Pdw dla ucznia ze specyficznymi trudnościamiPobieranie 37,79 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar37,79 Kb.

PDW dla ucznia ze specyficznymi trudnościami

w uczeniu się matematyki

Plan działań wspierających

dla……………………………

okres……………………….

1.cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Ściąga:

Cele ogólne;

-odbudowanie motywacji do nauki,

- rekonstruowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych(często poczynając od klasy I szkoły podstawowej),

Reedukacja dzieci z dyskalkulią opiera się w zasadzie na ich sposobie przyswajania wiadomości i umiejętności nie przyswojonych(lub przyswojonych niewystarczająco) we wczesnych fazach rozwoju. Podstawowy problem polega na zbyt wolnym tempie i niewłaściwym przebiegu procesu przekodowywania systemu symboli języka mówionego i pisanego na system symboli matematycznych i odwrotnie. Niezbędne jest badanie nie tylko funkcji matematycznych, ale i pozostałych funkcji symboliczno- komunikacyjnych, po to, by umożliwić kompensację nie tylko w obrębie jednego typu funkcji symboliczno- komunikacyjnych(tu0 matematycznych), ale także poprzez odwołanie się do różnych innych rodzajów funkcji.

- budowanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie- korzystna zmiana samooceny,

- budowanie kontaktu na tym co dziecko potrafi i wykonuje dobrze,

- szukanie dla niego takich pól działania, także poza matematyką, na których miałby szansę osiągnąć sukces.

Cele szczegółowe- niwelowanie zaburzeń w sferach:

  1. Objawy zaburzeń percepcji wzrokowej:

-niepełne odczytywanie informacji przekazanych rysunkiem, grafem, schematem, tabelką, wykresem itp.

- gubienie cyfr i znaków działań, gubienie fragmentów przy odczytywaniu i zapisywaniu wzorów,

- błędne odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych,

- kłopoty z porównywaniem figur i ich cech: położenia, proporcji, wielkości, odległości,

- mylenie cyfr i liczb o podobnym kształcie np.6-9

B. Objawy zaburzeń w orientacji schematu ciała i przestrzeni:

- zapisywanie cyfr w odbiciu lustrzanym,

- przestawianie cyfr w liczbach np.56-65,

- odczytywanie liczb od prawej do lewej strony np.345- pięćset czterdzieści trzy,

- mylenie znaków: < , >,

- trudności w orientacji na kartce papieru( uczeń ma kłopoty z poleceniami typu: narysuj kwadrat po prawej stronie, rozwiąż zadanie znajdujące się na dole kartki),

- trudności ze znalezieniem strony,

- trudności z prawidłowym umieszczeniem liczb w kolumnach,

- problemy z przeprowadzaniem operacji w odmiennych kierunkach np.: zaczynanie od prawej strony w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, a od lewej w dzieleniu,

- zakłócenia w wyobraźni przestrzennej, stąd trudności w nauce geometrii,

- kłopoty w rozumieniu pojęć związanych z czasem i przestrzenią, nieumiejętne przeliczanie i porównywanie jednostek czasu.

C. Objawy zaburzeń funkcji słuchowej oraz sprawności językowej:

- trudności w zapamiętywaniu wzorów i definicji, w uczeniu się nazw tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia,

- wolne tempo lub częste błędy w wykonywaniu prostych operacji rachunkowych w pamięci,

- problemy z zapamiętaniem procedury „krok po kroku”,

- problemy ze zrozumieniem poleceń i objaśnień nauczyciela,

- kłopoty z rozwiązaniem nawet niezbyt złożonych zadań tekstowych wynikające z niskiej sprawności czytania oraz rozumienia samodzielnie czytanych tekstów

- trudności w werbalizowaniu swoich myśli- uczeń rozwiąże zadanie, ale nie potrafi opisać sposobu w jaki to zrobił,

- trudności w skupieniu uwagi na bodźcach słuchowych, w różnicowaniu wyrazów o podobnym brzmieniu np.: przyprostokątna i przeciwprostokątna,

- objawy zaburzeń funkcji motorycznych,

- nieczytelny zapis, brzydkie pismo utrudniające precyzyjny zapis a co za tym idzie wykonywanie działań,

- nienadążanie z przepisywaniem z tablicy, wolne tempo wykonywania obliczeń, dłuższy czas pisania sprawdzianów.

D. Dzieci z dyskalkulią w wieku szkolnym charakteryzują się następującymi brakami i trudnościami:

- brak zdolności do rozróżniania cyfr, co reprezentuje dany symbol w postaci cyfry( dziecko pisząc np. cyfrę 8 nie zdaje sobie sprawy, że jest to cyfra, która występuje przed 9),

- brak zdolności do układania cyfr w odpowiednim porządku(trudności z nauką tabliczki mnożenia),

- trudności z rozróżnianiem lub grupowaniem pewnych liczb czy przedmiotów(dziecko liczy przedmioty pojedynczo),

- brak zdolności do rozumienia symboli graficznych, które reprezentują cyfry(dziecko ma trudności z oderwaniem się od konkretów i posługiwaniem się reprezentantami symbolicznymi w zakresie pojęć liczbowych, działań matematycznych oraz schematów graficznych),

- trudności w wykonywaniu prostych operacji arytmetycznych(dziecko wykonuje obliczenia na palcach),

- trudności z doborem odpowiedniej operacji matematycznej w celu rozwiązania zadania(dziecko wykonuje operację tylko wtedy, kiedy jest ona wyraźnie określona),

- trudności z zapamiętaniem operacji potrzebnych do wykonania zadania,

- brak umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi,

- obniżona zdolność identyfikowania liczb z pisemnymi symbolami(dzieci mogą dobrze liczyć, ale nie potrafią odczytać liczb),

- trudności z zapamiętaniem i zapisaniem cyfr,

- trudności z odczytaniem i zrozumieniem takich symboli arytmetycznych jak ”plus”, „minus”(dzieci nie potrafią odczytać tych symboli albo je mylą),

- trudności z wyobrażeniem sobie treści zadań tekstowych.

E. W nauce geometrii dzieci z dyskalkulią borykają się z następującymi trudnościami:

- mylenie stron i kierunków,

- pomijanie drobnych elementów graficznych figur,

- błędy lokalizacyjne,

- trudności z umiejscowieniem znaków i figur w przestrzeni,

- trudności z zadaniami geometrycznymi,

- trudności z wykonywaniem rysunków wspomagających wykonanie zadań.

2.działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ściąga:

- podawanie zadań o charakterze problemowym, które uczeń ma rozwiązać za pomocą konkretnych czynności,

- przy rozwiązywaniu zadań uwzględnianie więcej niż jednej serii czynności prowadzących do celu- rozwiązanie zadań na kilka sposobów,

-porozumiewanie się na trzech poziomach: słownego formułowania wyjaśnień, zadań lub poleceń( poziom symboliczny),poziom graficznego wyjaśniania( są to mniej lub bardziej realistyczne rysunki, a także grafy, diagramy, tabelki(reprezentacje graficzne), wyjaśnianie na poziomie czynności.

Zasady prowadzenia zajęć z uczniem:

- zasada stawiania zadań i wymagań na miarę najbliższego rozwoju,

- zasada pełnej opieki wychowawczej i współpraca z dorosłymi zajmującymi się dzieckiem na co dzień,

- zasada akceptacji dziecka i dobrego z nim kontaktu.

Zakresy programu wspomagającego rozwój umysłowy dzieci i prowadzenie zajęć korekcyjno- wyrównawczych:

- kształtowanie umiejętności liczenia: uświadamianie reguł, które stosuje się przy liczeniu, wspomaganie dzieci w sprawniejszym liczeniu,

- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania,

- wspieranie dzieci w stosowaniu klasyfikacji w procesie nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych,

- wspieranie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie aspektu kardynalnego liczby naturalnej,

- wspomagania rozwoju operacyjnego rozumowania potrzebnego w kształtowaniu aspektu porządkowego liczby.

3.metody pracy z uczniem

- metody aktywizujące,

-metoda opracowana przez E.Gruszczyk- Kolczyńską, stanowi połączenie elementów terapii niedyrektywnej z dyrektywnym kształtowaniem zachowań. Jej podstawę stanowi naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań przez dorosłego i dziecko,

- metody czynnościowe.

4.zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Ściąga:

- wydłużyć czas przewidziany na wykonanie zadań związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem- szczególnie na klasówkach, sprawdzianach i egzaminach,

- stosować prosty, jasny, niekoniecznie całkiem formalny język matematyczny- przy wprowadzaniu nowych zagadnień, odwoływać się do praktyki życiowej, gdzie to jest możliwe,

- indywidualizować pracę (o ile jest to możliwe),

- systematycznie sprawdzać prace domowe,

- motywować uczniów na wszelkie możliwe sposoby,

- stworzyć przyjazną atmosferę,

- przygotować zróżnicowane karty pracy dla uczniów,

- różnicować zadania domowe pod względem ich trudności,

- odpytywać z zadań o niewielkim stopniu trudności, aby ucznia dowartościować,

- umożliwić współpracę w czasie ćwiczeń ucznia zdolnego i tego mniej zdolnego,

- stosować w czasie lekcji metody aktywizujące i pomoce dydaktyczne, plansze, modele itp.,

- różnicować zadania na pracach pisemnych(różne poziomy trudności),

- stosować częstsze kartkówki z małej partii materiału zamiast prac klasowych z całego działu,

- stosować pracę w grupie, jako umożliwienie współpracy i wzajemnej pomocy,

- prowadzić zajęcia w taki sposób, żeby zainteresować ucznia słabego,

- często wracać do podstawowych pojęć i działań matematycznych(wstęp do każdego działu i w ramach ćwiczeń utrwalających),

- w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie odczytać pracy ucznia, poprosić go o jej przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości,

- zezwolić na wykonywanie obliczeń „wybranym” dla ucznia sposobem,

- nagradzać ucznia za każde, choćby niewielkie osiągnięcie, by wzmocnić jego motywację,

- przedstawiać zadanie poprzez graficzne obrazowanie jego treści.

- przygotować zadania dla ucznia mającego trudności tak, aby zająć mu chociaż 5 minut, w czasie których będzie aktywny,

DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE:

5. działania wspierające rodziców ucznia:

-omawianie trudności na jakie napotyka uczeń.

- mobilizowanie do wzmożonej kontroli wykonywanych ćwiczeń.

- wskazywanie fachowej literatury.

- szkolenia, porady dla rodzica dot. pracy nad trudnościami, w ramach form pomocy jakie proponuje szkoła….(do uzupełnienia)

6.w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami p-p, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

…………………………..data utworzenia PDW podpisy zespołu…………………………

…………………………
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna