Państwowy instytut badawczyPobieranie 119,19 Kb.
Data01.02.2018
Rozmiar119,19 Kb.
INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

Balice, 28 sierpnia 2012 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie,

zaprasza do złożenia oferty na:


Audyt projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”, Nr N R12 0036 06, realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu o umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu rozwojowego Nr N R12 0036 06/2009 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”,

Nr N R12 0036 06/2009, zwanego również w dalszej części zaproszenia projektem.

 1. Audyt winien zostać przeprowadzony na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2011, nr 207, poz. 1237).

 2. Projekt realizowany jest w okresie od 03.08.2009 do 02.03.2013 r. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8 500 0000 zł. Projekt wykonywany jest w ramach 16 zadań. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, zwany również w dalszej części zaproszenia Instytutem, jest głównym wykonawcą projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi współwykonawcami: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (1 zadanie), Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (1 zadanie), Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (1 zadanie), Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach (4 zadania), Farmaceutycznym Zakładem Naukowo - Produkcyjnym BIOCHEFA w Sosnowcu (1 zadanie), Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (1 zadanie), Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie (3 zadania), Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu (1 zadanie).

Zgodnie z Regulaminem kontroli projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 25/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. przeprowadzona była kontrola planowa projektu w Instytucie na podstawie postanowienia o przeprowadzeniu kontroli Nr 10/09/KP/2011 z dnia 12 września 2011 roku wydanego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie projektu: N R12 0036 06, pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”. Kontrola była przeprowadzona w dniach 21-22.09.2011 r. przez eksperta finansowego i eksperta naukowego za okres od 3 sierpnia 2009 r. do 30 sierpnia 2011 r.

 1. Audyt zostanie przeprowadzony w Instytucie może być również przeprowadzony w jednostkach realizujących projekt wspólnie z Instytutem. Audyt powinien zostać zrealizowany w ciągu 30 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy z Wykonawcą.

 2. Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

 3. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy
 1. Audyt może przeprowadzić Wykonawca, którym jest:

 1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osobę, o której mowa w pkt 1.

 1. Audytorem nie może być:

 1. podmiot zależny od audytowanego podmiotu,

 2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

 1. Dopuszczone do rozpoznania zostaną oferty złożone przez Wykonawców wykonali przynajmniej dwa audyty projektów przeprowadzone na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie działalności.


III Sposób przygotowania oferty


 1. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, obejmujący:

 1. oznaczenie Wykonawcy obejmujące imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,

 2. wskazanie oferowanej ceny za przeprowadzenie audytu projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” Nr N R12 0036 06 oraz sporządzenie opinii i sprawozdania z audytu, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,

 3. złożenie oświadczeń wymaganych przez Instytut.

 1. odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

 2. wykaz wykonanych audytów projektów (o których mowa w akapicie II pkt 3), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 4. dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, o których mowa w akapicie II pkt. 1 ppkt 1).

 1. Dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt 2) i 5), powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.


IV. Sposób oceny ofert


 1. Kryterium oceny ofert – Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę.

 2. Instytut zastrzega sobie prawo:

 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych,

 2. swobodnego wyboru nabywcy spośród Wykonawców oferujących tę samą cenę.

 1. W razie gdy złożona oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zaproszeniu Instytut rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia jej do oceny lub wezwania składającego ją Wykonawcę do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień.

 2. Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku postępowania, a Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy (której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia).


V. Miejsce i termin składania ofert


 1. Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie z napisem: " oferta na „Audyt projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” Nr N R12 0036 06" od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1, w terminie do 04 września 2012 r. do godz. 11:00.

 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Instytutu. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 3. Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu projektu uzyskać pod nr telefonu:

666-081-383 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: anna.trojnacka@izoo.krakow.pl;

666-081-308 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:zdzislaw.smorag@izoo.krakow.pl - kierownik projektu;

666-081-305 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: halina.glowa@izoo.krakow.pl
Dyrektor

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński de Pelikan - KRUPIŃSKI

Załączniki:


 • formularz oferty – załącznik nr 1,

 • wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2,

 • wzór umowy – załącznik nr 3.Załącznik nr 1 do zaproszenia


F


(pieczęć oferenta)
ORMULARZ OFERTY

Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania lub siedziby Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
tel. ..................................................................... fax .................................................................
NIP ................................................................... REGON …………………………………………
Nazwa i numer rachunku bankowego ..........................................................................................
Do kontaktowania się z Zamawiającym upoważniam p. .............................................................

Adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres Wykonawcy:.....................................................   .......................................................................................................................................................

Do: Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Nawiązując do zaproszenia na składanie ofert na „Audyt projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”

Nr N R12 0036 06/2009”
składam niniejszą ofertę i oświadczam, co następuje:


  1. Oferuję wykonanie zamówienia, na warunkach określonych w zaproszeniu, za poniższą cenę całkowitą:

kwotę netto: .......................................................................................................PLN

słownie: .............................................................................................................


kwotę brutto: .......................................................................................................PLN

słownie: .............................................................................................................  1. Oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z zamieszczonymi w zaproszeniu do składania ofert warunkami postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń a w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji zaproszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez Instytut

 2. nie jestem podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu;

 3. nie jestem podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

 4. zobowiązuje się do zachowania poufności i nie naruszania tajemnic Instytutu i wszystkich audytowanych jednostek w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 5. w razie wyboru mojej oferty audyt przeprowadzi osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Załącznikami do niniejszej oferty są:


nazwa dokumentu nr strony w ofercie • .................................................................................................... .............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

 • .................................................................................................... ..............................

.................................dn. ......................2012 r. ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

Załącznik nr 2 do zaproszenia
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Poniżej przedkładam wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przynajmniej dwóch audytów projektów przeprowadzonych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie działalności.


LP

Wartość usługi (brutto)

Miejsce wykonania audytu oraz przedmiot audytu

Data wykonania
1

2
1


2

..............................,…… …. ........................ ..........................................................................miejscowość, data (podpis wraz z pieczątką upełnomocnionego przedstawiciela wnioskodawcy)


Załącznik nr 3 do zaproszenia

Umowa Nr ZZP/....../….

zawarta w dniu ...... ..................... …….. roku w Krakowie pomiędzy:


Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000125481, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 675-000-21-30, REGON 000079728, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..................................................

..................................................

a

....................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
...................................................

§ 1


[Przedmiot umowy]

 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” Nr N R12 0036 06/2009, realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu o umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu rozwojowego Nr N R12 0036 06/2009.

 2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237), oraz zgodnie z powszechnie uznawanymi polskimi i międzynarodowymi standardami audytu.

 3. Celem audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat projektu na temat:

 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

 • realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

 • poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

 1. Wykaz współwykonawców realizujących projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2


[Zobowiązania Wykonawcy]

 1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej, zgodnie z opracowanym przez siebie planem audytu, w uzgodnionym z Zamawiającym czasie, stosując metody właściwe rewizji finansowej, przy uwzględnieniu znaczenia (istotności) badanych zagadnień i zachowaniu efektywności audytu.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności poznanych w toku audytu. Wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca traktować będzie jako objęte tajemnicą zawodową, będą one wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

 3. Wykonawca upoważni do realizacji przedmiotu niniejszej umowy audytorów spełniających warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

 1. ……………………………………………;

 2. …………………………………………;

 3. ……………………………….

 1. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na dowód czego w momencie zawarcia niniejszej umowy udostępnia Zamawiającemu do wglądu stosowną polisę.

§ 3


[Termin]

 1. Audyt zostanie przeprowadzony u Zamawiającego tj. w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach przy ul. Krakowskiej 1.

 2. Audyt może zostać przeprowadzony również w jednostkach realizujących projekt wspólnie z Zamawiającym, wykaz których stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 3. Termin rozpoczęcia czynności audytowych ustala się w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 4. Czynności audytowi zostaną przeprowadzone w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dania zawarcia umowy.

 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w ciągu do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.

 6. Zamawiający jest zobowiązany w przeciągu 7 dni roboczych od przekazania wstępnej opinii i sprawozdania z audytu o których mowa ust. 5 potwierdzić pisemnie ich odbiór i akceptację lub zgłosić ewentualne uwagi. Brak pisemnej akceptacji w przeciągu 7 dni roboczych od przekazania wyników badania jest równoznaczny z ich akceptacją i ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego.

 7. W przypadku zgłoszenia uwag do wyników badania w powyższym terminie Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych uwzględni uwagi bądź uzasadni na piśmie niemożliwość lub niezasadność ich uwzględnienia i ponownie przekazuje wyniki badania Zamawiającemu. Wyniki badania strony uznają za ostatecznie odebrane po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu ostatecznego przekazania wyników badania na skutek powyższej procedury nie stanowi zwłoki lub opóźnienia w ich przekazaniu.

 8. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w spotkaniu zamykającym Audyt.

 9. Ostateczna opinia i sprawozdanie z audytu zostaną przekazane Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, w języku polskim.

§ 4


[Cena]

 1. Z tytułu zrealizowania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę netto ........... zł (słownie: ...........................................) + stawka podatku VAT w wysokości … %, co stanowi wartość brutto ........... zł (słownie: ...........................................).

 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszt wszystkich prac składających się na wykonanie niniejszej umowy (w tym ewentualne koszty przejazdów i noclegów).

§ 5


[Warunki płatności]

 1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, lecz nie wcześniej niż w dniu podpisania nie zawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru, i nie później niż w siódmym dniu od dnia podpisania nie zawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru Wykonawca wystawi właściwą fakturę VAT. Treść faktury przed jej wystawieniem zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

 2. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ..........................................., w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. Faktura powinna zostać wystawiona na Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, natomiast dostarczona na wskazany adres: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul Krakowska 1, 32-083 Balice.

§ 6


[Udostępnienie dokumentów]

 1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający, udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy, materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 2. W Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym (w Balicach) udostępnione zostaną w szczególności:

 1. dokumenty formalno-prawne projektu,

 2. ewidencja finansowo-księgowa w części dotyczącej analizowanego projektu w Instytucie,

 3. dowody źródłowe Instytutu stanowiące podstawę rozliczenia wniosku,

 4. kserokopie dowodów źródłowych pozostałych współwykonawców projektu stanowiące podstawę rozliczenia wniosku,

 5. wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu, będące w posiadaniu Instytutu.

 1. Dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji projektu oraz ewidencja księgowa i dowody źródłowe współwykonawców projektu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dostępne są u tych wykonawców.

 2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy.

 3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

 4. Jeżeli do wykonania umowy potrzebne jest współdziałanie Zamawiającego lub któregokolwiek z współwykonawców projektu wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, a tego działania brak, Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 5. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzania audytu:

- ze strony Zamawiającego:

- osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

- ze strony Wykonawcy:

- ………………………………………………………..

 1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie jest traktowana jako zmiana treści umowy.

§ 7


[Kary umowne i odsetki]

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy lub opóźnienia w usunięciu wady Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.

 2. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 10% określonego w § 4 niniejszej umowy wynagrodzenia brutto za wykonanie audytu projektu.

 3. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Wykonawcy należy się kara umowna w wysokości 10% określonego w § 4 niniejszej umowy wynagrodzenia brutto za wykonanie audytu projektu.

 4. Jeśli Zamawiający nie wykona swoich zobowiązań, wynikających z umowy i w związku z tym nastąpi zwłoka w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe liczone od kwoty z zapłatą, której pozostaje w zwłoce.

 5. Zapłata kar i odsetek ustawowych nie pozbawia żadnej ze Stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8


[Rozwiązywanie sporów i właściwość sądu]

 1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji.

 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9


[Zmiany umowy]

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 10

[Odesłanie]

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności kodeks cywilny.
§ 11

[Postanowienia końcowe]

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 1

do umowy nr…. z dnia….
Wykaz jednostek realizujących projekt rozwojowy pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”, Nr N R12 0036 06, i osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach realizacji projektu w tych jednostkach


Lp.

Nazwa

Adres

Nazwisko i imię

Telefon

1.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

31-047 Kraków

Ul.Sarego2

(2 zadania)Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

32-083 Balice

Ul.Krakowska1
2.

Uniwersytet Przyrodniczy

(1 zadanie)60-637 Poznań

Ul.Wojska Polskiego 28

3.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

(1 zadanie)Jastrzębiec k.Warszawy

Ul.Postępu 1

05-552 Magdalenka
4.

Instytut Genetyki Człowieka PAN

(1 zadanie)60-479 Poznań

Ul.Strzeszyńska 32

5.


Śląski Uniwersytet Medyczny

40-055 Katowice

Ul.Poniatowskiego 15
(4 zadania)


Katedra i Zakład Biologii Molekularnej

41-200 Sosnowiec

Ul.Narcyzów 1
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej

41-200 Sosnowiec

Ul.Narcyzów 1
I Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚUM

Ul.Ziołowa 47

40-635 Katowice
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

40-027 Katowice

Ul.Francuska 20-24
6.

Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny BIOCHEFA

(1 zadanie)41-205 Sosnowiec

Ul. Kasztanowa 3

7.

Centrum Leczenia Oparzeń

(1 zadanie)41-100 Siemianowice Śląskie

Ul. Jana Pawła II 2

8.

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

31-008 Kraków

Ul. Św.Anny 12

(3 zadania)
Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Specjalistyczny Szpital im.L.Rydygiera 31-826 Kraków

Os.Złotej Jesieni 1

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej

31-501 Kraków

Ul.Kopernika 40
Zakład Ratownictwa Medycznego

31-126 Kraków,

ul. Michałowskiego 129.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

41-800 Zabrze

Ul. Wolności 345a


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna