Pełna nazwa I adres wnioskodawcyPobieranie 11,6 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar11,6 Kb.

Informacja dodatkowa

od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”


 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy


 1. Tytuł operacji


 1. Informacje na temat operacji

 1. Zasięg realizacji projektu

Należy wskazać, w jaki sposób operacja pozytywnie wpłynie na obszar całej gminy lub wymienionych w kryterium miejscowości.
 1. Wpływ na rozwój turystyki i sektora „leisure time”

Należy wskazać w jaki sposób operacja pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki i sektora „leisure time”
 1. Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego źródła ich finansowania.

Należy wskazać operacje, do których komplementarna jest wnioskowana operacja, z podaniem następujących informacji:

 1. Nazwa lub tytuł operacji

 2. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

 3. Źródło finansowania operacji

 4. Okres realizacji lub planowany okres realizacji operacji

oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów


 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów

Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja

 1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

 2. Zasoby dziedzictwa historycznego

 3. Zasoby dziedzictwa przyrodniczego

oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji


 1. Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y), na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna