Pakiet informacyjnyPobieranie 1.47 Mb.
Strona9/24
Data24.02.2019
Rozmiar1.47 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Na co?

Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:

 • przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;

 • wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Dla kogo?

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 30 maja r. do 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na co?

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Dla kogo?

Wnioskodawcami mogą być partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 25 czerwca r. do 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-156/Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs pn.: „Trzecia Misji Uczelni"


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 • aktywizację społeczną i zawodową;

 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;

 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;

 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu

Dla kogo?

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 18 maja do 26 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-144/Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

 • Moduł programów kształcenia:

 • Moduł podnoszenia kompetencji:

 • Moduł programów stażowych:

 • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

 • Moduł studiów doktoranckich:

 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

Dla kogo?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna:

 • kształcąca co najmniej 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

 • która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów oraz

 • na której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada na dzień złożenia wniosku ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą.

Ponadto, w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich, wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 11 czerwca do 05 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-155/Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

 • Moduł programów kształcenia:

 • Moduł podnoszenia kompetencji:

 • Moduł programów stażowych:

 • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

 • Moduł studiów doktoranckich:

 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

Dla kogo?

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź niepubliczna:

 • akademicka,

 • zawodowa.

Uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%

Termin składania wniosków

Od 25 czerwca do 15 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-158/


Pobieranie 1.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna