Pakiet informacyjnyPobieranie 1.47 Mb.
Strona7/24
Data24.02.2019
Rozmiar1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na jakich warunkach?

Poziom dofinansowania zróżnicowany w zależności od projektu.

Termin składania wniosków

Od 17 kwietnia 2018 do 04 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-20/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Od 06 marca do 29 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-8/Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na jakich warunkach?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków

Od 03 lipca do 31 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-24/Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach?

Warunki finansowe zależą od rodzaju projektu.

Termin składania wniosków

d 20 marca do 05 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-10/Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na co?

Wsparciem objęty zostanie projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie może ubiegać się konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo

Na jakich warunkach?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 10 mln zł.

Warunki finansowe zależą od rodzaju wnioskodawcy.Termin składania wniosków

d 16 maja do 16 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-22/

Pobieranie 1.47 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna