałowych. Od 1999 r. do połowy 2002 r. pełnił funkcję Wicedyrektora Biura Inwestycji Kapitałowych TUnŻ WARTA „VITA” S.A. Od lipca 2002 r. pracował w WARTA Asset Management S.A. Od dnia 20 kwietnia 2005 roku, w związku z połączeniem WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. pracuje w KBC TFI S.A.

Uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących zarządzania i finansów, m.in. szkolenia organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna