Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Procedury realizacji programuPobieranie 67,65 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar67,65 Kb.

Załącznik

do uchwały nr 91/2014

Zarządu PFRON

z dnia 13 listopada 2014 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychProcedury realizacji


programu

JUNIOR


– program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnychWarszawa 2014
Rozdział I Zasady ogólne

 1. Procedury określają:

 1. warunki, jakie muszą spełniać powiaty ubiegające się o przystąpienie
  do realizacji programu,

 2. sposób wyznaczenia Oddziałom PFRON limitów środków na realizację programu oraz tryb przedstawienia powiatom oferty realizacji programu,

 3. zasady przekazywania i rozliczania środków na realizację programu,

 4. zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację programu.

 1. Ilekroć w Procedurach jest mowa o:

 1. absolwencie – rozumie się przez to adresata programu pn. „JUNIOR
  – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”, a więc osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równoważne w wieku
  do 30 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi
  w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

 2. doradcy zawodowym – rozumie się przez to osobę zatrudnioną
  w Powiatowym Urzędzie Pracy jako doradca zawodowy, sprawującą dodatkowo opiekę nad osobą niepełnosprawną odbywającą staż,

 3. opiece – rozumie się przez to stałą lub okresową pomoc doradcy zawodowego, polegającą na wykonywaniu dodatkowych czynności, o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 programu,

 4. Pełnomocnikach – rozumie się przez to Pełnomocników Zarządu PFRON
  w Oddziałach PFRON oraz w Biurze PFRON,

 5. PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 6. programie – rozumie się przez to program pn. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”,

 7. PUP – rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy,

 8. pracodawcy – rozumie się przez to pracodawcę, o którym mowa w ustawie
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

 9. stażu – rozumie się przez to staż odbywający się zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Rozdział II Warunki jakie muszą spełniać powiaty ubiegające się
o przystąpienie do realizacji programu oraz podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach programu.

Z uczestnictwa w programie wykluczone są powiaty, PUP oraz pracodawcy, którzy: 1. otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie,
  co realizowane w ramach programu z innego tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również w ramach programów PFRON,

 2. po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie, o której mowa w pkt 1, nie dotrzymali warunków umowy lub nie złożyli dokumentów rozliczających przyznane dofinansowanie,

 3. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

 4. posiadają zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

 5. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego

przy czym obowiązek weryfikacji spełniania przez pracodawcę warunków, o których mowa w pkt 3-5 leży w gestii powiatu.


Rozdział III Sposób wyznaczenia Oddziałom PFRON limitów środków
na realizację programu oraz tryb przedstawienia powiatom oferty realizacji programu

 1. Oddziały PFRON przedstawiają powiatom z terenu swojego działania ofertę realizacji programu informując o programie, w tym o zasadach realizacji programu obowiązujących w danym roku kalendarzowym i o terminach przyjmowania wniosków.

 2. Wniosek o przystąpienie do realizacji programu powiat składa do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby powiatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków wysłanych
  za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
  2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) datę stempla operatora pocztowego/datę nadania przesyłki.

 3. Wzór wniosku o przystąpienie do realizacji programu stanowi załącznik nr 1
  do Procedury.

 4. Do wniosku powinny być załączone:

 1. pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy,

 2. zaświadczenie z ZUS dotyczące powiatu (starostwa powiatowego i PUP)
  o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (ważne 3 miesiące od daty wystawienia, oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

 3. dokumenty z Urzędu Skarbowego dotyczące powiatu (powiatu, starostwa powiatowego i PUP): decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 miesiące od daty wystawienia, oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).

 1. Oddział PFRON w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku sprawdza prawidłowość jego wypełnienia, sporządza wykaz nieścisłości, błędów
  i brakujących załączników oraz przekazuje w formie pisemnej powiatowi w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia wniosku lub załączników. W przypadku niespełniania przez powiat kryteriów uczestnictwa w programie Oddział powiadamia pisemnie powiat o niezakwalifikowaniu się do programu.

 2. Powiat winien uzupełnić braki lub udzielić niezbędnych wyjaśnień w terminie
  14 dni od daty otrzymania pisma z Oddziału PFRON. Wnioski nieuzupełnione przez powiat w terminie są weryfikowane negatywnie i podlegają archiwizacji.

 3. Podanie przez powiat informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek
  z dalszego rozpatrywania.

 4. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków na jego realizację.

 5. Wnioski kompletne weryfikowane są przez Oddział PFRON pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.

 6. O negatywnej weryfikacji wniosku Oddział PFRON powiadamia powiat pisemnie, w ciągu 14 dni od daty weryfikacji.

 7. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON dokonują podziału środków
  dla Oddziałów PFRON realizujących program, proporcjonalnie do zapotrzebowań zgłoszonych przez Oddziały. Zapotrzebowania wyliczane są na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych przez powiaty na dany rok realizacji programu.

 8. O zakwalifikowaniu powiatu do realizacji programu oraz o wysokości środków
  dla powiatu na realizację programu w danym roku kalendarzowym decydują
  w sposób ostateczny i wiążący Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON, z uwzględnieniem liczby niepełnosprawnych absolwentów w powiecie oraz wysokości przyznanego limitu środków na realizację programu
  w województwie, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 8.

 9. W pierwszej kolejności na realizację programu są zabezpieczane środki finansowe dla powiatów na dofinansowanie kosztów wynikających z kontynuacji staży objętych programem w roku poprzednim.

 10. Oddział PFRON informuje powiat na piśmie o decyzji, o której jest mowa
  w ust. 12 w terminie 10 dni od daty jej podjęcia.

 11. Rozpatrzone pozytywnie wnioski są realizowane i rozliczane w Oddziale PFRON.

 12. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych
  od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu określonego w procedurach realizacji programu. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać przyczyny uchybienia terminu.


Rozdział IV Zasady przekazywania i rozliczania środków na realizację programu
 1. Wysokość środków na realizację programu, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy PFRON
  a powiatem.

 2. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do Procedur.

 3. PFRON nie gwarantuje otrzymania przez powiat środków w terminie zapewniającym wypłatę dofinansowania uczestnikom programu w styczniu każdego roku jego realizacji.

 4. Umowy z pracodawcami i doradcami zawodowymi na staże absolwentów, rozpoczynające się w grudniu każdego roku realizacji programu powinny być zawarte przez powiat przed terminem złożenia wniosku do PFRON i wyszczególnione w tym wniosku pod rygorem niezabezpieczenia przez PFRON środków na kontynuację tych umów w roku następnym.

 5. Przekazanie środków PFRON następuje w formie jednorazowej zaliczki, przelewem na wskazany przez powiat rachunek bankowy, wydzielony
  dla środków PFRON (z którego będzie dokonywana wypłata środków, o których mowa w ust. 6) w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Płatność przez PFRON przyznanych powiatowi środków finansowych następuje w polskich złotych.

 6. Środki, o których mowa w ust. 5, mogą być wykorzystane przez powiat wyłącznie na realizację zadań określonych w programie, tj. na:

 1. wypłatę świadczeń na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez powiatowy urząd pracy,

 2. wypłatę premii dla doradców zawodowych za wykonywanie dodatkowych czynności określonych w rozdziale VI ust. 5 programu,

 3. wypłatę premii dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów,

 4. obsługę realizacji programu,

 5. promocję programu,

 6. ewaluację programu.

 1. Wysokość środków, o których mowa w ust. 6 ustalana jest przez PFRON
  na podstawie wniosku powiatu z uwzględnieniem możliwości finansowych PFRON.

 2. W ramach środków finansowych przekazanych przez PFRON na obsługę realizacji oraz promocję i ewaluację programu, powiat pokrywa wydatki rzeczowe i osobowe, związane z działaniami, na które środki te zostały przeznaczone. Wydatki dokonane przez powiat w ramach tych środków nie podlegają rozliczeniu z PFRON.

 3. W przypadku, gdy powiat wykorzysta poniżej 90% środków, przekazanych przez PFRON na realizację programu przeznaczonych na wypłaty, o których mowa
  w ust. 6 pkt 1-3, wysokość środków na obsługę programu będzie wyliczana
  od wysokości środków faktycznie wykorzystanych – uznanych przez Oddział PFRON w rozliczeniu końcowym. W takim przypadku różnica pomiędzy środkami przekazanymi a należnymi z tytułu obsługi realizacji programu wraz z odsetkami bankowymi podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez PFRON.

 4. Zwrot, o którym mowa w ust. 9 następuje wraz z rozliczeniem całości środków finansowych PFRON przekazanych Powiatowi w danym roku.

 5. Wysokość środków finansowych wypłaconych przez powiat za dany miesiąc
  na zadanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, nie może przekroczyć sumy:

 1. iloczynu liczby absolwentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy odbywali staż w danym miesiącu i kwoty 800 zł,

 2. iloczynu liczby absolwentów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy odbywali staż w danym miesiącu i kwoty 650 zł,

 3. iloczynu liczby absolwentów z lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy odbywali staż w danym miesiącu i kwoty 500 zł.

 1. Wysokość środków finansowych wypłaconych przez powiat za dany miesiąc
  na zadanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie może przekroczyć iloczynu liczby stażystów uczestniczących w programie, którzy byli objęci opieką doradcy zawodowego w danym miesiącu i kwoty 200 zł.

 2. Wysokość środków finansowych wypłaconych przez powiat na zadanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nie może przekroczyć sumy:

 1. iloczynu liczby absolwentów ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz absolwentów szkół specjalnych (bez względu
  na stopień niepełnosprawności), którzy ukończyli w danym miesiącu, dofinansowany w ramach programu staż u pracodawców i sumy liczby miesięcy odbytego stażu oraz kwoty 400 zł,

 2. iloczynu liczby absolwentów z lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy ukończyli w danym miesiącu dofinansowany w ramach programu staż u pracodawców i sumy liczby miesięcy odbytego stażu oraz kwoty
  200 zł

z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 14 oraz ust. 15 pkt 2 oraz
ust. 17.

 1. W przypadku, gdy staż realizowany był przez niepełny miesiąc wysokość środków finansowych wypłacanych przez powiat na zadania, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3 ustala się dzieląc przysługującą w danym przypadku kwotę przez 30
  i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, w jakim staż był realizowany.

 2. Wypłaty dokonywane przez powiat w ramach programu na:

 1. zadania, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2 dokonywane są z dołu,
  za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiat, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie/premia jest wypłacane/wypłacana.


 2. zadanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 dokonywane są z dołu,
  po zakończeniu stażu przez absolwenta, w terminach ustalonych przez powiat, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który premia jest wypłacana z zastrzeżeniem, że w przypadku stażu realizowanego
  na przełomie dwóch lat wypłata następuje dwa razy za okresy realizacji stażu w poszczególnych latach kalendarzowych, z zachowaniem wyżej wskazanego terminu.


 1. Przekroczenie terminów wypłat, o których jest mowa w ust. 15 dopuszczalne jest jedynie w sytuacji, kiedy wstrzymanie nastąpiło z przyczyn niezależnych
  od powiatu.

 2. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę – dotyczy to również sytuacji, kiedy staż rozwiązany został z przyczyn, za które pracodawca nie odpowiada. W przypadku, kiedy staż rozwiązany jest z winy pracodawcy premia, o której mowa w ust. 6 pkt 3 nie przysługuje.

 3. Zasady przekazywania świadczenia na rehabilitację zawodową w przypadku stażysty przebywającego na zwolnieniu lekarskim bez względu na długość trwania tego zwolnienia są analogiczne do zasad, którymi kieruje się Powiat podczas wypłaty stypendium stażowego, tj. zgodnie z zapisami art. 80 ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). W sytuacji, kiedy z uwagi na niezdolność do pracy usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim w danym miesiącu osoba niepełnosprawna skierowana na staż uczestniczyła w nim w niepełnym wymiarze lub nie uczestniczyła w stażu, Powiat powinien w pełnej kwocie naliczać premię dla doradcy zawodowego z tytułu opieki nad stażystą. W sytuacji, kiedy nieobecność stażysty w stażu nie skutkuje zakończeniem stażu, pracodawcy przysługuje pełna kwota premii.

 4. W przypadku, kiedy doradca zawodowy w danym miesiącu przebywał
  na zwolnieniu lekarskim premię dla tego doradcy ustala się zgodnie ze sposobem podanym w ust. 14.

 5. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powiat winien wypłacić świadczenie i premie, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3 za okres do dnia ważności orzeczenia a następnie:

  1. od dnia wstrzymania wypłaty – jeżeli z treści kolejnego orzeczenia wynika,
   że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna,


  2. od dnia, od którego datuje się ustalony stopień niepełnosprawności określony na aktualnym orzeczeniu – jeżeli nastąpiła przerwa w ciągłości orzeczeń,
   a z treści kolejnego orzeczenia nie wynika, że w okresie przerwy osoba ta była niepełnosprawna


pod warunkiem uczestniczenia przez absolwenta w stażu.

 1. Suma kwot wypłaconych przez powiat w danym roku na zadania, o których mowa w ust. 6, nie może przekraczać wysokości przekazanych w tym roku przez PFRON środków na realizację programu.

 2. Powiat zobowiązany jest do powiadomienia Oddziału PFRON, w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających
  z realizacji programu, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia.

 3. Powiat przy udzielaniu pomocy ze środków PFRON podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązany jest do:

  1. stosowania zasad postępowania podmiotu udzielającego pomocy, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
   w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59,
   poz. 404, z późn. zm.),

  2. stwierdzenia, czy planowana pomoc dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest pomocą de minimis,

  3. przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat, od dnia jej przyznania,

  4. udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z udzieloną pomocą przez okres jej przechowywania, na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych,

  5. w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt 1, wydawania zaświadczeń stwierdzających, iż udzielona pomoc ma charakter de minimis.

 1. Powiat zobowiązany jest do:

 1. udzielania pomocy finansowej na zadania wymienione w ust. 6 pkt 1-3, zgodnie z zasadami programu i procedurami realizacji programu,

 2. gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3 w sposób zapewniający uczestnikom programu dofinansowanie w pierwszej kolejności kosztów wynikających z kontynuacji staży objętych programem w roku poprzednim,

 3. zawarcia przed terminem złożenia wniosku do PFRON umów z pracodawcami i doradcami zawodowymi na staże dla absolwentów, rozpoczynające się
  w grudniu każdego roku realizacji programu, które powinny zostać wyszczególnione w tym wniosku jako zobowiązania powiatu, pod rygorem niezabezpieczenia przez PFRON środków na kontynuację tych umów w roku następnym,

 4. zapewnienia pracodawcom przystępującym do programu aktywnej pomocy służb zatrudnienia, w szczególności pomocy doradcy zawodowego,
  w przypadkach gdy ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności stażysta wymaga opieki,

 5. prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej i przechowywania przez 10 lat dokumentów, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, przekazane uczestnikom programu i rozliczone, licząc od początku roku,
  w którym powiat zawarł umowę z uczestnikami programu z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 23 pkt 3,

 6. udzielania informacji o finansowaniu ze środków PFRON zadań wymienionych
  w ust 6 pkt 1-3. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona
  w materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania opracowywanych przez powiat, jak również przez uczestników programu. Przedmiotowa informacja powinna zostać zamieszczona również w treści umów z pracodawcami i doradcami zawodowymi na staże dla absolwentów,
  o których mowa w pkt 3, w treści umów pomiędzy PUP, a poszczególnymi absolwentami kierowanymi na staż, a także bezpośrednio w miejscu odbywania stażu (obowiązek po stronie pracodawcy),

 7. wykorzystania do celów informacyjnych, o których jest mowa w pkt 6, logo PFRON z zastrzeżeniem, że powiat ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych zgodnie z zasadami określonymi
  w „Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Powiat może przekazać prawo
  do wykorzystania logo PFRON uczestnikom programu jedynie w związku
  z koniecznością wywiązywania się przez uczestników programu z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 6, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej,

 8. monitorowania, kontroli i rozliczania środków przyznanych przez powiat uczestnikom programu i wydatkowanych w ramach programu oraz monitorowania i kontrolowania wywiązywania się przez uczestników programu z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 6.

 9. przesyłania do Oddziału PFRON półrocznych sprawozdań dotyczących realizacji programu w powiecie, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1
  do umowy, o której mowa w ust. 1. W przypadku:

 1. zawierania umowy na kolejny okres realizacji programu, przy sporządzaniu sprawozdań powiat zobowiązuje się do uwzględniania w nim informacji o stażystach odbywających staże w ramach umowy z ubiegłego roku, w zakresie wynikającym z poszczególnych punktów sprawozdania,

 2. w przypadku, kiedy powiat nie będzie przystępować do realizacji programu w kolejnym roku kalendarzowym, powiat zobowiązuje się do przesłania
  do Oddziału PFRON z zachowaniem wyżej wskazanego terminu informacji o stażystach, którzy odbyli staż w ramach umowy zawartej przez powiat z PFRON na realizację programu w odniesieniu do pkt 7 sprawozdania.

 1. umożliwienia w każdym czasie przedstawicielom PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji programu i wykorzystania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu oraz do udzielania
  na życzenie PFRON wyjaśnień lub pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu realizacji programu, a także przekazywania dokumentów dotyczących realizacji programu,

 2. współpracy z PFRON w zakresie ewaluacji programu, w tym gromadzenia
  i przekazywania do PFRON informacji koniecznych w celu jej przeprowadzenia,

 3. zwrotu do Oddziału PFRON:

 1. środków niewykorzystanych i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, powstałych wskutek zdeponowania na nim środków PFRON,

 2. środków zwróconych powiatowi przez uczestników programu, przy czym
  w sytuacji, kiedy uczestnik programu zwraca środki:

 • w trakcie trwania roku realizacji objętego umową, o której mowa
  w ust. 1, a powiat nie wykorzysta tych środków na realizację innych zadań wynikających z umowy, zwrotu należy dokonać w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku realizacji programu, którego dotyczy umowa,

 • po zakończeniu roku realizacji objętego umową, o której mowa w ust. 1, powiat dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od daty ich wpływu
  na rachunek powiatu,

 1. środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zasadami programu przez powiat albo w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

 1. złożenia w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku realizacji programu, do właściwego Oddziału PFRON:

   1. rozliczenia środków otrzymanych z PFRON na realizację programu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,
    o której mowa w ust. 1,

   2. historii rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5,

   3. oświadczenia, o uzyskaniu przez powiat od absolwentów i doradców zawodowych biorących udział w programie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w których zawarta jest klauzula
    o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych przez powiat
    do PFRON,

 1. składania na żądanie PFRON dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów, niezbędnych do rozliczenia przekazanych przez PFRON środków finansowych,

 2. w odniesieniu do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5:

  1. wykorzystywania wskazanego rachunku bankowego wyłącznie w celu dokonywania operacji finansowych związanych z realizacją programu,

  2. utrzymywania na wskazanym rachunku bankowym wyłącznie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wraz z odsetkami
   od tych środków finansowych, powstałymi z umowy rachunku bankowego,

  3. zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej, niż po rozliczeniu umowy i dokonaniu zwrotu niewykorzystanych na realizację programu środków oraz odsetek bankowych powstałych na ww. rachunku, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy.

 1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez PFRON lub po sprawdzeniu rozliczenia końcowego, że:

 1. powiat wykorzystał środki w całości lub w części na inne cele, niż określone w programie,

albo

 1. nienależycie wykonał zadania, wynikające z programu i umowy, o której mowa w ust. 1, przekazane przez PFRON środki podlegają zwrotowi
  w części lub w całości wraz z odsetkami w wysokości określanej
  jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek wskazany przez powiat.

 1. Środki finansowe oraz odsetki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Oddział PFRON na zasadach i w terminach określonych
  w umowie, o której mowa w ust. 1.

 2. Odsetek, o których mowa w ust. 26 nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu środków, było niezależne
  od powiatu.

 3. Szczegółowe zasady i tryb kontroli określają przepisy wykonawcze do ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Rozdział V Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację programu
 1. Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.

 2. Oddział PFRON zapewnia nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków przez powiaty.

 3. Oddziały przekazują do Biura Funduszu informacje dotyczące realizacji programu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Procedur – co pół roku
  (do 40 dnia po zakończeniu półrocza, którego dotyczy sprawozdanie).


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna