Pakiet informacyjnyPobieranie 0,73 Mb.
Strona1/20
Data30.03.2018
Rozmiar0,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, luty 2017 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 9

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 9

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 12

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 12

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce 12

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo 13

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 14

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe. 15

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D Przeciwdziałanie ruchom masowym. 16

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 16

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 17

Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 18

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. 18

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Typ projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 19

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 20

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 21

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla dużych przedsiębiorstw 21

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 21

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „INNOCHEM” 21

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” 22

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” 23

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, konkurs dla Programu sektorowego „WoodINN” 23

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 24

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 25

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 1 25

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój, Konkurs nr 2 26

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 26

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 27

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 28

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 28

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, konkurs na wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami 28

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, konkurs na opracowanie modelowej procedury działań IRP w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom 29

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 30

Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 30

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury” 31

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” 31

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkurs na podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych 32

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs w temacie: „Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego” 33

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 33

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 35

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 35

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS II 35

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS II 36

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 37

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 37

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T 38

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 38

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 40

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 40

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 41

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 41

Konkursy ministerstw 43

Programy Ministra na rok 2017 43

Otwarty konkurs ofert: Ochrona zabytków 44

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" 45

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 45

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 46

Konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 46

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. 47

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 49

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn. „Mecenat Małopolski” 49

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów 50

Programy środowiskowe 52

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 52

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 52

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 53

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 54

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 54

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 55

Program Priorytetowy Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii 56

Program Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – wydłużenie terminu naboru 57

Program Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 58

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 58

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 59

Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 60

Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 61

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 62

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 62

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego 63

Pomoc finansowa na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej 63

Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” 64

Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 65

Inne 67

Projekt „Dobry Czas na Biznes - subregion tarnowski” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 67

Projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 67

Program Wolontariat dla dziedzictwa 68

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 68

Program „Demokracja w działaniu” – dotacje na działania strażnicze 69

Program „Patriotyzm Jutra” 2017 69

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 70

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna