Pełna nazwa I adres wnioskodawcyPobieranie 24.75 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar24.75 Kb.

Informacja dodatkowa

od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy


 1. Tytuł operacji
 2. Informacje na temat operacji

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji:

Należy wskazać ile lat wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji
2. Wnioskowana kwota:

Należy wskazać wnioskowaną kwotę pomocy
3. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie:

Należy wskazać liczbę zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie
4. Projekt obejmuje zadania z zakresu informatyzacji:

Należy wskazać czy projekt/operacja obejmuje zadania z zakresu informatyzacji5. Projekt będzie dotyczył działalności:

Należy wskazać czy projekt/operacja będzie dotyczyć działalności bezpośrednio związanej jest z:

 1. Sektorem turystycznym

 2. Produktami lokalnymi

oraz wykazać bezpośredni związek projektu z działalnością o charakterze turystycznym lub z wytwarzaniem, rozpowszechnianiem itp. produktów lokalnych6. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:

Należy wskazać z jakim celem ogólnym i szczegółowym i przedsięwzięciem LSR jest zgodna operacja oraz uzasadnić w jaki sposób realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia w/w celów
7. Wykorzystanie lokalnych zasobów

Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja

 1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

 2. Zasoby dziedzictwa historycznego

 3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego

oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji8. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego i źródła ich finansowania

Należy wskazać projekty/operacje, do których komplementarna jest operacja, z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji projektu/operacji

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
9. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych

w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

Należy wskazać projekty/operacje realizowane/zrealizowane w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR, do których operacja jest komplementarna i uzupełnia ich zakres z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji/projektu

 2. Nazwa podmiotu realizującego operacje/projekt

 3. Źródło finansowania operacji/projektu

 4. Okres realizacji projektu/operacji

 5. Nazwa przedsięwzięcia z LSR, którego operacja/projekt dotyczy

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
10. Czy wnioskodawca spełnia dodatkowe kryteria dla projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.2:

Należy wskazać czy w projekcie uwzględniono wytyczne Zarządu LGD w zakresie spójnego sytemu informacji i edukacji o obszarze LGD oraz czy wnioskodawca będący osobą fizyczną na pierwszy dzień składania wniosków miał mniej niż 26 lat lub 50+ lub bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią osoby poniżej 26 lat lub 50+.


 1. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy


Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz

Directory: prow 2007-2013
prow 2007-2013 -> Informacja dodatkowa od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów”
prow 2007-2013 -> Lokalne kryteria wyboru operacji
prow 2007-2013 -> Informacja dodatkowa od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów”
prow 2007-2013 -> Kryterium oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
prow 2007-2013 -> Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
prow 2007-2013 -> Informacja dodatkowa od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów”
prow 2007-2013 -> Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pobieranie 24.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna