Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni, Szanowni Zebrani pragnę przedstawić informację z prac Burmistrza Łaz za okres mięPobieranie 36,31 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar36,31 Kb.

Informacja z prac Burmistrza

oraz Urzędu Miejskiego w Łazach

za okres od 21 grudnia 2013 r. do 14 lutego 2014 r.

Na podstawie złożonych wniosków i z uwzględnieniem pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej przyznano zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011r., stypendia sportowe na następny okres, tj. od stycznia do grudnia 2014r.- Oskarowi Rydzowskiemu (lat 12), zam. w Chruszczobrodzie zawodnikowi Śląskiego Okręgu Kyokushin Budo-Kai w Siewierzu, startującemu w kategorii juniorów do 50 kg, ucznia kl. VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 3
w Chruszczobrodzie, który w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskał I miejsce w Pucharze Europy w Kyokushin Karate IBK w Zambrowie (w grudniu 2012r.),
I miejsce w Pucharze Polski Kyokushin PF IBK w Zambrowie (2013r.) oraz III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Juniorów IBK w Choszcznie (2013r.) i pobierał stypendium w okresie styczeń – listopad 2013r., tj. przez 11 miesięcy.

- Kacprowi Rydzowskiemu (lat 11), również zam. w Chruszczobrodzie zawodnikowi Śląskiego Okręgu Kyokushin Budo-Kai w Siewierzu, startującemu w kategorii juniorów w wieku 10-12 lat, ucznia kl. V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie, który podobnie jak brat pobierał stypendium przez 11 miesięcy ubiegłego roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy zdobył III miejsce w Pucharze Europy w Kyokushin Karate IBK w Zambrowie (w grudniu 2012r.),


I miejsce w Pucharze Polski Kyokushin PF IBK w Zambrowie (2013r.) oraz I miejsce w Otwartym Pucharze Polski Juniorów IBK w Choszcznie.

31.12.2013r.

Podobnie jak w latach poprzednich mieszkańcy gminy w radosnej atmosferze przywitali Nowy Rok pod zegarem. Wspólnie z Radnym Panem Ryszardem Słowikowskim złożyliśmy noworoczne życzenia. Imprezę uświetnił pokaz laserów oraz Fajerwerków07.01.2014 r.

W tutejszym urzędzie uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami TAURON Dystrybucja S.A., dyrektorem, Panem Zdzisławem Juszczykiem i Panem Władysławem Kajdanem. Celem spotkania było negocjowanie stawki za konserwację punktów świetlnych w ciągach ulic i placów na terenie Gminy Łazy. Ustalona stawka na 2014 r. to 8,45 zł/miesiąc za 1 punkt oświetleniowy.09.01.2014 r.

Odbyło się posiedzenie Rady Programowej w celu ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania "Małe Projekty". Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną siłownię na świeżym powietrzu w Łazach” złożony przez Gminę Łazy został wybrany do dofinasowania. Całkowita wartość projektu wynosi 45.387 zł w tym 29.520 zł, dofinasowanie PROW.10.01.2014 r.

Uczestniczyłem w dorocznym Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym już po raz czternasty przez ZS nr 3 w Chruszczobrodzie


we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach. W rywalizacji wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Grand Prix festiwalu zdobyła Weronika Pyrdoł, uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach. Wręczono dyplomy zdobywcom pierwszych trzech miejsc we wszystkich trzech kategoriach wiekowych, a radni z Sołectwa Chruszczobrodu Pani Marta Grzesica i Pan Dariusz Tabas tradycyjnie przekazali dzieciom z Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie specjalną nagrodę rzeczową ufundowaną przez siebie. Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym w przerwie koncertu Pani Marta Grzesica wręczyła dyplomy stypendialne potwierdzające ufundowanie przez Partnerów Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski, „Dyplomów z Marzeń” na I rok studiów w wysokości po 5.000 zł w roku akademickim 2013/2014 dla 7 studentów.

15.01.2014 r.

Uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych przy współudziale przedstawiciela MOK, dyrektora OSiR, kierownika OPS, Wiceprezesa CHSD, inspektora ds. zarządzania kryzysowego oraz zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łazach. Podczas narady przypomniano zasady bezpieczeństwa obowiązujące organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustalono wykaz proponowanych form wypoczynku zimowego zarówno w miejscu zamieszkania jak i w formach wyjazdowych. Nasza Gmina jak co roku przygotowała i realizowała bardzo obszerną i ciekawą ofertę zajęć dla dzieci odpoczywających w miejscu zamieszkania. Zajęcia dla dzieci odbywały się w szkołach, w MOK, w Parku Wodnym „Jura” w Łazach, w Bibliotece Publicznej w Łazach oraz jej filiach - w Niegowonicach, Grabowej, Chruszczobrodzie, Ciągowicach, Wysokiej i Rokitnie Szl., a także w przedszkolu w Łazach. Zajęcia te realizowane były w zdecydowanej większości ze środków GKRPA. W szkołach odbyło się 250 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki, natomiast ok. 270 godzin zrealizowano: na basenie, w MOK i w Bibliotece. W zajęciach tych wzięło udział średnio 290 dzieci dziennie. Ponadto 7- osobowa grupa harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej, działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Łazach, wzięła udział w biwaku harcerskim w Żelazku, UKS „Jedynka” zorganizował wyjazd na dwutygodniowe zimowisko sportowe: w Kluszkowcach k/Szczawnicy oraz w Flattach w Austrii dla 31 uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów, UKS Niegowonice umożliwił 16 uczniom realizację zainteresowań siatkarskich, Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” działająca pod opieką OPS realizowała zajęcia sportowo-rekreacyjne dla średnio 10 swych podopiecznych, a Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach zaoferowało 25 dzieciom uczęszczającym do placówki w czasie ferii ciekawe zajęcia w ramach dodatkowego programu profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci objęte opieką OPS i uczestniczące w zajęciach na terenie szkół otrzymywały ciepły posiłek przez cały okres trwania ferii.16.01.2014 r.

Na tradycyjnym noworocznym spotkaniu Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak przyjął samorządowców wszystkich szczebli administracji z terenu naszej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń pasterza diecezji sosnowieckiej.17.01.2014 r.
Wspólnie z Radnym Panem Stefanem Kubasikiem spotkałem się z członkiem zarządu województwa śląskiego Panem Arturem Chęcińskim w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Niegowoniczch.

19.01.2014 r.

Klub Strzelectwa Pneumatycznego „JURA” LOK w Łazach zorganizował nad Zalewem Mitręga Puchar Zimowy FT/HFT w pneumatycznym strzelectwie terenowym., w który udział wzięło ponad 90 zawodników z całej Polski, w tym również goście z Czech. Zwyciężyli Mistrzowie Polski – drużyna BeskidTeam A, a nasza drużyna JURA Team Kolba.pl A zajęła wysokie III miejsce.

20.01.2014 r.
Spotkałem się z przedstawicielami Dolomitów ząbkowickich oraz Promaxu w celu omówienia możliwości budowy ujęcia wody na terenie kopalni, które mogłoby stanowić dodatkowe zasilanie w wodę miejscowości Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.

21.01.2014 r.

W Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na posiedzeniu tym omówiono aktualną sytuację dotyczącą bezrobocia w powiecie zawierciańskim, ustalono strukturę wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2014 roku, zatwierdzono plan szkoleń dla osób bezrobotnych w 2014 roku, zaopiniowano również uruchomienie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach od 1 września 2014 roku planowane są następujące kierunki kształcenia tj.: technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego.22.01.2014 r.

Odbyło się spotkanie Sztabu Olimpijskiego z udziałem prezesów UTW zgłoszonych już do udziału w Olimpiadzie, dotyczące spraw organizacyjnych i zatwierdzenia Regulaminu VI Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW "Trzeci Wiek na Start". W tym roku planuje się udział co najmniej tak dużej grupy zawodników jak w roku ubiegłym z jeszcze większą liczbą uczestników UTW z zagranicy.24.01.2014 r.
W starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyła się Komisja Rolnictwa W której wzięli udział przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka geodezji w Częstochowie. Celem spotkania było podsumowanie procesu scalania gruntów na terenie gminy Łazy i gminy Pilica . Wspólnie z przewodniczącym Panem Maciejem Kubiczkiem wręczyliśmy podziękowania geodetom oraz złożyliśmy gratulacje za najlepszy w Polsce projekt scaleniowy miejscowości Grabowa.

05.02.2014 r.

Urząd Miejski w Łazach uczestniczy w projekcie:Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia  dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych". Projekt jest realizowany dla 12 JST na obszarze dwóch powiatów: gorlickiego i zawierciańskiego. Realizacja potrwa do końca 2014 roku. Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest przygotowanie jednostek samorządu do integrowania świadczenia usług dla mieszkańców w sektorach: oświaty, ochrony zdrowia oraz dróg i lokalnego transportu publicznego - na obszarze powiatu, traktowanego jako obszar funkcjonalny.
Etapy Projektu:

Pierwszy etap

Polegać będzie na przeprowadzeniu zintegrowanej (tj. powiatowo-gminnej) diagnozy stanu zaspokojenia lokalnych potrzeb społecznych w zakresie trzech sektorów usług objętych projektem. Na analizę składać się będzie zarówno punkt widzenia usługobiorców (mieszkańcy), jak i usługodawców (administracja). Przeprowadzone zostaną badania opinii mieszkańców na obszarze objętym projektem i wykonane zostaną analizy organizacyjno-funkcjonalne form i sposobów świadczenia usług przez administrację samorządową. (PRODUKT: RAPORTY)Drugi etap

W tym etapie wykorzystane zostaną metody benchmarkingu i benchlearningu do samodoskonalenia zarządzania usługami publicznymi. Utworzone zostaną trzy dziedzinowe Grupy Wymiany Doświadczeń, które spotykać się będą co kwartał. Za każdym razem w innej gminie naprzemiennie w obu powiatach.Trzeci i czwarty etap

Opracowany zostanie model formalno-organizacyjny usprawniania świadczenia usług publicznych w danej dziedzinie, a także -dla obu obszarów - zintegrowane plany (strategie, polityki) dla gmin i powiatu w 3 dziedzinach (oświata, zdrowie, drogi). Jednym z działań na tych etapach będzie także wdrożenie platformy elektronicznej do przeprowadzania konsultacji społecznych06.02.2014 r.

Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Maciejem Kubiczkiem i W-ce Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Martą Grzesicą uczestniczyliśmy w spotkaniu okolicznościowym z okazji 20 - lecia działalności Komisji Socjalnej Emerytowanych Pracowników Oświaty w Gminie Łazy. Na ręce Przewodniczącej Pani Aliny Rutczyk złożyliśmy kwiaty oraz życzenia za zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka, jak również pogratulowaliśmy efektywności prowadzonych działań.

07.02.2014 r.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji sali widowiskowej wraz z zapleczem MOK w Łazach. Spotkanie dotyczyło prac nad projektem, w skład którego wchodzą między innymi. prace dotyczące wymiany drzwi wewnętrznych, remontu ścian, podłóg, wymiany instalacji elektrycznej wraz ze źródłami światła, modernizacji sceny, balkonu, holu, oraz klatki schodowej. Informuję, że MOK wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury . 13.02.2014 r.

W Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Ireneuszem Małeckim, byłym sołtysem Chruszczobrodu, który we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Łazach wydał książkę pt. „W blasku historii. Chruszczobród w latach 1939-2013”. Publikacja ta stanowi autorskie i osobiste spojrzenie na historię Chruszczobrodu, ubarwione wplecionymi wierszami autora, a wszystko jest wynikiem jego doświadczeń, przemyśleń i realizacji pasji literackich.
Zebrania sprawozdawcze

W dniach 28 stycznia, 3 i 6 lutego odbywały się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w których Gmina Łazy posiada udziały. Były to Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Kościuszki 34, Kościuszki 74, Projektowanej 4 i Starej Cementowni 12A w Łazach. Tematem zebrań było przedłożenie przez Zarząd sprawozdań finansowych za rok poprzedni, udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz ustalanie planu remontów na rok bieżący.

Rozpoczęła się kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu Gminy. Pierwsze zebranie odbyło się w dniu 25 stycznia br. w Niegowonicach.

Projekty

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nabór do Programu Nauczania Przedszkolnego KidSmart, Gmina Łazy przystąpiła w dniu 10 lutego br. do programu, zgłaszając Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach. W ramach projektu IBM KidSmart placówkom prowadzącym nauczanie początkowe i przedszkolne przekazywane są zestawy komputerowe zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia a ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dniu 17.02.2014 Gmina Łazy złożyła projekt pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej - etap II, ścieżka rowerowa w Gminie Łazy szansą na rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru". Projekt polega na budowie ciągu pieszo rowerowego wraz z kanalizacja deszczową w Niegowonicach o długości 699 m wzdłuż
ul. Dąbrowskiej. Prace budowlane polegać będą głównie na utwardzeniu nawierzchni wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 790. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego drogi wojewódzkiej. Całkowita wartość zadania 2.277.521,32 zł w tym 85% dofinansowania.

W dniu 20 lutego zostanie podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów dotycząca operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Zalew Mitręga na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach”. Realizacja zadania 2014 rok.

Gmina Łazy zakończyła rekrutacje do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” dofinasowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Do projektu zakwalifikowało się 70 osób. Uczestnicy zostali poinformowani o wyniku rekrutacji. W ramach projektu uczestnicy - osoby z gospodarstw domowych spełniających kryteria udziału w projekcie otrzymają zestawy komputerowe oraz dofinasowanie dostępu do Internetu. Ponadto w ramach działań w projekcie zaplanowano również budowę pracowni komputerowych w 2 jednostkach podległych – Zespół Szkół nr 1 w Łazach oraz Biblioteka Publiczna. Budowa pracowni komputerowych w placówkach podległych umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci młodzieży uczących się niezależnie od uzyskanych dochodów.

Inwestycje

W związku z przebudową wiaduktu PKP nad torami w Chruszczobrodzie przygotowujemy objazd dla samochodów osobowych łączący miejscowości Trzebyczka i Wiesiółka.

Trwają prace związane z remontem nawierzchni drogi leśnej udostępnionej czasowo przez Nadleśnictwo Siewierz.

Zakończono i odebrano inwestycję „Remont i termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne” w miejscowości Wiesiółka.

Rozpoczęliśmy przygotowania związane z realizacją inwestycji przyjętych do budżetu w bieżącym roku.

Trwają prace projektowe i rozpoczynamy postępowania przetargowe między innymi na:

- opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej II etap,

- opracowanie projektu technicznego wyciągu narciarskiego w Grabowej,

- budowę ścieżki rowerowej w Ciągowicach,

- remont budynku remizy OSP w Grabowej,

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Zalew w Łazach,

Zarządzenia

W okresie międzysesyjnym wydałem 15 zarządzeń. Treść zarządzeń publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna