Pełna nazwa I adres wnioskodawcyPobieranie 489.99 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar489.99 Kb.
1   2
Informacja dodatkowa

od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”


 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy


 1. Tytuł operacji


 1. Informacje na temat operacji

 1. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju.

Należy wskazać na którym celu ogólnym i celu szczegółowym i przedsięwzięciu będzie opiera się operacja, oraz wskazać w jaki sposób wpłynie na jego osiągnięcie?
 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów.

Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja

 1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

 2. Zasoby dziedzictwa historycznego

 3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego

oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji
 1. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych/planowanych do zrealizowania na obszarze objętym LSR niezależnie od źródła finansowania

Należy wskazać projekty/operacje, do których komplementarna jest operacja, z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji projektu/operacji

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
 1. Operacja komplementarna czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych/planowanych do zrealizowania w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR

Należy wskazać projekty/operacje zrealizowane/realizowane/planowane do zrealizowania w ramach przedsięwzięć przewidzianych
w LSR, do których operacja jest komplementarna i uzupełnia ich zakres z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa podmiotu realizującego operacje/projekt

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji projektu/operacji

 5. Nazwa przedsięwzięcia z LSR, którego operacja/projekt dotyczy

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów


 1. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy


Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

Siedziba: Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28 – 100 Busko - Zdrój

Punkt informacyjno – konsultacyjny, ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko - Zdrój
Pobieranie 489.99 Kb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu