Pakiet informacyjny


Regionalny Program Operacyjny Województwa MałopolskiegoPobieranie 0.93 Mb.
Strona3/26
Data03.03.2018
Rozmiar0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
  1. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Na co?

W ramach konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj:

 • projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

 • Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Termin składania wniosków

Od 31 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17#tab3  1. Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego

Na co?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

 • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

 • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,

 • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,

 • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • administracja rządowa,

 • jednostki naukowe,

 • uczelnie,

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

 • instytucje kultury,

 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

 • organizacje pozarządowe,

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na jakich warunkach?

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%

Termin składania wniosków

Od 29 września do 30 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17  1. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego,

Na co?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

 • budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A,

 • budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B,

 • przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu – projekty typu C

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – typy projektów A, B i C,

 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną – typy projektów A i B,

 • przedsiębiorcy – typy projektów A i B

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),

 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 000 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Od 02 października do 07 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-2-2--gospodarka-odpadami---spr---rpmp-05-02-02-iz-00-12-084-17  1. Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej


Instytucja udzielająca wsparcia

Zarząd Województwa Małopolskiego,

Na co?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumianej, jako część szerszego projektu infrastrukturalnego), na terenie parków krajobrazowych.

Obszar realizacji projektu dotyczący budowy, rozbudowy, modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej musi być objęty występującą formą ochrony/kategorią chronionego obszaru zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tzn. będzie realizowany na terenie parków krajobrazowych.Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

 • parki krajobrazowe,

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 • administracja rządowa,

 • parki narodowe,

 • jednostki naukowe.

Na jakich warunkach?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%.

Termin składania wniosków

Od 29 grudnia 2017 do 01 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-d--rozwoj-osrodkow-edukacji-ekologicznej---rpmp-06-02-00-iz-00-12-114-17#tab3


Pobieranie 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna