Pakiet informacyjnyPobieranie 0,74 Mb.
Strona1/21
Data15.01.2018
Rozmiar0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21PAKIET INFORMACYJNY


INFORMACJA O DOSTĘPNYCH KONKURSACH I PROGRAMACH POMOCOWYCHFundusze europejskie, konkursy ministerialne, zadania zlecone, konkursy dla NGO i inne


Tarnów, wrzesień 2016 r.

Opracowano:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych


Spis treści

Oferta finansowa TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. 8

Fundusz Pożyczkowy Restrukturyzacyjny TARR S.A. – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 9

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa i Rozwój” 9

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 10

Fundusz Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” 11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 12

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych 12

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych 12

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 13

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje 14

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR 15

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych. 15

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 16

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych 17

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego 18

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej. 19

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 20

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR 20

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 21

Działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 21

Działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 22

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A, B, C 23

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. 24

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 24

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 26

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs nr 3) 26

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs nr 2) 26

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 26

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy „INNOMOTO” 27

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 28

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 28

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 29

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 29

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem 30

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 32

Działanie Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 32

Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 32

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 33

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 33

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, konkurs pn. „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" 34

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 35

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej 35

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 35

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy” 36

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs na makro-innowacje: Ścieżka A – Akcelerator w temacie: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS 36

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Ścieżka B – Obligacje społeczne PL w temacie: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS 37

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 37

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, 39

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 39

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 40

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 42

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 42

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 43

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 43

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 44

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 44

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury 2.4.2 a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu 45

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko, Typ projektów: 1, 2, 3. 46

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko 46

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby układu krążenia (regiony słabiej rozwinięte) 47

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby nowotworowe (regiony słabiej rozwinięte) 48

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 50

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 50

Konkursy ministerstw 51

Konkursy Zarządu Województwa Małopolskiego 52

Konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” 52

Programy środowiskowe 53

Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 53

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 53

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 54

Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów 55

Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi, część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 55

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych 56

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 57

Program Priorytetowy Geologia i górnictwo, część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 58

Program Priorytetowy Poprawa efektywności energetycznej, Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 59

Program Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki 60

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 61

Program Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska 62

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 63

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń 63

Program Edukacja Ekologiczna - konferencje 64

Program Edukacja Ekologiczna - III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 65

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych 66

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych - dofinansowanie dla osób fizycznych 66

Programy priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 67

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 68

Inne 69

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 69

Projekt „Dobry Czas na Biznes - subregion tarnowski” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 70

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna