Parlament europejskiPobieranie 33,41 Kb.
Data08.12.2017
Rozmiar33,41 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Komisja PetycjiCommission>

{29/11/2013}29.11.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0807/2013, którą złożył Heinrich Haller (Niemcy), w sprawie obrażeń poniesionych podczas pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Niemiec i pracował dla holenderskiej firmy budowlanej. W 2008 roku podczas pracy złamał nogę w kostce. W czasie leczenia złamanej nogi składający petycję przeszedł kilka operacji, które jego zdaniem były konieczne z powodu złych diagnoz oraz błędów lekarskich. Ostatecznie składający petycję przeszedł operację, po której nie odczuwał już żadnego bólu. Wciąż pozostaje jednak częściowo niepełnosprawny. Początkowo koszty ponosił holenderski ubezpieczyciel, a opiekę zapewniał organ niemiecki (zrzeszenie zapewniające ubezpieczenia od odpowiedzialności pracodawców na terenie Niemiec). Kiedy składający petycję został zwolniony przez holenderskiego pracodawcę, zrzeszenie zapewniające ubezpieczenia od odpowiedzialności pracodawców na terenie Niemiec zaprzestało świadczeń. Składający petycję musi jednak stosować leki oraz nosić odpowiednie obuwie, koszty których obecnie musi pokrywać sam. Składający petycję domaga się, aby uznano złamanie przez niego nogi za obrażenie poniesione podczas pracy, a także zwraca się o odszkodowanie za szkody wtórne. W związku z tym, że składający petycję mieszka w Niemczech, ale w czasie wypadku pracował i był ubezpieczony w Holandii, chce wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).


3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Składający petycję jest obywatelem Niemiec i pracował dla holenderskiej firmy budowlanej jako szlichciarz. W maju 2008 r. miał miejsce wypadek przy pracy (złamanie nogi w kostce), w następstwie którego konieczna okazała się seria bolesnych operacji. Składający petycję winą za komplikacje obarcza stosujący jego zdaniem nieodpowiednie zabiegi szpital w Magdeburgu, gdzie wykonano pierwsze operacje pozłamaniowe. Ostatnia z operacji mających miejsce w Magdeburgu pozwoliła na uśmierzenie bólu, przy czym kostka pozostaje bezwładna. Z tego też tytułu składający petycję otrzymał rentę inwalidzką świadczoną przez niemiecki system ubezpieczeń, z datą rozpoczęcia płatności wyznaczoną na dzień 1 sierpnia 2011 r.

Składający petycję nie jest zadowolony z otrzymanych świadczeń lekarskich. Z tego też względu kontaktował się on uprzednio z licznymi instytucjami niemieckimi, w tym z następującymi organami: funduszem świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, federalnym ministerstwem zdrowia, federalnym ministerstwem pracy i polityki społecznej, a także z federalną komisją petycji parlamentarnych.

Składający petycję chciałby w szczególności dowiedzieć się, na którym z organów spoczywa odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o uznanie wypadku za związany z pracą oraz która z instytucji posiada kompetencje z zakresu wypłaty świadczeń w trakcie okresu leczenia i ponoszenia kosztów leków, fizjoterapii, transportu oraz niezbędnego obuwia ortopedycznego.Uwagi Komisji

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczeń społecznych. Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich wypłacania.

Komisja przyjmuje do wiadomości fakt, że składający petycję pracował w chwili wypadku dla holenderskiego pracodawcy na terenie Holandii. Oznacza to, że w okresie tym miały zastosowanie, w myśl postanowień art. 11 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, holenderskie uregulowania prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym to holenderski system ubezpieczeń społecznych odpowiedzialny jest za pokrywanie kosztów leczenia, w tym również przeprowadzanego na terenie Niemiec. Koszty leczenia pokryte zostały przez ubezpieczenie niemieckie (Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung Duisburg) w imieniu holenderskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale przy zastosowaniu przepisów prawa niemieckiego. Z drugiej jednak strony, świadczenia pieniężne z tytułu opłat za leczenie określone zostały przepisami holenderskimi (w myśl postanowień art. 36 rozporządzenia (WE) nr 883/2004).

Fakt, że, w przeciwieństwie do Niemiec, Holandia nie dysponuje odrębnym system ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy, a świadczenia przekazywane są w gotówce poprzez krajowy system ubezpieczeń społecznych niezależnie od rodzaju wypadku, może stanowić wytłumaczenie powodu, dla którego finansowanie leczenia składającego petycję przez niemiecki system ubezpieczeń od wypadków zostało wstrzymane w maju 2011 r. i przekierowane do niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

W odniesieniu do kosztów transportu do szpitala w Magdeburgu zastosowanie mają postanowienia art. 37 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, na mocy których zwrot uzależniony jest od uprzedniej zgody właściwej instytucji, w tym więc przypadku holenderskiego zakładu ubezpieczeń społecznych.Wnioski

Komisja wyraża ubolewanie ze względu na sytuację, w jakiej znalazł się składający petycję. Informacje przedstawione przez niego nie stanowią jednak podstawy do stwierdzenia złamania przepisów unijnych, a w szczególności postanowień rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wspomniane rozporządzenie stwierdza, że w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy leczenie może mieć miejsce w kraju pobytu osoby zainteresowanej, w imieniu i na koszt organu kompetentnego w chwili wypadku. Stanowi ono także, iż okres tego rodzaju leczenia oraz zapewnienie świadczeń pieniężnych uzależnione jest od uregulowań danego państwa członkowskiego, a w tym wypadku Holandii.Komisja powstrzyma się od podejmowania w sprawie dalszych kroków wyjaśniających ze względu na fakt uprzedniego przeprowadzenia takowych przez właściwe organy niemieckie, z którymi kontaktował się w przeszłości składający petycję.
CM\1018074PL.doc
/ PE524.865v02-00

PL
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna