Pakiet informacyjnyPobieranie 0,84 Mb.
Strona17/24
Data24.02.2019
Rozmiar0,84 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Programy środowiskowe
Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie może zostać udzielone na przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020, takie jak:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych),

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowalnych.

kwota pożyczki: • od 500 000 zł - w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych (tzw. „zielone gminy”), spełniające kryteria horyzontalne w tym zakresie,

 • od 1 000 000 zł - w przypadku pozostałych przedsięwzięć;

oprocentowanie:

 • WIBOR 3M, nie mniej niż 2,0 % w skali roku,

 • WIBOR 3M - 100 punktów bazowych, nie mniej niż 1,0 % w skali roku – dla przedsięwzięć realizowanych przez tzw. „zielone gminy”.

okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Termin składania wniosków

01 marca 2017 – 20 grudnia 2018

Dodatkowe informacje

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie może zostać udzielone na następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • budowa systemów selektywnego zbierania odpadów,

 • doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania: pożyczka do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku.

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczki.Termin składania wniosków

02 stycznia – 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie może zostać udzielone na następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),

 • rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK,

 • budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

 • budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:

  • przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu,

  • odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,

  • termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii,

  • unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,

  • mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

  • przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego,

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pp nie mniej niż 2% (w skali roku).

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczkiTermin składania wniosków

02 stycznia – 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/Program Priorytetowy Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów


Instytucja udzielająca wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na co?

Wsparcie może zostać udzielone na następujące rodzaje przedsięwzięć: rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dla kogo?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

Na jakich warunkach?

Forma dofinansowania: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Oprocentowanie 1% w skali roku.

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach wskazanych w umowie pożyczki.Termin składania wniosków

02 stycznia – 21 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-3/1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna