Pakiet informacyjnyPobieranie 0.93 Mb.
Strona9/26
Data03.03.2018
Rozmiar0.93 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26  1. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);

 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);

 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Polska Akademia Umiejętności;

 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;

 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo- rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);

 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania wniosków

Od 08 czerwca 2017 do 08 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-2/  1. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania uzależnione są od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 16 maja do 28 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-2/  1. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki dofinansowania uzależnione są od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

Od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2/


  1. Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jakich warunkach?

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

 • rynku NewConnect - 100 000,00 zł;

 • rynku GPW - 800 000,00 zł;

 • zagranicznych rynków regulowanych - 800 000,00 zł;

 • rynku Catalyst, wprowadzenie obligacji - 80 000,00 zł;

 • rynku Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji - 60 000,00 zł.

Termin składania wniosków

d 21 listopada 2016 r. do 21 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock-1/


Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna