Pani Elżbieta SosnowskaPobieranie 43,88 Kb.
Data20.03.2018
Rozmiar43,88 Kb.

PS-Ko.431.1.2014.2
Pani

Elżbieta Sosnowska

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Olszówka 15

62– 641 Olszówka
W ramach nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatury w Koninie, przeprowadził w dniach od 27 do 30 stycznia 2014 r., kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce.

Kontrolę przeprowadzono w celu dokonania oceny działalności Ośrodka w okresie od 1stycznia 2013 r. do dnia kontroli w zakresie organizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodności zatrudnienia pracowników jednostki wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej


z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku, zasadności, wysokości
i udokumentowania udzielonych świadczeń z pomocy społecznej oraz legalności wydanych decyzji administracyjnych.

Ustalenia pokontrolne szczegółowo opisano w protokole kontroli, który został przez Panią podpisany bez zastrzeżeń w dniu 13 lutego 2014 r.


W związku z tą kontrolą, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przekazuję Pani niniejsze zalecenia pokontrolne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce został powołany Uchwałą Nr X/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Olszówce z dnia 27.02.1990 roku, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Olszówce z dnia 28.02.1990 r.

Jednostka działa w oparciu o Statut nadany Uchwałami Rady Gminy Olszówka Nr XLII/182/2006


z dnia 14.06.2006 r. i Nr XXV/125/2008 z dnia 17.11.2008 r. Natomiast kwestie dotyczące struktury jednostki, osoby kierującej Ośrodkiem i organizacji pracy określono w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 31.12.2012 r.

W świetle Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce jednostka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz własne gminy wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspomnieć ponadto należy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce w latach 2008 – 2013 realizował projekt systemowy „Wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn z terenu gminy Olszówka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Olszówka posiada – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – „Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013”, przyjętą do realizacji z dniem podjęcia uchwały Nr XXV/126/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 17 listopada 2008 r.

Ośrodek mieści się w budynku będącym siedzibą władz gminnych, użytkując 2 niewielkie pokoje, z których jeden zajmuje Pani, kolejny – 2 pracowników socjalnych i 1 inspektor obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Pomieszczenia oraz ich wyposażenie zabezpieczały podstawowe potrzeby jednostki, ale warunki pracy, jakie stworzono pracownikom socjalnym, lokując ich we wspólnym niewielkim pokoju wraz
z pracownikiem ds. świadczeń rodzinnych – w ocenie zespołu inspektorów – nie stanowią środowiska przyjaznego do wykonywania nałożonych na nich obowiązków, w tym przede wszystkim prawidłowej obsługi klientów pomocy społecznej zmuszonych do przedstawiania swoich trudnych sytuacji życiowych w obecności wielu pracowników.

Poza tym budynek, będący siedzibą Ośrodka, posiada bariery architektoniczne – schody prowadzące do wejścia głównego budynku – stanowiące przeszkodę w dotarciu do siedziby Ośrodka przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź mające trudności w pokonywaniu schodów. Jak wyjaśniła Pani w trakcie kontroli – ww. osoby uzgadniają wcześniej telefonicznie swoją wizytę w Ośrodku i wówczas pracownik socjalny lub Pani rozmawia z nimi na zewnątrz budynku bądź oczekują na pracownika socjalnego lub na rozmowę z Panią w miejscu swojego zamieszkania.

Zadania nałożone na Ośrodek realizuje 6 pracowników, w tym 4 osoby zatrudnione w ramach umów o pracę (4 etaty) oraz 2 osoby w ramach umowy zlecenia. Pracę socjalną w środowisku, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, wykonywało 2 pracowników zatrudnionych w pełnych wymiarach etatów. Ustalono, że na jednego zatrudnionego pracownika socjalnego przypadało 2.381 mieszkańców gminy, tym samym Ośrodek nie spełnia normy zatrudnienia pracowników socjalnych wynikającej z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), gdzie ustawodawca nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązek zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

Pracownicy socjalni posiadają wymagane wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).

Pełniąc funkcję kierownika GOPS spełnia Pani wymogi kwalifikacyjne i staż pracy, jakimi winny legitymować się osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, o których mowa
w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Ustalono także, iż posiada Pani prawo do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy nadane Zarządzeniem Nr 7/2004 Wójta Gminy Olszówka z dnia 04.05.2004 r. Natomiast Pani, jako kierownik, nie skorzystała z możliwości, którą daje § 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.), tj. wystąpienia do Wójta Gminy Olszówka z wnioskiem o udzielenie ww. upoważnienia innej osobie.

Nadto, Ośrodek nie zatrudnia głównego księgowego. Księgowość Ośrodka prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku ds. księgowości Urzędu Gminy w Olszówce. Oznacza to, iż prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zostało powierzone osobie niebędącej pracownikiem Ośrodka. Taki stan rzeczy narusza art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 ze zm.), który brzmi: „Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych (…) jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych”
. GOPS, jako samodzielna budżetowa jednostka organizacyjna gminy, z racji zaliczenia jej do jednostek sektora finansów publicznych, posiadająca osobowość prawną, musi mieć w swoich strukturach wyodrębnione stanowisko pracy „głównego księgowego”, gdyż prawo, poza jednostkami oświatowymi, nie przewiduje w tym zakresie żadnego wyjątku.
Na podstawie poddanej kontroli losowo wybranej dokumentacji łącznie 104 spraw (53% wszystkich spraw) realizowanych w wybranych losowo do kontroli miesiącach wrześniu 2013 r.
i styczniu 2014 r. – stwierdzono, że nie było świadczeń przyznanych i wypłacanych niezasadnie bądź
w niewłaściwej wysokości. Świadczenia przyznawano i naliczano zgodnie z wymogami (kryteriami) określonymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).

Zastrzeżeń nie budzi także zasadność przyznania i realizacja świadczeń niepieniężnych.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe i kontrolne u osób
i rodzin korzystających z pomocy zostały przeprowadzone w terminie.

Decyzje przyznające świadczenia, wydaje Pani po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).


W wyniku kontroli w analizowanej dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:


 1. Zasiłki stałe w 5 przypadkach przyznano i wypłacono bez ustalenia sytuacji rodzinnej i bytowej
  u wszystkich osób zobowiązanych do alimentacji pod kątem ewentualnego świadczenia pomocy na rzecz zasiłkobiorców, przy czym:

 • w 1 przypadku nie ustalono personaliów i miejsca pobytu tych osób, a także nie przeprowadzono postępowania (powództwa o roszczenie alimentacyjne) wobec osoby, która nie zobowiązała się do świadczenia pomocy finansowej, pomimo znacznie przekroczonego kryterium dochodowego,

 • w 2 przypadkach osób nie posiadających innych osób zobowiązanych do alimentacji oprócz rodzeństwa, pomimo wskazania w wywiadzie środowiskowym informacji o rodzeństwie, nie ustalono ich sytuacji,

 • w 3 przypadkach osób, którym przyznano zasiłki stałe w dokumentacji i w wywiadach środowiskowych nie wskazano osób zobowiązanych do alimentacji. Informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i osób zobowiązanych pozyskano bezpośrednio od Kierownika GOPS.

Powyższe jest niezgodne z art. 128 – 130 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

 1. W większości objętych kontrolą przypadkach zapisy w wywiadach przeprowadzanych celem ich aktualizacji zawierały lakoniczne informacje dotyczące aktualnej (według stanu na dzień przeprowadzania wywiadu) sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej świadczeniobiorców.

Sformułowania były bardzo ogólne lub ograniczały się do zapisu „sytuacja nie uległa zmianie”.

Powyższy sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest niezgodny z § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712). 1. W 1 przypadku zasiłkobiorcy stałego wywiad aktualizacyjny sporządzono 2 miesiące po terminie – niezgodnie z art. 107 ust. 4 cytowanej ustawy o pomocy społecznej, który nakazuje: „(…) W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych”.

 2. W 1 przypadku zasiłku stałego i w 2 przypadkach zasiłków okresowych na dokumentach brakowało daty wpływu do Ośrodka i podpisu osoby przyjmującej dokument.

Wskazanie daty wpływu do GOPS dokumentu niezbędnego do podjęcia decyzji w sprawie jest konieczne w celu prawidłowego określenia czasokresu świadczenia, co wynika z zapisu zamieszczonego w art. 106 ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy o pomocy społecznej: „Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (…)”.

 1. W 1 przypadku zasiłku okresowego w zgromadzonej dokumentacji, na podstawie której ustalano sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny znajdowało się oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, które nie zawierało klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – co jest niezgodne z art. 107 ust. 5c w związku z art. 57 ust.3c ustawy o pomocy społecznej.

 2. Decyzje administracyjne wydane w sprawach świadczeń w niektórych przypadkach sporządzano nie czyniąc zadość przepisom art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), ponieważ:

 1. w podstawach prawnych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia:

 • podając źródło publikacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wskazano, iż akt ten uległ późniejszej zmianie (dotyczy: wszystkich poddanych kontroli zasiłków stałych przyznanych w styczniu 2013 r., świadczenia pieniężnego dla osób
  i rodzin na zakup żywności przyznanego we wrześniu 2013 r. oraz decyzji kierujących osoby do domu pomocy społecznej i ustalających odpłatność za pobyt wydanych we wrześniu 2013 r.),

 • przywołano nieaktualne źródło publikacji, obowiązującej według stanu prawnego na dzień podejmowania decyzji, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy poddanego kontroli specjalnego zasiłku celowego przyznanego we wrześniu 2013 r.),

 • przywołano nieaktualne źródło publikacji, obowiązującej według stanu prawnego na dzień podejmowania decyzji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dotyczy: poddanego kontroli specjalnego zasiłku celowego oraz świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin na zakup żywności przyznanych we wrześniu 2013 r. i zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego przyznanego w czerwcu 2013 r.),

 1. w treści decyzji administracyjnych przyznających świadczenia brak było:

 • wskazania potrzeb życiowych, na zaspokojenie których przyznano zasiłek – niezgodnie
  z treścią art. 39 ww. ustawy o pomocy społecznej (dotyczy specjalnego zasiłku celowego przyznanego we wrześniu 2013 r.),

 • wskazania, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, pomimo że podany
  w decyzjach czasokres udzielenia pomocy wskazywał na realizację postanowień decyzji przed jej uprawomocnieniem (dotyczy wszystkich objętych kontrolą decyzji administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podjętych
  w 2013 r.).

Powyższe braki i błędy stanowiły uchybienie przepisom postępowania administracyjnego, ale nie miały istotnego wpływu na wynik spraw.

 1. Realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania we wszystkich przypadkach w 2013 r. nastąpiła przed uprawomocnieniem decyzji przyznającej powyższą pomoc, tj. przed upływem 14 dni od daty jej doręczenia – niezgodnie z zapisami art. 110, 129 i 130 Kpa.Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), zobowiązuję Panią do niezwłocznego wykonania poniższych zaleceń pokontrolnych:


 1. Powzięcia starań w kierunku likwidacji barier architektonicznych w budynku będącym własnością Gminy Olszówka, w którym mieści się siedziba GOPS i tym samym przystosowania siedziby Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających trudności w poruszaniu się.

 2. Podjęcia działań zmierzających do zapewnienia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS warunków pracy odpowiednich do wykonywania nałożonych na nich obowiązków
  i umożliwiających prawidłową obsługę klientów pomocy społecznej tak, aby utworzyć środowisko przyjazne komunikacji z klientem.

 3. Dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych (w rejonach opiekuńczych) do normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 182 ze zm.) – tj. proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

 4. Utworzenia w GOPS stanowiska głównego księgowego i jednoczesne zatrudnienie w Ośrodku osoby spełniającej wymogi wskazane w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 1 ww. ustawy.

 5. Ustalania personaliów i miejsca pobytu wszystkich osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz świadczeniobiorców oraz przeprowadzenia (w szczególności w przypadku osób objętych stałą formą pomocy) postępowania w sprawie stwierdzenia sytuacji rodzinnej i finansowej u wszystkich osób zobowiązanych do alimentacji pod kątem możliwości udzielenia pomocy na rzecz zasiłkobiorcy – zgodnie z art. 128 – 130 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) i art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), a także ewentualnego wytaczania na rzecz zasiłkobiorców powództwa o roszczenia alimentacyjne, do czego uprawnia art. 110 ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej.

 6. Wzmożenia nadzoru nad wywiązywaniem się przez pracowników socjalnych z obowiązku:

 • przeprowadzania wywiadów aktualizacyjnych u stałych zasiłkobiorców w terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), tj. nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych,

 • prawidłowego sporządzania wywiadów środowiskowych – w sposób określony
  w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2012 r., poz. 712) –
  a w szczególności wskazywania personaliów i adresów pobytu wszystkich osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz świadczeniobiorcy oraz odzwierciedlania w zapisach wywiadu wyczerpujących informacji odnośnie indywidualnych cech, sytuacji osobistej, rodzinnej
  i majątkowej osób oraz dokonywanie analizy tych zapisów celem sformułowania wniosków stanowiących podstawę planowania pomocy, w tym jej rodzaju i zakresu – zgodnie z § 2 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.

 1. Umieszczania na dokumentach potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową
  i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie daty ich wpływu do GOPS, co zapewni dbałość o dotrzymanie przez Ośrodek terminów załatwiania spraw, o których mowa
  w rozdziale 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz pozwoli na prawidłowe określenie czasokresu i kwot przyznawanych świadczeń – zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

 2. Przyjmowania oświadczeń w sprawie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny ubiegającej się lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej wyłącznie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ujętą
  w art. 57 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) – zgodnie z art. 107 ust 5c tejże ustawy.

 3. Sporządzania decyzji administracyjnych z należytą starannością, w sposób zgodny z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 4. Realizacji postanowień decyzji po jej uprzednim uprawomocnieniu – zgodnie z art. 130 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 110 i 111 Kpa.

Wojewoda Wielkopolski, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o ich realizacji.


Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani zobowiązana do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Z up. Wojewody WielkopolskiegoPrzemysław Pacia

Wicewojewoda Wielkopolski


Do wiadomości: 1. Rada Gminy Olszówka

Olszówka 15

62– 641 Olszówka 1. Aa

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna