Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona22/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Zasady w trakcie opracowania

Dla kogo?

Zasady w trakcie opracowania

Na jakich warunkach?

Zasady w trakcie opracowania

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/Program Priorytetowy Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 4) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Zasady w trakcie opracowania

Dla kogo?

Zasady w trakcie opracowania

Na jakich warunkach?

Zasady w trakcie opracowania

Termin składania wniosków

Nieznany

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/Program Priorytetowy Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”*) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

Dla dotacji: • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;

 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Dla pożyczki:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

 • spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

Na jakich warunkach?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania: • dla dotacji: do 50% lub 100 % kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia);

 • dla pożyczek : do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

od 07 maja do 28 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2018/Program Priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na:

 • kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:

  • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,

  • montaż nowych opraw oświetleniowych,

  • wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,

  • wymiana wysięgników,

  • wymiana zapłonników,

  • wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,

  • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,

  • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,

  • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem

 • montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Na jakich warunkach?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością częściowego umorzenia.

Termin składania wniosków

od 24 maja do 30 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/i-nabor-2018/Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna, Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” na organizację konferencji


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

Cele szczegółowe: • upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj przedsięwzięcia: konferencje

Tematyka szczegółowa: • Ochrona atmosfery i klimatu;

 • Bezpieczeństwo ekologiczne;

 • Ochrona przed hałasem;

 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym;

 • Gospodarka odpadami;

 • Różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych;

 • Ochrona krajobrazu;

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami;

 • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych;

 • Ochrona wód i gospodarka wodna;

 • Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Zasięg obszarowy: Zasięg ponadregionalny, tj. zapewnienie możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej 2 województw

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania: Dotacja/ Pożyczka

Termin składania wniosków

od 28 maja do 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2018/1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna