Pakiet informacyjnyPobieranie 0.93 Mb.
Strona5/26
Data03.03.2018
Rozmiar0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


  1. Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Typ Projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach realizowanych projektów wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe,

 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),

 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,

 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,

 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,

 • subsydiowanie zatrudnienia,

 • zatrudnienie wspomagane,

 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,

 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,

 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),

 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup : • osoby powyżej 50 roku życia,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • kobiety,

 • w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8i w zakresie rozszerzenia grupy docelowej, od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM, także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. Do tego czasu nie ma możliwości składania wniosków o dofinansowanie obejmujących wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat.

Dla kogo?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy;

 • organizacje pozarządowe ( w tym LGD).

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Termin składania wniosków

Od 29 grudnia 2017 do 22 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-2--aktywizacja-zawodowa---rpmp-08-02-00-ip-02-12-093-17#tab3  1. Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B. Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji dwóch regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.

Każdy projekt może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego, programu polityki zdrowotnego (RPZ) spośród programów stanowiących załączniki do regulaminu konkursu tj.: • Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej bądź

 • Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat,

Dla kogo?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Termin składania wniosków

Od 31 grudnia 2017 do 05 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-6-2--programy-zdrowotne---rpmp-08-06-02-ip-02-12-113-17#tab3  1. Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca oferuje uczestnikom projektu – grantobiorcom - kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i doradczego, niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia dla konkretnego uczestnika zależy od zdiagnozowanych u niego potrzeb. Co do zasady jednak każdy uczestnik jest zobowiązany do otrzymania wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego przygotowującego go do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę,

 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie pomostowe).

Dla kogo?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

Wnioskodawcą, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie może być powiatowy urząd pracy.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Minimalna wartość projektu wynosi 10 000 000,00 złTermin składania wniosków

Od 31 października do 17 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-3-1--wsparcie-na-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-formie-dotacji---rpmp-08-03-01-ip-02-12-092-17


Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna