Pakiet informacyjnyPobieranie 1.47 Mb.
Strona24/24
Data24.02.2019
Rozmiar1.47 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Zadania inwestycyjne


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na co?

Wsparciem finansowym objęte zostaną przedsięwzięcia z następujących kategorii:

 • Gospodarka​ wodno​-ściekowa

 • Ochrona powietrza

 • Odnawialne​ źródła​ energii

 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 • Ochrona przed hałasem

 • Ochrona przyrody

 • Pozostałe

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego

 • Przedsiębiorcy

 • Organizacje pozarządowe

 • Państwowe jednostki budżetowe

 • Osoby fizyczne

 • Inni wnioskodawcy

Na jakich warunkach?

Wsparcie w formie dotacji i/lub pożyczki w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i typu wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie dotacji: do 30 marca 2018 r.

składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie pożyczki : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/zadania-inwestycyjne-terminy-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-w-roku-2018/#

Zadania nieinwestycyjne


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na co?

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofinansowania m.in. na:

 • edukację ekologiczną,

 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody),

 • profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska (karta oferty),

 • państwowy monitoring środowiska,

 • wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się różnego rodzaju podmioty (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia).

Na jakich warunkach?

Wsparcie w formie dotacji i/lub pożyczki w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i typu wnioskodawcy.

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie dotacji: do 30 marca 2018 r.

składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie pożyczki : od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/zadania-nieinwestycyjne-terminy-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-w-roku-2018/

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Na co?

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 10m³/d, w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej przez okres 5 (pięciu) lat od dnia aplikowania o kredyt, w wyniku których uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków. Stężenia ścieków oczyszczonych w przypadku budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne.

Na jakich warunkach?

W ramach programu Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych kredytów bankowych, przy udziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przeznaczonej na dopłaty do ich oprocentowania. Fundusz dopłaca do 80% odsetek do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej przez Bank.

Termin składania wniosków

Do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/doplaty-do-odsetek-od-kredytow-bankowych-2/

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Na co?

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 • budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.

 • wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy) lub pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy).

 • zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy) do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne.

Na jakich warunkach?

W ramach programu Bank zobowiązał się do udzielania ze środków własnych kredytów bankowych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegóły wsparcia uzależnione są od zakresu finansowanego przedsięwzięcia.Termin składania wniosków

Do wyczerpania środków

Dodatkowe informacje

https://www.wfos.krakow.pl/doplaty-do-czesciowej-splaty-kredytow-bankowych-2/

Inne
Nabór wniosków w ramach programu Demokracja w Działaniu


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja Batorego

Na co?

Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”.

Szczególną uwagę nalezy zwrócić na kwestie dotyczące: • poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;

 • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności;

 • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych wspierać jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;

 • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Dla kogo?

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Na jakich warunkach?

Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków

W 2018 roku wnioski można składać w terminie do: 15 lutego i 15 września.

Dodatkowe informacje

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego


Instytucja udzielająca wsparcia

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Na co?

Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza; niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo-rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

Dla kogo?

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na jakich warunkach?

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 150 000 zł.

Termin składania wniosków

Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

 • do dnia 30 marca 2018 r.;

 • do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1123-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.htmlSzybkie granty Funduszu Obywatelskiego


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundusz Obywatelski

Na co?

Wsparcie może otrzymać przedsięwzięcie, które:

 • odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

 • podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

 • wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

 • zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

Dla kogo?

Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,

 • stowarzyszenia,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Na jakich warunkach?

W ramach szybkich grantów można otrzymać wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Miesięcznie Fundusz przewiduje wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3000 zł.Termin składania wniosków

Nabór ciągły

Dodatkowe informacje

http://www.funduszobywatelski.pl/


Konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”


Instytucja udzielająca wsparcia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na co?

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących obszarów wsparcia:

 • obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

 • obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

  • zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

  • zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

  • zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

 • obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Realizacja Obszaru A jest obligatoryjna.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

 • szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” jest: • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

Na jakich warunkach?

Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.Termin składania wniosków

Do 20 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/Nabór w ramach programu „PAJACYK”


Instytucja udzielająca wsparcia

Polska Akcja Humanitarna

Na co?

Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.

W ramach finansowania uznawane są koszty: • zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki

 • zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu

Z środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłku. Przez samodzielną świetlicę rozumie się taka, która nie podlega szkole.

Programem mogą być objęte dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub świetlicy, ale nie mogą liczyć na pomoc gminy (Ośrodków Pomocy Społecznej). Głównie dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę przekracza o kilka złotych ustawowe minimum socjalne i w związku z tym nie mogą otrzymać wsparcia z programów rządowych.Na jakich warunkach?

Średnia stawka żywieniowa za jeden posiłek określona jest w Umowie. Stawka żywieniowa powinna być zgodna z raportem żywieniowym, sporządzanym przez placówkę na podstawie rzeczywistego zużycia produktów. Jednorazowa stawka żywieniowa nie może być wyższa niż 150% stawki żywieniowej określonej w Umowie.

Termin składania wniosków

Do 10 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszeniaProjekt konkursowy „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat”


Instytucja udzielająca wsparcia

Budimex S.A.

Na co?

Celem Projektu Konkursowego jest wyłonienie 3 Projektów Laureatów w zakresie wsparcia lokalnych społeczności poprzez tworzenie lub aranżację wspólnej przestrzeni działania, wsparcie ochrony środowiska oraz innych innowacyjnych rozwiązań, spośród zgłoszonych do Projektu Konkursowego.

Dla kogo?

w Projekcie Konkursowym mogą brać udział istniejące na podstawie przepisów prawa polskiego osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej takie, jak:

 • fundacje;

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe;

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich stowarzyszenia;

 • jednostki systemu oświaty, o których mowa w przepisach szczególnych o szkolnictwie, w tym: przedszkola, szkoły, biblioteki pedagogiczne, uczelnie wyższe;

 • kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

 • spółdzielnie socjalne;

 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe;

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników;

w zakresie działania, których mieści się prospołeczna działalność dla społecznych korzyści, takich jak: zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zwiększenie świadomości ekologicznej, upowszechnienie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wsparcie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, działanie na rzecz kultury i sztuki i które prowadzą działalność w powyższym zakresie przez okres minimum roku kalendarzowego licząc od dnia zgłoszenia udziału w Projekcie Konkursowym.

Na jakich warunkach?

Nagrodami w Projekcie Konkursowym są:

 • dla jednego uczestnika, którego projekt komisja konkursowa uzna za najtrafniej odpowiadający idei Konkursu - nagroda w postaci faktycznej realizacji Projektu Zwycięskiego w drodze kooperacji Organizatora, Fundatora oraz nagrodzonego uczestnika jako operatora realizacji, stanowiącej wartość od 400.000,00 zł do 500.000,00 zł powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

 • dla uczestników, których Projekty zostały uhonorowane przez Komisję Konkursową 2 i 3 miejscem nagrody pieniężne: za zajęcie 2 miejsca – 45.000,00 zł oraz za zajęcie 3 miejsca – 35.000,00 zł, przekazane na cele statutowe nagrodzonych uczestników;

 • dla 1 projektu wyłonionego spośród Projektów Laureatów w głosowaniu internautów poprzez ankietę udostępnioną na Stronie Projektu Konkursowego: 20.000,00 zł przekazane na cele statutowe.

Termin składania wniosków

Do 10 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

https://zmieniajswiatbx50.pl/zgloszenieKonkurs odLOTTOwa jazda


Instytucja udzielająca wsparcia

Fundacja LOTTO

Na co?

Celem Konkursu jest:

 • promowanie aktywności fizycznej – jazda na rowerze,

 • promowanie zaangażowania społecznego,

 • udzielenie wsparcia Beneficjentom w postaci dofinansowania projektów zgłoszonych w konkursie o tematyce określonej powyżej.

Dla kogo?

Beneficjentami Konkursu mogą być:

 • organizacje non-profit,

 • podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej,

 • organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego,

 • d) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawioną na osiąganie zysku.

Na jakich warunkach?

Nagrodami w Konkursie są:

 • I miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 100 000 zł

 • II miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 80 000 zł

 • III miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 60 000 zł

 • IV miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 50 000 zł

 • V miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 40 000 zł

 • VI miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 30 000 zł

 • VII miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 20 000 zł

Wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10% wartości nagrody

Termin składania wniosków

Do 15 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/Pobieranie 1.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna