Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona20/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparciem finansowym objęte będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wykazane w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r. poz.15). • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery

 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW

 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW

 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania

 • Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

Do 28 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/e-kumulator---ekologiczny-akumulator-dla-przemyslu/Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparciem finansowym objęte będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

1) 50 % energię ze źródeł odnawialnych,

lub


2) 50 % ciepło odpadowe,

lub


3) 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,

lub


4) w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Z grupy przedsięwzięć wyłącza się: • inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,

 • inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

Na jakich warunkach?

Formy dofinansowania

 • Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia.

Termin składania wniosków

Do 20 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/czesc-3-efektywne-systemy-cieplownicze-i-chlodnicze/Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Celem naboru jest wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:

  • energooszczędne systemy napędowe,

  • systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,

  • falowniki do pomp i wentylatorów,

  • energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,

  • wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,

  • energooszczędne systemy oświetleniowe,

  • prostowniki napędów sieciowych,

  • niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,

  • odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,

  • budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:

  • izolacje i odwadnianie systemów parowych,

  • odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła,

  • termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,

  • rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,

  • modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,

  • wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

  • budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków: • Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w podmiocie aplikującym do dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie wynosiła nie mniej niż 2 GWh/rok,

 • Złożenie wniosku do programu - Zwiększenie efektywności energetycznej jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego spełniającego wymogi konkursu.

 • W przypadku inwestycji w obrębie sieci ciepłowniczej, po jej zakończeniu system ciepłowniczy będzie spełniał definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego” wynikającą z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (dotyczy pożyczki na warunkach preferencyjnych).

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Na jakich warunkach?

Formy wsparcia:

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 1 mln zł do 200 mln złTermin składania wniosków

01 sierpnia do 28 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna