Pakiet informacyjny


Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójPobieranie 0,84 Mb.
Strona8/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na co?

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Dla kogo?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na jakich warunkach?

Maksymalna wartość projektu wynosi: 450 000,00 PLN – w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców, 900 000,00 PLN – w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków

Od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-160/Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na co?

Konkurs ma na celu opracowanie i wdrożenie programu podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z uwzględnieniem jego specyfiki, otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania projektami, marketingu, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego, kwestii podatkowych, demokratycznych form zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podstaw rachunkowości, przygotowania planu finansowego i biznesplanu, zasad prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, systemami zarządzania przez jakość, sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie na poziomie wyższym,

  • jednostki naukowe (np. instytuty badawcze) działającą statutowo w obszarze edukacji.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 18 maja do 22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-143/


Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na co?

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Dla kogo?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 04 czerwca do 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-152/Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co?

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty publiczne będące:

  • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

  • publiczną/niepubliczną uczelnia prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części - na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 30 czerwca r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-162/Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, konkurs pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”


Instytucja udzielająca wsparcia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Na co?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów przewidujących opracowanie i realizację nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), którzy z względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla łącznie co najmniej 4000 uczestników (1000 osób w projekcie).

Dla kogo?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,

  • partnerzy społeczni,

  • przedsiębiorcy,

  • szkoły wyższe,

  • jednostki naukowe,

  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Termin składania wniosków

Od 30 maja r. do 15 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.power.gov.pl/nabory/1-150/1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna